92 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4256/2014

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92
14 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24Ειδική προστασία ναυτικών αναπήρων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του π.δ. 894/1981 (Α΄ 226), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση: «έχουν ακρωτηριασμό κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο ή έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή του ενός κάτω άκρου».

Άρθρο 25Ρύθμιση για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διασφάλιση της συνοχής του νησιωτικού χώρου και της εδαφικής συνέχειας της χώρας, όταν διακόπτεται η τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των ηπειρωτικών λιμένων και των νησιών, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή απαγόρευση απόπλου, εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας εκτελείται από πλοία τα οποία είναι ήδη δρομολογημένα και περιλαμβάνει συνδέσεις, οι οποίες εξυπηρετούνται από δρομολογημένα, κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, πλοία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα πλοία και τα πληρώματά τους υποχρεούνται στην εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, μετά από την παρέλευση τριών (3) ημερών από τη διακοπή της τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης, όταν προκύπτει επείγουσα κοινωνική ανάγκη ή ανάγκη η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθορίζονται τα εξής: αα. το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, ββ. τα πλοία τα οποία θα εξυπηρετούν τα δρομολόγια, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του πλοιοκτήτη για αντικατάσταση πλοίου, γγ. ο αριθμός και η συχνότητά των δρομολογίων ανά κατεύθυνση, που δεν υπερβαίνει το 1/3 των τακτικών δρομολογίων, καθώς και το χρονικό σημείο από το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα, το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της χειμερινής και της θερινής περιόδου. β. Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά τις συνθήκες τακτικής και ομαλής ακτοπλοϊκής σύνδεσης ούτε να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145). β. Η άρνηση συμμόρφωσης του πλοιάρχου ή του πληρώματος με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 245 και επόμενα του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ.187/1973, Α΄ 261).

Άρθρο 26Τροποποίηση του ν. 4150/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά από την παράγραφο 4 του άρθρου 27 προστίθεται παράγραφος 4.Α ως εξής: «4.Α. Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το κτίριο της αποθήκης, εμβαδού 44,31 τ.μ. και οριζόμενου από τα στοιχεία (ξ,ο,π,ρ,ξ) και το κτίριο του αντλιοστασίου, εμβαδού 30,64 τ.μ. και οριζόμενου από τα στοιχεία (φ,σ,τ,υ,φ) ως έχουν, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ιονίων Νήσων, εμβαδού 17.542,42 τ.μ., οριζόμενης από τα στοιχεία (Α, Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Α), όπως απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:500 από το Νοέμβριο του 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Εφραιμίδη, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα 1).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιεργειών και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών μικρότερα των είκοσι (20) μέτρων και σε κάθε περίπτωση ολικής χωρητικότητας μέχρι είκοσι πέντε (25) κόρων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 71 η λέξη «ορίων» αντικαθίσταται από τη λέξη «όρων».

Άρθρο 27Πλωτές εξέδρες

Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής: «5. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης β΄, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. β. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Στις περιπτώσεις όπου η πλωτή εξέδρα προβλέπεται να τοποθετείται εκτός ΘΖΛ απαιτείται, πλέον των ανωτέρω, και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. γ. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής. δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας, ο τρόπος καθορισμού του, ο φορέας και η διαδικασία είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. ε. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και ιδίως αυτές που αφορούν σε όρους και σε τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούμενες εξέδρες, καθώς και στη συντήρηση και την απομάκρυνσή τους και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από και προς την ξηρά.»

Άρθρο 28Τροποποίηση του ν. 3709/2008ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3709/2008 (Α΄ 213), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. Να λάβει τροφή και κατάλυμα, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα υπό τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση β΄, εφόσον ο επιβάτης δεν προωθηθεί στον προορισμό του ή δεν υπαναχωρήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α΄.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3709/2008, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. τη συντομότερη μεταφορά του μέχρι τον τελικό προορισμό με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, καθώς και την παροχή τροφής και καταλύματος σε ξενοδοχείο υπό τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ ή μεταφορά σε χρόνο της επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται επιπρόσθετα ως αποζημίωση η αξία του ναύλου μεταφοράς επιβάτη».

Άρθρο 29

Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 519/1976 (Α΄ 186) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Προς τα ελληνικά πλοία εξομοιώνονται, ως προς τα φαρικά τέλη και τα πλοία με σημαία κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον εκτελούν πλόες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148), όπως ισχύει.»

Άρθρο 30Μετά το άρθρο 241 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού

Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261) προστίθεται άρθρο 241α, ως εξής: «Άρθρο 241α Ασθένειες και τραυματισμοί ναυτικών 1. Σε περίπτωση τραυματισμού Έλληνα ναυτικού μέλους πληρώματος πλοίου με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένου ή μη με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, καθώς και σε περίπτωση τραυματισμού αλλοδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος πλοίου με ελληνική σημαία, η αρμόδια Λιμενική ή Προξενική Αρχή προβαίνει στη συλλογή προανακριτικού, πειθαρχικού ή άλλου υλικού σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 243 του Κ.Π.Δ., μόνο εφόσον για την αντιμετώπιση του τραυματισμού απαιτηθεί νοσηλεία εκτός πλοίου ή λόγω του τραυματισμού έχει επέλθει λύση της σύμβασης ναυτολόγησης ή παλιννόστηση του ναυτικού. 2. Στις περιπτώσεις τραυματισμού που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς και για όλες τις περιπτώσεις ασθένειας, η Λιμενική ή Προξενική Αρχή προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες μόνο κατόπιν υποβολής έγγραφης δήλωσης – αίτησης του εμπλεκομένου ναυτικού ή του πλοιάρχου ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας για έλεγχο του περιστατικού. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.»

Άρθρο 31Ζητήματα ναυτικής εκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 1 του ν. 380/1976 (Α΄ 178), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3454/ 2006 (Α΄ 75) και από την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 1. Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: α. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75). β. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής. γ. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψηφίων: α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα και β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής σειράς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Οι εισφορές προς το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) των πλοίων με ελληνική σημαία ή των συμβεβλημένων ασφαλιστικά με το Ν.Α.Τ. πλοίων υπό ξένη σημαία, βεβαιώνονται και εισπράττονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά παρέκκλιση των σχετικών ρυθμίσεων του ν.δ. 99/ 1973 (Α΄ 173). β. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το ύψος και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών υπέρ του Κ.Ν.Ε. τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης αυτών, η διαδικασία της απόδοσης των ανωτέρω εισφορών στο Κ.Ν.Ε.. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 99/1973 (Α΄ 173).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Οι αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ), καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των ανωτέρω κέντρων και σχολών. Η δαπάνη του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2013. β. Στους εκπαιδευτικούς βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ν. που προΐστανται οργανικών μονάδων σύμφωνα με τον οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τρία έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), η φοίτηση στη σχολή δυτών Καλύμνου υποψηφίων ηλικίας μέχρι πενήντα ετών για την απόκτηση πτυχίου δύτη, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από το παραπάνω άρθρο.

Άρθρο 32Ονοματοδοσία εμπορικών λιμένων

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ονομάζονται ή να μετονομάζονται οι εμπορικοί λιμένες, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διαχείρισης του λιμένα και γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρθρο 33Ζητήματα Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 4 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Κατάταξη Υπαξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. 1. Οι κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ. ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καταλαμβάνονται από υποψηφίους προερχόμενους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα, κατόχους πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, καθώς και από κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Πλοίαρχους ή Μηχανικούς. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ποσοστά ανά προέλευση και κατηγορία ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι υποψήφιοι αυτοί απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας από εκείνες που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 2. Το όριο ηλικίας των υποψηφίων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό καθορίζεται στα είκοσι οχτώ (28) έτη για τους προερχόμενους εξ ιδιωτών και στα τριάντα δύο (32) έτη για τους προερχόμενους εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται: α. Η διαδικασία επιλογής των κατά την παράγραφο 1 υποψηφίων, με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού. β. Τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, καθώς και τα πρόσθετα προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων, της μεθόδου υπολογισμού των μορίων της βαθμολογίας, της υψομέτρησης, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει, για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών. γ. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών κάθε προέλευσης ή κατηγορίας όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους αυτής, είτε λόγω μη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. δ. Τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού. 4. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που θα εισαχθούν στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή της παραγράφου 3δ΄ και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ..−ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή οι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5. α. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ. διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι δεν κατείχαν όλα τα νόμιμα προσόντα εισαγωγής στη Σχολή. β. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή. 6. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ. με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ. ΑΚΤ. η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Λιμενοφύλακες που εισάγονται ως δόκιμοι στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. και από υπαιτιότητά τους δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς την φοίτησή τους, είτε ένεκα αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις ή παραίτησής τους είτε λόγω τελέσεως πειθαρχικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος, θεωρείται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή και, εφόσον δεν επιβληθεί σε αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από τη Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Οι βαθμοφόροι αυτοί εξελίσσονται χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης υποχρέωσης ελάχιστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 5 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Κατάταξη Λιμενοφυλάκων 1. Οι κενές οργανικές θέσεις Λιμενοφυλάκων, για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καταλαμβάνονται από υποψηφίους ηλικίας έως είκοσι έξι (26) ετών που είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. Οι παραπάνω υποψήφιοι απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1), εκ των διαληφθεισομένων στην απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται: α. Η διαδικασία επιλογής των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποψηφίων, με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού. β. Οι ειδικότητες − κατηγορίες υποψηφίων, το ποσοστό των θέσεων επί του συνολικού αριθμού προκηρυσσομένων θέσεων που θα καλυφθεί από κάθε ειδικότητα − κατηγορία, τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίου ανά ειδικότητα κατηγορία, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων, της μεθόδου υπολογισμού των μορίων της βαθμολογίας, της υψομέτρησης, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει, για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών. γ. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών κάθε ειδικότητας − κατηγορίας όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους αυτής, είτε λόγω μη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. δ. Τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.. 3. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίμων Λιμενοφυλάκων που θα εισαχθούν στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή της παραγράφου 2δ΄ του παρόντος άρθρου και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. α. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης των επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι διαπιστώθηκε, ότι δεν κατείχαν τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή. β. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή. 5. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή, ονομάζονται Λιμενοφύλακες με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Επιπλέον των ανωτέρω απαιτείται να έχουν διανύσει χρόνο τριών (3) ετών υπηρεσίας σε Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Υποπλοιάρχου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.» β. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ) Οι ανώτεροι Αξιωματικοί για την προαγωγή τους στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται να έχουν υπηρετήσει ως ανώτεροι αξιωματικοί τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Λιμενική Αρχή ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ή Περιφερειακή Υπηρεσία Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και τουλάχιστον δυο (2) έτη σε Διεύθυνση ή Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Πλοιάρχου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος». γ. Η παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «13. Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα παραμένουν στον ίδιο βαθμό μέχρι τη συμπλήρωσή τους, επανερχόμενοι κατόπιν αυτής στην αρχική τους θέση στην επετηρίδα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Καταργείται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), αντικαθίσταται ως εξής : «Σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι δόκιμοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, των οποίων η φοίτηση στις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές, διακόπτεται λόγω σωματικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή τραύμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα αυτής, δύνανται να μετατάσσονται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, κρινόμενοι από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ανωτέρω εντάσσονται στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθμού τους, του έτους ονομασίας της εκπαιδευτικής τους σειράς, ενώ κατά λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 37/2012 (Α΄75), όπως ισχύει κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η αντιστοιχία του βαθμού του Λιμενοφύλακα με εκείνους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, είναι η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 530/1970 (Α΄ 100), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 1 του άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών και οι υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, ασκούν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σε σχέση προς τα εγκλήματα που τελέσθηκαν σε αυτή. Οι Λιμενοφύλακες ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα και καθήκοντα, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την υποβολή αίτησης μετά δικαιολογητικών συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό Κατάταξης στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση παραβόλου ύψους δέκα (10) ευρώ. Τα ποσά που θα προκύψουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Τo ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να συγκροτούνται για το ίδιο έτος πλείονα του ενός πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ανακριτικά Συμβούλια, πλην εκείνων που αφορούν τους Ανώτατους Αξιωματικούς και Πλοιάρχους Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην περίπτωση αυτή οι υποθέσεις παραπέμπονται κατά προτεραιότητα, με κριτήριο το χρόνο παραγραφής, το χρόνο λήξης επιβληθείσας αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, καθώς και επικείμενη αποστρατεία του εγκαλουμένου λόγω συμπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά, για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των ανωτέρω Ανακριτικών Συμβουλίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 187/2004 (Α΄ 164), όπως ισχύουν. Για το έτος δημοσίευσης του παρόντος, είναι δυνατή η εφαρμογή της παρούσας διάταξης, από την ισχύ του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 του π.δ. 187/2004.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο προσωπικό του Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στα περιπολικά,ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία/ σκάφη καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Λ. Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δαπάνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια διαγωνισμού για την κατάταξη υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μπορεί, εφόσον υπάρχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, να συμπληρώνονται από τους πίνακες των επιλαχόντων του οικείου διαγωνισμού, εντός ενός έτους από την ολοκλήρωσή του, και οι επιλαχόντες αυτοί κατατάσσονται ως νέα εκπαιδευτική σειρά. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται μετά από έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει σε χρόνο μεταγενέστερο της Προκήρυξης για την ανάγκη κάλυψης των θέσεων αυτών, καθορίζεται ο αριθμός των επιλαχόντων που θα καταταγούν για τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού και κάθε άλλη αναγκαία πράξη.

Άρθρο 34Ζητήματα Πλοηγικής ΥπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων που μετακινείται στο Εσωτερικό προς εκτέλεση Υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, σε βάρος της διαχείρισης του Πλοηγικού Σταθμού, από τον οποίο μετακινείται, της παγίας προκαταβολής του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, μέχρι και του 75% του συνολικά δικαιούμενου ποσού, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και εγκρίσεως του Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η δεύτερη παράγραφος του εδαφίου 1 της παρ. 1 του άρθρου 213 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «Η αρμοδιότητα και η, μετά την εκκαθάριση των ναυτολογίων, διαχείριση των ειδικών λογαριασμών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.) και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.) ασκείται από 1.4.2012 από τις αντίστοιχες αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Οι αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ 198/1966 (Α΄ 48) και εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226), καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) από το χρόνο που αυτές ίσχυσαν. β. Οποιεσδήποτε αποδοχές έχουν καταβληθεί στο ανωτέρω προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 198/1966 (Α΄ 48), θεωρείται ότι καταβλήθηκαν νομίμως έως το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου. γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του β.δ. 198/1966 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως μηνιαίοι βασικοί μισθοί του προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών ορίζονται οι εκάστοτε ισχύοντες, αντίστοιχοι βασικοί μισθοί των πληρωμάτων των Ελληνικών επιβατηγών πλοίων εσωτερικού σύμφωνα με τις κάτωθι διακρίσεις: α) για τους Αρχιπλοηγούς ο του Πλοιάρχου αυξημένος κατά 23,50%, β) για τους Πλοηγούς και βοηθούς Πλοηγών ο του Πλοιάρχου αυξημένος κατά 12,50%, γ) για τους Κυβερνήτες ο του Ναυκλήρου αυξημένος κατά 32,50%, δ) για τον Αρχιμηχανοδηγό ο του Μηχανοδηγού Α΄ τάξεως αυξημένος κατά 19%, ε) για τους Μηχανοδηγούς ο του Μηχανοδηγού Α΄ τάξεως αυξημένος κατά 13%, στ) για τον Αποθηκάριο και ξυλουργό ο του Ναυκλήρου αυξημένος κατά 13%, ζ) για τους Λεμβούχους ο του Ναύτου αυξημένος κατά 13%.» δ. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας παύουν να καταβάλλονται στο προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας από 1.1.2013. Οποιαδήποτε ποσά έχουν καταβληθεί στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας από 1.1.2013 και εφεξής για την αιτία αυτή επιστρέφονται στο «Κεφάλαιο της Πλοηγικής Υπηρεσίας», ως μη νομίμως καταβληθέντα. Η επιστροφή γίνεται με παρακράτηση από τις μηνιαίες αποδοχές σε ισόποσες δόσεις μέχρι 31 Μαΐου 2014. ε. Από το συνολικό ποσό των εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας», ποσοστό 8% παρακρατείται και αποδίδεται ανά τρίμηνο στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και εκκαθάρισης των εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας», τα αρμόδια προς τούτο όργανα, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού του ποσοστού της περίπτωσης ε΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 35

Οι δαπάνες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (G.M.D.S.S.) συμπεριλαμβανομένου του συστήματος NAVTEX, από 1.1.2013 έως και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., αναγνωρίζονται ως «κοινωνικές δαπάνες» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου δευτέρου του ν. 2257/1994 (Α΄ 197) και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ως δικαιολογητικά της ανωτέρω δαπάνης αναγνωρίζονται αποκλειστικά το εκδοθέν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και οι σχετικές βεβαιώσεις περί των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

Άρθρο 36Μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης της ίδιας ΥπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Λιμενικών Αρχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη συνεχόμενα στην ίδια Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 37Οδοιπορικά έξοδα προσωπικού Λιμενικού ΣώματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εφόσον μετακινούνται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με σκοπό την αντιμετώπιση των συναφών δαπανών λόγω των μετακινήσεων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Mε διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται: α) Τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων. β) Οι περιπτώσεις μετακινήσεων οι οποίες παρέχουν δικαίωμα καταβολής οδοιπορικών εξόδων, καθώς και τα αρμόδια όργανα για την έγκρισή τους. γ) Το είδος και το ύψος των δαπανών οδοιπορικών εξόδων. δ) Τα μέσα μεταφοράς και οι δικαιούμενες κατηγορίες θέσεως κατά βαθμό δικαιούχου. ε) Oι περιπτώσεις μετακινήσεων κατά τις οποίες επιτρέπεται η χρήση ιδίου μεταφορικού μέσου. στ) Τα εξαρτώμενα από τους δικαιούχους πρόσωπα της οικογενείας τους, των οποίων οι μετακινήσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. ζ) Οι περιπτώσεις καταβολής οδοιπορικών εξόδων σε τρίτους οι οποίοι μετακινούνται κατ΄ εντολή και επ΄ωφελεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ημερήσια αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων των μετακινούμενων στελεχών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το καθοριζόμενο κάθε φορά κατώτατο ή ανώτατο όριο ημερήσιας αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι δόκιμοι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες λογίζονται ότι φέρουν το βαθμό για τον οποίο εκπαιδεύονται, για τα οδοιπορικά έξοδα και τις ειδικές αποζημιώσεις τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση του διατάγματος του παρόντος άρθρου, τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. συνεχίζουν να εξομοιώνονται με τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού ως προς τα οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311).

Άρθρο 38Αντικατάσταση Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Έκτου του ν. 3079/2002

Το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Έκτου του ν. 3079/ 2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Άρθρο 136 Σύσταση − Οργάνωση − Στελέχωση 1. Με απόφαση του Υπουργού Nαυτιλίας και Αιγαίου συνιστώνται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) τα οποία έχουν ως κύρια αποστολή τη λήψη εξειδικευμένων μέτρων προστασίας, ασφάλειας και εν γένει τάξης στο χώρο ευθύνης Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.. Η οργάνωση και η λειτουργία τους, καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 126 του παρόντος νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4029/2011 (Α΄245) και ισχύει. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με τις διαδικασίες στελέχωσης, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, τον εξοπλισμό, την επιλογή, τις προϋποθέσεις παραμονής, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά τα ανωτέρω Κλιμάκια. 2. Τα Κ.Ε.Α/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγονται επιχειρησιακά στον προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. και εποπτεύονται από την αρμόδια κάθε φορά Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα Κ.Ε.Α/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στελεχώνονται με προσωπικό του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ., που έχει αποφοιτήσει με επιτυχία από ειδικό σχολείο, το οποίο λειτουργεί με μέριμνα της Διεύθυνσης του προηγούμενου εδαφίου. 3. Στο προσωπικό των Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., που διαθέτει τα προσόντα της παραγράφου 2, χορηγείται ένα από τα επιδόματα που προβλέπονται αναλόγως για το αντίστοιχο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ