18 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4366/2016

Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις .

Άρθρο 22 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
15 Φεβρουαρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18
15 Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4366
Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «9. Η ισχύς των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 και της περ. Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 αρχίζει την 1.2.2016.»

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παναγιώτης Κουρουμπλής, Νικόλαος Φίλης, Νικόλαος
Παρασκευόπουλος, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Ανδρέας
Ξανθός, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Σκουρλέ
της, Χρήστος Σπιρτζής, Θεόδωρος Δρίτσας, Ευάγγελος Αποστόλου, Νικόλαος Παππάς, Αλέξανδρος Φλαμπου
ράρης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, Νικόλαος Τόσκας,
Ιωάννης Μουζάλας, Έλενα Κουντουρά, Νικόλαος Ξυδάκης, Θεανώ Φωτίου, Ουρανία Αντωνοπούλου, Παύλος Πολάκης, Τρύφων Αλεξιάδης, Γεώργιος Χουλιαράκης,
Ιωάννης Τσιρώνης».
Άρθρο Δεύτερο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.12.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγό
ντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυ
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καιτηςΕΡΤΑ.Ε.» (Α΄ 184).
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων
Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περι
βάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στον εξορθολογισμό και την παροχή του αναγκαίου χρόνου για την εφαρμογή κρισίμων διατάξεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυ
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε..
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/ 2013 (Α΄ 287), η οποία προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 32 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» προστίθεται άρθρο 32Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 32Α
Ποσά τα οποία εισπράττονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου, ως προϊόν εκποίησης υλικών και τροχοφόρων κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για λογαριασμό τους, αποδίδονται στους δικαιούχους άτοκα σε ποσοστό 75% του εισπραχθέντος τιμήματος.
Ομοίως, τακτοποιούνται όλες οι εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μη αποδοθείσες απαιτήσεις τρίτων προερχομένων από τη λειτουργία του τέως Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε.
(Ο.Δ.Δ.Υ.Α.Ε.).
Ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων του προηγουμένου εδαφίου παρατείνεται έως 31.12.2016.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του ποσοστού απόδοσης.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διαδικασίας απόδοσης των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.»
Άρθρο 3
Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης
1. Η περίπτωση Β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Β. Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών στο σύνολό της.
Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική
Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής
διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραμμα αυτό άρχεται το σχολικό έτος 2015−2016 και περατώνεται το σχολικό έτος 2016−2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.
Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται επιπλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.
Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας».
Την ευθύνη υλοποίησης της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.» 2. Στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση ζ', ως εξής:
«ζ΄ κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».
Άρθρο 4
1. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) παρατείνεται έως τις 31.7.2016.
2. Οι διαδικασίες κρίσης της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ολοκληρώνονται έως τις 31.7.2016.
Άρθρο 5
Παράταση θητείας μελών ΕΠ.Ε.Σ.
Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως τον ορισμό των νέων μελών, άλλως έως την 29η Φεβρουαρίου 2016».
Άρθρο 6
1. Στην παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998, όπως επανήλθε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4076/2012 και ισχύει, προστίθενται οι φράσεις:
(α) μετά το τέλος της παρένθεσης «(Α΄ 280)» προστίθεται φράση ως εξής: «καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011» (β) μετά το κόμμα στη λέξη «έργου» προστίθεται φράση ως εξής: «οι συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή συμβάσεις»,
(γ) μετά τη λέξη «έργων» προστίθεται φράση ως εξής:
«ή την υποστήριξη υπηρεσιών»,
(δ) στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση «ή προγράμματος ή έργου χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους που δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση».
2.α. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (Α΄266) αντικαθίσταται ως εξής:
«Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότηση της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπουδών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και των κέντρων σπουδών του.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ε.Α.Π. μπορεί να οργανώνει και προγράμματα δια βίου μάθησης και προγράμματα με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Α.Π., με απόφαση της Συγκλήτου, και μέχρι τη συγκρότηση της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής ανάλογα με τη θεματική ενότητα του προγράμματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των προγραμμάτων, καθώς και ο ορισμός των διδάκτρων και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους.
3. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
4. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμών, κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και II και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης των σχετικών προκηρύξεων, με μετατροπή των θέσεων κατά αναλογική εφαρμογή και αντιστοιχία των προβλεπομένων στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όπως ισχύει.
5. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5%.»
Άρθρο 7
Ρύθμιση που αφορά στη μισθοδοσία προσωπικού που μεταφέρθηκε στους Δήμους
από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις
Στο άρθρο 15 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) προστίθεται τελευταία παράγραφος ως εξής:
«4. Για τις δαπάνες της πρώτης μισθοδοσίας, που οφείλουν να καταβάλουν οι δήμοι, του προσωπικού που μεταφέρθηκε σε αυτούς από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπερίπτωσης i, της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 136/2011 (Α΄ 267).»
Άρθρο 8
Παράταση προθεσμίας συγχώνευσης
υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ
Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.5.2016.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2016.
Άρθρο 9
Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
Η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας», η οποία παρατάθηκε ως 31.12.2014 με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), παρατείνεται έως 31.12.2016.
Άρθρο 10
1. Η παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 64), όπως ισχύει, εφαρμόζεται και στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης του ν. 3907/2011 (Α΄ 7).
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την προσωρινή στέγαση (λυομένων οικίσκων κ.λπ.) στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών.
3. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ.
8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011
(Α΄ 64), όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.
4. Το άρθρο 32 του ν. 4320/2015 (Α΄29), καταργείται.
Άρθρο 11
1. Η παρ. 1 του άρθρου 49 «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας» του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προσωπικό του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει, απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, (ν. 3528/2007, Α΄ 26) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μόνιμοι υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, αλλά δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές
διατάξεις, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους. Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και για τους μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι πέραν του ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού καθεστώτος του δημοσίου, υπάγονται και σε καθεστώς κύριας ασφάλισης άλλου ασφαλιστικού− συνταξιοδο
τικού φορέα για τη λήψη δεύτερης κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την αυτοδίκαιη απόλυση τους κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 −3 δεν θεμελιώνουν αποδεδειγμένα βάσει βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού φορέα, δικαίωμα λήψης πλήρους της δεύτερης κύριας σύνταξης από το φορέα αυτόν. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους υπαλλήλους υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143).»
Άρθρο 12
Το άρθρο 167 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31.12.2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
2. Εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας
που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), όπως ίσχυε και με τις όμοιες του άρθρου 48 του ν. 4325/2015 (Α΄47), για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ.
9 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύναται να μην υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς, μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα. Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2016 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους. Η πρόσληψη των λοιπών περιλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορείς δεν έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, αυτές αναστέλλονται εφόσον οι παραταθείσες συμβάσεις καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους.» Άρθρο 13
Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Τυπογραφείου
1. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν κείμενο με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, δημοσιευθεί, εκ παραδρομής, δύο ή περισσότερες φορές, στο προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο ορθό τεύχος ΦΕΚ, θεωρείται ότι η δημοσίευσή του συντελέσθηκε νόμιμα την ημερομηνία που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο ΦΕΚ».
2. Το άρθρο 94 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) καταργείται.
Άρθρο 14
Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)
Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και τις 31.12.2016. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.»
Άρθρο 15
Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις της 31722/4.11.2011 (Β΄ 2505) απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης περί Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού,
ως κάτωθι:
α) Το όγδοο και ένατο εδάφιο της παραγράφου Βγ΄ του άρθρου 6 του ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ της 31722/ 4.11.2011 (Β΄ 2505) απόφασης, τα οποία αφορούν στην υποβολή αιτημάτων θεσμοθέτησης των ΠΟΑΥ αντικαθίστανται
ως εξής:
«Κατά προτεραιότητα στις ΠΑΥ τύπου Α΄, αλλά και σε όσες πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισμού ΠΟΑΥ, θα πρέπει σε διάστημα έξι (6) ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να υποβληθεί σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα του ν. 2742/1999 (Α΄ 207) και της υπουργικής απόφασης Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 17239/ 1175Β/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός οκταετίας (8ετιας) από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ..»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ της 31722/4.11.2011 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΣΜ σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 5, σε διάστημα έξι (6) ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για δημιουργία ΠΟΑΥ, οφείλουν να καταθέσουν αίτημα καθορισμού ΠΟΑΥ.»
2. Για τις μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΥ κατηγορίας Α΄, δεν επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητας τους από την ισχύ του παρόντος έως την έγκριση της ΠΟΑΥ.
Άρθρο 16
Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ και Πλοηγικών Σταθμών
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 55 του ν. 4331/ 2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπο
λέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 69) η φράση «Μέχρι 31.12.2015» αντικαθίσταται με τη φράση «Μέχρι 30.6.2016».
2. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 55 του ν. 4331/ 2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπο
λέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 69) η φράση «Μέχρι 31.12.2015» αντικαθίσταται με τη φράση «Μέχρι 30.6.2016».
Άρθρο 17
Η διαδικασία των δημοσίων πλειστηριασμών που ενεργούνται για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ», καθώς και για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» αναστέλλονται για διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 18
Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) συλλέγει τα στοιχεία όλων των κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα, που χορηγούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής Φορείς).
Οι Φορείς αποστέλλουν έως τη 10η ημέρα κάθε μήνα στην ΗΔΙΚΑ σε ηλεκτρονική μορφή απολογιστικό αρχείο καταβολής προνοιακών παροχών. Στο αρχείο περιέχονται αναλυτικώς ανά δικαιούχο και επίδομα τα ποσά των επιδομάτων, που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Επιπλέον, στο Αρχείο Καταβολής Προνοιακών Επιδομάτων περιέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης, ήτοι ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, είδος προνοιακής παροχής, ποσό παροχής, χρονικό διάστημα, που αφορά το χορηγούμενο επίδομα και ημερομηνία χορήγησης επιδόματος.
Άρθρο 19
1. Χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» ασφαλιστι
κή και φορολογική ενημερότητα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 30.3.2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη λήξη της προθεσμίας χορήγησης της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 20
1. Χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.» (ΜΒΗ Α.Ε.) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την 30ή Μαρτίου 2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) εφαρμόζεται αναλογικά και για τις θυγατρικές εταιρείες της «Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων
ΑΒΕΕ», ήτοι Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε. και Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ, στους νομίμους εκπροσώπους των οποίων δύναται να χορηγείται ατομική φορολογική ενημερότητα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας για φυσικά πρόσωπα. 3. Ο χρονικός περιορισμός των έξι μηνών που προβλέπεται στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), παύει να ισχύει.
Άρθρο 21
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α΄ 60) οι λέξεις «μέχρι 31.12.2015» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι 31.12.2016».
2. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85) οι λέξεις «μέχρι 31.12.2015» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι 31.12.2016».
Άρθρο 22
Η ισχύς των προβλεπομένων από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2.3 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των
δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως υπογραφής ή μη σχετικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.
Άρθρο 23
Παράταση έναρξης ισχύος γεωγραφικών ορίων Δ.Υ.ΠΕ.
1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως τις 31.12.2016. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2017.
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3329/ 2005 (Α΄ 81), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1.1.2017 έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
Άρθρο 24
Παράταση Λειτουργίας Ε.Π.Υ.
Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 και 12 του παρόντος νόμου αρχίζει από 1.1.2017. Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει με την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών,
έτους 2017.»
Άρθρο 25
Διατήρηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
1. Απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ. 106/2014 (Α΄ 173).
2. Οι περιπτώσεις γ΄ της παραγράφου 2 και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του π.δ. 106/2014 (Α΄ 173) απαλείφονται από το άρθρο αυτό και προστίθενται ως περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η δε υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 προστίθεται ως υποπερίπτωση κκ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και αναριθμούνται αντίστοιχα οι λοιπές περιπτώσεις.
Άρθρο 26
Παράταση συμβάσεων παροχών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Η ισχύς των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παροχών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις 30.6.2016.
Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται
από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία. Οι συμβάσεις μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και διαγνωστικών εργαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις της Γ3γ/οικ.98494 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 2816).
2. Η ισχύς των υφισταμένων μεταξύ οδοντοτεχνιτών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμβάσεων παρατείνονται μέχρι τις 30.6.2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τον οποίο εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία.
Άρθρο 27
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 α του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως ισχύει, μετά τη λέξη «Νοσοκομείων» προστίθεται η φράση «και λοιπών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας».
Άρθρο 28
1. Η προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν.4316/2014 (Α΄ 270), όπως ισχύει, παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2016.
2. Ο χρόνος έκδοσης και έγκρισης του απολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του οικονομικού έτους 2012 παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.2016.
Άρθρο 29
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)» προστίθεται η φράση «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης».
Άρθρο 30
Συμβάσεις που συνάπτονται μέχρι τις 31.12.2015 μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της χώρας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθμιου
Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) δύνανται να ορίζουν προκαταβλητέο άμα τη υπογραφή τους τμήμα της αποζημίωσης για τις ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα εκτελεστούν στο μέλλον δυνάμει αυτών. Το προκαταβλητέο αυτό ποσό δε μπορεί να ξεπερνά ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας τα κάτωθι ποσά:
• 500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας .
• 1.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας .
• 500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
• 2.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Άρθρο 31
1. Για την πληρωμή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο με τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης:
(α) την από 28 Ιουνίου 2007 Σύμβαση Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3605/ 2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας,
Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός − Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα − Αθήνα Θεσσαλονίκη − Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α΄190) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 28.11.2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4219/2013 (Α΄ 269), (β) την από 31 Μαΐου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3597/ 2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας,
Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου
Κεντρικής Ελλάδος και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α΄ 168) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 28.11.2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 (Α΄ 269),
(γ) την από 19 Δεκεμβρίου 2006 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3555/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) − Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι − Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις (Α΄ 81), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 28.11.2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4219/2013 (Α΄ 269), (δ) την από 24 Ιουλίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3621/ 2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας,
Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου
Ελευσίνα − Κόρινθος − Πάτρα − Πύργος − Τσακώνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 279) (η «Συμφωνία Τροποποίησης»), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 29.11.2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4219/2013 (Α΄ 269), δύνανται να μεταφέρονται πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς της παραγράφου
12.2 του άρθρου 12 εκάστης των Συμφωνιών Τροποποίησης που έχουν κυρωθεί με τα άρθρα πρώτο έως τέταρτο του ν. 4219/2013 (Α΄269), οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό και δεν θα διενεργείται από αυτούς καμία άλλη πληρωμή, πράξη ή συναλλαγή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημιουργείται ειδικός λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Νόμου 3559/2007», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον οποίο δύνανται να μεταφέρονται πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο με την από 31 Ιανουαρίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3559/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,
Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του
Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο − Σπάρτη» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 12.12.2015 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο ως άνω λογαριασμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό και δεν θα διενεργείται από αυτόν καμία άλλη πληρωμή, πράξη ή συναλλαγή.
3. Οι σχετικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση κάθε έργου παραχώρησης, μετά από την εγγραφή τους στο ΠΔΕ, θα μεταβιβάζονται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, άνευ Υπολόγου, μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΕ Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους ειδικούς λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2. Ειδικότερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ θα ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού.
4. Η καταβολή στους δικαιούχους των ποσών που θα κατατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους ειδικούς λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, θα πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους σχετικούς συμβατικούς όρους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων, η διαδικασία χρέωσης των λογαριασμών των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
6. Η μεταφορά των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στους λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2 βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται και ενταλματοποιείται έναντι αυτού.
Άρθρο 32
Στο άρθρο 16 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η προθεσμία σύνταξης και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάμηνης
χρήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., περιόδου 10.10.2013 έως 31.12.2014, καθώς και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το ίδιο διάστημα παρατείνονται έως τις 31.3.2016 (Α΄ 190).» Άρθρο 33
1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 2.7.2016 η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 30.6.2016, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: αα) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και ββ) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30.9.2016,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 30.6.2016.
Αν για την εξόφληση του Μέσου μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόμιμα παραστατικά. Παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο α' παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο β' επιτρέπονται υπό τους όρους της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.»
2. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου πέμπτου του ν. 4279/2014 (Α΄158), όπως ισχύει, αρχίζει από την 1η.7.2016.
Άρθρο 34
Η προβλεπόμενη, από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.1.2016.
Άρθρο 35
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Δραγασάκης, Γεώργιος Σταθάκης , Νικόλαος Φίλης, Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Γεώργιος Κατρού
γκαλος, Ανδρέας Ξανθός, Αριστείδης − Νικόλαος − Δημήτριος Μπαλτάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης
Σκουρλέτης, Χρήστος Σπίρτζης , Θεόδωρος Δρίτσας, Ευάγγελος Αποστόλου, Νικόλαος Παππάς, Αλέξανδρος
Φλαμπουράρης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, Ιωάννης
Μουζάλας, Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Νικόλαος Ξυ
δάκης, Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, Θεανώ Φωτίου,
Ουρανία Αντωνοπούλου, Παύλος Πολάκης, Τρύφων Αλεξιάδης, Γεώργιος Χουλιαράκης, Μάρκος Μπόλαρης»
Άρθρο Τρίτο
Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης
μη εξυπηρετούμενων δανείων − Τροποποιήσεις
διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), του ν. 3869/2010 (Α 130) και του ν. 4354/2015 (Α 176) 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
9 του άρθρου 14 του ν. 4346/2015
(Α΄ 152), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεως τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) διαγράφονται οι λέξεις «που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαρτίου 2016».
4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) οι λέξεις «μέχρι ένα (1) μήνα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι δύο (2) μήνες».
Άρθρο Τέταρτο
«ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν. 1198/1981 (Α΄ 238) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρο 1
Κύρωση σύμβασης
Κυρούται και αποκτά ισχύ νόμου, από τη δημοσίευση στην ΕτΚ, η σύμβαση που καταρτίσθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη −Βούρου και του σωματείου «Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής», με την οποία τροποποιείται η κυρωθείσα με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (ΦΕΚ 238 Α΄) «Σύμβαση Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών», η οποία έχει ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ 40.414
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7431/1981 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΔΩΡΕΑΣ
Στην Αθήνα, σήμερα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τρίτη, στο επί της οδού Νίκης αριθμ. 5−7 Κτήριο, που στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομικών, στο γραφείο του Υπουργού, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, μέλους της εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία “Γεώργιος Στεφανάκος − Ευαγγελία Διονυσίου Εταιρεία Συμβολαιογράφων”, με έδρα στην Αθήνα (Ομήρου 24), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:
αφενός: 1) ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, του Στέφανου και της Μαρίας ο οποίος γεννήθηκε στο Ρότερνταμ Ολλανδίας το έτος 1960, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (οδός Μυτιλήνης αρ. 15) και είναι κάτοχος του υπ’ αριθμ.
Σ.280198/1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, που παρίσταται υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, και
2) ο Αριστείδης−Νικόλαος− Δημήτριος Μπαλτάς, του Αλεξάνδρου και της Άννας, ο οποίος γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1943, κατοικεί στην Αθήνα (οδός Κάλβου 125−129) και είναι κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ 664713/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, που παρίσταται υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφ’ ετέρου: ο Παναγιώτης Δημαράς, του Χαραλάμπους και της Πολυξένης δικηγόρος ο οποίος γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1940, κατοικεί στην Αθήνα (Αναγνωστοπούλου 36) και είναι κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ 281243/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος,, ο οποίος παρίσταται εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του εδρεύοντος στον Δήμο Αθηναίων (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη) Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» το οποίο αναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό του με την υπ’ αριθμόν 12.668/27.11.1953 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό Μητρώου 2051 και ενεργεί εν προκειμένω δυνάμει ειδικής εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Σωματείου με απόφασή του που λήφθηκε κατά την υπ’ αριθ. 404 συνεδρίαση αυτού της 20/01.2016, απόσπασμα των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν και εκ τρίτου: ο Ευθύμιος Χριστοδούλου του Νικολάου και της Ηλέκτρας οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1932, κατοικεί στην Φιλοθέη Αττικής (οδός Λουκή Ακρίτα αριθ. IB), κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ. 049858/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης, ο οποίος παρίσταται εν προκειμένω ως Πρόεδρος της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του εδρεύοντος στον Δήμο Αθηναίων (οδός Σταδίου αριθ.
19) Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΚΟΖΗ ΒΟΥΡΟΥ», το οποίο συνεστήθη δια της υπ’ αριθ. 2896/11.7.1956 δημοσίας διαθήκης του Αλεξάνδρου Κ. Βούρου, συνταγείσης ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Φωκίωνος Έρωτα που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθ. 3932/1959 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγκρίθηκε με το από 16.7.1959 Β.Δ. που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 153/5.8.1959 ΦΕΚ (τ.Α΄), που παρίσταται υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου, διοικητή και διαχειριστή του εδρεύοντος στην Αθήνα Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη − Βούρου (διάταγμα της 26 Ιουλίου/5 Αυγούστου 1959, ΦΕΚ 153 τεύχος πρώτον),
οι οποίοι συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως, Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α΄ 238) ιδρύθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις της ιδρυτικής συμβάσεως και τις διατάξεις του νόμου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στη διάταξη αυτή, από της καταθέσεως στη Βουλή για κύρωση τροποποιητικής σύμβασης της υπ’ αριθ.
7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν, 1198/1981 (Α΄ 238).
Σύμφωνα δε με τις προαναφερθείσες διατάξεις, με την τροποποιητική σύμβαση θα τροποποιηθεί το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 7431/1981 Συμβάσεως, κατά τρόπον ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, να διορίζεται απευθείας από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών.
Ήδη, σε εκτέλεση όσων προβλέπονται στην υποπαράγραφο β) της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 και ειδικότερα προκειμένου, μεταξύ άλλων, να συναφθεί η προβλεπόμενη στις διατάξεις αυτές τροποποιητική σύμβαση της υπ’ αριθ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», με την οποία να τροποποιείται το άρθρο 3 αυτής, με το περιεχόμενο που προαναφέρθηκε, οι ως άνω συμβαλλόμενοι, υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητες τους, συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής:
Άρθρο Πρώτο
Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α΄ 238), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Το νομικό πρόσωπο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιλέγεται μεταξύ προσώπων εγνωσμένου κύρους. Το αξίωμα του συμβούλου είναι τιμητικό και άμισθο.
Έξι (6) από τους συμβούλους επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, δύο (2) από τον Υπουργό Οικονομικών και τρεις (3) από τους συμβούλους διορίζονται υποχρεωτικά, ύστερα από προηγούμενη έγγραφη υπόδειξη του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί υποχρεωτικά τον Σύλλογο, να υποδείξει τους συμβούλους που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, δυο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύλλογος οφείλει να προβεί στην υπόδειξη των συμβούλων μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο πρόσκλησης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περίπτωση που ο Σύλλογος παραλείψει να προβεί στην υπόδειξη των συμβούλων, ο Υπουργός δικαιούται να συμπληρώσει τον ελλείποντα αριθμό συμβούλων, για την προκειμένη θέση, από τον κατάλογο των μελών του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ». Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχομένη από το διορισμό του, παρατείνεται δε μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά όχι πέραν του έτους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επαναδιορίζονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται υποχρεωτικά ένας από τους συμβούλους που ορίζονται απευθείας υπό τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των συμβούλων που έχουν υποδειχθεί από το Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ».
Αν κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιασδήποτε άλλη αιτία, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί τούτο χωρίς καθυστέρηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, για να προβεί στον διορισμό νέου συμβούλου, η θητεία του οποίου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Αν τη θέση που κενώθηκε κατείχε σύμβουλος που είχε υποδειχθεί από το Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», για την πλήρωση της θέσης αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η.
διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.» Άρθρο Δεύτερο
Το έκτο εδάφιο του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α΄ 238), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται ή εγκύρως αντιπροσωπεύονται έξι (6) τουλάχιστον εκ των συμβούλων, ουδέποτε όμως οι παρόντες σύμβουλοι μπορεί να είναι λιγότεροι από πέντε. Για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 περ. γ) καθώς και το άρθρο 11 σχετικά με την ακίνητη περιουσία που παραχωρήθηκε κατά τα άρθρα 8 και 9 στον Οργανισμό από τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» ως και κάθε εν γένει θέμα που άπτεται των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται ή εγκύρως αντιπροσωπεύονται εννέα (9) τουλάχιστον εκ των συμβούλων».
Άρθρο Τρίτο
Στο τέλος του ογδόου εδαφίου του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», που κυρώθηκε μετο άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α΄ 238), προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
«Ειδικώς, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 περ. γ), καθώς και στο άρθρο 11 σχετικά με την ακίνητη περιουσία που παραχωρήθηκε κατά τα άρθρα 8 και 9 στον Οργανισμό από τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» ως και κάθε εν γένει θέμα που άπτεται των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» λαμβάνονται με τη θετική ψήφο τουλάχιστον εννέα (9) των παρισταμένων ή εγκύρως αντιπροσωπευόμενων
ψήφων. Με αποφάσεις του ΔΣ που λαμβάνονται κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να ορίζονται, χωρίς τους περιορισμούς που μπορεί να επιβάλλονται από άλλες διατάξεις, οι όροι πρόσληψης, οι όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης καθώς και το καθεστώς αμοιβών του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ως και μέχρι έξι (6) προσώπων ειδικών προσόντων ή δεξιοτήτων, για τις λειτουργικές ανάγκες του ΟΜΜΑ καθώς και για τις ανάγκες πραγματοποίησης μουσικών και καλλιτεχνικών εν γένει προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
που εντάσσονται στους σκοπούς του. Οι πάσης φύσεως αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται».
Άρθρο Τέταρτο
Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περ. γ) του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α΄ 238), προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Παραχωρείται επίσης δωρεάν η χρήση των αιθουσών του Μεγάρου στον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής για μέχρι πέντε (5) εκδηλώσεις ετησίως στις δύο μεγάλες αίθουσες Χρήστου Λαμπράκη και Αλεξάνδρας Τριάντη και μέχρι πέντε (5) εκδηλώσεις ετησίως σης μικρές αίθουσες, οι οποίες εκδηλώσεις μπορεί να εντάσσονται, ύστερα από συμφωνία με την Διοίκηση του ΟΜΜΑ, στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του ΟΜΜΑ και του Megaron Plus, ακόμη και υπό την μορφή συμπαραγωγών».
Άρθρο Πέμπτο
1. Η διαχείριση, λειτουργία και εν γένει χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευασθεί ειδικά και έχουν παραχωρηθεί κατά δωρεάν χρήση, ήδη κατά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, στο Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 7431/1981 Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (238 Α΄) γίνεται με απόφαση των καταστατικών οργάνων του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» σύμφωνα με τους αναφερόμενους στο καταστατικό σκοπούς του.
2. Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης συμβάσεως και εν σχέσει με τους άνω χώρους και εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί κατά δωρεάν χρήση, ήδη κατά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, στο Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής», σε εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου και εκείνων του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 7431/1981 Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς, που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (238 Α΄), ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής» διατηρεί την ακώλυτη δωρεάν χρήση των χώρων αυτών ως και των κοινοχρήστων χώρων του κτηρίου, όπως αυτοί εμφαίνονται και απεικονίζονται στα από 18.11.2008 διαγράμματα του «Γραφείου Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη ΕΠΕ», που προσαρτώνται στην υπ’ αριθμ. 38962/2014 πράξη συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών στο κτηριακό συγκρότημα «Μέγαρο Μουσικής Αθηνών», του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, όπως αυτοί περιγράφονται υπό στοιχεία III και IV στην πράξη αυτή και υπό τους. όρους αυτής προς εξυπηρέτηση των αναφερομένων στο άνω άρθρο 14 χρήσεων και των καταστατικών του σκοπών, διασφαλιζομένης σε κάθε περίπτωση της ελευθέρας προσβάσεως των μελών του Συλλόγου και του κοινού στους χώρους αυτούς.
3. Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης βαρύνει αποκλειστικά τον Σύλλογο «Oι Φίλοι της Μουσικής». Λοιπές δαπάνες που αφορούν ιδίως την ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική εν γένει αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης καλύπτονται με απόφαση του Ο.Μ.Μ.Α., η οποία λαμβάνεται μετά από αίτηση του Συλλόγου, επί τη βάσει προϋπολογισμού και απολογισμού δαπανών που υποβάλλει ο Σύλλογος στον ΟΜΜΑ και εντός των ορίων του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΜΜΑ.
Άρθρο Έκτο
Στο τέλος του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (Α΄ 238), προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
«Στο σκοπό του Οργανισμού εντάσσονται επίσης δραστηριότητες και δράσεις σχετικές με την ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση και την εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πνευματικού πλούτου της Ελλάδος καθώς και την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω πολιτιστικών δράσεων.
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ο Οργανισμός μπορεί να εκπονεί και να υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα άσο και στο εξωτερικό προς εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημο
τικών Κοινοτικών Προγραμμάτων.»
Άρθρο Έβδομο
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι όροι και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στην παραπάνω υπ’ αριθ. 7431/1981 Σύμβαση Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς, που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (238 Α΄), με την οποία η παρούσα αποτελεί ενιαίο όλο.
Η ισχύς της παρούσας συμβάσεως αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που την κυρώνει.
Τα ανωτέρω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι ως άνω συμβαλλόμενοι. Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν επί [...] φύλλων εισπραχθέντων τελών και δικαιωμάτων μου, το οποίο αφού αναγνώσθηκε ενώπιον όλων των παρισταμένων και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως έπεται.
Οι Συμβαλλόμενοι
[....] [....] [....]
[....]».
Άρθρο Πέμπτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ