92 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4256/2014

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92
14 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»
Άρθρο 17ΣύστασηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου – Ναυτική Εργασία» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Ν.Ν.Ε.», το οποίο εδρεύει στον Πειραιά και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας» (Γ.Ε.Ν.Ε.) του α.ν. 192/1936 (Α΄ 438) και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου» του προεδρικού διατάγματος της 1ης Μαρτίου 1927 (Α΄ 32) συγχωνεύονται στο Ν.Π.Δ.Δ. του προηγούμενου εδαφίου. Τα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου αποτελούν παραρτήματα του Ο.Ν.Ν.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Λιμενικές Αρχές, οι οποίες θεωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως παραρτήματα του Γ.Ε.Ν.Ε., συνεχίζουν και λειτουργούν ως παραρτήματα του Ο.Ν.Ν.Ε..

Άρθρο 18ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην αρμοδιότητα του Ο.Ν.Ν.Ε. ανήκουν: α) η παροχή πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους με την καταβολή ειδικών επιδομάτων και ενισχύσεων, β) η χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος στους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, γ) η μέριμνα ή μεσολάβηση για την εύρεση εργασίας σε ναυτικούς, καθώς και η εισήγηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη ναυτική εργασία, δ) ο σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάδειξη και προώθηση της ναυτικής εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, ε) η παρακολούθηση της εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή για την εύρεση ναυτικής εργασίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές και στ) η τήρηση λεπτομερούς στατιστικής, η οποία αφορά στους ανέργους ναυτικούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Ο Ο.Ν.Ν.Ε. μπορεί να καταβάλει σε ναυτικούς, οι οποίοι εργάζονται σε ναυτιλιακή εταιρεία που έχει συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δεδουλευμένες αποδοχές που αποδεδειγμένα δεν έχουν καταβληθεί, εφόσον οι αποδοχές αυτές δεν μπορούν να καταβληθούν απευθείας από την εταιρεία. Για το σκοπό αυτόν μισθώματα που οφείλονται από το Δημόσιο στη ναυτιλιακή εταιρεία λόγω Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας καταβάλλονται, με τη συναίνεση της εταιρείας, από το Δημόσιο στον Ο.Ν.Ν.Ε.. β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης καταλαμβάνουν και αξιώσεις για αποδοχές που έχουν δημιουργηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. γ. Μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παραγράφου 6 του άρθρου 19 η καταβολή των δεδουλευμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, πραγματοποιείται από τον Οίκο Ναύτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εξειδικεύονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Ο.Ν.Ν.Ε. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε τεχνικό ή ειδικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος.

Άρθρο 19ΔιοίκησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Ο.Ν.Ν.Ε. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) έναν εκπρόσωπο των εφοπλιστών που υποδεικνύεται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), δ) έναν εκπρόσωπο των ναυτικών που υποδεικνύεται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), ε) έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων ναυτικών, στ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ο.Ν.Ν.Ε., ζ) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και η) δύο επιστήμονες κατόχους πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Τα μέλη του Δ.Σ. που προτείνονται από τους εφοπλιστές, τους ναυτικούς, τους συνταξιούχους ναυτικούς και τους εργαζόμενους, υποδεικνύονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να ορίσει ελεύθερα από τους ίδιους φορείς τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Ν.Ν.Ε., οι δύο επιστήμονες της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1, καθώς και το στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ως Πρόεδρος του Ο.Ν.Ν.Ε. ορίζεται πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον τίτλο Α.Ε.Ι. και έχει γνώση και εμπειρία σε ζητήματα διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η σχέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου με τον Ο.Ν.Ν.Ε. η οποία δεν απαιτείται να είναι πλήρους απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον Ο.Ν.Ν.Ε. συνιστώνται δύο (2) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Δ.Σ.. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών, η δε σύμβαση εργασίας τους λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ο.Ν.Ν.Ε. με τη λήξη της θητείας του Προέδρου του Δ.Σ.. Η πλήρωση των δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδίκαια, μετά από τη λήξη της, μέχρι τη συγκρότηση νέου Δ.Σ., όχι όμως περισσότερο από έξι (6) μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, εγκρίνεται ο Οργανισμός του Ο.Ν.Ν.Ε., με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών του, τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., τη λειτουργία του Δ.Σ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με τον Οργανισμό του Ο.Ν.Ν.Ε. μπορεί να ανακατανέμονται, συγχωνεύονται, τροποποιούνται ή καταργούνται υπηρεσίες και παραρτήματα του άρθρου 17 στο πλαίσιο των σκοπών του Ο.Ν.Ν.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος του παρόντος άρθρου, τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύσταση και τη λειτουργία τους κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

Άρθρο 20Πόροι

Έσοδα του Ο.Ν.Ν.Ε. αποτελούν οι θεσμοθετημένοι πόροι, οι εισφορές, τα ταμειακά υπόλοιπα, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, οι δωρεές και κάθε άλλο έσοδο, όπως είναι ο λογαριασμός παροχών σε χρήμα της παρ. 1.Α του άρθρου 47 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων, καθώς και οι πόροι που προέρχονται από τη διαχείριση ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.

Άρθρο 21Μεταβίβαση περιουσίας – δικαιωμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το σύνολο των πόρων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων περιέρχεται στον Ο.Ν.Ν.Ε., ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και ευρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ως καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων. Ομοίως, τα περιουσιακά στοιχεία, δωρεές και κληροδοτήματα των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων αποτελούν περιουσία του Ο.Ν.Ν.Ε., με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους, διενεργείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ο.Ν.Ν.Ε. ή από ορκωτούς ελεγκτές μετά από ανάθεση με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εγκρίνεται η έκθεση απογραφής και η αποτίμηση της περιουσίας του Ο.Ν.Ν.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) δεν υπάγεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του Οίκου Ναύτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εκκρεμείς διαγωνισμοί ή εκτελούμενα έργα που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις, τεχνικά δελτία ή ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν προκηρυχθεί από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα, αναλαμβάνονται από τον Ο.Ν.Ν.Ε.. Επίσης, ο Ο.Ν.Ν.Ε. μπορεί να λειτουργεί ως δικαιούχος ή αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Ο.Ν.Ν.Ε. δύναται να αναθέτει, μετά από απόφαση του Δ.Σ., την εκτέλεση του έργου της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων, της καθαριότητας αυτών και της μεταφοράς χρημάτων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ή προσωπικό ασφαλείας του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35) και σε συνεργεία καθαρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον Ο.Ν.Ν.Ε. χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έγκριση της ενσωμάτωσης των εσόδων και δαπανών των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων στον προϋπολογισμό του Ο.Ν.Ν.Ε., εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους. Ειδικότερα, οι δαπάνες, κατά το ανωτέρω διάστημα, για την αποζημίωση, κατά τις κείμενες διατάξεις, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Πιστοποιήσεις, λογότυπα, σήματα ή άδειες που εκδίδονται, έχουν κατοχυρωθεί ή χρησιμοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα Οίκος Ναύτου και Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν και ως προς τον Ο.Ν.Ν.Ε., μέχρι την έκδοση νέων.

Άρθρο 22Μεταφορά προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας και τις θέσεις που κατέχει, οργανικές ή προσωποπαγείς, στον Ο.Ν.Ν.Ε. από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για την έναρξη λειτουργίας του Ο.Ν.Ν.Ε. κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 23. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Προσωπικό του Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετείται στον Ο.Ν.Ν.Ε. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μπορεί να καλύπτει θέσεις όλων των διοικητικών βαθμίδων, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε., εφόσον αυτές δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό και υφίσταται αδυναμία πρόσληψης νέου. β. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης και έως την ένταξή του στο ήδη υφιστάμενο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το ως άνω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα οποία υπαγόταν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ως προς τις πειθαρχικές διαδικασίες, το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρθρο 23Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, επιτρέπεται στον Οίκο Ναύτου να αναθέτει, μετά από απόφαση του Δ.Σ., την εκτέλεση έργου φύλαξης των κτιριακών του εγκαταστάσεων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ή προσωπικό ασφαλείας του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παύση της λειτουργίας του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και η ταυτόχρονη έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ο.Ν.Ν.Ε. και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την παύση της λειτουργίας των συγχωνευόμενων φορέων, λήγει η θητεία των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων τους, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Υφιστάμενες μισθώσεις των συγχωνευόμενων φορέων λύονται εντός μηνός από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύναται να παραταθεί υφιστάμενη μίσθωση για ένα (1) μήνα άπαξ, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λύση των ως άνω μισθώσεων.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ