Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 30/002/7491/2014

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)».

08 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 30/002/7491
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Δ34)
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521, Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Κορκολής
Τηλ : 210 6479228
Fax : 210 6479256
E-mail : planning@gcsl.gr
ΠΡΟΣ:
ΑΔΑ: ΒΔ35Η-Ψ4Ζ

ΑΔΑ: ΒΔ35Η-Ψ4Ζ

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)». Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016–Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) των άρθρων 3 και 4 του ν. 4174/2013 (Α΄170) ‘Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α'101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΚ: Β΄ 2545
Α
Δ
Α
:
Φ
Ε
Κ
:
ε) του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
στ) του Π.Δ. 190/1997 (ΦΕΚ Α' 155) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους».
ζ) του Π.Δ. 543/1989 (ΦΕΚ Α' 229) «Τροποποίηση του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 128)».
2. Την Πράξη 20 της 25.6.2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 360) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Την αριθ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β' 756) «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990», Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.
4. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.1.13 (Β' 130) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β' 372/2013, Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.
5. Την αριθ. Δ6Α 1153490ΕΞ2013/8.10.2013 (Β' 2579) «Μετονομασία, συγχώνευση, ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης Διευθύνσεων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
6. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Γ.Χ.Κ., όσον αφορά στην υλοποίηση των προμηθειών που πραγματοποιούνται σε βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.).
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΔΑ: ΒΔ35Η-Ψ4Ζ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

i. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. την εξουσία να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», σε θέματα αρμοδιότητάς μας, κάθε διοικητική πράξη η οποία απαιτείται για την υλοποίηση των προμηθειών του Γ.Χ.Κ. που πραγματοποιούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., όπως αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ορισμού μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής ειδών και υπηρεσιών, προσκλήσεις υποβολής προσφορών, αποφάσεις ανάθεσης προμηθειών, διακηρύξεις διαγωνισμών, αποφάσεις έγκρισης πρακτικών αξιολόγησης προσφορών και συμβάσεις, μέχρι του ποσού των (60.000 + ΦΠΑ) ευρώ, με την υποχρέωση αποστολής στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανά δίμηνο γραπτής αναφοράς περί των προκηρυχθέντων έργων του ύψους αυτών και της πορείας υλοποίησής των.
ii. Κάθε προηγούμενη Απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, καταργείται.
iii. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δ34-Τμήμα Α'
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
5. Δ34-Τμήμα Β'
6. Γραμματεία Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.