252 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4208/2013

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
18 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 252
18 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4208
Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 12

Στην παρ. 3, της υποπαραγράφου Ζ5 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής: «Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Πρωθυπουργού, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός εκδίδει αμελλητί απόφαση με την οποία συγκεκριμενοποιεί τις κατά τα άνω καταργούμενες θέσεις.»

Άρθρο 13

Μετά το άρθρο 6 του ν. 4148/2013 «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 99), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής: «Άρθρο 6Α Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας 1. Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και υπό το συντονισμό του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4148/2013 (Α΄ 99), όπως ισχύει, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες: α) η οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Τύπου, β) ο προγραμματισμός, συντονισμός και υλοποίηση των διαδικασιών διαπίστευσης των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) στις συνόδους κορυφής, συναντήσεις Συμβουλίων Υπουργών και λοιπές υπηρεσιακές συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, γ) ο ορισμός του επίσημου ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού (Host Broadcaster) και του επίσημου φωτογραφικού παραγωγού (Host Photographer) και η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτούς για τη ραδιοτηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη των ανωτέρω διοργανώσεων, δ) ο ορισμός αναπληρωτή Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας στην Αθήνα, ε) η διαχείριση του επίσημου ιστοτόπου της Ελληνικής Προεδρίας, ιδίως η επεξεργασία της μορφής και του περιεχομένου του, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας, στ) κάθε επικοινωνιακή δράση σχετική με την προβολή της Ελληνικής Προεδρίας στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη και την κάλυψη θεμάτων επικοινωνιακής πολιτικής που σχετίζονται με την άσκηση της εν λόγω Προεδρίας, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας. 2. Για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου η ΓΓΕΕ συνεργάζεται με τις αρμόδιες διπλωματικές Αρχές και αντιπροσωπείες της Ελλάδας στο εξωτερικό και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. 3. Για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας οι υπάλληλοι της ΓΓΕΕ που είναι τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας (ΓΤΕ) Βρυξελλών, Λουξεμβούργου και Στρασβούργου δύνανται να παραμείνουν στις θέσεις τους στα εν λόγω Γραφεία κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τις 31.7.2014, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων που προβλέπουν ανώτατα όρια συνεχούς παραμονής στο ίδιο ΓΤΕ και συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό. Για τους ίδιους λόγους είναι επίσης, δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στα ως άνω ΓΤΕ μέχρι τη λήξη της Ελληνικής Προεδρίας και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τις 31.7.2014. 4. Υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΓΓΕΕ, με βαθμό Συμβούλου Α΄ ή Β΄, μπορούν να αποσπώνται σε Γραφεία Υπουργών, μέχρι τις 31.7.2014 κατ’ ανώτατο όριο, για την επικοινωνιακή στήριξη του έργου της Ελληνικής Προεδρίας και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών ως Προεδρευόντων του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται βαρύνει τη ΓΓΕΕ.»

Άρθρο 14Προσθήκη στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013

Στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013 (Α΄ 99), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.»

Άρθρο 15Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3566/2007

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄».

Άρθρο 16Διατάξεις για τον περιφερειακό τύποΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται όλες οι δημοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, εφόσον αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008 (Α΄ 22), αντί της ημερομηνίας «31η Ιανουαρίου» τίθεται η ημερομηνία «10η Μαρτίου». β. Ειδικώς για το έτος 2013 η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και έναν (1) μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40), και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται κατ’ έτος οι νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης δημοσιεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος. Για την πρώτη ένταξη των εφημερίδων στην παραπάνω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο οι μεν ημερήσιες επί δύο (2) έτη, οι δε εβδομαδιαίες επί τρία (3) έτη. Για κάθε επόμενη ένταξή τους, εφόσον αυτή δεν απέχει πλέον των δύο (2) ετών από την αμέσως προηγούμενη ένταξη, οι εφημερίδες αρκεί να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος. Στην παραπάνω απόφαση εντάσσονται οι εφημερίδες οι οποίες πληρούν σωρευτικά καθ’ όλα τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Έχουν πωλήσεις κατ’ ελάχιστον πεντακοσίων (500) φύλλων ανά έκδοση. Σε νομούς με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ’ ελάχιστον πωλήσεις τριακοσίων πενήντα (350) φύλλων ανά έκδοση.»

Άρθρο 17Παράταση προθεσμίας έκδοσης προκήρυξης για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄14) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2013.

Άρθρο 18

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/ 2012 (Α΄ 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31.8.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους, μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007.

Άρθρο 19

Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.6 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες λειτουργίας βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.»

Άρθρο 20Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών

Το άρθρο 49, του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «1) Ο Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ορίζεται από τον Πρωθυπουργό, με 5ετή θητεία και είναι εξειδικευμένος επιστήμονας εγνωσμένου κύρους από το χώρο των επιστημών της υγείας ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. 2) Ο Εθνικός Συντονιστής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προεδρεύει και προΐσταται της, κατά το άρθρο 50 του ως άνω νόμου, Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. β. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή όργανα με συναφές αντικείμενο. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζει αντικαταστάτη για τη συμμετοχή στα διεθνή όργανα. γ. Παρακολουθεί την πορεία της εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στο οποίο καθορίζονται σαφώς οι αρχές, οι στόχοι, οι δράσεις, οι ενέργειες, τα μέτρα, το χρονοδιάγραμμα και τα οικονομικά μεγέθη (κόστη) για την κάλυψη των δράσεων. δ. Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. ε. Αξιολογεί την εφαρμογή και την πρόοδο της Εθνικής Στρατηγικής. στ. Συνεργάζεται με τους Υπουργούς οι οποίοι συμμετέχουν στη Διϋπουργική Επιτροπή (άρθρο 48) και ανταλλάσει απόψεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαμόρφωση της πολιτικής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. ζ. Αναλαμβάνει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο στη Διϋπουργική Επιτροπή. η. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην πολιτική της αντιμετώπισης των ναρκωτικών και συντονίζει τις δράσεις τους. θ. Μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες οικονομικά, στατιστικά και διοικητικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη δράση τους για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. ι. Μεριμνά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα αντιμετώπισης των ναρκωτικών. κ. Ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή με ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και περιέχει την πορεία και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. λ. Ο Εθνικός Συντονιστής συστήνει Συμβουλευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών όπως καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί επιστήμονες με συναφές γνωστικό αντικείμενο, πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα αντιμετώπισης των ναρκωτικών. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει ως αποστολή να υποβάλει εισηγήσεις προς τον Εθνικό Συντονιστή σε θέματα της πολιτική αντιμετώπισης των ναρκωτικών, με σκοπό την επιβοήθηση του έργου του. 3) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διοικητική υποστηρικτική δομή που συνεπικουρεί τον Εθνικό Συντονιστή στο έργο του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 4) Οι δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας εγγράφονται στους οικείους κωδικούς (ΚΑΕ) ειδικού Φορέα εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Η διενέργεια των δαπανών της υπηρεσίας όπως π.χ. μετακινήσεις, συνέδρια κ.α. γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών εγκρίνεται η μετακίνηση οποιουδήποτε συνεργάτη για εργασία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999. Ο Εθνικός Συντονιστής λαμβάνει αποδοχές Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου.»

Άρθρο 21Έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο έλεγχος των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας αποτελεί βασική αρμοδιότητα και ευθύνη των Διοικήσεων αυτών. Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Διοικήσεων όσον αφορά στον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων θα βασιστεί στην παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης συγκεκριμένων δεικτών ελέγχου λοιμώξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο καθορισμός των δεικτών ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων ορίζεται μετά από εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, που αποτελεί τον αρμόδιο Φορέα για την επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συγκεκριμένοι δείκτες υπολογίζονται με βάση δεδομένα που πρέπει υποχρεωτικά να συλλέγονται από τις δομές υγείας που θα αποδίδονται στους Αρμόδιους Φορείς, κοινοποιούνται στο Υπουργείο και στο ΕΣΥ NET και αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για κάθε νοσοκομείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κάθε Μονάδα Υγείας υποχρεούται να κοινοποιεί στο Υπουργείο Υγείας και να αναρτά στο ΕΣΥ − NET: α) τη συνολική ετήσια δαπάνη για τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, β) τη συνολική ετήσια δαπάνη για την θεραπεία των νοσοκομειακών λοιμώξεων στους νοσηλευθέντες ασθενείς στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Συστήνεται Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΑ) σε κάθε Μονάδα Υγείας, η οποία θα λαμβάνει οδηγίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ ως αρμόδιος φορέας για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Υποχρεωτική θεωρείται η παρουσία νοσηλεύτριας επιτήρησης λοιμώξεων. Με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας εξειδικεύονται τα θέματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παρ. 1 του άρθρου 6 «ελεγκτική Διαδικασία» του ν. 2920/2001 (Α΄ 131) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Τα Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που αποτελούν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο αποκλειστικά από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και την Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ύστερα από εντολή του Υπουργού Υγείας.»

Άρθρο 22ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 3366/1955 (Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται εδάφιο δ΄, ως εξής : «δ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, χορηγούμενη από το Υπουργείο Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις, που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές, ή άγονες και προβληματικές σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 (Α΄73), καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην αριθ. 18757/1911 υπουργική απόφαση (Β΄ 311) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών. Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού μετά από εισήγηση του Νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Υγείας ή το Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει δε μέγιστη διάρκεια δώδεκα μήνες και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό, που επιλέγεται με βάση την επόμενη προκήρυξη. Επιπλέον, στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη σύμφωνα με την Υ10α/Γ.Π. (Β΄ 1145) αν η θέση, που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και πέραν των δώδεκα μηνών και μέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα η θητεία του υπηρετούντος, με παράταση, ιατρού σε άλλο Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Κέντρου Υγείας, που έχει παραμείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη, έμειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις σε άγονες ή απομακρυσμένες νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη ως ανωτέρω θα υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας, ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Ιατρείο της ευθύνης του, που έχουν διοριστεί και θα επιτρέπεται η μετακίνησή τους σε άλλα Περιφερειακά Ιατρεία ή σε Πολυδύναμα Ιατρεία της ευθύνης του, μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, που υπάγονται. 3. To άρθρο 2 τοu v. 3754/2009 (Α΄ 43) συμπληρώνεται μετά τη λέξη «πανεπιστημιακό» και μετά τη λέξη «εβδομάδας» ως ακολούθως: «Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ύστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον ιατρό, νοσοκομειακό ή πανεπιστημιακό ή υπηρεσίας υπαίθρου, σε εργάσιμη ημέρα, εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της μιας εβδομάδας από την ημέρα πραγματοποίησης της ενεργούς εφημερίας. 4. Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή την πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη ως ανωτέρω αναγνωρίζεται και υπολογίζεται εις πενταπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία των υπόλοιπων ιατρών του καταλόγου Α΄. 5. Για την πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τη σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχή υπηρεσιών υγείας, οι ιατροί υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν. 6. Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και καταλαμβάνει τους ιατρούς, που θα αποφοιτήσουν με την έναρξη ισχύος του νόμου. Άρθρο 23 Παράταση συμβάσεων μισθώσεως έργου ιατρών ΕΟΠΥΥ 1. Οι λήξασες, εντός του έτους 2013 σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμβάσεις μίσθωσης έργου ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση μέχρι τις 31.12.2013. 2. Οι λήξασες, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος εντός του έτους 2012 ή εντός του έτους 2013, συμβάσεις μίσθωσης έργου των ιατρών των ενταχθέντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ασφαλιστικών Φορέων, παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2013. Οι ιατροί αυτοί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως θεραπευτές ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι ως ελεγκτές ιατροί στις Μονάδες Υγείας του Οργανισμού. 3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τη διάταξη της παρ. 8 περίπτωση α΄ του άρθρου 19 του ν. 3846/2010, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206). Άρθρο 24 1. Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πού συνάφθηκαν κατά το σχολικό έτος 2012−2013 από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της, από 4.9.2012, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 171), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4089/2012 (Α΄ 206), χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να παραταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185). 2. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1.α. του άρθρου 47 του ν. 4141/2013 παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.2013 συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των καθ’ υπέρβαση δαπανών του Α΄ εξαμήνου του 2013. Άρθρο 25 Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. α) Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές. Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δύναται να χορηγηθεί η αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών. β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της από την Βουλή των Ελλήνων.»

Άρθρο 26Ακίνητα και εκτάσεις ιδιοκτησίας του Ελληνικού

Δημοσίου, υπόλοιπα στεγαστικών προγραμμάτων, η διαχείριση − αξιοποίηση των οποίων ανήκε μέχρι τις 30.6.2012 στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τελούν στο εξής υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναγράφονται οι λέξεις «ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών», «ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας», «ο Υπουργός Κοινωνικής Περιθάλψεως», «ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» στο εξής νοείται ο Υπουργός Υγείας. Η διαχείριση και η αξιοποίηση των ως άνω ακινήτων πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης της Περιουσίας.

Άρθρο 27Άδεια λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης από το ΕΚΑΒ άδειας λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους για υγειονομική μεταφορά ασθενών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το ΕΚΑΒ.

Άρθρο 28

Με απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου, οι ειδικευμένοι ιατροί του Νοσοκομείου μία ημέρα ανά μήνα θα επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας που υπάγονται στο Νοσοκομείο, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ειδικά προβλήματα των ασθενών των Κέντρων Υγείας.

Άρθρο 29Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ