6 Α' 1989

Προεδρικό διάταγμα 16/1989

Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών

03 Ιανουαρίου 1989