168 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 101/2014

Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Αποστολή Υπουργείου Διάρθρωση Υπηρεσιών − Αρμοδιότητες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΚΕΦΛΑΙΟ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 9 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 168
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 101
Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα− Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007)  Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149).
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
δ) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
ε) του άρθρου 77 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α΄ 26) και του άρθρου 84 του ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (Α΄ 51).
στ) Των άρθρων 6,7 και 10 του ν. 4024/2011 « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», (Α΄226).
ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
θ) Του π.δ.  119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
2. Την αριθ. Υ278/16−4−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών» (Β΄ 937).
3. Την αριθ. Υ301/25.6.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (Β΄ 1594).
4. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
5. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την από 14η Φεβρουαρίου 2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε από την από 26η Νοεμβρίου 2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
7. Την με αριθ. 152/2014 γνωμοδότηση το Συμβουλίου της Eπικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περιγράφονται ως ακολούθως: α) Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού και Κρατικών Ενισχύσεων αα) Η κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού. ββ) Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη διοικητικών δράσεων του ΥΔΔΑΔ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). γγ) Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του νόμου περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης (ν. 3871/2010, Α΄ 141) και του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194), (έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, τήρηση και παρακολούθηση Μητρώου Δεσμεύσεων, χρηματοοικονομικές αναφορές και μηνιαία αποστολή στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών, συγκέντρωση και αποστολή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των φορέων γενικής κυβέρνησης του Υπουργείου στους οποίους το Τμήμα ασκεί εποπτεία επί οικονομικών θεμάτων). δδ) Η παροχή τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). εε) Η σύνταξη και υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα για τα οποία το ΥΔΔΑΔ είναι δικαιούχος. Ο ορισμός των δημοσίων υπολόγων και διαχειριστών. στστ) Η διασφάλιση εξεύρεσης απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων. ζζ) Η έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού των εποπτευόμενων από το ΥΔΔΑΔ φορέων. ηη) Η εποπτεία του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ). θθ) Η διασφάλιση ότι τα προσχέδια προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων τυγχάνουν έγκαιρης επεξεργασίας και βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων και των άλλων στόχων που καθορίζονται από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), καθώς και από εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). ιι) Η διασφάλιση ότι οι στόχοι που καθορίζονται στους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων φορέων συμβαδίζουν με τους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής. ιαια) Η διασφάλιση ότι οι προϋπολογισμοί και τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς είναι αξιόπιστοι και ότι αντανακλούν την οικονομική πραγματικότητα των φορέων. ιβιβ) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους δεδομένων. ιγιγ) Ο έλεγχος των επιχορηγήσεων που παρέχονται σε εποπτευόμενους φορείς. ιδιδ) Η έγκαιρη κοινοποίηση εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων. ιειε) Ο έλεγχος της οικονομικής απόδοσης, περιλαμβανομένων ελλειμμάτων και οφειλών, των εποπτευόμενων φορέων σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση. ιστιστ) Η μέριμνα για τη δημοσιότητα όλων των δαπανών του Υπουργείου. ιζιζ) Η συμμετοχή στην έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν ή επηρεάζουν τη δημοσιονομική διαχείριση. ιηιη) Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ). ιθιθ) Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ. κκ) Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς του Υπουργείου σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. κακα) Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. κβκβ) Η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. κγκγ) Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. κδκδ) Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI. κεκε) Η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους. κστκστ) Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: α. Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. β. Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.). κζκζ) Η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. κηκη) Η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4270/2014 (Α΄ 143) Μνημονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του. β) Αρμοδιότητες Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης αα) Η εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού. ββ) Η εκτέλεση του ΠΔΕ κατά το ποσοστό συμμετοχής του ΥΔΔΑΔ και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων που χρηματοδοτούνται από αυτό. γγ) Ο έλεγχος, διόρθωση και ηλεκτρονική διακίνηση όλων των καταστάσεων πληρωμής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), που απαιτούνται για την καταβολή των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών στους εκάστοτε δικαιούχους. δδ) Ο έλεγχος και επεξεργασία των δικαιολογητικών πληρωμής και η προώθησή τους στην Υπηρεσία δημοσιονομικού Ελέγχου για ενταλματοποίηση, καθώς και η πληρωμή των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4242/2014 (Α΄ 50). εε) Ο έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και διαχειριστών. στστ) Η μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες στο δημόσιο τομέα. ζζ) Η εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών παντός είδους υλικού των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ. ηη) Η επιμέλεια της εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης των κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και των κρατικών αυτοκινήτων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ, πλην της Κεντρικής Υπηρεσίας. θθ) Η άσκηση των διοικητικών ενεργειών για τη μίσθωση κτιρίων, την απαλλοτρίωση γηπέδων, την εξεύρεση ακινήτων για την ανέγερση νέων καταστημάτων κράτησης και δικαστικών μεγάρων. ιι) Η άσκηση των διοικητικών ενεργειών για τις μισθώσεις τηλεφωνικών συνδέσεων των φορέων που ανήκουν στο ΥΔΔΑΔ. ιαια) Η άσκηση ελέγχου επί της διαχείρισης των ταμείων κέρδους σιγαρέττων και φιλόπτωχων των Σωφρονιστικών Υπηρεσιών. ιβιβ) Ο έλεγχος και επεξεργασία των δικαιολογητικών πληρωμής των μισθωμάτων, τα οποία αφορούν κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΔΔΑΔ. ιγιγ) Η μέριμνα για τη διαχείριση/εκποίηση υπηρεσιακού υλικού. γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Μισθοδοσίας αα) Η εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ. ββ) Η εκκαθάριση των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών. γγ) Η εκκαθάριση των αποδοχών των Ιατροδικαστών. δδ) Η εκκαθάριση των αμοιβών των ασκούμενων δικηγόρων κατ’ εφαρμογή προγράμματος ΕΣΠΑ. εε) Η εκκαθάριση υπερωριών. στστ) Η έκδοση και αποστολή αναλυτικών βεβαιώσεων στο σύνολο των δικαιούχων. ζζ) Η έκδοση σχετικών εγκυκλίων που αφορούν το μισθολόγιο. ηη) Η εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν αργίες – διαθεσιμότητες κ.λπ. θθ) Οι απαντήσεις επί προσφυγών – δικαστικών αποφάσεων κ.λπ. ιι) Η έκδοση Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και άλλων σχετικών βεβαιώσεων, που αφορούν την συνταξιοδότηση. ιαια) Η αποστολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) ηλεκτρονικά κατά μήνα στο ΙΚΑ. ιβιβ) Η χορήγηση βεβαιώσεων σε εν ενεργεία και συνταξιούχους σχετικά με εξαγορές στρατού, προϋπηρεσίας κ.λπ. ιγιγ) Η αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων στην ΕΑΠ, στα ασφαλιστικά ταμεία και στα πιστωτικά ιδρύματα. δ) Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. αα) Ο προγραμματισμός συγχρηματοδότουμενων έργων, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τα Τμήματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Αντεγκληματικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης. ββ) Η ανάθεση και διαχείριση των σχετικών συμβάσεων. γγ) Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των ανωτέρω συμβάσεων σε συνεργασία κατά περίπτωση, με τα Τμήματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Αντεγκληματικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης ή με άλλες οργανικές μονάδες. δδ) Η οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης. εε) Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή εγχειριδίου ή εγγράφων σχετικών οδηγιών, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του το ΥΔΔΑΔ. στστ) Η διατήρηση της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής, με στόχο να διασφαλίζεται επαρκής λειτουργικότητα και ασφαλής αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και αρχείων, σε συνεργασία κατά περίπτωση, με τα Τμήματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Αντεγκληματικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης ή με άλλες οργανικές μονάδες. ζζ) Η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών συγχρηματοδοτούμενων έργων, ενστάσεων, καθώς και επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή των έργων. ηη) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων. θθ) Η παρακολούθηση της προόδου των έργων και η στατιστική παρακολούθηση των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ