144 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4271/2014

Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 144
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4271
Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ειδικά, για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄8) έχει υποβληθεί από την 31η Οκτωβρίου 2013 έως την 5η Μαρτίου 2014 (Α΄κύκλος αξιολόγησης του έτους 2014), εκδίδεται από τα όργανα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) οριστικός πίνακας κατάταξης, στον οποίο προσδιορίζονται ρητά και κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογηθέντα επενδυτικά σχέδια για τα οποία, επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της περιόδου αυτής. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων η αίτηση υπαγωγής έχει υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης εκδίδεται από κοινού από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Μακεδονίας και Θράκης. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον κωδικό φακέλου−αίτησης, την ταυτότητα του φορέα υλοποίησης, ΑΦΜ, επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος επενδυτικού σχεδίου και ποσό ενίσχυσης. Οι φορείς υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης, αποκτούν, από την έκδοση και δημοσίευσή του κατά τα ανωτέρω, δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 και εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των ατομικών αποφάσεων υπαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), μετά την κατά τα ως άνω έκδοση και δημοσίευση του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ