ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92
14 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1ΟρισμοίΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια: α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής. β. Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, μπορεί να φέρει μηχανή για βοηθητική πρόωση και, αν είναι επαγγελματικό, πληροί επιπλέον τα κριτήρια τα οποία ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2. γ. Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή ως κύριο μέσο πρόωσης και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται. δ. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης. ε. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό. στ. Μικρό σκάφος: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο. ζ. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι, όπως ορίζεται στο άρθρο 12. η. Παραδοσιακό πλοίο: είναι το πλοίο υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, το οποίο είναι πρωτότυπο ή ομοίωμα ιστορικού ή παλαιού πλοίου, που έχει κατασκευασθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρωτότυπου και συγκεντρώνει τα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 2. θ. Πλοίαρχος: είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής. ι. Κυβερνήτης: ο κυβερνήτης είναι το πρόσωπο το οποίο έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τον πλοίαρχο. αα. Για τα πλοία αναψυχής τα οποία επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα: είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή τον εκναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. ββ. Για τα πλοία αναψυχής τα οποία εφοδιάζονται με ναυτολόγιο ή κατάσταση: είναι το πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές του πλοιάρχου, αλλά κατέχει διαφορετικό αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας. ια. Επιβάτης: κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, εκτός του πλοιάρχου, του κυβερνήτη, του πληρώματος και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους. ιβ. Επιβαίνοντες: ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, καθώς και τυχόν βοηθητικό προσωπικό, που επιβαίνουν σε ιδιωτικό ή επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο. ιγ. Χώροι ενδιαίτησης: είναι οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί το ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής όταν είναι επαγγελματικό, όπως είναι αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου, στην ιστιοφορία και στον κινητήρα ως βοηθητικό μέσο πρόωσης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 2Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» με σκοπό την καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Το Μητρώο αυτό διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα για φορολογικούς, τελωνειακούς, και ελεγκτικούς σκοπούς της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υποχρεούνται στη διαβίβαση των πληροφοριών που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με σκοπό την καταχώρισή τους στο Μητρώο αυτό για: αα) τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, ββ) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3, γγ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, δδ) τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α΄ 256). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται διαδικασίες διασύνδεσης των πληροφοριακών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες διαβίβασης των πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω Υπουργείων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Μητρώου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Μητρώο της παραγράφου 1 καταχωρίζονται τουλάχιστον τα διεθνή διακριτικά, το όνομα, το είδος (ιδιωτικό, επαγγελματικό), το έγγραφο εθνικότητας ή η άδεια εκτέλεσης πλόων (αριθμός νηολογίου ή άδειας εκτέλεσης πλόων, λιμένας και κράτος της σημαίας και επώνυμο/επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων), το είδος του εγγράφου εθνικότητας, η κατηγορία, τα στοιχεία ναυπήγησης, το ολικό μήκος, το πλάτος, η ιπποδύναμη, η κατάστασή του, η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της, τα στοιχεία του εκπροσώπου (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία του πλοιοκτήτη (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας, του πλοίου ή του μικρού σκάφους, οι κόροι ολικής χωρητικότητας (gross registered tonnage − grt) ή η ολική χωρητικότητα (gross tonnage − gt) και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η πρόσβαση των Αρχών και υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε επιμέρους στοιχεία του Μητρώου της παραγράφου 1 που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών και Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων εκδίδεται Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας και Αυτοματοποιημένης Πρόσβασης στον οποίο ειδικότερα ορίζεται η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των Αρχών και υπηρεσιών των δύο Υπουργείων στο πλαίσιο των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων τους, ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων που επιτρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, οι μορφότυποι παροχής των πληροφοριών και στοιχείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, το είδος και η έκταση του δικαιώματος, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο Μητρώο της παραγράφου 1 εγγράφονται υποχρεωτικά με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη. Εάν δεν υφίσταται εγγραφή στο Μητρώο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, δεν χορηγείται καμία φορολογική ή άλλη απαλλαγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του Μητρώου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καταχωρίζεται σε αυτό από τις αρμόδιες για τη μεταβολή υπηρεσίες του. β. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη μπορεί να χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την ενημέρωση σχετικά με τις μεταβολές των στοιχείων αρμοδιότητάς του. γ. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη μπορεί να χορηγείται βεβαίωση από τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων της παραγράφου 2 που συγκροτούν το Μητρώο, οι διαδικασίες και οι λόγοι μεταβολής ή διαγραφής από το Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 3Όροι και προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εκμετάλλευση πλοίου αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, απαιτείται: α) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και β) καταχώριση των στοιχείων του πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Για την εκμετάλλευση του πλοίου αναψυχής συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης. Μερική ναύλωση απαγορεύεται. β. Η διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από οκτώ (8) ώρες. Ως τόπος και χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης ναύλωσης θεωρούνται, αντίστοιχα, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στο ναυλοσύμφωνο. γ. Επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι και δύο (2) συμβάσεων ολικής ναύλωσης μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο. Οι συμβάσεις ναύλωσης οι οποίες εκτελούνται, από το ίδιο πλοίο, μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο θεωρούνται ως μία (1) ημέρα ναύλωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής: α) υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό και έχουν μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα (12) επιβατών. β. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης ή / και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην αλλοδαπή, δεν υπόκειται στους περιορισμούς της περίπτωσης α΄. γ. Για τα σκάφη της περίπτωσης α΄, τα οποία φέρουν σημαία άλλη πλην της ελληνικής, απαιτείται να φέρουν εν ισχύ τα πιστοποιητικά, τα οποία προβλέπονται για την κατηγορία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Χρήση πλοίου αναψυχής για τη μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τους πλοία αναψυχής. β. Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης, οι ναυλομεσίτες, οι ναυτικοί πράκτορες και τα τουριστικά γραφεία. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού, και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 4Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής πρέπει να συμπληρώνουν ανά τριετία, από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο Μητρώο, ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης, ο οποίος ορίζεται σε: αα) εκατόν πέντε (105) ημέρες όταν εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, ββ) εβδομήντα πέντε (75) ημέρες όταν εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα, γγ) είκοσι πέντε (25) ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά, ανεξάρτητα αν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. β. Ο ανωτέρω ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται για τα πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία πέντε (5) ετών κατά πέντε τοις εκατό (5%), δέκα (10) ετών κατά δέκα τοις εκατό (10%), δεκαπέντε (15) ετών κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και για όσα έχουν συμπληρώσει τα είκοσι (20) έτη κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ενώ το ήμισυ (0,5) στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιούνται εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές προκύπτουν από τα αντίστοιχα ναυλοσύμφωνα που έχουν υποβληθεί από τον εκναυλωτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β. Οι ελλείπουσες, για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού, ημέρες ναύλωσης, είναι δυνατό να συμπληρώνονται από τυχόν πλεονάζουσες ημέρες της αμέσως προηγούμενης τριετίας. γ. Οι ημέρες κατά τις οποίες το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης και ιδιοχρησιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9, δεν προσμετρώνται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν μεταβληθεί η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, ο νέος πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και αφορούν στη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου, έναντι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, εφόσον αφορούν το πλοίο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Ο έλεγχος των ημερών ναύλωσης διενεργείται, βάσει των ναυλοσυμφώνων, ανά τριετία, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία καταχωρίζει το αποτέλεσμα του υπολογισμού στο Μητρώο του άρθρου 2. β. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής μπορεί, πριν από τη λήξη της τριετίας, να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση παράτασης ενός (1) έτους προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελλείπουσες ημέρες ναύλωσης, εφόσον η αδυναμία οφείλεται σε ανωτέρα βία, εξαιρουμένης της κατάσχεσης, ή σε μεγάλης έκτασης μετασκευές ή επισκευές, που έχουν έγκαιρα και εγγράφως γνωστοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο στην οικεία Λιμενική Αρχή και οι οποίες αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή εξουσιοδοτημένου οργανισμού (νηογνώμονα). γ. Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης δύναται, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, η οποία υποβάλλεται πριν από τη λήξη της τριετίας προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, να χορηγηθεί παράταση για τη συμπλήρωση των ελλειπουσών ημερών μέσα στην αμέσως επόμενη τριετία. Εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν μπορεί να γίνει δεύτερη φορά για το ίδιο πλοίο, αν δεν έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον μία τριετία, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 και 6, στην οποία έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ναύλωσης. δ. Η χορηγηθείσα, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ παράταση, καταχωρίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στο Μητρώο του άρθρου 2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. για τα οποία έχει καταβληθεί ο αναλογών Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή ή την απόκτηση, χωρίς να έχει εκπέσει ή επιστραφεί, δεν έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

Άρθρο 5Παροπλισμός επαγγελματικού πλοίου αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής δύναται να το παροπλίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός (1) έτους ούτε μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. β. Για τον παροπλισμό υποβάλλεται έγγραφη δήλωση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, η οποία συνοδεύεται από κατάθεση των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. γ. Ως ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού νοείται η ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων και καταχωρίζεται στο Μητρώο του άρθρου 2 από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο υπολογισμός του χρόνου για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης αναστέλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων έως την άρση του παροπλισμού. Ο χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία άρσης του παροπλισμού και είναι ίσος με το χρονικό διάστημα που υπολειπόταν κατά το χρόνο παροπλισμού του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Ο παροπλισμός αίρεται, εκούσια, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, πριν από την πάροδο της προθεσμίας των τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων, ως εξής: αα) Για το σκοπό της επανέναρξης της επαγγελματικής εκμετάλλευσης του πλοίου, μετά από την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων. ββ) Λόγω μεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού ή παύσης της επαγγελματικής εκμετάλλευσης του πλοίου, χωρίς να απαιτείται να έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων. γγ) Πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ββ΄ ανωτέρω, θεωρείται ότι το πλοίο ουδέποτε είχε παροπλισθεί και δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2. β. Ο παροπλισμός αίρεται αυτοδίκαια μετά από την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων και επιβάλλονται οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αφορούν στο ίδιο το πλοίο και τον εφοδιασμό του με καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά αγαθά. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται κατά του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί και οι φόροι του προηγούμενου εδαφίου και η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης. Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας εφαρμόζεται η απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 14. γ. Η ημερομηνία εκούσιας άρσης ή αυτοδίκαιης άρσης του παροπλισμού καταχωρίζεται στο Μητρώο του άρθρου 2 από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρθρο 6Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν κατασχεθεί το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η, εκ του γεγονότος αυτού, απαγόρευση απόπλου, αναστέλλεται ο χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά από την άρση της κατάσχεσης, ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης πρέπει να συμπληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το υπολειπόμενο κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου γνωστοποιούνται εγγράφως, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, οι ημερομηνίες επιβολής και άρσης της κατάσχεσης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η ημερομηνία επιβολής και η ημερομηνία της άρσης της κατάσχεσης καταχωρίζονται στο Μητρώο του άρθρου 2 από την υπηρεσία στην οποία γνωστοποιήθηκαν, στην οποία κατατίθενται και ευκρινή αντίγραφα του πρωτοτύπου σχετικά με την κατάσχεση επίσημων εγγράφων. Για την έναρξη της επαγγελματικής εκμετάλλευσης του πλοίου συνυποβάλλονται ευκρινή αντίγραφα του πρωτοτύπου εθνικότητας και του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

Άρθρο 7ΝαυλοσύμφωνοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, εφόσον είναι ναυλωμένα, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων και με καταστάσεις επιβαινόντων. Αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, καθορίζεται υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οι βασικοί όροι αυτού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι συμβαλλόμενοι δύνανται ελευθέρως να προσθέτουν οποιοδήποτε άλλο όρο ή συμφωνία, που δεν αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου στις αρμόδιες Αρχές με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 8Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. β. Τα πλοία αναψυχής της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωμα το οποίο υποχρεωτικά ασφαλίζεται στο Ν.Α.Τ., χωρίς να υποχρεούνται, έναντι του Ν.Α.Τ. ή των Λιμενικών Αρχών, να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που προσλαμβάνονται στα πλοία αναψυχής ολικού μήκους μέχρι και 24 μέτρων ασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο στο Ν.Α.Τ.. Οι μη απογεγραμμένοι ναυτικοί εξακολουθούν να ασφαλίζονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α΄ 80) και υποχρεούνται στην έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Η οργανική σύνθεση πληρώματος των πλοίων αναψυχής για τα οποία υφίσταται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, αφού ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. β. Για τα πλοία αναψυχής, τα οποία δεν φέρουν την ελληνική σημαία και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3, εφόσον έχουν ολική χωρητικότητα κάτω των 650 gt, τα θέματα σχετικά με τη στελέχωση ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα. γ. Εταιρείες που έχουν στην ιδιοκτησία ή διαχείρισή τους πλοίο αναψυχής του παρόντος νόμου, δύνανται να μεταθέτουν άτομα της οργανικής σύνθεσης ή βοηθητικού προσωπικού σε άλλο πλοίο αναψυχής υπό τις εξής προϋποθέσεις: αα. να υπάρχει κοινή διαχειρίστρια εταιρεία του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), ββ. να υπάρχει σχετική γραπτή σύμβαση διαχείρισης μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών των δύο πλοίων.

Άρθρο 9Ειδικές ρυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη, επιτρέπεται να αποπλεύσουν με άδεια του προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής στην οποία αναγράφεται και το είδος της βλάβης, προκειμένου να μεταβούν σε άλλο λιμένα για επισκευή, ύστερα από έκτακτη επιθεώρηση που διενεργείται από τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό (νηογνώμονα) που τα παρακολουθεί ή από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά το διάστημα που το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης, επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησή του από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή, εφόσον αυτό δηλωθεί και καταχωριστεί στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος. Σε περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, δεν χορηγείται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις των καυσίμων, των λιπαντικών και λοιπών αγαθών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Για τα πλοία αναψυχής, τα οποία εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα, δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου ή η δήλωση κατάπλου σε οποιοδήποτε λιμάνι της ημεδαπής. β. Για τα πλοία αναψυχής τα οποία εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα, απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της ναύλωσης, εφόσον αυτή αρχίζει από ελληνικό λιμάνι. Δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου από τα υπόλοιπα λιμάνια ούτε η δήλωση κατάπλου. Η λήψη άδειας απόπλου πραγματοποιείται από τον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. γ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν ισχύουν στις περιπτώσεις συμβάντων ή μεταβολών, όπως ενδεικτικά ναυτικά ατυχήματα, τραυματισμοί, ασθένειες ή παράνομες απουσίες μελών πληρωμάτων, ελλιπείς συνθέσεις, λήξη ισχύος ναυτολογίων ή πιστοποιητικών ασφάλειας ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι πλοίαρχοι ή οι κυβερνήτες όλων των πλοίων αναψυχής υποχρεούνται να αναφέρουν στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου κάθε τέτοιο συμβάν και να θεωρήσουν τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου. δ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν απαλλάσσουν: α) τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη από την υποχρέωση τήρησης των ναυτιλιακών εγγράφων και επίδειξής τους στο πλαίσιο των ελέγχων της Λιμενικής Αρχής, καθώς επίσης και συμμόρφωσής τους με τις ισχύουσες διατάξεις ελέγχου προσώπων κατά τη διέλευση των συνόρων της χώρας και β) το πλοίο από την καταβολή λιμενικών και λοιπών τελών και δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου, για ναυλώσεις που αρχίζουν από ελληνικό λιμάνι, ανεξάρτητα αν το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, απαιτείται θεώρηση του ναυλοσυμφώνου από τη Λιμενική Αρχή. Η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου διενεργείται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες ή εβδομήντα δύο (72) ώρες, αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία πριν από την έναρξη της ναύλωσης, από τον πλοιοκτήτη ή τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Αν η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται στο πρώτο ελληνικό λιμάνι στο οποίο καταπλέει το πλοίο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επιβατηγά τουριστικά πλοία υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. με μεταφορική ικανότητα μέχρι και ενενήντα εννέα (99) επιβατών, μπορούν να δραστηριοποιούνται με σύμβαση ολικής ναύλωσης και να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία καταχωρίζει το πλοίο στο Μητρώο του άρθρου 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 10Γενικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), το οποίο χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι αορίστου χρόνου. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. υπόκειται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή. β. Για την έκδοση και τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζεται αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α΄ 256). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το καταβαλόμενο τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9, οι κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη Λιμενική Αρχή ή να δηλώνουν αντίστοιχα κατάπλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, το οποίο καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνησης (Transit Log), σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις. Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Επιτρέπεται να συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλωσης για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα, εφόσον είναι εφοδιασμένα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή, προκειμένου για ξένη σημαία, πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ και τα λοιπά προβλεπόμενα για την κατηγορία τους πιστοποιητικά σε ισχύ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1.δ του άρθρου 1, των άρθρων 3 και 7, και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9, χωρίς υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης. Στην περίπτωση εκναύλωσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής το οποίο είναι ιστιοφόρο, έχουν επίσης εφαρμογή τα κριτήρια που θεσπίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1. β. Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, τα οποία εκτελούν σύμβαση ναύλωσης, δεν παρέχονται απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

Άρθρο 11Πλήρωμα ιδιωτικών πλοίων αναψυχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν υπόκεινται σε υποχρέωση για οργανική σύνθεση πληρώματος. Η πρόσληψη ναυτικού ασφαλισμένου στο Ν.Α.Τ., δεν γεννά υποχρέωση συμπλήρωσης οργανικής σύνθεσης ή ασφάλισης στο Ν.Α.Τ. άλλου ναυτικού πλην του προσληφθέντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση εκναύλωσης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ
Άρθρο 12Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εκμετάλλευση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, απαιτείται: α) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και β) καταχώριση στο Μητρώο του άρθρου 2 από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλονται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον ιδιοκτήτη του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, η οποία τα διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, διενεργείται μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σημαίας ελληνικής ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., μεταξύ λιμένων, ακτών και όρμων της Ελληνικής Επικράτειας, με δυνατότητα προέκτασής του στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση της επιστροφής του πλοίου και των επιβατών στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν. Η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών μπορεί να πραγματοποιείται και από πλοίο που βρίσκεται αγκυροβολημένο σε λιμένα ή όρμο. β. Σκοπός του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού είναι η αναψυχή των επιβατών με τη διενέργεια θαλάσσιας εκδρομής ή θαλασσίου λουτρού ή με την περιήγηση μέσω προκαθορισμένου προγράμματος που έχει εκ των προτέρων δημοσιοποιηθεί, το οποίο περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες ή όρμους ή ακτές. γ. Για το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εκδίδεται ατομικό εισιτήριο ή ομαδικό εισιτήριο, συνοδευόμενο από ονομαστική κατάσταση επιβατών, όπως ορίζεται από το π.δ. 23/ 1999 (Α΄ 17), όπως ισχύει. Το εισιτήριο είναι ενιαίο για το σύνολο του πλου από την επιβίβαση μέχρι και την τελική αποβίβαση των επιβατών. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να ρυθμίζεται η έκδοση εισιτηρίων με ηλεκτρονικό τρόπο. δ. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στη Λιμενική Αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο εκκίνησης του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού, με την οποία γνωστοποιεί την περιοχή στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί το επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων. Όμοια δήλωση απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Όταν το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εκκινεί από λιμένα και περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ενδιάμεσο ελληνικό λιμένα, ο επιβάτης υποχρεούται να ακολουθεί το επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο σε όλο το ταξίδι, μπορεί όμως, να αποβιβάζεται από αυτό και να παραμένει στην ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου σε κάθε λιμένα ή ακτή ή όρμο. β. Απαγορεύεται η παραλαβή και η οριστική αποβίβαση επιβατών στους ενδιάμεσους λιμένες, εκτός αν επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων. γ. Κατ’ εξαίρεση, λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας και ιδιομορφίας των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και συνθηκών, για το σκοπό της εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης, επιτρέπεται με έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου: αα) Η παραλαβή επιβατών από ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες, εφόσον η τελική αποβίβασή τους γίνεται στον ενδιάμεσο λιμένα από τον οποίο επιβιβάσθηκαν. ββ) Η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες και η επιστροφή τους στο σημείο επιβίβασής τους κατά την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι το ταξίδι αποτελεί μέρος ενός συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο). γγ) Η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου και άλλων μέσων μεταφοράς υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) ο συνδυασμός του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου και των άλλων μέσων μεταφοράς συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο σύνολο τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο) και β) η συνολική χρονική διάρκεια του ταξιδιού δεν υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Η έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αφορά στο θαλάσσιο σκέλος του ταξιδιού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο διαρκεί περισσότερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες και περιλαμβάνει τη διανυκτέρευση των επιβατών σε κατάλυμα της ξηράς υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το ταξίδι αποτελεί μέρος του ιδίου συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο), β) ο λιμένας οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο ίδιος με το λιμένα από τον οποίο αρχικά επιβιβάσθηκαν και γ) κατά τη διάρκεια της παραμονής των επιβατών στην ξηρά, το πλοίο παραμένει στο λιμένα ή αγκυροβολεί σε σημείο που καθορίζεται από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Λιμενικών Αρχών στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων θα διανυκτερεύσουν πλοίο και επιβάτες. Εάν το πλοίο δεν διαθέτει χώρους ενδιαίτησης για το πλήρωμα, κατά τη διανυκτέρευση των επιβατών στην ξηρά, με τη μεταξύ του πληρώματος και πλοιοκτήτη καταρτιζόμενη σύμβαση, ρητά προβλέπεται η διασφάλιση κατάλληλου καταλύματος για το πλήρωμα από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, εκτός αν πρόκειται για τον τόπο κατοικίας του ναυτικού. Ως κατάλληλο κατάλυμα θεωρείται εκείνο που, ως προς τον κλιματισμό, τους κοιτώνες, τις κλίνες και τους χώρους υγιεινής, είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που καθορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας για την ενδιαίτηση του πληρώματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια αγκυροβολούν ή παραβάλλουν για αναμονή, επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στους χώρους που υποδεικνύονται από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. β. (i) Σε περίπτωση ανεπάρκειας των χώρων και λειτουργικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την αγκυροβολία ή παραβολή ή θέση αναμονής, την επιβίβαση και την αποβίβαση. (ii) Προκειμένου για όρμους και ακτές, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας ή αδυναμίας λειτουργικής εξυπηρέτησης, να ορίσει ανώτατο αριθμό επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων που δραστηριοποιούνται ημερησίως στην περιοχή. γ. Επιτρέπεται, μετά από έγκριση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η προσέγγιση σε λουτρικές εγκαταστάσεις, εφόσον υπάρχει ειδικό σημείο/θέση προσέγγισης επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων προσδιορισμένο/ νη με σημαντήρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για όλα τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια υπό ξένη σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον έχουν χωρητικότητα κάτω των 650 gt, τα θέματα σχετικά με τη στελέχωση ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2, ότι πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και συνυποβάλλει: α) ευκρινή αντίγραφα του πρωτότυπου του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου και του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων και β) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και διαβιβάζονται από τη Λιμενική Αρχή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται θέματα σχετικά με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία των ημερόπλοιων και την εκπαίδευση του προσωπικού τους σε θέματα σχετικά με την αναπηρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 13ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για την εκναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι και είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ. β. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. γ. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται σε σχετικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου. δ. Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούμενης. ε. Πριν από την επιβολή του προστίμου, η Λιμενική Αρχή, η οποία διαπιστώνει την παράβαση και συντάσσει τη σχετική έκθεση βεβαίωσης, η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη της παράβασης, καλεί τον παραβάτη να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της κλήσης. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η προσφυγή αναστέλλει την εκτέλεση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261), όπως ισχύει, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορούν να τροποποιούνται τα όρια των προστίμων του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14Τελικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Τα χαρακτηρισμένα ως ναυταθλητικά σκάφη, κάθε τύπου ιστιοφόρα ή κωπήλατα με ελληνική σημαία, τα οποία ανήκουν στους αναγνωρισμένους ναυτικούς Ομίλους ή ναυτικά σωματεία ή σε μέλη τους, τα οποία είναι καταχωρισμένα στα μητρώα αυτών και προορίζονται αποκλειστικά είτε για την προπόνηση των ναυταθλητών, είτε για τη συμμετοχή σε αγώνες, απαλλάσσονται της φορολογίας που επιβάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής βάσει του ν. 27/1975 (Α΄ 77), με την προϋπόθεση της εγγραφής τους στο Μητρώο του άρθρου 2. β. Για το χαρακτηρισμό σκάφους ως ναυταθλητικού, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομίλου ή σωματείου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει ότι χρησιμοποιείται για εξάσκηση μέλους και συμμετοχή σε ναυτικούς αγώνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταργείται η ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας, καθώς και η υποχρέωση εφοδιασμού του σκάφους ή των επιβαινόντων σε αυτό με την αντίστοιχη ερασιτεχνική άδεια για τη διενέργεια θαλάσσιας ερασιτεχνικής αλιείας, με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων και περιορισμών της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ως προς την πώληση, την εμπορία, τα είδη, τις ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, τα αλιευτικά εργαλεία, καθώς και των εποχικών και χρονικών περιορισμών και απαγορεύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι επιβάτες των πλοίων αναψυχής μπορούν να πραγματοποιούν ερασιτεχνικές καταδύσεις αναψυχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Η μετακίνηση και κυκλοφορία των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου, καθώς και των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα. Ειδικότερα: αα. Πλοία με ολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 300 gt υποχρεούνται να διαθέτουν ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 6/2012 (Α΄ 7). ββ. Πλοία με ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300 gt υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένα για: i) Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά συμβάν. ii) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. iii) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. β. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καταρτίζεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. γ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των ανωτέρω ασφαλιστικών ποσών, να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της μεταφορικής ικανότητας του πλοίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. δ. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, εφόσον προεκτείνουν το ταξίδι τους και σε λιμένες της αλλοδαπής και μεταφέρουν πάνω από δώδεκα (12) επιβάτες, υπάγονται ως προς την υποχρέωση και τα ποσά ασφάλισης στις διατάξεις του Κανονισμού (EK) 392/2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος και του ν. 1922/1991 (Α΄ 15) και του ν. 4195/2013 (Α΄ 211) σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους (Σύμβαση των Αθηνών, 1974 και Πρωτόκολλο του 2002 στη Σύμβαση των Αθηνών). Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια με άδεια να μεταφέρουν πάνω από δώδεκα (12) επιβάτες, τα οποία εκτελούν πλόες κατηγορίας Α και Β, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 98/18/ΕΚ αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, υπάγονται στις απαιτήσεις του παρόντος εδαφίου το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2016 (κατηγορία Α) και την 31η Δεκεμβρίου 2018 (κατηγορία Β) αντίστοιχα (άρθρα 2 και 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 392/2009).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης αδειοδοτημένου τουριστικού λιμένα επιτρέπεται με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή, να απομακρύνει με κάθε πρόσφορο τρόπο εγκαταλελειμμένα πλοία αναψυχής και ναυάγια από τη χερσαία και τη θαλάσσια ζώνη του λιμένα και να τα μεταφέρει και εναποθέτει σε χερσαίο φυλασσόμενο χώρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επιτρέπεται η ανέλκυση στην ξηρά και η καθέλκυση στη θάλασσα των πλοίων αναψυχής του παρόντος νόμου και των μικρών σκαφών χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια από τη Λιμενική Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Επιτρέπεται η εκναύλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και επόμενα προκειμένου για πλοίο αναψυχής για το οποίο έχει συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης, καθώς και ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης που αναφέρονται στον παρόντα νόμο μπορούν να ενεργούν πράξεις που αναφέρονται σε αυτόν και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο δεν εκπληρώνει την υποχρέωση εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης οφείλει να αποδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης: α) το Φ.Π.Α., για την εισαγωγή ή την απόκτηση που του αναλογεί και β) τους αναλογούντες δασμούς και επιβαρύνσεις, το Φ.Π.Α. καθώς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους έτυχε απαλλαγής. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται κατά του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία από την οποία οφείλονται ο Φ.Π.Α., οι δασμοί και οι φόροι του προηγούμενου εδαφίου και η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας της πράξης της παρούσας παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α. Η φορολογητέα αξία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του παρόντος νόμου, για τα οποία ανακύπτει υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. λόγω παύσης ισχύος της άδειας του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) ή παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας, διαμορφώνεται: (i) Με βάση την αρχική τιμή πώλησης στον πρώτο αγοραστή, κατόπιν της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης ή κατασκευής του, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (ii). Η προκύπτουσα κατά τα ανωτέρω αξία μειώνεται λόγω παλαιότητας ως εξής: μετά από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους 20%, του δεύτερου έτους 25%, του τρίτου έτους 30%, του τέταρτου έτους 35%, του πέμπτου έτους 40%, του έκτου έτους 45%, του έβδομου έτους 50%, του όγδοου έτους 55%, του ένατου έτους 60%, του δέκατου έτους 65%, του ενδέκατου έτους 70%, του δωδέκατου έτους 75%, του δέκατου τρίτου έτους 80%, του δέκατου τέταρτου έτους 85%, του δέκατου πέμπτου έτους 90%. Οι παραπάνω μειώσεις της αξίας λόγω παλαιότητας υπολογίζονται ανά ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου του ναυπηγείου ή της επιχείρησης η οποία κατασκεύασε το πλοίο αναψυχής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία ναυπήγησης ή κατασκευής, θα υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους ναυπήγησης ή κατασκευής του πλοίου αναψυχής, όπως αυτή προκύπτει από οποιοδήποτε σχετικό ναυτιλιακό έγγραφο ή έγγραφο εκδοθέν από το ναυπηγείο. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται κάποιο παραστατικό ή αποδεικτικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η αρχική αξία του πλοίου αναψυχής, αυτή καθορίζεται από έγγραφη βεβαίωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΝΕΕ) και (ii) Με βάση την αξία που προκύπτει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του πλοίου που ισχύει κατά το χρόνο απαίτησης του φόρου, εφόσον η αξία αυτή είναι μεγαλύτερη από την αξία που προκύπτει κατά την εφαρμογή της περίπτωσης (i). Στην περίπτωση αμφισβήτησης της ασφαλιζόμενης αξίας, λαμβάνεται υπόψη η μέση αξία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των δύο προηγούμενων ετών. β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας και την επιβολή άλλων φόρων εκτός του Φ.Π.Α. για όλα ανεξαιρέτως τα πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου, τα οποία μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής.

Άρθρο 15Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία διαθέτουν άδειες του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την έκδοση ή την τελευταία θεώρηση ή η τρίμηνη προθεσμία για την εκπρόθεσμη θεώρηση, μπορούν να συνεχίζουν την εκτέλεση συμβάσεων ολικής ναύλωσης (ναυλοσύμφωνα). Για το σκοπό αυτόν, παρατείνεται η ισχύς των αδειών του προηγούμενου εδαφίου μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο του άρθρου 2. β. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων της περίπτωσης α΄ υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση και τη θέση του σε λειτουργία στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η πρωτότυπη άδεια του ν. 2743/1999, το πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο του πρωτοτύπου του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.), βεβαίωση η οποία εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική Διοίκηση προς τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, ευκρινές αντίγραφο του πρωτοτύπου του εγγράφου εθνικότητας και του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας και αποδεικτικό είσπραξης ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Δημοσίου. γ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4, για την καταχώριση στο Μητρώο ελέγχεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης και υπολογίζονται και καταχωρίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία της τελευταίας θεώρησης ή της έκδοσης της άδειας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ως βάση για τον υπολογισμό λαμβάνεται ο ελάχιστος αριθμός των ημερών που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 με αναγωγή στην πενταετία ή διαφορετικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήταν σε ισχύ η άδεια η οποία κατατέθηκε. δ. Αν κατά τον υπολογισμό προκύψει έλλειμμα ημερών, αυτό μπορεί να συμπληρωθεί από τυχόν πλεόνασμα της αμέσως προηγούμενης πενταετίας. Αν και πάλι προκύπτει έλλειμμα, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου με αποδεικτικό είσπραξης, ανά ελλείπουσα ημέρα, ποσό ίσο με διακόσια (200) ευρώ για τα πλοία που εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα και εκατό (100) ευρώ για όσα εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα ή είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά. Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. ε. Με την καταχώριση στο Μητρώο του άρθρου 2 καταργείται η άδεια του ν. 2743/1999. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται, προς τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης και στο Μητρώο ΝΕΠΑ (ν. 3182/2003, Α΄ 220) για τα πλοία των οποίων η κυριότητα, εκμετάλλευση ή διαχείριση ανήκει σε εταιρεία αυτής της μορφής. Στην πράξη αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο, η οποία είναι και η ημερομηνία κατάργησης της άδειας. στ. Με τη λήξη της προθεσμίας της περίπτωσης β΄ παύει αυτοδίκαια να ισχύει κάθε άδεια της περίπτωσης α΄ για την οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο. Για τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της άδειας εκδίδεται πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης και στο Μητρώο ΝΕΠΑ (ν. 3182/2003, Α΄ 220). Στην πράξη ορίζεται η ημερομηνία της αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της άδειας, η οποία είναι η επομένη από την ημερομηνία της έκδοσης ή της τελευταίας θεώρησής της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαθέτουν άδεια σε ισχύ και στα οποία έχει απαγορευθεί ο απόπλους λόγω κατασχέσεως, αναστέλλεται η περίοδος υπολογισμού του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης από την ημερομηνία επιβολής της απαγόρευσης απόπλου. Μετά από την άρση της απαγόρευσης απόπλου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 6. β. Τα πλοία της περίπτωσης α΄ επιτρέπεται να καταχωρίζονται στο Μητρώο μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1. Με την αίτηση συνυποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο του πρωτοτύπου επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η επιβολή κατάσχεσης. Σε περίπτωση ελλείψεως των δικαιολογητικών, λόγω της κατάσχεσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, αυτά υποβάλλονται αμέσως μετά από την άρση της. γ. Το πλοίο καταχωρίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στο Μητρώο ως επαγγελματικό με την παρατήρηση ότι του έχει επιβληθεί κατάσχεση. Για την καταχώριση στο Μητρώο υπολογίζονται, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 4, οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιήθηκαν από την έκδοση ή την τελευταία θεώρηση της άδειας του ν. 2743/1999 μέχρι την ημερομηνία επιβολής της κατάσχεσης. Ως βάση για τον υπολογισμό λαμβάνεται ο ελάχιστος αριθμός των ημερών που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 με αναγωγή στο χρονικό διάστημα από την έκδοση ή την τελευταία θεώρηση της άδειας του ν. 2743/1999 έως την ημερομηνία επιβολής της κατάσχεσης. Αν προκύψει έλλειμμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1. Στην πράξη, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1, αναφέρεται ότι στο πλοίο έχει επιβληθεί κατάσχεση. δ. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση εκούσιας παύσης ή αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της επαγγελματικής άδειας, οφείλονται και αποδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης: α) ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής για την εισαγωγή ή την απόκτησή του και β) οι αναλογούντες δασμοί, επιβαρύνσεις και φόροι επί των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους το πλοίο έτυχε απαλλαγής. Οι οφειλές υπολογίζονται από την ημερομηνία εκούσιας παύσης ή αυτοδίκαιης παύσης της άδειας, όπως ορίζεται στην πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που εκδίδεται για το σκοπό αυτόν. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή για τις άδειες που καταργούνται λόγω καταχώρισης στο Μητρώο του άρθρου 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου μπορεί να τροποποιείται, βάσει νεότερων στοιχείων τα οποία προσκομίζονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η πράξη η οποία εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή τις διατάξεις του ν. 2743/1999, για την εκούσια παύση ή τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος επαγγελματικής άδειας. β. Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η χρονική περίοδος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης του άρθρου 4 αρχίζει με την καταχώριση στο Μητρώο. Στην περίπτωση πλοίου αναψυχής στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση και έχει καταχωριστεί στο Μητρώο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, η χρονική περίοδος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης του άρθρου 4 αρχίζει από την ημερομηνία άρσης της κατάσχεσης. β. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 4 για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο, σε περίπτωση ελλείμματος ημερών, ο ελάχιστος αριθμός συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα, της αμέσως προηγούμενης πενταετίας ή, αν δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία, του αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης ή τελευταίας θεώρησης της άδειας του ν. 2743/1999, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταχώριση στο Μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Για τον υπολογισμό τυχόν πλεονάσματος ημερών, καθώς και για τον υπολογισμό σε περίπτωση τροποποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, ως ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης λαμβάνονται, ανά πενταετία, οι τριακόσιες (300) ημέρες όταν το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, οι διακόσιες (200) ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και οι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό. Σε περίπτωση που η άδεια του ν. 2743/1999 ίσχυσε για διάστημα διαφορετικό από την πενταετία, ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης υπολογίζεται ανάλογα. β. Ως βάση υπολογισμού των ημερών ναύλωσης, στην περίπτωση αυτοδίκαιης παύσης ή εκούσιας παύσης της ισχύος άδειας του ν. 2743/1999, η οποία επέρχεται μετά από σχετική αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου, λαμβάνεται ο αριθμός ημερών της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της άδειας και η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των παραγράφων 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας αριθμ. 3342/01/2004/21.1.2004 (Β΄ 478).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, τα πλοία αναψυχής, τα οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν διαθέτουν άδεια του ν. 2743/1999, όπως ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, εφοδιάζονται προσωρινά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με άδεια για την πραγματοποίηση ταξιδιών με ολική ναύλωση. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4, τα πλοία αυτά έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστων ημερών ναύλωσης. Ο αριθμός των ελάχιστων ημερών υπολογίζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα από την έκδοση της άδειας ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης στο Μητρώο με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4. β. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στην απόφαση με αριθμό 3342/02/2005 (Β΄ 169/2005) και ισχύει έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο, από αυτούς πρόσωπο, για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου στο Μητρώο. Σε περίπτωση αλλαγής πλοιοκτησίας ή εφοπλισμού ή μεταβολής των στοιχείων του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια θα πρέπει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών να προσκομισθεί η άδεια και ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων των δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η μεταβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για να σημειωθεί η μεταβολή, διαφορετικά η άδεια παύει αυτοδίκαια να ισχύει. Η άδεια φυλάσσεται στο πλοίο και επιδεικνύεται στις αρμόδιες Αρχές όποτε ζητηθεί. Για την έκδοση της άδειας υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: α) αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, β) βεβαίωση η οποία εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική Διοίκηση προς τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, γ) επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας και του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας και δ) αποδεικτικό είσπραξης ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Δημοσίου. γ. Για την καταχώριση στο Μητρώο εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και ε΄ της παραγράφου 1, πλην της προσκόμισης αποδεικτικού είσπραξης ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Αν η αίτηση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδίκαια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1. δ. Για την καταχώριση στο Μητρώο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4, ελέγχεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης και υπολογίζονται και καταχωρίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας μέχρι την υποβολή της αίτησης. Αν κατά τον υπολογισμό προκύψει έλλειμμα ημερών, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου με αποδεικτικό είσπραξης, ανά ελλείπουσα ημέρα, ποσό ίσο με διακόσια (200) ευρώ για τα πλοία που εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα και εκατό (100) ευρώ για όσα εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα ή είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά. Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Αν κατά τον υπολογισμό προκύψει πλεόνασμα ημερών, αυτό μπορεί να συνυπολογισθεί στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος ημερών κατά τη λήξη της πρώτης τριετίας από την καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου στο Μητρώο. ε. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου διατηρείται σε ισχύ, μέχρι την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, η απόφαση με αριθμό 3342/2/2005 (Β΄ 169/2005) κατά το μέρος που ορίζει τον τύπο της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τον κατάλογο των αποδεκτών για κοινοποίηση και εσωτερική διανομή και η απόφαση με αριθμό 3342/3/2003 (Β΄ 1111/2003). στ. Στην περίπτωση εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης οφείλονται και αποδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης: α) ο ΦΠΑ που αναλογεί στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής για την εισαγωγή ή την απόκτησή του και β) οι αναλογούντες δασμοί, επιβαρύνσεις και φόροι επί των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους το πλοίο έτυχε απαλλαγής. Οι οφειλές υπολογίζονται από την ημερομηνία παύσης της άδειας, όπως ορίζεται στην πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που εκδίδεται για το σκοπό αυτόν. Για τον καθορισμό της ημερομηνίας εφαρμόζεται η απόφαση της παραγράφου 9 του άρθρου 14.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Ν.Ε.Π.Α. λύεται: α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, αν η εταιρεία επιδιώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 1, ε) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο Μητρώο και η εταιρεία δεν προκαλέσει σημείωση στο Μητρώο, ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηρισθεί ως επαγγελματικό, στ) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που έπαυσε να έχει την κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό. Αν με διοικητική πράξη παύσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το μοναδικό πλοίο αναψυχής, που η εταιρεία έχει στην κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή της, η λύση επέρχεται ύστερα από είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης. Στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ανωτέρω, το χρονικό διάστημα αυξάνεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, αν πρόκειται για πλοίο αναψυχής υπό ναυπήγηση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η παρ. 2.α του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) αντικαθίσταται ως εξής: «2.α) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο οι μηχανότρατες μέχρι 30 κ.ο.χ., τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως χωρητικότητας, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους ως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και κάθε άλλο σκάφος μέχρι 25 κ.ο.χ..» β. Η παρ. 1.α του άρθρου 5 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) αντικαθίσταται ως εξής: «1.α) Ο χρόνος της ετήσιας άδειας του ναυτικού, όπως αυτός καθορίζεται εκάστοτε κατά τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την επαύξηση της σύνταξής του, μόνο για τις υπηρεσίες που απέκτησε ο ναυτικός ως μέλος συγκροτημένου πληρώματος ή με ιδιότητα που εξομοιώνεται με την ιδιότητα τέτοιου μέλους και είναι από αυτές που προβλέπονται στον αριθμό 2 του άρθρου 3 του κ.ν. 792/1978, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του ν. 1085/1980, σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ή μη με το Ν.Α.Τ., αποκλειόμενης κάθε άλλης υπηρεσίας που λογίζεται ή εξομοιώνεται με πραγματική ναυτική υπηρεσία ή αποκτήθηκε σε πλοία μέχρι 25 κ.ο.χ. και πλωτά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας, με εξαίρεση αυτή που αποκτήθηκε σε ρυμουλκά πλοία ως και 25 κ.ο.χ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της απόφασης με αριθμό 3131.4/1/1999 (Β΄ 2000/1999) καταργούνται τα στοιχεία με αύξοντα αριθμό 25 (άδεια απόπλου υπό ξένη σημαία) και 55 (άδεια ανέλκυσης ή καθέλκυσης πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 18 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Ελληνικό πλοίο διαγράφεται επίσης από το αντίστοιχο νηολόγιο μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη, λόγω αλλαγής σημαίας, με την οποία συνυποβάλλονται βεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς το Ν.Α.Τ. και φορολογικές, τελωνειακές και λοιπές οφειλές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (Α΄ 194) αντικαθίσταται ως εξής: «Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη, καθώς και τα ιδιωτικά ή επαγγελματικά πλοία αναψυχής, όπως κάθε φορά αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, και εξαιρούνται λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, ενώ στην έννοια των ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες με κτίσματα μετά του ποσοστού του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα σε σχέση με τη δομήσιμη επιφάνεια του γηπέδου και γενικά τα κτίσματα ή το συγκρότημα κτισμάτων μετά των λοιπών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα, σε συνάρτηση με το εμβαδόν του και τη συνολική δομήσιμη επιφάνεια που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Επιτρέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι ειδικοί όροι που ρυθμίζουν τη χρηματοδοτική μίσθωση ως προς τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής.»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»
Άρθρο 17ΣύστασηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου – Ναυτική Εργασία» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Ν.Ν.Ε.», το οποίο εδρεύει στον Πειραιά και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας» (Γ.Ε.Ν.Ε.) του α.ν. 192/1936 (Α΄ 438) και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου» του προεδρικού διατάγματος της 1ης Μαρτίου 1927 (Α΄ 32) συγχωνεύονται στο Ν.Π.Δ.Δ. του προηγούμενου εδαφίου. Τα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου αποτελούν παραρτήματα του Ο.Ν.Ν.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Λιμενικές Αρχές, οι οποίες θεωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως παραρτήματα του Γ.Ε.Ν.Ε., συνεχίζουν και λειτουργούν ως παραρτήματα του Ο.Ν.Ν.Ε..

Άρθρο 18ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην αρμοδιότητα του Ο.Ν.Ν.Ε. ανήκουν: α) η παροχή πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους με την καταβολή ειδικών επιδομάτων και ενισχύσεων, β) η χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος στους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, γ) η μέριμνα ή μεσολάβηση για την εύρεση εργασίας σε ναυτικούς, καθώς και η εισήγηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη ναυτική εργασία, δ) ο σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάδειξη και προώθηση της ναυτικής εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, ε) η παρακολούθηση της εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή για την εύρεση ναυτικής εργασίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές και στ) η τήρηση λεπτομερούς στατιστικής, η οποία αφορά στους ανέργους ναυτικούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Ο Ο.Ν.Ν.Ε. μπορεί να καταβάλει σε ναυτικούς, οι οποίοι εργάζονται σε ναυτιλιακή εταιρεία που έχει συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δεδουλευμένες αποδοχές που αποδεδειγμένα δεν έχουν καταβληθεί, εφόσον οι αποδοχές αυτές δεν μπορούν να καταβληθούν απευθείας από την εταιρεία. Για το σκοπό αυτόν μισθώματα που οφείλονται από το Δημόσιο στη ναυτιλιακή εταιρεία λόγω Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας καταβάλλονται, με τη συναίνεση της εταιρείας, από το Δημόσιο στον Ο.Ν.Ν.Ε.. β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης καταλαμβάνουν και αξιώσεις για αποδοχές που έχουν δημιουργηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. γ. Μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παραγράφου 6 του άρθρου 19 η καταβολή των δεδουλευμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, πραγματοποιείται από τον Οίκο Ναύτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εξειδικεύονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Ο.Ν.Ν.Ε. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε τεχνικό ή ειδικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος.

Άρθρο 19ΔιοίκησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Ο.Ν.Ν.Ε. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) έναν εκπρόσωπο των εφοπλιστών που υποδεικνύεται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), δ) έναν εκπρόσωπο των ναυτικών που υποδεικνύεται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), ε) έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων ναυτικών, στ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ο.Ν.Ν.Ε., ζ) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και η) δύο επιστήμονες κατόχους πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Τα μέλη του Δ.Σ. που προτείνονται από τους εφοπλιστές, τους ναυτικούς, τους συνταξιούχους ναυτικούς και τους εργαζόμενους, υποδεικνύονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να ορίσει ελεύθερα από τους ίδιους φορείς τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Ν.Ν.Ε., οι δύο επιστήμονες της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1, καθώς και το στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ως Πρόεδρος του Ο.Ν.Ν.Ε. ορίζεται πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον τίτλο Α.Ε.Ι. και έχει γνώση και εμπειρία σε ζητήματα διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η σχέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου με τον Ο.Ν.Ν.Ε. η οποία δεν απαιτείται να είναι πλήρους απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον Ο.Ν.Ν.Ε. συνιστώνται δύο (2) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Δ.Σ.. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών, η δε σύμβαση εργασίας τους λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ο.Ν.Ν.Ε. με τη λήξη της θητείας του Προέδρου του Δ.Σ.. Η πλήρωση των δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδίκαια, μετά από τη λήξη της, μέχρι τη συγκρότηση νέου Δ.Σ., όχι όμως περισσότερο από έξι (6) μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, εγκρίνεται ο Οργανισμός του Ο.Ν.Ν.Ε., με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών του, τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., τη λειτουργία του Δ.Σ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με τον Οργανισμό του Ο.Ν.Ν.Ε. μπορεί να ανακατανέμονται, συγχωνεύονται, τροποποιούνται ή καταργούνται υπηρεσίες και παραρτήματα του άρθρου 17 στο πλαίσιο των σκοπών του Ο.Ν.Ν.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος του παρόντος άρθρου, τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύσταση και τη λειτουργία τους κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

Άρθρο 20Πόροι

Έσοδα του Ο.Ν.Ν.Ε. αποτελούν οι θεσμοθετημένοι πόροι, οι εισφορές, τα ταμειακά υπόλοιπα, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, οι δωρεές και κάθε άλλο έσοδο, όπως είναι ο λογαριασμός παροχών σε χρήμα της παρ. 1.Α του άρθρου 47 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων, καθώς και οι πόροι που προέρχονται από τη διαχείριση ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.

Άρθρο 21Μεταβίβαση περιουσίας – δικαιωμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το σύνολο των πόρων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων περιέρχεται στον Ο.Ν.Ν.Ε., ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και ευρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ως καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων. Ομοίως, τα περιουσιακά στοιχεία, δωρεές και κληροδοτήματα των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων αποτελούν περιουσία του Ο.Ν.Ν.Ε., με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους, διενεργείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ο.Ν.Ν.Ε. ή από ορκωτούς ελεγκτές μετά από ανάθεση με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εγκρίνεται η έκθεση απογραφής και η αποτίμηση της περιουσίας του Ο.Ν.Ν.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) δεν υπάγεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του Οίκου Ναύτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εκκρεμείς διαγωνισμοί ή εκτελούμενα έργα που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις, τεχνικά δελτία ή ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν προκηρυχθεί από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα, αναλαμβάνονται από τον Ο.Ν.Ν.Ε.. Επίσης, ο Ο.Ν.Ν.Ε. μπορεί να λειτουργεί ως δικαιούχος ή αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Ο.Ν.Ν.Ε. δύναται να αναθέτει, μετά από απόφαση του Δ.Σ., την εκτέλεση του έργου της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων, της καθαριότητας αυτών και της μεταφοράς χρημάτων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ή προσωπικό ασφαλείας του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35) και σε συνεργεία καθαρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον Ο.Ν.Ν.Ε. χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έγκριση της ενσωμάτωσης των εσόδων και δαπανών των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων στον προϋπολογισμό του Ο.Ν.Ν.Ε., εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους. Ειδικότερα, οι δαπάνες, κατά το ανωτέρω διάστημα, για την αποζημίωση, κατά τις κείμενες διατάξεις, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Πιστοποιήσεις, λογότυπα, σήματα ή άδειες που εκδίδονται, έχουν κατοχυρωθεί ή χρησιμοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα Οίκος Ναύτου και Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν και ως προς τον Ο.Ν.Ν.Ε., μέχρι την έκδοση νέων.

Άρθρο 22Μεταφορά προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας και τις θέσεις που κατέχει, οργανικές ή προσωποπαγείς, στον Ο.Ν.Ν.Ε. από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την έναρξη λειτουργίας του Ο.Ν.Ν.Ε. κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 23. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Προσωπικό του Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετείται στον Ο.Ν.Ν.Ε. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μπορεί να καλύπτει θέσεις όλων των διοικητικών βαθμίδων, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε., εφόσον αυτές δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό και υφίσταται αδυναμία πρόσληψης νέου. β. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης και έως την ένταξή του στο ήδη υφιστάμενο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το ως άνω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα οποία υπαγόταν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ως προς τις πειθαρχικές διαδικασίες, το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρθρο 23Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, επιτρέπεται στον Οίκο Ναύτου να αναθέτει, μετά από απόφαση του Δ.Σ., την εκτέλεση έργου φύλαξης των κτιριακών του εγκαταστάσεων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ή προσωπικό ασφαλείας του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παύση της λειτουργίας του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και η ταυτόχρονη έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ο.Ν.Ν.Ε. και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την παύση της λειτουργίας των συγχωνευόμενων φορέων, λήγει η θητεία των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων τους, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Υφιστάμενες μισθώσεις των συγχωνευόμενων φορέων λύονται εντός μηνός από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύναται να παραταθεί υφιστάμενη μίσθωση για ένα (1) μήνα άπαξ, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λύση των ως άνω μισθώσεων.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24Ειδική προστασία ναυτικών αναπήρων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του π.δ. 894/1981 (Α΄ 226), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση: «έχουν ακρωτηριασμό κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο ή έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή του ενός κάτω άκρου».

Άρθρο 25Ρύθμιση για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διασφάλιση της συνοχής του νησιωτικού χώρου και της εδαφικής συνέχειας της χώρας, όταν διακόπτεται η τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των ηπειρωτικών λιμένων και των νησιών, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή απαγόρευση απόπλου, εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας εκτελείται από πλοία τα οποία είναι ήδη δρομολογημένα και περιλαμβάνει συνδέσεις, οι οποίες εξυπηρετούνται από δρομολογημένα, κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, πλοία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα πλοία και τα πληρώματά τους υποχρεούνται στην εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, μετά από την παρέλευση τριών (3) ημερών από τη διακοπή της τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης, όταν προκύπτει επείγουσα κοινωνική ανάγκη ή ανάγκη η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθορίζονται τα εξής: αα. το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, ββ. τα πλοία τα οποία θα εξυπηρετούν τα δρομολόγια, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του πλοιοκτήτη για αντικατάσταση πλοίου, γγ. ο αριθμός και η συχνότητά των δρομολογίων ανά κατεύθυνση, που δεν υπερβαίνει το 1/3 των τακτικών δρομολογίων, καθώς και το χρονικό σημείο από το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα, το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της χειμερινής και της θερινής περιόδου. β. Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά τις συνθήκες τακτικής και ομαλής ακτοπλοϊκής σύνδεσης ούτε να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145). β. Η άρνηση συμμόρφωσης του πλοιάρχου ή του πληρώματος με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 245 και επόμενα του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ.187/1973, Α΄ 261).

Άρθρο 26Τροποποίηση του ν. 4150/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά από την παράγραφο 4 του άρθρου 27 προστίθεται παράγραφος 4.Α ως εξής: «4.Α. Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το κτίριο της αποθήκης, εμβαδού 44,31 τ.μ. και οριζόμενου από τα στοιχεία (ξ,ο,π,ρ,ξ) και το κτίριο του αντλιοστασίου, εμβαδού 30,64 τ.μ. και οριζόμενου από τα στοιχεία (φ,σ,τ,υ,φ) ως έχουν, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ιονίων Νήσων, εμβαδού 17.542,42 τ.μ., οριζόμενης από τα στοιχεία (Α, Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Α), όπως απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:500 από το Νοέμβριο του 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Εφραιμίδη, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα 1).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιεργειών και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών μικρότερα των είκοσι (20) μέτρων και σε κάθε περίπτωση ολικής χωρητικότητας μέχρι είκοσι πέντε (25) κόρων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 71 η λέξη «ορίων» αντικαθίσταται από τη λέξη «όρων».

Άρθρο 27Πλωτές εξέδρες

Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής: «5. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης β΄, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. β. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Στις περιπτώσεις όπου η πλωτή εξέδρα προβλέπεται να τοποθετείται εκτός ΘΖΛ απαιτείται, πλέον των ανωτέρω, και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. γ. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής. δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας, ο τρόπος καθορισμού του, ο φορέας και η διαδικασία είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. ε. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και ιδίως αυτές που αφορούν σε όρους και σε τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούμενες εξέδρες, καθώς και στη συντήρηση και την απομάκρυνσή τους και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από και προς την ξηρά.»

Άρθρο 28Τροποποίηση του ν. 3709/2008ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3709/2008 (Α΄ 213), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. Να λάβει τροφή και κατάλυμα, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα υπό τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση β΄, εφόσον ο επιβάτης δεν προωθηθεί στον προορισμό του ή δεν υπαναχωρήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α΄.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3709/2008, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. τη συντομότερη μεταφορά του μέχρι τον τελικό προορισμό με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, καθώς και την παροχή τροφής και καταλύματος σε ξενοδοχείο υπό τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ ή μεταφορά σε χρόνο της επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται επιπρόσθετα ως αποζημίωση η αξία του ναύλου μεταφοράς επιβάτη».

Άρθρο 29

Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 519/1976 (Α΄ 186) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Προς τα ελληνικά πλοία εξομοιώνονται, ως προς τα φαρικά τέλη και τα πλοία με σημαία κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον εκτελούν πλόες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148), όπως ισχύει.»

Άρθρο 30Μετά το άρθρο 241 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού

Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261) προστίθεται άρθρο 241α, ως εξής: «Άρθρο 241α Ασθένειες και τραυματισμοί ναυτικών 1. Σε περίπτωση τραυματισμού Έλληνα ναυτικού μέλους πληρώματος πλοίου με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένου ή μη με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, καθώς και σε περίπτωση τραυματισμού αλλοδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος πλοίου με ελληνική σημαία, η αρμόδια Λιμενική ή Προξενική Αρχή προβαίνει στη συλλογή προανακριτικού, πειθαρχικού ή άλλου υλικού σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 243 του Κ.Π.Δ., μόνο εφόσον για την αντιμετώπιση του τραυματισμού απαιτηθεί νοσηλεία εκτός πλοίου ή λόγω του τραυματισμού έχει επέλθει λύση της σύμβασης ναυτολόγησης ή παλιννόστηση του ναυτικού. 2. Στις περιπτώσεις τραυματισμού που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς και για όλες τις περιπτώσεις ασθένειας, η Λιμενική ή Προξενική Αρχή προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες μόνο κατόπιν υποβολής έγγραφης δήλωσης – αίτησης του εμπλεκομένου ναυτικού ή του πλοιάρχου ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας για έλεγχο του περιστατικού. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.»

Άρθρο 31Ζητήματα ναυτικής εκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 1 του ν. 380/1976 (Α΄ 178), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3454/ 2006 (Α΄ 75) και από την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 1. Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: α. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75). β. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής. γ. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψηφίων: α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα και β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής σειράς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Οι εισφορές προς το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) των πλοίων με ελληνική σημαία ή των συμβεβλημένων ασφαλιστικά με το Ν.Α.Τ. πλοίων υπό ξένη σημαία, βεβαιώνονται και εισπράττονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά παρέκκλιση των σχετικών ρυθμίσεων του ν.δ. 99/ 1973 (Α΄ 173). β. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το ύψος και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών υπέρ του Κ.Ν.Ε. τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης αυτών, η διαδικασία της απόδοσης των ανωτέρω εισφορών στο Κ.Ν.Ε.. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 99/1973 (Α΄ 173).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Οι αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ), καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των ανωτέρω κέντρων και σχολών. Η δαπάνη του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2013. β. Στους εκπαιδευτικούς βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ν. που προΐστανται οργανικών μονάδων σύμφωνα με τον οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τρία έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), η φοίτηση στη σχολή δυτών Καλύμνου υποψηφίων ηλικίας μέχρι πενήντα ετών για την απόκτηση πτυχίου δύτη, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από το παραπάνω άρθρο.

Άρθρο 32Ονοματοδοσία εμπορικών λιμένων

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ονομάζονται ή να μετονομάζονται οι εμπορικοί λιμένες, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διαχείρισης του λιμένα και γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρθρο 33Ζητήματα Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 4 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Κατάταξη Υπαξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. 1. Οι κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ. ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καταλαμβάνονται από υποψηφίους προερχόμενους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα, κατόχους πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, καθώς και από κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Πλοίαρχους ή Μηχανικούς. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ποσοστά ανά προέλευση και κατηγορία ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι υποψήφιοι αυτοί απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας από εκείνες που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 2. Το όριο ηλικίας των υποψηφίων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό καθορίζεται στα είκοσι οχτώ (28) έτη για τους προερχόμενους εξ ιδιωτών και στα τριάντα δύο (32) έτη για τους προερχόμενους εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται: α. Η διαδικασία επιλογής των κατά την παράγραφο 1 υποψηφίων, με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού. β. Τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, καθώς και τα πρόσθετα προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων, της μεθόδου υπολογισμού των μορίων της βαθμολογίας, της υψομέτρησης, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει, για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών. γ. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών κάθε προέλευσης ή κατηγορίας όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους αυτής, είτε λόγω μη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. δ. Τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού. 4. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που θα εισαχθούν στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή της παραγράφου 3δ΄ και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ..−ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή οι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5. α. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ. διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι δεν κατείχαν όλα τα νόμιμα προσόντα εισαγωγής στη Σχολή. β. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή. 6. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ. με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ. ΑΚΤ. η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Λιμενοφύλακες που εισάγονται ως δόκιμοι στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. και από υπαιτιότητά τους δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς την φοίτησή τους, είτε ένεκα αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις ή παραίτησής τους είτε λόγω τελέσεως πειθαρχικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος, θεωρείται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή και, εφόσον δεν επιβληθεί σε αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από τη Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Οι βαθμοφόροι αυτοί εξελίσσονται χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης υποχρέωσης ελάχιστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 5 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Κατάταξη Λιμενοφυλάκων 1. Οι κενές οργανικές θέσεις Λιμενοφυλάκων, για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καταλαμβάνονται από υποψηφίους ηλικίας έως είκοσι έξι (26) ετών που είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. Οι παραπάνω υποψήφιοι απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1), εκ των διαληφθεισομένων στην απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται: α. Η διαδικασία επιλογής των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποψηφίων, με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού. β. Οι ειδικότητες − κατηγορίες υποψηφίων, το ποσοστό των θέσεων επί του συνολικού αριθμού προκηρυσσομένων θέσεων που θα καλυφθεί από κάθε ειδικότητα − κατηγορία, τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίου ανά ειδικότητα κατηγορία, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων, της μεθόδου υπολογισμού των μορίων της βαθμολογίας, της υψομέτρησης, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει, για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών. γ. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών κάθε ειδικότητας − κατηγορίας όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους αυτής, είτε λόγω μη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. δ. Τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.. 3. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίμων Λιμενοφυλάκων που θα εισαχθούν στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή της παραγράφου 2δ΄ του παρόντος άρθρου και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. α. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης των επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι διαπιστώθηκε, ότι δεν κατείχαν τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή. β. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή. 5. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή, ονομάζονται Λιμενοφύλακες με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Επιπλέον των ανωτέρω απαιτείται να έχουν διανύσει χρόνο τριών (3) ετών υπηρεσίας σε Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Υποπλοιάρχου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.» β. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ) Οι ανώτεροι Αξιωματικοί για την προαγωγή τους στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται να έχουν υπηρετήσει ως ανώτεροι αξιωματικοί τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Λιμενική Αρχή ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ή Περιφερειακή Υπηρεσία Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και τουλάχιστον δυο (2) έτη σε Διεύθυνση ή Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Πλοιάρχου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος». γ. Η παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «13. Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα παραμένουν στον ίδιο βαθμό μέχρι τη συμπλήρωσή τους, επανερχόμενοι κατόπιν αυτής στην αρχική τους θέση στην επετηρίδα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Καταργείται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), αντικαθίσταται ως εξής : «Σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι δόκιμοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, των οποίων η φοίτηση στις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές, διακόπτεται λόγω σωματικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή τραύμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα αυτής, δύνανται να μετατάσσονται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, κρινόμενοι από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ανωτέρω εντάσσονται στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθμού τους, του έτους ονομασίας της εκπαιδευτικής τους σειράς, ενώ κατά λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 37/2012 (Α΄75), όπως ισχύει κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η αντιστοιχία του βαθμού του Λιμενοφύλακα με εκείνους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, είναι η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 530/1970 (Α΄ 100), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 1 του άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών και οι υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, ασκούν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σε σχέση προς τα εγκλήματα που τελέσθηκαν σε αυτή. Οι Λιμενοφύλακες ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα και καθήκοντα, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την υποβολή αίτησης μετά δικαιολογητικών συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό Κατάταξης στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση παραβόλου ύψους δέκα (10) ευρώ. Τα ποσά που θα προκύψουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Τo ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να συγκροτούνται για το ίδιο έτος πλείονα του ενός πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ανακριτικά Συμβούλια, πλην εκείνων που αφορούν τους Ανώτατους Αξιωματικούς και Πλοιάρχους Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην περίπτωση αυτή οι υποθέσεις παραπέμπονται κατά προτεραιότητα, με κριτήριο το χρόνο παραγραφής, το χρόνο λήξης επιβληθείσας αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, καθώς και επικείμενη αποστρατεία του εγκαλουμένου λόγω συμπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά, για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των ανωτέρω Ανακριτικών Συμβουλίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 187/2004 (Α΄ 164), όπως ισχύουν. Για το έτος δημοσίευσης του παρόντος, είναι δυνατή η εφαρμογή της παρούσας διάταξης, από την ισχύ του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 του π.δ. 187/2004.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο προσωπικό του Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα περιπολικά,ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία/ σκάφη καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Λ. Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δαπάνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια διαγωνισμού για την κατάταξη υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μπορεί, εφόσον υπάρχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, να συμπληρώνονται από τους πίνακες των επιλαχόντων του οικείου διαγωνισμού, εντός ενός έτους από την ολοκλήρωσή του, και οι επιλαχόντες αυτοί κατατάσσονται ως νέα εκπαιδευτική σειρά. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται μετά από έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει σε χρόνο μεταγενέστερο της Προκήρυξης για την ανάγκη κάλυψης των θέσεων αυτών, καθορίζεται ο αριθμός των επιλαχόντων που θα καταταγούν για τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού και κάθε άλλη αναγκαία πράξη.

Άρθρο 34Ζητήματα Πλοηγικής ΥπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων που μετακινείται στο Εσωτερικό προς εκτέλεση Υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, σε βάρος της διαχείρισης του Πλοηγικού Σταθμού, από τον οποίο μετακινείται, της παγίας προκαταβολής του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, μέχρι και του 75% του συνολικά δικαιούμενου ποσού, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και εγκρίσεως του Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η δεύτερη παράγραφος του εδαφίου 1 της παρ. 1 του άρθρου 213 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «Η αρμοδιότητα και η, μετά την εκκαθάριση των ναυτολογίων, διαχείριση των ειδικών λογαριασμών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.) και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.) ασκείται από 1.4.2012 από τις αντίστοιχες αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Οι αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ 198/1966 (Α΄ 48) και εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226), καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) από το χρόνο που αυτές ίσχυσαν. β. Οποιεσδήποτε αποδοχές έχουν καταβληθεί στο ανωτέρω προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 198/1966 (Α΄ 48), θεωρείται ότι καταβλήθηκαν νομίμως έως το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου. γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του β.δ. 198/1966 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως μηνιαίοι βασικοί μισθοί του προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών ορίζονται οι εκάστοτε ισχύοντες, αντίστοιχοι βασικοί μισθοί των πληρωμάτων των Ελληνικών επιβατηγών πλοίων εσωτερικού σύμφωνα με τις κάτωθι διακρίσεις: α) για τους Αρχιπλοηγούς ο του Πλοιάρχου αυξημένος κατά 23,50%, β) για τους Πλοηγούς και βοηθούς Πλοηγών ο του Πλοιάρχου αυξημένος κατά 12,50%, γ) για τους Κυβερνήτες ο του Ναυκλήρου αυξημένος κατά 32,50%, δ) για τον Αρχιμηχανοδηγό ο του Μηχανοδηγού Α΄ τάξεως αυξημένος κατά 19%, ε) για τους Μηχανοδηγούς ο του Μηχανοδηγού Α΄ τάξεως αυξημένος κατά 13%, στ) για τον Αποθηκάριο και ξυλουργό ο του Ναυκλήρου αυξημένος κατά 13%, ζ) για τους Λεμβούχους ο του Ναύτου αυξημένος κατά 13%.» δ. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας παύουν να καταβάλλονται στο προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας από 1.1.2013. Οποιαδήποτε ποσά έχουν καταβληθεί στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας από 1.1.2013 και εφεξής για την αιτία αυτή επιστρέφονται στο «Κεφάλαιο της Πλοηγικής Υπηρεσίας», ως μη νομίμως καταβληθέντα. Η επιστροφή γίνεται με παρακράτηση από τις μηνιαίες αποδοχές σε ισόποσες δόσεις μέχρι 31 Μαΐου 2014. ε. Από το συνολικό ποσό των εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας», ποσοστό 8% παρακρατείται και αποδίδεται ανά τρίμηνο στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και εκκαθάρισης των εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας», τα αρμόδια προς τούτο όργανα, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού του ποσοστού της περίπτωσης ε΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 35

Οι δαπάνες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (G.M.D.S.S.) συμπεριλαμβανομένου του συστήματος NAVTEX, από 1.1.2013 έως και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., αναγνωρίζονται ως «κοινωνικές δαπάνες» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου δευτέρου του ν. 2257/1994 (Α΄ 197) και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ως δικαιολογητικά της ανωτέρω δαπάνης αναγνωρίζονται αποκλειστικά το εκδοθέν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και οι σχετικές βεβαιώσεις περί των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

Άρθρο 36Μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης της ίδιας ΥπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Λιμενικών Αρχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη συνεχόμενα στην ίδια Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 37Οδοιπορικά έξοδα προσωπικού Λιμενικού ΣώματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εφόσον μετακινούνται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με σκοπό την αντιμετώπιση των συναφών δαπανών λόγω των μετακινήσεων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Mε διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται: α) Τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων. β) Οι περιπτώσεις μετακινήσεων οι οποίες παρέχουν δικαίωμα καταβολής οδοιπορικών εξόδων, καθώς και τα αρμόδια όργανα για την έγκρισή τους. γ) Το είδος και το ύψος των δαπανών οδοιπορικών εξόδων. δ) Τα μέσα μεταφοράς και οι δικαιούμενες κατηγορίες θέσεως κατά βαθμό δικαιούχου. ε) Oι περιπτώσεις μετακινήσεων κατά τις οποίες επιτρέπεται η χρήση ιδίου μεταφορικού μέσου. στ) Τα εξαρτώμενα από τους δικαιούχους πρόσωπα της οικογενείας τους, των οποίων οι μετακινήσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. ζ) Οι περιπτώσεις καταβολής οδοιπορικών εξόδων σε τρίτους οι οποίοι μετακινούνται κατ΄ εντολή και επ΄ωφελεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ημερήσια αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων των μετακινούμενων στελεχών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το καθοριζόμενο κάθε φορά κατώτατο ή ανώτατο όριο ημερήσιας αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι δόκιμοι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες λογίζονται ότι φέρουν το βαθμό για τον οποίο εκπαιδεύονται, για τα οδοιπορικά έξοδα και τις ειδικές αποζημιώσεις τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση του διατάγματος του παρόντος άρθρου, τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. συνεχίζουν να εξομοιώνονται με τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού ως προς τα οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311).

Άρθρο 38Αντικατάσταση Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Έκτου του ν. 3079/2002

Το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Έκτου του ν. 3079/ 2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Άρθρο 136 Σύσταση − Οργάνωση − Στελέχωση 1. Με απόφαση του Υπουργού Nαυτιλίας και Αιγαίου συνιστώνται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) τα οποία έχουν ως κύρια αποστολή τη λήψη εξειδικευμένων μέτρων προστασίας, ασφάλειας και εν γένει τάξης στο χώρο ευθύνης Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.. Η οργάνωση και η λειτουργία τους, καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 126 του παρόντος νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4029/2011 (Α΄245) και ισχύει. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με τις διαδικασίες στελέχωσης, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, τον εξοπλισμό, την επιλογή, τις προϋποθέσεις παραμονής, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά τα ανωτέρω Κλιμάκια. 2. Τα Κ.Ε.Α/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγονται επιχειρησιακά στον προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. και εποπτεύονται από την αρμόδια κάθε φορά Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα Κ.Ε.Α/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στελεχώνονται με προσωπικό του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ., που έχει αποφοιτήσει με επιτυχία από ειδικό σχολείο, το οποίο λειτουργεί με μέριμνα της Διεύθυνσης του προηγούμενου εδαφίου. 3. Στο προσωπικό των Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., που διαθέτει τα προσόντα της παραγράφου 2, χορηγείται ένα από τα επιδόματα που προβλέπονται αναλόγως για το αντίστοιχο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.»

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 39Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 η οποία αναριθμήθηκε σε 5 με την παράγραφο 16 του άρθρου 40 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220), το άρθρο 40 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220), η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220), οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), η περίπτωση ιγ΄ της παρ.4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), το εδάφιο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και το άρθρο 8 του ν. 2575/ 1998 (Α΄ 23), το άρθρο 1 του π.δ. της 1ης Μαρτίου 1927 «Περί ιδρύσεως «Οίκου Ναύτου»» (Α΄ 32), το άρθρο 1 του διατάγματος της 20ής Μαΐου 1936 «Περί του σκοπού της ιδρύσεως και του τρόπου λειτουργίας του εν Πειραιεί Οίκου Ναύτου (Α΄ 219), τα άρθρα 1,2,4,5,6,7,8,9,16 και 17 του α.ν. 192/1936 (Α΄ 438), η παράγραφος 4 του άρθρου 93 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261), το π.δ. 56/1977 (Α΄ 22), το από 3.1.1937 διάταγμα «Περί συνθέσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των Γραφείων Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και του τρόπου λειτουργίας αυτών» (Α΄ 9), η υπ’ αριθ. 2214.1/8/90/4.9.1990 απόφαση (Β΄ 639), η υπ’ αριθμ. 70055/2703/9.4.1982 απόφαση (Β΄ 205), καθώς και κάθε διάταξη στο μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 40ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τροποποιήσεις του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) Α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «6. Με απόφαση του Υπουργού, ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο, μη δρομολογημένο, ίδιου είδους, ανάλογης, μεγαλύτερης ή μικρότερης μεταφορικής ικανότητας, του ιδίου ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 4 και καλύπτονται οι συγκοινωνιακές ανάγκες.» Β. Η παράγραφος 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 2932/2001 όπως ισχύει τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Με απόφαση του Υπουργού, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώμη του Σ.Α.Σ., δύναται να ανακληθεί η ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης, εφόσον δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της γραμμής που είναι δρομολογημένο το πλοίο. Το αίτημα αυτό και μέχρι τη σύγκληση του Σ.Α.Σ. μπορεί να γίνεται αποδεκτό από υφιστάμενα όργανα, εξουσιοδοτημένα με απόφαση του Υπουργού.» Γ. Η παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Ο πλοιοκτήτης ή περισσότεροι πλοιοκτήτες από κοινού δεν μπορούν να μεταβάλουν μονομερώς τα δρομολόγια, ούτε τον προγραμματισμένο χρόνο διακοπής τους. Η μεταβολή των δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένης της δρομολογιακής γραμμής και του προγραμματισμένου χρόνου διακοπής τους, επιτρέπεται αν υποβάλλουν σχετικό αίτημα και κριθεί, με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., ότι δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση της γραμμής, ούτε δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών, με την αποδοχή του αιτήματος. Η απόφαση του Υπουργού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Το αίτημα αυτό και μέχρι τη σύγκληση του Σ.Α.Σ. μπορεί να γίνεται αποδεκτό από υφιστάμενα όργανα, εξουσιοδοτημένα με απόφαση του Υπουργού, για αντιμετώπιση έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται σε υφιστάμενα όργανα το δικαίωμα υπογραφής προσωρινής τροποποίησης ή περικοπής δρομολογίων, μεταβολή του προγραμματισμένου χρόνου διακοπής τους, μεταβολή δρομολογιακής γραμμής, καθώς και εκτέλεσης έκτακτων δρομολογίων ή προσεγγίσεων σε δρομολογημένα πλοία, μετά από σχετικά αιτήματα. Στην απόφαση αυτή, καθορίζονται, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., τα όργανα, τα κριτήρια αποδοχής των αιτημάτων, καθώς και τα μέγιστα προσωρινά χρονικά διαστήματα.» Δ. Το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) τροποποιείται ως εξής: αα. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 καταργείται. ββ. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Υφιστάμενα έργα της παραγράφου 2 του άρθρου 46, σε Οργανισμούς Λιμένων και σε Λιμενικά Ταμεία (δημοτικά ή κρατικά), με εξαίρεση τις κτιριακές εγκαταστάσεις, μη νομίμως εκτελεσθέντα, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου από φορείς του Δημοσίου, θεωρούνται νόμιμα από το χρόνο έγκρισής τους από την Ε.Σ.Α.Λ. του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα στο οποίο αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί, και της αντίστοιχης απόφασης έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων.» γγ. Στην παράγραφο 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η νομιμοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και του άρθρου 16 παρ. 2δ του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).» δδ. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. α. Για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση των Λιμενικών Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως ισχύει, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. β. Η ως άνω γνωμοδότηση δεν απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις εξής περιπτώσεις: αα. κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ββ. για έργα επισκευής ή συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, γγ. στις εξής περιπτώσεις μελετών του Παραρτήματος III Ομάδα 3η της υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1958/13.1.2012 (Β΄ 21) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209): i) λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκαφών (α/α 5), εκτός εάν βρίσκονται εντός ζώνης λιμένα, (βάση του άρθρου 30 του ν. 2160/1993). ii) Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών (α/α 8). iii) Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή (α/α 9). iν) Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα) (α/α 10). ν) Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής (α/α 11). vi) Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας (α/α 13). νii) Ανάκτηση εδαφών από λίμνες (α/α 14β). δδ. για θέματα που αφορούν έργα εντός όχθης και παρόχθιας ζώνης (λιμνών − λιμνοθαλασσών).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 13 του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), αντικαθίστανται ως κατωτέρω: «6. Οι τοποθετήσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις στα Λιμενικά Τμήματα γίνονται από στελέχη του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στη Λιμενική Αρχή όπου υπάγονται διοικητικά, μετά από απόφαση η οποία εκδίδεται από τον οικείο Λιμενάρχη εφόσον πρόκειται για Κεντρικά Λιμεναρχεία ή από τον προϊστάμενο της αρμόδιας περιφερειακής διοικήσεως Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνώμη του οικείου Λιμενάρχη, εφόσον πρόκειται για Λιμεναρχεία. Τα στελέχη του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται, αποσπώνται ή διατίθενται σε Λιμενικά Τμήματα με την ανωτέρω διαδικασία, ανήκουν στην οργανική δύναμη της Λιμενικής Αρχής διοικητικής υπαγωγής τους. Ειδικότερα, οι αποσπάσεις γίνονται μόνο για έκτακτη ενίσχυση των Λιμενικών Τμημάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), όπως κάθε φορά ισχύει, ενώ οι διαθέσεις γίνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως κάθε φορά ισχύει. 7. Κάθε τοποθετούμενος σε Λιμενικό Τμήμα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησής της, να υποβάλει ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού προσφυγή και να αιτηθεί την ακύρωση, τροποποίηση ή αναστολή της απόφασης τοποθέτησης. Η προσφυγή εξετάζεται από το Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 13 του π.δ. 33/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα εντός προθεσμίας σαράντα ημερών. Η άσκηση προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης τοποθέτησης, έως ότου το αρμόδιο όργανο αποφανθεί σχετικά με αυτήν. 8. Τα στελέχη του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται σε Λιμενικά Τμήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων τοποθέτησης−μετάθεσης, εφόσον η τοποθέτησή τους γίνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και η έδρα των Λιμενικών Τμημάτων όπου τοποθετούνται, ευρίσκεται σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και για τις τοποθετήσεις στελεχών του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. μεταξύ Λιμενικών Τμημάτων τα οποία υπάγονται στην ίδια Λιμενική Αρχή.»

Άρθρο 41ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (A΄ 311), ως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. α) Διπλωματούχοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, μπορεί να κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ειδικότητας Τεχνικού. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η κατάταξη διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι Σχολές των Πολυτεχνείων και τα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. οι διπλωματούχοι των οποίων δύνανται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα ειδικότερα προσόντα, τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση μετά την κατάταξή τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων διπλωματούχων από Σχολές Πολυτεχνείων και Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που εκδίδεται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ομοίως με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του αριθμού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων όταν αυτές δεν καλύπτονται, λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Α. Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63), προστίθενται εδάφια ως κατωτέρω: «Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), εφόσον τα τραύματα ή οι παθήσεις τους προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, δικαιούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής για εξέταση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση έκδοσης θετικής οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, τα ανωτέρω στελέχη επανέρχονται στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως υπαγόμενα στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας με αφετηρία το χρόνο έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης.» Β. Η αίτηση η οποία προβλέπεται στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών από την έκδοση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 6 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184) με το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (A΄ 1), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), τροποποιείται ως ακολούθως: «στ. στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι τις 31.12.2016.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 46 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αδειοδοτήσεις έργων σε Οργανισμούς Λιμένων 1. α. Η εκτέλεση έργων εντός θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης Οργανισμού Λιμένος ανώνυμης εταιρίας ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ακόλουθες διατάξεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης. β. Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν αίρει την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης όπου αυτή απαιτείται κατά την οικεία νομοθεσία. 2. Τα έργα της λιμενικής υποδομής και ανωδομής διακρίνονται σε: α) κύρια λιμενικά έργα, τα οποία αποτελούν τα έργα που εκτελούνται εντός της θαλάσσιας ζώνης και στη χερσαία ζώνη και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος λιμένας, όπως έργα επέκτασης / βελτίωσης / προστασίας, προσχώσεις, εγκατάσταση μηχανημάτων και κάθε ανωδομή που εξυπηρετεί άμεσα τις λιμενικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκφόρτωσης και εμπορίας, β) βοηθητικά λιμενικά έργα, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα και συνδέονται έμμεσα με τις λιμενικές λειτουργίες, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αναψυχής και εστίασης, ξενοδοχεία, επιβατικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις μεταφοράς επιβατών, γραφεία, καταστήματα. Στην περίπτωση κατασκευής νέων ή συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης υφιστάμενων έργων του ως άνω υπό β΄ στοιχείου, διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία. 3. Για την εκτέλεση των έργων απαιτείται: α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης. β) Έλεγχος συμβατότητας των τεχνικών μελετών με το εγκεκριμένο από την Ε.Σ.Α.Λ. αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης (Master Plan). Η διαδικασία αδειοδότησης δεν κωλύεται από τη μη ολοκλήρωση επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5β του άρθρου 44 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα κατασκευασθέντα εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας έργα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης του λιμένα (Master Plan). γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει. Αν το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των πέντε (5) εργάσιμων ημερών έως και δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες μειώνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. δ) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία επέχει θέση άδειας κατασκευής του έργου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, συνοδευόμενο από τα ανωτέρω υπό α΄ και γ΄ στοιχεία. ε) Για την έναρξη εργασιών, απαιτείται κοινοποίηση της άδειας του προηγούμενου υπό δ’ στοιχείου στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή. 4. α. Η συντήρηση και η επισκευή των εγκαταστάσεων των εκτελεσθέντων έργων λιμενικών υποδομών και ανωδομών εκτελούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου δεύτερου του ν. 2688/1999 (Α΄ 40), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 208 του ν. 4072/ 2012 (Α΄ 86) και ισχύει, εφόσον ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται πριν την εκτέλεση του έργου και στην οικεία Λιμενική Αρχή. β. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της δαπάνης δημοπράτησης των ανωτέρω έργων υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4150/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Για έργα που εκτελούνται με παραχώρηση, ο παραχωρησιούχος, εφόσον τούτο προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, νομιμοποιείται να υποβάλει ο ίδιος την αίτηση έκδοσης της άδειας εκτέλεσης του έργου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, υποκαθιστώντας τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, έναντι των αρμόδιων Αρχών. 6. Τα έργα που εκτελούνται σε Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε., και στην περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση την επίβλεψη και εποπτεία εκτέλεσής τους δεν ασκεί ο κατά περίπτωση αρμόδιος Οργανισμός Λιμένος, εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εποπτεία ασκείται είτε ευθέως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας είτε από την ίδια μέσω της πρόσληψης ανεξάρτητων εταιριών, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αντίστοιχη σύμβαση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου που εξέδωσε η κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής της. Η απόφαση του Υπουργού επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής κοινοποιείται στον προσφεύγοντα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αποδοχές, οι οποίες οφείλονται σε εργαζόμενους των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., λόγω υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που παρεσχέθη το έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του ν. 4024/2011, καταβάλλονται από τον οικείο Οργανισμό Λιμένος, με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του για το έτος 2014. Η καταβολή γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, με την οποία βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της ως άνω παρασχεθείσας εργασίας, ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολήθηκε, καθώς και οι συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που καλύφθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ένταξη Λιμένα σε Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων α. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων είναι δυνατόν να εντάσσεται λιμένας σε σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που έχει καταρτισθεί για ένα ή για περισσότερους λιμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της κ.υ.α. 8111.1/41/2009 (Β΄ 412), εφόσον ο λιμένας αυτός για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει καταρτίσει αντίστοιχο σχέδιο. β. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται ο τρόπος και οι ειδικότεροι όροι ένταξης, λαμβανομένων υπόψη τοπικών, τεχνικών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, οι εξ αυτής απορρέουσες υποχρεώσεις για το λιμένα, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. γ. Η ανωτέρω ένταξη αίρεται με την έγκριση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων του λιμένα αυτού σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Διατάξεις επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. και του προσωπικού αυτής και με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το έτος 2013, τηρουμένων των σχετικών ορίων και περιορισμών της οικείας νομοθεσίας, θεωρούνται νόμιμες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Επιτροπή Χρηστών του Λιμένα α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης εμπορικού λιμένα, συστήνεται «Επιτροπή Χρηστών του Λιμένα». Η επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων, κύριων φορτίων ή άλλων χρηστών του εμπορικού λιμένα, οι οποίοι καταβάλλουν τέλος για την αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών ή για τις προς αυτούς παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες. β. Η επιτροπή έχει συμβουλευτική αρμοδιότητα, εισηγούμενη προς τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα θέματα σχετικά με τη δομή, το ύψος ή τη διάρκεια των ανωτέρω τελών. Ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, καθώς και εν γένει οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Χρηστών του Λιμένα πριν τον καθορισμό των τελών λιμενικών υποδομών ή λιμενικών υπηρεσιών σχετικά με τη δομή και το ύψος των εν λόγω τελών. γ. Με την απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα της α΄ παραγράφου, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής του παρόντος άρθρου, καθώς και οι παρεχόμενες προς αυτήν εγκαταστάσεις και τεχνικές διευκολύνσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Άρθρο 42ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Περιηγητικά ταξίδια − Κρουαζιέρα Α. αα. Τα περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δίκαιου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), έχουν αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος του πλοίου, το οποίο περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες, έναντι εισιτηρίου που είναι ενιαίο για το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή μέχρι και την τελική αποβίβαση των επιβατών. ββ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο επιβάτης δεν μπορεί να διακόψει το ταξίδι του, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού υποχρεούται να ακολουθεί το πλοίο, μπορεί όμως να αποβιβάζεται από αυτό και να παραμένει στη ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του πλοίου σε κάθε λιμένα. Β. αα. Απαραίτητος όρος του ταξιδιού, το οποίο έχει διάρκεια από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους έως σαράντα οκτώ (48) ώρες, είναι η τελική αποβίβαση των επιβατών στο λιμένα από τον οποίο αρχικά επιβιβάσθηκαν (κυκλικό ταξίδι). ββ. Για τα ταξίδια της περίπτωσης α΄ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ υπό στοιχεία αα΄ και ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12. γγ. Όταν η διάρκεια του ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών επιτρέπεται η αποβίβαση επιβατών σε λιμένα διαφορετικό από αυτόν στον οποίο επιβιβάσθηκαν. δδ. Για την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης και για ταξίδια που διαρκούν άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών επιτρέπεται, με έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, η αποβίβαση των επιβατών σε ενδιάμεσους λιμένες και η επιβίβασή τους από τον ίδιο ή διαφορετικό λιμένα στο ίδιο ή σε διαφορετικό πλοίο της ίδιας εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) η υφιστάμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση δεν είναι επαρκής και β) το ταξίδι αποτελεί μέρος ενός συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο). Γ. αα. Το άρθρο 1 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 1 Προϋποθέσεις 1. Το δικαίωμα εκτέλεσης περιηγητικών ταξιδιών (κρουαζιερών) που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 περίπτωση β΄ του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών με τις προϋποθέσεις ότι: α) τα πλοία αυτά έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των σαράντα εννέα (49) επιβατών και β) η διάρκεια του ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών. Το ταξίδι έχει αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος του πλοίου, το οποίο περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες, έναντι εισιτηρίου που είναι ενιαίο για το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή μέχρι και την τελική αποβίβαση των επιβατών. 2. Οι όροι ασφαλείας που προβλέπονται στο π.δ. 23/1999 (Α΄ 17), όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, τα οποία εκτελούν ταξίδια σύμφωνα με την παράγραφο 1. 3. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους που προβλέπεται στην παράγραφο 2Β του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 (Α΄ 90).» ββ. Στα πλοία της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2. Δ. Τα επιβατηγά δρομολογημένα πλοία μπορούν να εκτελούν ταξίδια με ολική ναύλωση για την εξυπηρέτηση οργανωμένων ομαδικών μετακινήσεων, εφόσον δεν παραβλάπτεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων δρομολογίων τους, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας, για τη δρομολόγησή τους, Αρχής. Ε. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως των άρθρων 42, 44, 45,157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261). ΣΤ. αα. Η παράγραφος 5 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) η οποία προστέθηκε με την παρ. 8α του άρθρου 11 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) καταργείται και οι παράγραφοι 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε 5, 6 και 7 αντιστοίχως. ββ. Οι παράγραφοι 8.β και 8.γ του άρθρου 11 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) καταργούνται. γγ. Το π.δ. 122/1995 (Α΄ 122) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου Α.2 του άρθρου 17 του ν. 3622/2007 (Α΄ 281) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 10 του π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α΄ 236), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο ΙΔ.2 εδάφιο 2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις Οι συναφθείσες διμερείς συμφωνίες με τους ήδη εξουσιοδοτημένους αναγνωρισμένους οργανισμούς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να συναφθούν νέες και το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Για πλοία, για τα οποία εκδίδεται αρχικό πιστοποιητικό καταμέτρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971 (Α΄ 194), όπως ισχύει, και τα οποία δεν διαθέτουν σε ισχύ διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1373/1983 (Α΄ 92) όπως ισχύει, πέραν της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν.δ. 973/1971, υπολογίζεται και πιστοποιείται και η ολική χωρητικότητα (GT). Για πλοία που διαθέτουν πιστοποιητικό καταμέτρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971, όπως ισχύει, ο υπολογισμός και η πιστοποίηση της ολικής χωρητικότητας (GT) διενεργείται το αργότερο μέχρι την ολοκλήρωση της ετήσιας επιθεώρησης που θα λάβει χώρα μετά την 1η Ιουλίου 2014.» Β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4150/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Έως την πιστοποίηση της ολικής χωρητικότητας (GT) των πλοίων σύμφωνα με την περίπτωση α΄, η ολική χωρητικότητά τους (GT) λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή, στον πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής χωρητικότητάς τους (ΚΟΧ).» Γ. Το στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3393/2005 (Α΄ 242), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4150/2013, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 58/2012 «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 108) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 4 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122) και το άρθρο 16 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, ως ακολούθως: «7. Οι Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού, προέρχονται από ιδιώτες ανάλογης ειδικότητας, ηλικίας μέχρι και τριάντα ετών, κατατάσσονται απευθείας ως Κελευστές Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος −Ελληνικής Ακτοφυλακής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, εφαρμόζεται αναλόγως και στην κατάταξη των Υπαξιωματικών Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού.»

Άρθρο 43ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου με έδρα το Βαθύ (Σάμου) το οποίο, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), παρέμεινε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και λειτουργούσε με την αρμοδιότητα της διοίκησης και εκμετάλλευσης των ζωνών λιμένα και των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συνιστάται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας» και με έδρα τον Άγιο Κήρυκο, το οποίο αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου, που καταργείται με το άρθρο 1 του παρόντος, με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας ορίζονται τα παράλια των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας και περιοχές άσκησης των αρμοδιοτήτων του οι αντίστοιχες ήδη καθορισθείσες ζώνες λιμένα του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και το αρχείο του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου, περιέχονται στο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. β. Τυχόν εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου συνεχίζονται από το συνιστώμενο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της και χωρίς να απαιτούνται οι ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου καταργείται και συγκροτείται η νέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας, που συνιστάται με την παράγραφο 2 του παρόντος. β. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου κατά το χρόνο κατάργησής του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, μεταφέρεται στο νεοσυσταθέν Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας και εντάσσεται σε αυτό με την ίδια σχέση που υπηρετούσε στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για όλα τα θέματα της λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας ισχύουν οι κείμενες, περί Λιμενικών Ταμείων, διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 390/1993 (Α΄165) που αφορούν στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου.

Άρθρο 44

Στο π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) άρθρο 49 και στο τέλος της παρ. 1α, προστίθεται: « ή εφόσον διαμένουν εκτός των ανωτέρω νομών, σε απόσταση μέχρι 60 χιλιομέτρων από την έδρα της υπηρεσίας τους υπό την επιφύλαξη ότι υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την Υπηρεσία και ευχέρεια ταχείας προσέλευσης σε αυτή σε οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου.»

Άρθρο 45ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (πρώην ΤΑΥΑΠ) και Ελληνικής Χωροφυλακής (πρώην ΕΤΕΧ) τον Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην ΤΑΥΠΣ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφάλειας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί του εισπραττόμενου παραβόλου του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση ι΄ του ν. 3511/2006, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει με το άρθρο 64 του ν. 4249/2014. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στον ανωτέρω ασφαλιστικό φορέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 46ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, εφόσον: αα. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρμόδιο, να αποφασίσει επ’ αυτής, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται και ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την, ενώπιον του δικαστηρίου, διαδικασία. β. Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον: αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών και ββ. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται. β. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελάχιστου ορίου. γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν έχουν κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί, αποδίδονται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από το μισθό του. ε. Με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 47Στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995

(Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), το εδάφιο μόνο αριθμείται ως περίπτωση α΄ και προστίθεται περίπτωση β΄ ως ακολούθως: «β. Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος συνιστάται Ελεγκτήριο Υγειονομικών Δαπανών Λιμενικού Σώματος για την εκκαθάριση των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και των προστατευόμενων μελών αυτού. Με κοινή απόφαση που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία του Ελεγκτηρίου, οι αρμοδιότητες των οργάνων του και κάθε ζήτημα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης των παραπάνω υγειονομικών δαπανών.»

Άρθρο 48ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 24 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθενται εδάφια έκτο και έβδομο ως εξής: «Η επιχορήγηση της παρούσας παραγράφου δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές της ως άνω εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η απαγόρευση της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου ισχύει και για το ποσό της ως άνω επιχορήγησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 24 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (A΄ 314), η λέξη «απευθείας» αντικαθιστάται με τη λέξη «αποκλειστικά».

Άρθρο 49

Καταβολές αποζημιώσεων πέραν των ορίων του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967, οι οποίες έγιναν μέχρι τις 31.12.2010 και βασίζονταν είτε σε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είτε σε αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. ή ΔΕΚΟ ή πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας είτε σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, θεωρούνται νόμιμες και τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.

Άρθρο 50Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ