227 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4441/2016

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΟΟΣΑ
06 Δεκεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 227
6 Δεκεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4441
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσε- ων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγω- νισμό και λοιπές διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΟΟΣΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 25Καταργούμενες διατάξεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα- ταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν: «α) Η περίπτωση κ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινω- νίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123), καθώς και η κοινή υπουργική απόφαση A9/OIK/16954/1248/6.6.2000 των Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτ/των μέχρι 8 τόνους σε μελισσο- κόμους» (Β΄ 696). β) Η περίπτωση α΄ του άρθρου 17 της κοινή υπουργική απόφαση, 4616/ 52519/2016 των Υπουργών, Οικονομί- ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συ- μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονι- σμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων» (Β΄ 1367). γ) Το Π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω- ση προς την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104). δ) Το Π.δ. 205/2001 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄ 160), με την επιφύλαξη των άρ- θρων 86, 89 έως 93 και 95 του Κανονισμού 528/2012 και του άρθρου 18 της κοινής υπουργικής απόφασης 4616/52519/2016 (Β' 1367) «Καθορισμός συμπληρωμα- τικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων». ε) Η υπουργική απόφαση 85418/1988 του Υπουργού Γεωργίας «Τεχνική και μέθοδοι ελέγχου γεωργικών φαρ- μάκων» (Β΄ 674). στ) Η υπουργική απόφαση 1716/1999 του Υπουργού Γεωργίας «Παρασκευαστής φυτοπροστατευτικών προ- ϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής του αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή» (Β' 700).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημο- σίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 26Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών ΠροϊόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, κα- ταργούνται: α) Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89). β) Οι υποπεριπτώσεις εε΄ και στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, η παράγραφος 2 και η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89). γ) Η υπουργική απόφαση 225/32352/2014 του Υπουρ- γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/ 2011 (Α΄ 89)» (Β΄ 618). δ) Η κοινή υπουργική απόφαση 230/20798/2012 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί- μων «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89) με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986 (Α΄ 75). Υποβολή αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προ- ϊόντων Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόμενο του Μητρώου» (Β΄ 593).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3955/2011 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση πρώτης υποτροπής του εμπόρου, το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ καθορίζεται στο 50% του ποσού των κατά περίπτωση αναφερόμενων συναλλαγών και σε κάθε περίπτωση επόμενης υποτροπής στο 100% του ποσού αυτών».

Άρθρο 27Τροποποίηση της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε10 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά- φου Ε10 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/ 2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπορεύεται λι- πάσματα υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατά- σταση εμπορίας λιπασμάτων υπεύθυνο επιστήμονα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 28Καταργητικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) το άρθρο 7 του Ν. 3905/2010 (Α΄ 219), β) η ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/38227 (Β΄1452/ 12.5.2012) «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινη- ματογραφικών έργων και επιχειρήσεων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 3905/2010», γ) η Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/76061/2587/ 44 (Β΄ 2278/16.8.2012) «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 38227/20-4-2012 υπουργικής από- φασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας ενίσχυσης παραγωγών κινηματογραφικών έργων και επιχειρήσε- ων αιθουσών από τον ειδικό φόρο του άρθρου 5 του Ν. 3905/2010», δ) η ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (Β΄ 1483/ 27.10. 2005) «Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού της Βι- ομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης» ε) η ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/198/64287 (Β΄ 1812/ 15.12.2003) «Καθορισμός διαδικασίας και απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση πιστοποιητικού ελλη- νικής ιθαγένειας και τον χαρακτηρισμό ταινιών μυθοπλα- σίας, τεκμηρίωσης και κινουμένων σχεδίων μεγάλου ή μικρού μήκους, ως Ελληνικών».

Άρθρο 29Ρύθμιση θεμάτων κινηματογραφικής παραγωγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3905/2010 (Α΄ 219) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Μέχρι και το μισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει κάθε χρόνο εταιρία συνδρομητικής τηλεόρα- σης για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων σύμ- φωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών έργων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3905/2010 (Α΄ 219) καταργείται από 1.1.2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 30Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής ΧρήσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αντικαθίστανται τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α΄ 84), ως ακολούθως: «Άρθρο 1 1. Ως Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδι- οκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήπο- τε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό. Στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και το τρίτροχο και τετράκυκλο, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 500 kg, μη συμπε- ριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλε- κτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW στην περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγο- ραστής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο με οποιαδή- ποτε σχέση μίσθωσης. 2. Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ., αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι: α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους. β) Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπο- ρευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επι- χείρησης για λογαριασμό της. γ) Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρη- σης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης. δ) Οι μεταφορές αυτές συνιστούν απλώς επικουρική δραστηριότητα στο πλαίσιο του συνόλου των δραστη- ριοτήτων της επιχείρησης. Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω των 4,000 χιλιόγραμμων μπορεί να οδηγείται εκτός των παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη του. Για ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορί- ας βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς υγρών καυσίμων σε περιφέρειες μικρών νησιών και ανήκουν σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, η έδρα των οποίων είναι σε άλλη πε- ριφέρεια εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως με κοινή απόφαση τους ρυθμίζουν τις σχέσεις εργασίας των οδηγών των αυτο- κινήτων αυτών με την επιχείρηση. Άρθρο 2 1. Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστι- κό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας, γενικά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων. 2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρή- σεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με δικαίωμα κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια στα παρα- πάνω πρόσωπα, αφού καταβληθεί από αυτά υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά ως εξής: α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα: αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε ευρώ 235. αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 295. αγ) Μικτού βάρους από 2001 -2400 χιλιόγραμμα σε ευρώ 350. αδ) Μικτού βάρους από 2401 -4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 410. β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα: βα) Μικτού βάρους μέχρι 1201 χιλιόγραμμα σε ευρώ 150. ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 175. βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε ευρώ 205 και βδ) Μικτού βάρους από 2401 -4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 235. γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμά- ξωμα σε ευρώ 60. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορί- ζεται στο 1/3 για αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργι- κές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συ- νεταιρισμών και δασικών επιχειρήσεων, καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ.. Επιτρέ- πεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμο- δίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανά- πτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης. 3.α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδι- ωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιό- γραμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχεί- ρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτη- νοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσο- κομικών, αλιευτικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες η ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συ- νεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπό- θεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτηση του απαιτείται η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου. β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου που καθορίζεται: βα) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε ευρώ 410 προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλι- όγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος. ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε ευρώ 235 ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλι- όγραμμων μικτό βάρος. Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. 4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισ- σοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο- ρών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών. β. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε- σίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής. γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλμα- τος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον απαιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελ- ματικής δραστηριότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφί- ου γ΄ της παρούσας, μπορούν να εξαιρούνται από την υποβολή αυτών. Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του Φορτηγού Ιδι- ωτικής Χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υπο- βολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατε- χόμενων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης ή βεβαίωσης περί μεταβίβασης αυτών. 5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάρι- στων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειων κυκλοφορίας Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός παύει να ισχύει. 6. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφο- ρίας Φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος Ιδιωτικής Χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων σε μεταφορι- κές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτορεία μετα- φορών για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκουν σε αυτές και τα οποία πρέπει να αναγράφονται στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας. 7. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδο- μών και Μεταφορών, δύναται να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχα- νήματα, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγ- γελματία. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 8. Η εισφορά που προβλέπεται από την παρ. 3 περιο- ρίζεται στο 1/3 προκειμένου για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές μελισσοκομικές και σηροτροφικές αλιευτικές επιχειρή- σεις, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτι- κών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων. 9. Η εισφορά που ορίζεται από τις διατάξεις των προη- γουμένων παραγράφων βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογρα- φικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργεί- ου Υποδομών και Μεταφορών και καταβάλλεται: α) Εάν δεν υπερβαίνει τα 350 ευρώ, εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. β) Εάν υπερβαίνει τα 350 ευρώ, καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κατά τη χορήγηση της άδειας και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών, από το μήνα που χορη- γήθηκε η άδεια. Αν η βεβαίωση ενεργηθεί μετά την πάροδο προθεσμί- ας πληρωμής μερικών δόσεων, οι δόσεις αυτές καταβάλ- λονται μέχρι την τελευταία ημέρα πληρωμής της δόσης που λήγει μετά τη βεβαίωση. Το ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 235 ευρώ. Αν όμως για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό μέχρι 120 ευρώ, αυτό προσαυξάνει το ποσό της προηγούμενης δόσης. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των παραπάνω δό- σεων συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος κατα- βολής της εισφοράς σε δόσεις, ολόκληρο δε το υπόλοιπο ποσό της εισφοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαι- τητό από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτήν αφαιρούνται από τον προϊστά- μενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας πι- νακίδες του αυτοκινήτου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλομένου ποσού της εισφοράς. 10. Η κατά τα παραπάνω οριζόμενη εφάπαξ υπέρ του δημοσίου εισφορά καταβάλλεται όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως ιδιωτικής χρήσης. 11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρό- ντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, τα βυτιοφόρο αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προο- ρίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και δι- ανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομι- δής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου, φορτηγά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο στο νομό όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων δύ- νανται να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, μόνον εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο ει- σφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 12. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μετα φορών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερ- δοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα, κατηγορίες επαγγελματιών), στα οποία μπορεί να δοθεί το δικαίωμα ταξινόμησης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος ή την επίτευξη του σκοπού τους. Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι προϋπο- θέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορή- γηση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου. 13. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδο- μών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋ- ποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ρυμουλκούμενων σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρ- τητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρ- τητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος των πινακίδων. 14. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μετα- φορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης γενικά και ανά κατηγορία. Με όμοιες αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, με τα οποία βεβαι- ώνεται μεταξύ άλλων ανά κατηγορία η καταλληλότητα του οχήματος για την τήρηση των όρων προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, υγείας και του περιβάλλοντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Ν.δ. 49/1968 (Α ' 249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το Β.δ. 281/1973 ως ακολούθως: «Άρθρο 4 1. Απαγορεύεται: α) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου. β) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα αγαθών άλλων από εκείνα, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. γ) Η χρησιμοποίηση του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου για σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του. δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρή- σης του Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητου σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. ε) Η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για εκτελούμενες με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφορές. στ) Η οδήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων από πρόσωπα που δεν αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος. ζ) Η μεταφορά προσώπων με όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων πέραν του αναγραφό- μενου στην άδεια κυκλοφορίας αριθμού, σύμφωνα με την έγκριση τύπου του οχήματος. η) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχουν πάψει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας. θ) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχει διακο- πεί η λειτουργία της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο. 2. Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται: α) Η μεταφορά προσώπου απασχολούμενων στην εκτέλεση παραγωγικών έργων ή σε άλλες επιχειρήσεις από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο της εργασίας και αντίστροφα με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, χωρίς καταβο- λή κομίστρου, εφόσον ο τόπος εργασίας τους δεν εξυ- πηρετείται συγκοινωνιακά και τα εν λόγω αυτοκίνητα πληρούν τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με την αυτή ή όμοια απόφαση καθορίζονται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία χορή- γησης άδειας για μεταφορά των παραπάνω προσώπων. β) Η μεταφορά μέχρι 3 εργατών ή τεχνιτών με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν σε βιομηχα- νικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, γεωργικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις και εμπορικές εν γένει επιχειρήσεις από τα καταστήματα της επιχείρησης για τη συνοδεία, εκφόρτωση και παράδοση στους τόπους προ- ορισμού των παραγομένων και πωλουμένων από αυτές προϊόντων ή για τη συνοδεία, φόρτωση ή εκφόρτωση υλικών και εργαλείων που υπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα άρθρα 1, 2 , 3, 7 και 15 του Ν. 1959/1991 (Α΄ 123) καταργούνται.

Άρθρο 31ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλαίου Β΄ της υπουρ- γικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707) αντικαθίστανται ως ακολούθως: « 1. Η διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών γενικά με Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης, πλην βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων, επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι: α. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επι- χείρηση ή στον επαγγελματία υπέρ της οποίας ή του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυ- τοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκ- μισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευ- ασθεί από αυτή ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρηση ή του επαγγελματία. Για την απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να έχουν μαζί τους έντυπο έγγραφο (τιμολόγιο, άλλο φο- ρολογικό στοιχείο κ.λπ.), το οποίο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της μεταφοράς και αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση του στις αρμόδιες αρχές ελέγχου. β. Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπο- ρευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επι- χείρησης για λογαριασμό της. γ. Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελμα- τία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχεί- ρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης. Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα μπορεί να οδηγείται και από μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη του. δ. Οι μεταφορές με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρη- σης ή του επαγγελματία και για τη διενέργεια αυτών δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα κόμιστρο. ε. Δεν μεταφέρουν άλλα εμπορεύματα ή υλικά πέραν αυτών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. 2. Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται επίσης να διενερ- γούν και διεθνείς μεταφορές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταργούνται από 11 Αυγούστου 2015 οι παρα- κάτω διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2/29542/5347/1991(Β΄ 707): α. Η περίπτωση αα΄ (βεβαίωση) και η περίπτωση ββ΄ (υπεύθυνη δήλωση) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφο- ρίας αγροτικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης της παρα- γράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄. β. Η περίπτωση δ΄ (βεβαίωση) της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Δ΄. γ. Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 8 του Κεφαλαίου Δ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Καταργείται η περίπτωση δδ΄ της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ (υποβολή συμπληρωματικών στοι- χείων) της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2/29542/ 5347/1991 (Β΄ 707) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 32Καταργητικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γούνται: α. το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 και το εδάφιο β΄ της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988 (Α΄ 2), β. το άρθρο 54 του α.ν. 1093/1938 (Α΄ 68), γ. ο α.ν. 582/1945 (Α΄ 244), δ. το άρθρο 4 και η παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.δ. 3619/ 1956 (Α΄ 277), ε. το άρθρο 5 του Ν. 1446/1984 (Α΄ 80), στ. οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 του Ν.δ. 1004/1971 (Α΄ 199), ζ. το Β.δ. 433/1963 (Α΄ 124), η. το Ν.δ. 3757/1957 (Α΄ 184), θ. το άρθρο 2, η παρ. 2 του άρθρου 6 και το άρθρο 10 του Ν. 4286/1963 (Α΄ 41), ι. οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 3021/ 2002 (Α΄ 143), ια. το Π.δ. 235/2003 (Α΄ 210) και ιβ. ο Α.ν. 1092/1938 (Α΄ 68), πλην των άρθρων 1, 2, 4 και 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 33Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις: α. Των παραγράφων 2,4 και 5 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 7, της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 8, της παραγράφου 2 του άρθρου 9, της παραγράφου 2 του άρθρου 12, της παραγράφου 6 του άρθρου 13, του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου της παραγράφου 4 και της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 και της παραγρά- φου 4 του άρθρου 19 του Ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως ισχύουν. β. Της περίπτωσης στ ' της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1316/1983 (Α΄ 3), όπως ισχύει. γ. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει. δ. Της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 5607/1932 (Α΄ 300), όπως ισχύει. ε. Της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΔΥΓ3α/ΓΠ. 132979/2005 (Β΄ 352), όπως ισχύει. στ. Της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό A6/ 2880/1980 (Β΄ 828). ζ. Της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2166/1993 (Α΄ 137), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2166/1993 (Α΄ 137), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι εταιρείες στις οποίες παρασχέθηκε σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθήκης ή άδεια χονδρικής πώλησης με είδος δραστηριότητας την φαρμακαποθήκη, υποχρεούνται πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους να προσλάβουν υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1963/1991 (Α΄ 138) και δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα ή κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Ο νόμιμος εκπρόσω- πος των εταιρειών αυτών, των οποίων οι μέτοχοι ή οι εταίροι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα μέλη της δι- οίκησης τους δεν απαιτείται να είναι φαρμακοποιοί, έχει το δικαίωμα να μετέχει με δικαίωμα ψήφου και ανεξάρτητα από το εάν έχει ή όχι την ιδιότητα του φαρμακοποιού, στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του «Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακα- πο-θηκαρίων» ως ισότιμο μέλος αυτού και δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται ως τακτικό και αναπλη- ρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου τούτου, υπό τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 11, του Π.δ. 613/1977 (Α΄ 199)».

Άρθρο 35Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Αναπληρώτρια Υπουργός
Τηλεπικοινωνιών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Ενημέρωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.