156 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4164/2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 7 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως ισχύει
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
09 Ιουλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
9 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 18 1. Οι υποβληθείσες αντιρρήσεις εξετάζονται από τις τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα με την απόφαση συγκρότησης. Οι ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να είναι περισσότερες από μία και συγκροτούνται από έναν δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/ 1982 (Α΄ 65), έναν τοπογράφο μηχανικό ή γεωπόνο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν δικηγόρο μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ε.Α. και ο γραμματέας της, ο οποίος μπορεί να είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Δικηγόρος ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών δεν μπορεί να ορίζεται μέλος ΕΠ.Ε.Α.. Η θητεία των ΕΠ.Ε.Α. λήγει με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2. Για την επίλυση νομικών και τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασίας που ανακύπτουν κατά το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, η ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να ζητά γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών αντίστοιχα. Το αίτημα διαβιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α., μέσω του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος το υποβάλλει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών. Η γνώμη των ανωτέρω οργάνων διατυπώνεται κατά προτεραιότητα και, μετά την αποδοχή της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις ΕΠ.Ε.Α.. Με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κάθε γνωμοδότηση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Δασών όλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προς ενημέρωση των ΕΠ.Ε.Α. της περιφέρειάς τους. 3. α) Για την υποστήριξη του έργου της κύρωσης του δασικού χάρτη και τη διευκόλυνση της συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α. καταρτίζονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ονομαστικοί κατάλογοι των υπαλλήλων κλάδων δασολόγων, διπλωματούχων αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών και γεωπόνων, οι οποίοι υπηρετούν στην κεντρική ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου και σε εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Με απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, επιτρέπεται οι υπάλληλοι αυτοί να διατίθενται προσωρινά από τις υπηρεσίες τους με αποκλειστική απασχόληση, για διάστημα έως έξι (6) μήνες, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου. Ειδικά για τους υπαλλήλους που ορίζονται μέλη των ΕΠ.Ε.Α., ο χρόνος της προσωρινής διάθεσης παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Για την κάλυψη των ίδιων αναγκών ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα την προσωρινή διάθεση υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έχουν πτυχίο ΑΕΙ δασολόγου, τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, για διάστημα έως έξι (6) μήνες με αποκλειστική απασχόληση. Για τη διάθεση και το χρόνο διάρκειάς της εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Όταν οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται μέλη των ΕΠ.Ε.Α., ο χρόνος της προσωρινής τους διάθεσης παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κατά τα ως άνω προσωρινή διάθεση απαιτείται συγκατάθεση και του οργάνου διοικήσεως του οικείου νομικού προσώπου. β) Για την υποστήριξη του ελέγχου του υπό κατάρτιση δασικού χάρτη από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, μπορεί να διατίθεται προσωπικό των κλάδων δασολόγων, δασοπόνων, διπλωματούχων αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, τεχνολόγων τοπογράφων και τεχνολόγων πληροφορικής από τα δασαρχεία και τις λοιπές υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οικεία Διεύθυνση Δασών. Η διάθεση του ανωτέρω προσωπικού, από τις υπηρεσίες τους με αποκλειστική απασχόληση στο παραπάνω έργο, είναι προσωρινή για διάστημα έως ένα χρόνο με απόφαση που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία μπορεί να προβλέπεται η διατήρηση της έδρας από την οποία προέρχονται. 4. Για την αποζημίωση των μελών και των γραμματέων των ΕΠ.Ε.Α., η οποία καλύπτεται στο σύνολό της από το ειδικό τέλος κατάθεσης αντιρρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. 5. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας παρά μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών. 6. Η κρίση των ΕΠ.Ε.Α. για το δασικό, αναδασωτέο ή μη χαρακτήρα διαμορφώνεται με βάση: α) τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, β) τα προσκομιζόμενα από τον υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις στοιχεία, γ) τις πληροφορίες που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται με τη μορφή υπομνήματος, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Οι ΕΠ.Ε.Α., επιπροσθέτως αποφαίνονται για την ορθή ή μη αποτύπωση της θέσης και των αποτυπωθέντων ορίων των εκτάσεων: α) για τις οποίες εκδόθηκαν πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και β) αυτών που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες. 7. Οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη διαβίβασή τους προς αυτές. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον μήνες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου της ΕΠ.Ε.Α.. Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα παράστασης από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται από τον γραμματέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του. 8. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδικαιολόγητης απουσίας μέλους από τις εργασίες της Ε.Π.Ε.Α. επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να το αντικαθιστά χωρίς άλλη διατύπωση. 9. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Ο κατάλογος παραμένει αναρτημένος στο διαδίκτυο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κυρωτικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 19.»