8 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4229/2014

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 11 - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Παράγραφος 1 Θέματα Φορέων Εκπαίδευσης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
10 Ιανουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8
10 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4229
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ειδικά, για την Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ο καθορισμός του ωρολογίου προγράμματος, του περιεχομένου, της διδακτέας και εξεταζόμενης ύλης, καθώς και τα προσόντα των διδασκόντων των ναυτιλιακών μαθημάτων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου.» Παράγραφος 2 Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 267) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηρείται, με την ευθύνη των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται μετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και τη διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και παρακλινικής εξέτασης. Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και από άλλους ιατρούς. Το περιεχόμενο του Α.Δ.Υ.Μ. είναι απόρρητο και δεν είναι ανακοινώσιμο εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών και των αρμοδίων ιατρών−επαγγελματιών υγείας, για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών/τριων, καθώς και για τη στήριξη αυτών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η κατάρτιση, τήρηση και χρήση του Α.Δ.Υ.Μ. και η εν γένει επεξεργασία των δεδομένων που περιέχει το Α.Δ.Υ.Μ. γίνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο, οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Α.Δ.Υ.Μ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» 2. Η περίπτωση β΄της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1998 (Α΄161) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.» 3. Η περίπτωση β΄της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1998 (Α΄161) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.» 4. Οι περιπτώσεις γ΄και ε΄της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1998 καταργούνται. 5. Στην παρ. 2α΄ του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και στο πρώτο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η φράση «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου». Στην ίδια παράγραφο, μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η εφαρμογή των όσων ανωτέρω άρχεται από το σχολικό έτος 2014−2015». 6. Στην παρ. 2 περίπτωση γ΄ του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και στο πρώτο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η φράση: «ενός περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, αναπληρούμενο από άλλον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,» και τίθεται η φράση «του Προέδρου του ΚΥΣΕΕΠ, αναπληρούμενου από τον αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου,». 7. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από το σχολικό έτος 2014−2015.» 8. Στην παρ. 19 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 εντός των εισαγωγικών, διαγράφεται η φράση «καθώς και για την εισήγηση θεμάτων, που αφορούν το ΚΥΣΕΕΠ» και τίθεται η φράση «και φέρει τα θέματα προς συζήτηση στο ΚΥΣΕΕΠ» ενώ προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Διοικητικοί ή αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικοί δύνανται να προΐστανται των τμημάτων της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, καθώς επίσης και να αναπληρώνουν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.» 9. Στην παρ. 24 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί εφόσον απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδομαδιαίως συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο με διδακτικό υποστηρικτικό έργο στη σχολική μονάδα και κατά συνέπεια λογίζονται ως πλήρους ωραρίου και λαμβάνουν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές τους, αρχής γενομένης από την έναρξη του σχολικού έτους 2013−2014. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής αγωγής.» 10. Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 22 του ν. 3699/ 2008 (Α΄ 199) και στο τρίτο εδάφιο αυτής μετά τη φράση «σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων» προστίθεται η φράση «κατά περιοχή προτίμησης». Επίσης, στη παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και στο τρίτο εδάφιο αυτού, μετά τη φράση «επί του συνόλου», διαγράφεται η φράση «των προσλήψεων» και τίθεται φράση «των δηλωθέντων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κενών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα». Τέλος προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση ισχύουν από το σχολικό έτος 2013− 2014.» 11. Αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είναι δυνατόν να διατεθούν με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας, ή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε άλλη περιφέρεια από αυτή που τοποθετήθηκαν για την κάλυψη επειγουσών και άμεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων και των αρμοδίων περιφερειακών διευθυντών. Επίσης, αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσελήφθησαν ως μειωμένου ωραρίου και υπηρετούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δύνανται να προσληφθούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το ίδιο ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους. Οι προσλήψεις αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης, γίνονται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Στις προσλήψεις αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στις οποίες ακολουθείται ποσόστωση κατά κλάδο και ειδικότητα, η κατανομή των δηλωθέντων κενών από το Υπουργείο στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα γίνεται κατά τρόπο τυχαίο ανά περιοχή πρόσληψης. Οι προσλήψεις στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, γίνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση έχουν έναρξη από το σχολικό έτος 2013− 2014. 12. Υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΑΕ οι οποίοι δεν συμπεριλήφθησαν στους προσωρινούς πίνακες, δύνανται να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, εφόσον προσκομίσουν μεταπτυχιακό τίτλο με συνάφεια στην ειδική αγωγή έως την κύρωση των οριστικών πινάκων. Η παρούσα περίπτωση ισχύει από το σχολικό έτος 2013−2014. Παράγραφος 3 Λοιπά Θέματα 1. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 (Α΄ 49) «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» παρατείνεται από τη λήξη της κατά τις 31.12.2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π. (Α΄ 268), έως τις 30.6.2014. 2. Η παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49) εφαρμόζεται και ισχύει από 1.12.2013. 3. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4186/ 2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, οι ανήκοντες στην παρούσα κατηγορία επιτυχόντες δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε μη αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.. Για τη μεταφορά της θέσης κατατίθεται αίτηση του υποψηφίου στο Τμήμα ή τη Σχολή υποδοχής, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αιτιολογούν τους λόγους της μεταφοράς. Η μεταφορά πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή Σχολής υποδοχής, κατόπιν αξιολόγησης των ειδικών προσόντων του επιτυχόντος. Για τη μεταφορά της θέσης δεν ισχύει ο ποσοτικός περιορισμός του 5% και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα ή τη Σχολή ως υπεράριθμοι.» 4. Στην περίπτωση 3 της παρ. 7 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) η φράση «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων» διαγράφεται και τίθεται στη θέση της η φράση «Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας». 5. Στο τέλος της παρ. 12α του άρθρου 18 του ν. 3708/ 2008 (Α΄ 210), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ. Γ2 του ν. 3773/2009 (Α΄ 120), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αθλητές που ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, δύνανται να κάνουν χρήση του σχετικού προνομίου, υπό την προϋπόθεση να έχουν ηλικία έως τριάντα (30) ετών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως αθλητές, για τα ακαδημαϊκά έτη 20132014 και 2014−2015.» 6. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/ 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ως άνω οριζόμενα για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ εφαρμόζονται αναλόγως και για το υπό στοιχεία γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου εκπαιδευτικό προσωπικό.»

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ