126 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4404/2016

Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18 - Ανανέωση Συμβάσεων μίσθωσης/ ναύλωσης πλωτών μέσων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
08 Ιουλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 126
8 Ιουλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4404
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροπο- ποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώ- ρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργα- νισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το άρθρο 11 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθε- τικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγρο- τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4366/2016 (A΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ- νου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περι- βάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18) αντικαθίσταται από το χρόνο θέσης του σε ισχύ ως εξής: «1. Η ισχύς συμβάσεων μίσθωσης/ναύλωσης πλωτών μέσων, ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανατέθηκαν και εκτελούνται σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθ- μίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών» (Α΄ 101), η οποία κυρώ- θηκε με το άρθρο 8 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), παρα- τείνεται αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και χωρίς καμία άλλη διαδικασία και διατύπωση από 1.1.2016 μέ- χρι τις 30.7.2016. 2. Μετά την 1.1.2016 οι συμβάσεις αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη- σιωτικής Πολιτικής. 3. Για τις δαπάνες των συμβάσεων μίσθωσης/ναύλω- σης πλωτών μέσων της πρώτης παραγράφου του πα- ρόντος άρθρου που αφορούν σε μισθώσεις/ναυλώσεις πλωτών μέσων του παρόντος άρθρου εκδίδεται τίτλος πληρωμής κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διά- ταξης, εφόσον προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση των αρμόδιων Λιμεναρχείων των λιμένων προσέγγισης του πλοίου περί της εκτέλεσης δρομολο- γίου. β) Παραστατικό Τιμολόγιο του Αναδόχου. γ) Παραστατικά Πληρωμής για κάθε είδους τέλη και έξοδα που συνδέονται με την παραμονή του πλοίου στον λιμένα παραμονής του, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα Λιμενικά Τέλη και τέλη επιβατών, τέλη ελλιμενισμού, προσορμίσεων, παροχή νερού, αποκομι- δή καταλοίπων, λυμάτων και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν τους λιμένες. δ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του Αναδόχου. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής, ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω συμβάσεων να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο, μη δρομολογημένο, ίδιου είδους, ανάλο- γης ή μεγαλύτερης μεταφορικής ικανότητας, του ιδίου ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, χωρίς τροποποίηση των όρων των συμ- βάσεων της πρώτης παραγράφου.»

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Ανασυγκρότησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.