144 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4271/2014

Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις.

28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 144
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4271
Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1Κύρωση απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3908/2011 για την ενίσχυσή του με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), όπως ισχύει, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 25495/ΥΠΕ/6/00001/Μ/Ν. 3908/11/26.5.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε.» στην κατηγορία Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2012), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή του με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής» (Β΄1631) και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 1.

Άρθρο 2Κύρωση απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3908/2011 για την ενίσχυσή του με τα κίνητρα της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), όπως ισχύει, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27397/ΥΠΕ/6/00002/Μ/Ν. 3908/2011/3.6.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην κατηγορία Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής» (Β΄1633) και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 2.

Άρθρο 3Κύρωση απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3908/2011 για την ενίσχυσή του με τα κίνητρα της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), όπως ισχύει, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 25883/ΥΠΕ/6/00003/Μ/Ν. 3908/11/28.5.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» στην κατηγορία Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής» (Β΄1632) και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 3.

Άρθρο 4Κύρωση απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3908/2011 για την ενίσχυσή του με τα κίνητρα της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), όπως ισχύει, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 25889/ΥΠΕ/6/00004/Μ/Ν. 3908/11/28.5.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.» στην κατηγορία Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής» (Β΄1632) και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 4.

Άρθρο 5Κύρωση απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ

ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για την ενίσχυσή του με τα κίνητρα της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α΄8), όπως ισχύει, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 26082/ΥΠΕ/6/00005/Μ/ Ν. 3908/2011 /28.5.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην κατηγορία Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής» (Β΄1633) και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 5.

Άρθρο 6Κύρωση απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KALON OROS AEOLIKA PARKA SA» στις διατάξεις του ν. 3908/2011 για την ενίσχυσή του με τα κίνητρα της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), όπως ισχύει, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 26085/ΥΠΕ/6/00006/Μ/Ν. 3908/2011 /28.5.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KALON OROS AEOLIKA PARKA SA» στην κατηγορία Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής» (Β΄1633) και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 6.

Άρθρο 7ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ειδικά, για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄8) έχει υποβληθεί από την 31η Οκτωβρίου 2013 έως την 5η Μαρτίου 2014 (Α΄κύκλος αξιολόγησης του έτους 2014), εκδίδεται από τα όργανα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) οριστικός πίνακας κατάταξης, στον οποίο προσδιορίζονται ρητά και κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογηθέντα επενδυτικά σχέδια για τα οποία, επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της περιόδου αυτής. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων η αίτηση υπαγωγής έχει υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης εκδίδεται από κοινού από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Μακεδονίας και Θράκης. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον κωδικό φακέλου−αίτησης, την ταυτότητα του φορέα υλοποίησης, ΑΦΜ, επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος επενδυτικού σχεδίου και ποσό ενίσχυσης. Οι φορείς υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης, αποκτούν, από την έκδοση και δημοσίευσή του κατά τα ανωτέρω, δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 και εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των ατομικών αποφάσεων υπαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), μετά την κατά τα ως άνω έκδοση και δημοσίευση του οριστικού πίνακα κατάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικά, για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 έχει υποβληθεί από την 31η Οκτωβρίου 2013 έως την 5η Μαρτίου 2014 (Α΄ κύκλος αξιολόγησης του έτους 2014) και δεν περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3908/2011. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3908/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η δημοσίευση του οριστικού πίνακα κατάταξης της παραγράφου 1 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι 30.6.2014. Σε κάθε περίπτωση, από 1.7.2014, η χορήγηση δικαιώματος λήψης ενίσχυσης τελεί υπό την αίρεση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου κρατικών ενισχύσεων κατά το χρόνο αυτό.

Άρθρο 8«Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος Projects of Common Interest (PCI)» που αφορούν στην ΕλλάδαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος − Projects of Common Interest (PCI)» που αφορούν στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1391/2013 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2013, και στα οποία φορέας της επένδυσης είναι ιδιώτης επενδυτής, αναγνωρίζονται ρητά ως Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204), χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος − Projects of Common Interest (PCI)» που αφορούν στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1391/2013 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2013, στα οποία κύριος του έργου είναι το Δημόσιο ή φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αναγνωρίζονται ρητά ως Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010, χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αρμόδια για τη διευκόλυνση και το συντονισμό της διαδικασίας χορήγησης αδειών για τις στρατηγικές επενδύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως «αρμόδια εθνική αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 8(1) του Κανονισμού αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι φορείς των στρατηγικών επενδύσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου καταθέτουν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το ν. 3894/2010 και την κείμενη νομοθεσία για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Mε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να ορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και, ιδίως, ζητήματα που αφορούν στη διευκόλυνση και το συντονισμό της διαδικασίας χορήγησης αδειών για τις στρατηγικές επενδύσεις των παραγράφων 1 και 2 αυτού.

Άρθρο 9Εκπαίδευση λογιστών φοροτεχνικών

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 (Α΄ 228) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος παροχής της αναγκαίας εκπαίδευσης στους λογιστές φοροτεχνικούς, η θεματολογία και η διάρκεια αυτής, το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 10ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (Α΄51), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4237/2014 (Α΄36), παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα έξι (6) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναδρομικά από τη λήξη της εξάμηνης παράτασης της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4237/2014.

Άρθρο 11Κοινωφελές Ίδρυμα «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Χορηγείται στο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι 30.9.2014 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Άρθρο 12Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ