134 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4340/2015

Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 1 - Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (Α΄ 119)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
01 Νοεμβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 134
1 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4340
Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης Έκδοση μετοχών 1. Το Ταμείο παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείμματος του πιστωτικού ιδρύματος, όπως έχει προσδιορισθεί από την αρμόδια αρχή και μέχρι το ύψος του εναπομείναντος ποσού, εφόσον έχει προηγηθεί η εφαρμογή των μέτρων του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων του άρθρου 6, η όποια συμμετοχή επενδυτών του ιδιωτικού τομέα και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και: (α) είτε η εφαρμογή των υποχρεωτικών μέτρων του άρθρου 6α, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης έχει επιβεβαιώσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα εμπίπτει στην εξαίρεση της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, (β) είτε όταν το πιστωτικό ίδρυμα έχει τεθεί σε εξυγίανση και έχουν ληφθεί μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4335/2015, η συμφωνία πλαίσιο πρέπει να υπογραφεί δεόντως πριν χορηγηθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση. 2. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 6, 6α και 6β, κατά περίπτωση, η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται μέσω της συμμετοχής του Ταμείου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος με την έκδοση κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή με την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (Contingent Convertible Securities) ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων που θα καλύπτονται από το Ταμείο. Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται ο επιμερισμός της συμμετοχής του Ταμείου μεταξύ των κοινών μετοχών και των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή των λοιπών μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων. Το Ταμείο δύναται να ασκεί, να διαθέτει ή να παραιτείται των δικαιωμάτων του προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων των πιστωτικών ιδρυμάτων που αιτούνται την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης. 3. Οι αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου καλύπτονται από το Ταμείο με μετρητά ή με ομόλογα του ΕΜΣ. Η αποτίμηση των ομολόγων του ΕΜΣ που γίνεται από το Ταμείο για το σκοπό της εγγραφής τους στα βιβλία του αποτελεί την αποτίμηση που πιθανόν απαιτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920. Η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 4. Οι αποφάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων, λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και δεν ανακαλούνται. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή για έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων ή για παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει ως προς τα ανωτέρω ή η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει αντί του ανώτερου αριθμού μετοχών, το ανώτερο ποσό κεφαλαίου που πρέπει να καλυφθεί και να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος την εξουσία να αποφασίζει, μεταξύ άλλων, το εναπομένον ποσό μετά την εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στο άρθρο 6α, τον ακριβή αριθμό των μετοχών και την κατανομή των μετοχών. Η προθεσμία για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για την έκδοση των κοινών μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών ή των άλλων χρηματοοικονομικών μέσων, ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 115 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015. Η προθεσμία για τη σύγκληση οποιασδήποτε επαναληπτικής ή εξ αναβολής συνέλευσης, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται σε κάθε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται στα πλαίσια του παρόντος νόμου ή σχετίζεται με αυτόν. Οι τρεις (3) ημέρες του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 28α παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920 μειώνονται σε δύο (2) ημέρες, οι έξι (6) και οι επτά (7) ημέρες που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2α του κ.ν. 2190/1920 μειώνονται σε τρεις (3) και τέσσερις (4) ημέρες αντίστοιχα, οι τριάντα (30) ημέρες του άρθρου 39 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920 μειώνονται σε τρεις (3) ημέρες και οι πέντε (5) ημέρες που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο μειώνονται σε τρεις (3) ημέρες. 5. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, η τιμή κάλυψης των μετοχών ορίζεται ως η τιμή, όπως αυτή προκύπτει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών που διενεργείται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, το Ταμείο δύναται να δεχτεί αυτήν την τιμή υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώμη από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος γνωμοδοτεί ότι η διαδικασία βιβλίου προσφορών είναι σύμφωνη με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριμένες περιστάσεις. Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή κατώτερη της τιμής κάλυψης αυτών που καλύπτονται από το Ταμείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης. Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής. β) Η περίπτωση α΄ δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το ταμείο καλείται να καλύψει το ύψος του εναπομείναντος ποσού που δεν καλύφθηκε από ιδιωτική συμμετοχή σε αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6Β του παρόντος νόμου. γ) Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή της συμβατότητας της με το άρθρο 31 του Κανονισμού 575/2013 και γνώμη του Ταμείου καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να εκδοθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα και να καλυφθούν από το Ταμείο, οι όροι μετατροπής των ως άνω υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών και των άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων, η ονομαστική τους αξία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εφόσον είναι απαραίτητο, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση των προαναφερθεισών ομολογιών και των άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής. Η σχετική Πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6. Η συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών γίνεται με εγγραφή σε συνεταιριστικά μερίδια τα οποία έχουν δικαιώματα ψήφου ή σε ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικά μερίδια τα οποία έχουν δικαιώματα ψήφου ή σε άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η Γενική Συνέλευση της συνεταιριστικής τράπεζας μπορεί να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο εξουσίες αναφορικά με την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση συνεταιριστικών μεριδίων τα οποία έχουν δικαιώματα ψήφου ή σε ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικά μερίδια τα οποία έχουν δικαιώματα ψήφου ή σε άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα καλυφθούν από το Ταμείο ή από άλλα πρόσωπα στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης των συνεταιριστικών τραπεζών. Η Γενική Συνέλευση της συνεταιριστικής τράπεζας μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης των συνεταιριστικών μεριδίων που θα διατεθούν στους επενδυτές μέσα στα πλαίσια που θέτει η Γενική Συνέλευση. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται αναλόγως και στις συνεταιριστικές τράπεζες».

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ