Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ6Α 1131374 ΕΞ2014/2014

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης».

30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΕΚ: Β’ 2578
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δημήτριος Αθανασιάδης
Τηλ. 210 3222386
Fax:210 3217280
Π
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Π.Δ.
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1131374 ΕΞ2014
ΑΔΑ: 67Σ3Η-Κ68

ΑΔΑ: 67Σ3Η-Κ68

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης». ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α’14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α’81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α’ 254) και ισχύει.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014
β) Των υποπαραγράφων β’, καθώς και των υποπαραγράφων δ’ και ε’ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
γ) Των άρθρων 16 και 26 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 και των άρθρων 69 και 79 του π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.
στ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ζ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την αριθμ. Δ6Α1126968 ΕΞ2014/16-9-2014 (Β’2484) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο π.δ. 111/2014 (Α΄ 178)»
3. Το αριθ. ΔΟΔ Α’ 1124726 ΕΞ2014/11-09-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και την αριθ. 2/111745/12-12-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περι δέσμευσης της σχετικής πίστωσης.
ΑΔΑ: 67Σ3Η-Κ68
4. Το αριθ. ΔΟΑ/Φ.4.2./23347/25-9-2014 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
5. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), με την συγκέντρωση των υποθέσεων που ελέγχονται κατόπιν παραγγελίας του Οικονομικού Εισαγγελέα, σε ένα (1) Τμήμα, καθώς και με την λειτουργία ενός (1) ακόμη Τμήματος Ελέγχου, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της αναφερθείσας στο αριθ. ΔΟΔ Α’ 1124726 ΕΞ2014/11-09-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συνιστούμε, από 8-10-2014, στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δύο (2) Τμήματα Ελέγχου και τροποποιούμε το άρθρο 26 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014 (Β΄865, 1079 & 1846) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» απόφασής μας, ως εξής :
α) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4, ως κατωτέρω: «4.- Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκατέσσερα (14) Τμήματα, από τα οποία τρία (3) αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, ως κάτωθι: Α.- Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α` Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄ Β.- Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β` α) Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄ β) Τμήμα Ελέγχου ΙΑ’, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Γ.- Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. υπάγονται απευθείας : (α) Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου (β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων. (γ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.»
β) Αντικαθιστούμε τον τίτλο της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου 5, ως κατωτέρω: « 5. Ι. Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και ΙΑ΄»
γ) Προσθέτουμε στην παράγραφο 5 νέα υποπαράγραφο ΙΙ, ως κατωτέρω: «5. ΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου (α) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων όλης της Eπικράτειας, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν. (β) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων. (γ) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.»
δ) Αναριθμούμε τις υποπαραγράφους ΙΙ και ΙΙΙ της παραγράφου 5 σε III και IV
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014(Β΄865, 1079 & 1846) απόφασή μας Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ