176 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 109/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

29 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176
29 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 109
Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013, 55 του ν. 4238/2014 και 46 του ν. 4250/2014, β. Της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66), γ. του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), δ. του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄34), ε. του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210), στ. της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α΄ 107 Α΄), ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
η. της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” (Α΄ 245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ.
1 του άρθρου 23 του ν. 1418/1984
(Α΄ 23), θ. του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), ι. του π.δ 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ 85/2012 ( Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152),
ια. Του π.δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153),
ιβ. Της αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105), ιγ. Τις αριθ. Υ301 και Υ302/25.6.2013 αποφάσεις του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» και «Σύσταση μια θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και μίας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β΄ 1594).
2. Την από 23−4−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή του έργου της οργανωτικής αναδιάρθρωσης και των μεταρρυθμιστικών δράσεων στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δι
κτύων, όπως τροποποιήθηκε με τις από 26−11−2013 και 12−12−2013 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Μεταρρύθμισης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ. δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων).
4. Τη γνωμοδότηση αριθμ. 160/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΠΟΣΤΟΛΗ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Άρθρο 1
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1. Αποστολή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι:
α. Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών, τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομι
κών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
β. Η εξειδίκευση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής στις δημόσιες υποδομές
γ. Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και την ενδυνάμωση της οικονομίας.
δ. Η προαγωγή της ασφάλειας στις μεταφορές, τις συγκοινωνίες και τις τηλεπικοινωνίες.
ε. Η υποβοήθηση δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη των βασικών υποδομών της χώρας.
στ. Ο συντονισμός των εποπτευομένων φορέων και η εποπτεία των προγραμμάτων δράσης αυτών.
ζ. Η προαγωγή της Κοινωνίας των Πληροφοριών.
Άρθρο 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται από:
α. τα Πολιτικά Γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας και τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων
β. τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου γ. τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
δ. τη Γενική Γραμματεία Υποδομών
ε. το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό
στ. το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό
ζ. το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών, υπαγόμενο στον Υπουργό
η. το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, υπαγόμενο στον Υπουργό
2. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:
α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
γ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
δ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 3. Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπάγονται:
α. η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
β. η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας γ. η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών δ. η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης ε. η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στ. το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 4. Στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υπάγονται:
α. η Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
β. η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου
5. Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών υπάγονται:
α. η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών β. η Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών
γ. η Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Υποδομών
6. Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:
α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών
β. Διοικητική Αρχή Σηράγγων
Άρθρο 3
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού και του Υφυπουργού, καθώς και τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων επικουρούν τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς, αντίστοιχα, στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις Υπηρεσίες και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση, τη στελέχωση και τη λειτουργία τους από τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
Άρθρο 4
ΤMHMA ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. To Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως σκοπό την άσκηση εσωτερικού ελέγχου, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του Υπουργείου, των διαδικασιών διαχείρισης διοικητικών κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου (άρθ.
12 του ν. 3492/2006, όπως ισχύει).
2. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ περιλαμβάνονται:
α. Η παροχή ελεγκτικών − συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως:
αα. ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση σχετικών βελτιώσεων,
ββ. ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του
Υπουργείου,
γγ. η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),
δδ. η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου,
εε. ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, στστ. ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/ μηχανισμοί ελέγχου,
ζζ. η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.
β. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου.
γ. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου.
δ. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.
ε. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας
δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.
στ. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προ
πληρωμής.
ζ. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε Υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
Άρθρο 5
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου περιλαμβάνονται:
α. ο συντονισμός, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων, β. η επεξεργασία αυτών, σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και
γ. η προώθησή τους, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στην Βουλή.
Άρθρο 6
ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ − ΕΛΕΓΚΤΩΝ
1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπαγόμενα στον Υπουργό:
α. Σώμα Επιθεωρητών − Eλεγκτών (ΣΕΕΥΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2671/1998 και το π.δ. 338/2002, με αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, Φορέων, Οργανισμών και νομικών ή φυσικών προσώπων που παρέχουν έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου.
αα. Σκοπός των επιθεωρήσεων που διενεργεί το ΣΕΕΥΜΕ, σε όλη την επικράτεια, είναι η εξασφάλιση της συνοχής της έννομης τάξης, η τήρηση των κείμενων διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ο εντοπισμός φαινομένων αδιαφάνειας, διαφθοράς και
αναποτελεσματικότητας, η πρόληψη της διαφθοράς, η καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον, η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
ββ. Το Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών έχει αρμοδιότητα να διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), στις εταιρίες «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΟΣΥ) και «Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΣΤΑΣΥ), στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, καθώς και σε οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στον οποίο έχει ανατεθεί έργο αρμοδιότητας μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου
β. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει, με αποστολή την επιθεώρηση (τακτική και έκτακτη) των έργων που εκτελούνται από τους φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με τη νομοθεσία των Δημοσίων Έργων, σε όλη την Επικράτεια.
αα. Το ΣΕΔΕ διοικείται από Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια του Κανονισμού Επιθεωρήσεων που έχει εγκριθεί με την απόφαση Ε Δ2α/01/71/ΦΝ294 /9−6−1986 – ΦΕΚ Β 374 του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
ββ. Η επιθεώρηση από το ΣΕΔΕ εκτείνεται σε όλες τις φάσεις παραγωγής των έργων και συγκεκριμένα από τη μελέτη μέχρι την οριστική παραλαβή αυτών και έχει διττό χαρακτήρα: προληπτικό υπό την έννοια της ενημέρωσης των φορέων υλοποίησης των έργων για παραλείψεις και σφάλματα που παρατηρούνται στη διαχείριση και ποιότητα των έργων και κατασταλτικό με την επισήμανση των παραβάσεων που επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις των αρμόδιων οργάνων.
Άρθρο 7
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνονται:
α. Η προβολή του έργου του Υπουργείου και η αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας του Υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
β. Η επεξεργασία πολιτικής και προγράμματος επικοινωνίας του Υπουργείου
γ. Η υλοποίηση της πολιτικής και του προγράμματος επικοινωνίας και η περιοδική αναφορά και ενημέρωση προόδου υλοποίησης του προγράμματος αυτού
δ. Η δημοσιοποίηση της δραστηριότητας του Υπουργείου, η προβολή του ρόλου του και η ενημέρωση του κοινού (γενικού και ειδικών κατηγοριών) στους τομείς αρμοδιότητάς του, με την παραγωγή ειδήσεων και ενημερωτικού υλικού και διοχέτευσή τους στον κατάλληλο κατά περίπτωση αποδέκτη, με βάση την πληροφόρηση του Τμήματος από τις Υπηρεσίες ή και από συλλογή πρωτογενών στοιχείων
ε. Η προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων προβολής και δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου, περιλαμβανομένων και ημερίδων, συνεδρίων ή συναντήσεων
στ. Η γραμματειακή παρακολούθηση των διεθνών σχέσεων του Υπουργείου και η οργάνωση της συμμετοχής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σε δραστηριότητες διεθνών σχέσεων, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ζ. Η λειτουργία έντυπης ή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφοριακού υλικού κοινού ενδιαφέροντος, για το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται από:
α. τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
β. τη Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας γ. τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών δ. τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης ε. τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στ. το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο 9
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών είναι:
α. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των χερσαίων (οδικών και σιδηροδρομικών), αεροπορικών και συνδυασμένων μεταφορών.
β. Η προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών με σχεδιασμό και επεξεργασία ολοκληρωμένων πολιτικών.
γ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των πολιτικών και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στις σύγχρονες οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες για:
αα. την απρόσκοπτη άσκηση του συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου και
ββ. τη διασφάλιση της εύρυθμης, ασφαλούς, αποδοτικής, αποτελεσματικής, βιώσιμης και ποιοτικής λειτουργίας των μεταφορών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
β. Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών
γ. Διεύθυνση Στρατηγικής Μεταφορών
Άρθρο 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
α. Η επεξεργασία και εισήγηση μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των πολιτικών του τομέα οδικών επιβατικών μεταφορών και εναέριων μεταφορών
β. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγησή τους
2. Η Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Αστικών Μεταφορών
β. Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών
γ. Τμήμα Εναερίων Μεταφορών − Αξιοποίησης Αεροδρομίων
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η επεξεργασία πολιτικής και εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη ασφαλών, επαρκών, ποιοτικών και αποδοτικών υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών και γενικά βιώσιμων αστικών μετακινήσεων
β. Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ασφάλειας, των τεχνικών προδιαγραφών, της πιστοποίησης και ελέγχων στον τομέα των αστικών μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς και υλοποίηση σχετικών μέτρων και δράσεων
γ. Η επεξεργασία αποτελεσματικού και διαφανούς θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης, τα επιβατικά οχήματα και τις μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, τα αστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και τα τουριστικά τρένα
δ. Η επεξεργασία αποτελεσματικού και διαφανούς θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τον τομέα αστικών επιβατικών συγκοινωνιών και η εποπτεία, σε κεντρικό επίπεδο, των φορέων εξυπηρέτησης αστικών συγκοινωνιών υπό δημόσια, ιδιωτική ή μικτή διαχείριση ε. Η επεξεργασία και εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής και προγραμματισμός μέτρων και ενεργειών αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης των ΔΕΚΟ
αστικών συγκοινωνιών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους
στ. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο, η παρακολούθηση των εξελίξεων για τα θέματα του τομέα των αστικών μετακινήσεων, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο
ζ. Η συνεργασία, υποστήριξη και διαβούλευση με τις ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν ρυθμιστικές, εκτελεστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα των αστικών μετακινήσεων και τις επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους, σε ότι αφορά τις υπεραστικές συγκοινωνίες, τις εθνικές ή διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές και τις αστικές περιηγήσεις με τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου με στόχο την ανάπτυξη ασφαλών, επαρκών, ποιοτικών και αποδοτικών υπηρεσιών οδικών υπεραστικών συγκοινωνιών και διεθνών τακτικών ή εκτάκτων μεταφορών
β. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα οδικών υπεραστικών και διεθνών συγκοινωνιών, η συλλογή και παροχή πληροφοριών, η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις επί θεμάτων διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών
γ. Η επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών καθώς και την πρόσβαση μεταφορικών επιχειρήσεων στις υπεραστικές συγκοινωνίες και στις διεθνείς τακτικές γραμμές και την έκδοση στην τελευταία περίπτωση των προβλεπόμενων αδειών
δ. Η συνεργασία, υποστήριξη και διαβούλευση με δημόσιες αρχές που ασκούν ρυθμιστικές, εκτελεστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα των υπεραστικών και διεθνών οδικών μεταφορών καθώς και τις επαγγελματικές οργανώσεις του τομέα.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ περιλαμβά
νονται:
α. Η δημιουργία θεσμικού πλαισίου αυτοτελών / ανεξάρτητων φορέων και υπηρεσιών που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα σε θέματα εναερίων μεταφορών,
β. Η διεκπεραίωση θεμάτων που προκύπτουν από την αποκρατικοποίηση των εταιρειών του ομίλου της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας,
γ. Η επεξεργασία νομοθετικού πλαισίου και ρυθμιστικών / κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων,
δ. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών, λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς,
ε. Η εποπτεία και επιθεώρηση για την εύρυθμη λειτουργία των υδατοδρομίων και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των όρων λειτουργίας,
στ. Ο σχεδιασμός χάραξης της πολιτικής για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των κρατικών Αεροδρομίων.
Άρθρο 11
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι η επεξεργασία και εισήγηση μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των πολιτικών του τομέα των οδικών εμπορευματικών, σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μετα
φορών, ο συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγησή τους, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη, ασφαλής, αποδοτική, αποτελεσματική, βιώσιμη
και ποιοτική λειτουργία των μεταφορών που διενεργούνται με τα μέσα αυτά.
2. Η Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
β. Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών
γ. Τμήμα Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας Σιδηροδρόμων
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η εισήγηση, εφαρμογή και παρακολούθηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για τη ρύθμιση του τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούνται με φορτηγά οχήματα
β. Η υποστήριξη με εγκυκλίους και πληροφόρηση των αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών γ. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο, η διαπραγμάτευση, επεξεργασία, εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμφωνιών και πρωτοκόλλων του τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ περιλαμβά
νονται:
α. Η διαμόρφωση στρατηγικής για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής
β. Η τεχνική και νομοτεχνική παρακολούθηση, επεξεργασία και ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου αναφορικά με το σιδηροδρομικό τομέα
γ. Η τεχνική και νομοτεχνική επεξεργασία, έκδοση και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του σιδηροδρομικού τομέα δ. Η άσκηση εποπτείας επί των δημοσίων επιχειρήσεων του σιδηροδρομικού τομέα
ε. Η τεχνική και νομοτεχνική επεξεργασία, εισήγηση, εφαρμογή και παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου για τις συνδυασμένες, διατροπικές και πολυτροπικές μεταφορές,
στ. Οι διμερείς ή διακρατικές συμφωνίες του σιδηροδρομικού τομέα, συνεργασία με διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και παρακολούθηση εξελίξεων περιφερει
ακών διακυβερνητικών οργανισμών
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ περιλαμβά
νονται:
α. Η εισήγηση, εφαρμογή και παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου και των εθνικών κανόνων του τομέα της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος
β. Η διαπραγμάτευση, επεξεργασία, εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμφωνιών και πρωτοκόλλων του τομέα της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος
γ. Η υλοποίηση μέτρων και δράσεων που αφορούν τον τομέα της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος
δ. Η εισήγηση παρεκκλίσεων από τις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και από τη συμφωνία για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων (RID) ε. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε διμερές, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα του τομέα της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος
Άρθρο 12
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
α. Η διαμόρφωση προτάσεων αναπτυξιακής εθνικής στρατηγικής στον τομέα των μεταφορών
β. Η προώθηση πολιτικής καινοτόμων εφαρμογών και ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αειφορικών μεταφορών
γ. Η επεξεργασία και εισήγηση μέτρων ανάπτυξης του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας
δ. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση της στρατηγικής των μεταφορών ε. Ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών του τομέα μεταφορών για χάραξη εθνικής πολιτικής στα θέματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας−ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών.
2. Η Διεύθυνση Στρατηγικής Μεταφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μεταφορών β. Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
γ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η διαμόρφωση προτάσεων αναπτυξιακής εθνικής στρατηγικής στον τομέα των μεταφορών
β. Η τεκμηρίωση, παρακολούθηση και εφαρμογή πολιτικής Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και ο συντονισμός της έγκαιρης και ορθής διαχείρισης των σχετικών βάσεων δεδομένων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς
γ. Η επεξεργασία, ανάπτυξη και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής και αρχιτεκτονικής ευφυών συστημάτων
μεταφορών (ITS) καθώς και η αξιολόγηση, προώθηση και εφαρμογή των σχετικών με αυτά δράσεων δ. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αειφορικών και καινοτόμων συστημάτων μεταφορών μέσω και της προώθησης και διαχείρισης ερευνητικών και διαρθρωτικών προγραμμάτων και μελετών στον τομέα των μεταφορών ε. Η παρακολούθηση και συνεχής ενημέρωση επί των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στους ανωτέρω τομείς, σε τεχνολογικό και θεσμικό επίπεδο και η ενεργός συμμετοχή στις σχετικές δράσεις
στ. Ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση προγραμμάτων εδαφικής−διακρατικής συ
νεργασίας
ζ. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός μεταφορών (σιδηρόδρομοι, αστικές συγκοινωνίες, αεροδρόμια)
η. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ευκαιριών για την εξυπηρέτηση της πολιτικής μεταφορών και, όπου απαιτείται, σε συνεργασία και με άλλους φορείς.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ περιλαμβάνονται:
α. Η τεχνική και νομοτεχνική επεξεργασία, εισήγηση και παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου για τη βέλτιστη ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας
β. Η τεχνική και νομοτεχνική επεξεργασία, εισήγηση, εφαρμογή και παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου για τα εμπορευματικά κέντρα, καθώς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής
γ. Η καταγραφή, παρακολούθηση και επεξεργασία των κρίσιμων δεικτών επίδοσης του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας (KPI) και η βελτίωση της θέσης της χώρας σε σχέση με τους δείκτες αυτούς δ. Η εισήγηση μέτρων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη των επαγγελματιών στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας
ε. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα εφοδιαστικής.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Η οργάνωση και ο συντονισμός της προετοιμασίας και διαμόρφωσης των θέσεων σε οριζόντια θέματα πολιτικής μεταφορών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
β. Η προετοιμασία του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε.
γ. Η παρακολούθηση θεμάτων Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, Ευρωασιατικών Δικτύων Μεταφορών, Ευρω
μεσογειακής Συνεργασίας και Πρωτοβουλίας Αδριατι
κής –Ιονίου
δ. Η παρακολούθηση της έγκαιρης και ορθής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου
ε. Η υποστήριξη διακρατικών σχέσεων στον τομέα μεταφορών
στ. Η προετοιμασία και η υποστήριξη υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εταιρική μας σχέση στην ΕΕ ζ. Η παρακολούθηση θεμάτων μεταφορών στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, η ενημέρωση και η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
η. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
Άρθρο 13
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας είναι:
α. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένης δράσης δημόσιας πολιτικής για την ασφαλή κυκλοφορία του συνόλου των χρηστών της οδού για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων
β. Ο συντονισμός δράσεων οδικής ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων φορέων
γ. Η ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων οδικής ασφάλειας
δ. Η προαγωγή της οδικής ασφάλειας μέσω της διαμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στο σύνολο των χρηστών της οδού.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας β. Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων γ. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
Άρθρο 14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1 Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας είναι:
α. Η διασφάλιση ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας μέσω της ανάπτυξης παιδείας οδικής ασφάλειας.
β. Η διαμόρφωση πολιτικών για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας.
γ. Η εκπόνηση προγραμμάτων οδικής ασφάλειας σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, η υλοποίηση και ο συντονισμός των εκπονούμενων σχεδίων δράσης, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγησή τους.
δ. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα οδικής ασφάλειας φορέων.
ε. Η συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε. και η παρακολούθηση των εξελίξεων όσο αφορά την κοινοτική νομοθεσία.
στ. Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την ασφαλή οδική κυκλοφορία (ΚΟΚ), τις άδειες οδήγησης και την Πιστοποίηση των Επαγγελματιών Οδηγών.
ζ. Η ανάπτυξη βέλτιστων πρότυπων διαδικασιών με γνώμονα τη μείωση του διοικητικού βάρους των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και η εποπτεία του έργου των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
η. Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων.
θ. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών σε θέματα οδικής ασφάλειας.
2. Η Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Κανόνων Κυκλοφορίας β. Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών γ. Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών Επικινδύνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ περιλαμβάνονται:
α. Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα μέσα από σχετικά προγράμματα και δράσεις
β. Η εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και του συναφούς ευρωπαϊκού δικαίου, παρακολούθηση και κωδικοποίηση του παράγωγου δικαίου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και διαρκής αναθεώρησή του.
γ. Η θέσπιση μέτρων για την ασφαλή κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
και η θέσπιση περιοριστικών μέτρων για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου.
δ. Η μελέτη, συλλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων και δεικτών σχετικών με τα τροχαία ατυχήματα και εισήγηση σχετικών μέτρων
ε. Η ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής για την οδική ασφάλεια
στ. Η παρακολούθηση και ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες και όργανα για την εναρμόνιση σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και η εκπροσώπηση στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς
στ. Η επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με συναρμόδια όργανα και φορείς.
ζ. Ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και η παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων οδικής
ασφάλειας
η. Η πιστοποίηση πραγματογνωμόνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας θ. Η διαμόρφωση νομικού πλαισίου και η εποπτεία λειτουργίας των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η διαμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και η διαρκής προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των αδειών οδήγησης και της επιμόρφωσης των υποψηφίων οδηγών και επαγγελματιών οδηγών, η συνεργασία για την επίτευξη των ανωτέρω με αρμόδια όργανα και αρχές, καθώς και η εκπροσώπηση σε σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα
β. Η εποπτεία και έλεγχος των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών γ. Η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Σχολών Οδηγών, των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και Σχολών για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας, καθώς και συλλογή και καταχώριση σχετικών στατιστικών στοιχείων
δ. Η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών
ε. Η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η διαμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και η διαρκής προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR και των Οδηγιών σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, τους ελέγχους πεδίου και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ορθή εφαρμογή τους, η συνεργασία για την επίτευξη των ανωτέρω με αρμόδια όργανα και αρχές, καθώς και η εκπροσώπηση σε σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα β. Η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR
γ. Η διαρκής προσαρμογή προς τις διατάξεις της Συμφωνίας ΑΤΡ για τη μεταφορά ευπαθών τροφίμων και διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την εξουσιοδότηση φορέων για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων.
δ. Η εποπτεία στα πλαίσια εφαρμογής των Συμφωνιών ADR – ATP του ελέγχου των οχημάτων, του εξοπλισμού τους καθώς και των φορέων και των οργάνων ελέγχου ε. Η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου και εποπτεία της πιστοποίησης προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Τμήματος, των οδηγών οχημάτων ADR και των συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμά
των, καθώς και των σχετικών εκπαιδευτικών φορέων στ. Η συμμετοχή, με συναρμόδιους φορείς, στη διαμόρφωση νομοθεσίας για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση (ΤPED)
ζ. Η διαρκής παρακολούθηση και η ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες εφαρμογής και επικαιροποίησης των σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος, διατάξεων.
Άρθρο 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων είναι:
α. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του σχετικού με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στις σχετικές με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και η παρακολούθηση των εξελίξεων στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος από τους εκπεμπόμενους από τα οχήματα ρύπους
β. Η ανάπτυξη και οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας, ελέγ
χου και υποστήριξης των φορέων που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους οχημάτων και του θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και Θορύβου Οχημάτων, καθώς και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών και φορέων που τους ανατίθεται η διενέργεια επιθεωρήσεων σε οχήματα και εγκαταστάσεις τεχνικού ελέγχου, εξυπηρέτησης οχημά
των, σχολές / κέντρα εκπαίδευσης οδηγών, κ.λπ., προς αξιολόγηση − διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης αυτών με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
2. Η Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
β. Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων
γ. Τμήμα Ελέγχου Συμμόρφωσης Κανονιστικού Πλαισίου
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η διαμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και η διαρκής προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα του τεχνικού ελέγχου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, η συνεργασία για την επίτευξη των ανωτέρω με αρμόδια όργανα και αρχές, καθώς και η εκπροσώπηση σε σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.
β. Η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για τη βελτίωση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων και η άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους, με την έκδοση αντίστοιχων διατάξεων και η συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και όργανα.
γ. Η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων και η άσκηση νομοθετικής και κανονιστικής αρμοδιότητας για τους ειδικούς ελέγχους καυσαερίων των κυκλοφορούντων
οχημάτων.
δ. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα τεχνικού ελέγχου.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους αναφορικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
β. Η εισήγηση, εφαρμογή και παρακολούθηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για τη ρύθμιση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
γ. Η υιοθέτηση και εναρμόνιση στο εθνικό δίκαιο κοινοτικών οδηγιών και εφαρμογή διεθνών κανονισμών στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
και προαγωγή της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές.
δ. Συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο, παροχή πληροφοριών και εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς. Παρακο
λούθηση και επικαιροποίηση των εξελίξεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των συναφών θεμάτων με τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων ε. Η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων των σταθμών μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ περιλαμβάνονται:
α. Η εποπτεία και ο έλεγχος όλων των ελεγκτικών μηχανισμών και φορέων που τους ανατίθεται η διενέργεια επιθεωρήσεων σε οχήματα και εγκαταστάσεις προς αξιολόγηση και διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης αυτών με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
β. Ο προγραμματισμός και συντονισμός των επιθεωρήσεων που διενεργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και φορείς σε οχήματα και εγκαταστάσεις ελέγχου / εξυπηρέτησης οχημάτων
γ. Η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου επί των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων και των επιβληθέντων διοικητικών κυρώσεων ή/και ποινών, καθώς και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
δ. Η αξιολόγηση καταγγελιών που αφορούν τη μη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων επιβολής διοικητικών ποινών ή/και κυρώσεων.
ε. Η εποπτεία και ο έλεγχος των πάσης φύσεως Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, η εποπτεία, ο έλεγχος ή/και η λειτουργία των Κινητών Μονάδων Ελέγχου Καυσαερίων, η εποπτεία και ο έλεγχος των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως, των στοιχείων και σχετικών δεδομένων των ελέγχων.
στ. Η οργάνωση και η εποπτεία λειτουργίας του συστήματος Ελέγχου Καυσαερίων και Θορύβου Οχημάτων.
ζ. Η εποπτεία της εκπαίδευσης και η πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται στον τομέα του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.
η. Η μέριμνα και εισήγηση για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό, ανταλλακτικά και αναλώσιμα είδη των Κινητών Μονάδων Ελέγχου Καυσαερίων και του Εργαστηρίου Ανάλυσης Καυσαερίων, καθώς και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου που διατίθεται για την αποθήκευσή τους.
Άρθρο 16
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1 Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων είναι:
α. Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας και η παρακολούθηση εφαρμογής του ευρωπαϊκού και διεθνούς νομοθετικού πλαισίου για την τεχνολογία οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων και
των οχημάτων ειδικής χρήσης) και των εξαρτημάτων τους, για τις εγκρίσεις τύπου τους, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την ασφάλεια των προϊόντων και τους ειδικούς ελέγχους οχημάτων β. Η λειτουργία της εγκριτικής αρχής και η λειτουργία − επέκταση – αναβάθμιση των εργαστηρίων ειδικών ελέγχων οχημάτων
γ. H έκδοση Εγκρίσεων Τύπου και υποστήριξη των διαδικασιών έκδοσης τους με μηχανογραφικές εφαρμογές δ. Η Παρακολούθηση της εξέλιξης που αφορά στην τεχνολογία των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων της
ειδικής χρήσης), των εξαρτημάτων τους και τις εγκρίσεις τύπου τους.
2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων
β. Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων
γ. Τμήμα Τεχνολογίας και Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων Ειδικής Χρήσης και των εξαρτημάτων τους 3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η διαμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και η διαρκής προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης οχημάτων όλων των κατηγοριών, και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, η θέσπιση κανόνων εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η συνεργασία για την επίτευξη των ανωτέρω με αρμόδια όργανα και αρχές, καθώς και η εκπροσώπηση σε σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.
β. Ο καθορισμός ειδικότερων απαιτήσεων νομιμοποίησης και ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο: των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος, της χρήσης του οχήματος, της χρήσης – τοποθέτησης εξαρτημάτων, των τροποποιήσεων − αλλαγών κυρίων χαρακτηριστικών.
γ. Ο καθορισμός εθνικών εναλλακτικών απαιτήσεων και πλαισίου λειτουργίας εξουσιοδοτημένων φορέων.
Η συνεργασία με αρμόδιες αρχές και φορείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης και συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα της πιστοποίησης καθώς και τις αντίστοιχες επαγγελματικές – συνδικαλιστικές οργανώσεις.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η διαμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και η διαρκής προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των εγκρίσεων τύπου οχημάτων, η συνεργασία για την επίτευξη των ανωτέρω με αρμόδια όργανα και αρχές, καθώς και η εκπροσώπηση σε σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.
β. Η ικανοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την λειτουργία της υπηρεσίας ως «εγκριτικής αρχής».
γ. Η έκδοση εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης εγκρίσεων τύπου για οχημάτων και εξαρτημάτων τους, κατ’ εφαρμογή ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων και η διαχείριση αιτημάτων κατ΄ εξαίρεση κυκλοφορίας οχημάτων που δεν διαθέτουν ή έχει λήξη η έγκριση τύπου τους.
δ. Η συγκέντρωση και ταξινόμηση τεχνικών στοιχείων σχετικών με την έγκριση τύπου οχημάτων και η τήρηση του μητρώου εγκρίσεων
ε. Η τεχνική υποστήριξη Υπηρεσιών και φορέων σε θέματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχημάτων.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ περιλαμβάνονται:
α. Η διαμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και η διαρκής προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης για τα οχήματα ειδικής χρήσης και τα εξαρτήματά τους, η συνεργασία για την επίτευξη των ανωτέρω με αρμόδια όργανα και αρχές, καθώς και η εκπροσώπηση σε σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.
β. Καθορισμός ειδικότερων απαιτήσεων και κανόνων εφαρμογής για τα οχήματα ειδικής χρήσης συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εγκρίσεων τύπου και τον έλεγχο: των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, της χρήσης τους της τοποθέτησης εξαρτημάτων, των τροποποιήσεων − αλλαγών κυρίων χαρακτηριστικών
γ. Η υποστήριξη εκπαίδευσης υπαλλήλων και η τεχνική υποστήριξη Υπηρεσιών και φορέων, επί του αντικειμένου του τμήματος.
δ. Η έκδοση εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης εγκρίσεων τύπου των ειδικής χρήσης και των εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με εθνική, κοινοτική νομοθεσία ή διεθνείς συμβάσεις και η τήρηση σχετικών τεχνικών στοιχείων.
ε. Η διαμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία εργαστηρίων ειδικών ελέγχων και η εποπτεία αυτών, σύμφωνα με εθνικές και ευρωπαϊκές τυποποιητικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν οχήματα όλων των κατηγοριών.
Άρθρο 17
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:
α. Η ενιαία οικονομική διαχείριση και o έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης
β. Η οικονομική παρακολούθηση των εποπτευομένων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες
οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών
β. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
γ. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
Άρθρο 18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι:
α. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων
β. Η κατάρτιση των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών.
2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ)
β. Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ)
γ. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών δ. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων
ε. Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠΔΣ) περι
λαμβάνονται:
α. Η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, η επεξεργασία και η κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των μηνιαίων στόχων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές μονάδες καθώς και η τροποποίησή του.
β. Η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η ανακατανομή αυτών.
γ. Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών.
δ. Η παρακολούθηση και αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών.
ε. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και τον προσδιορισμό των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων.
στ. Ο συντονισμός της προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)
και των επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης και την υποβολή τους, μετά από έγκριση από τον Υπουργό, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
ζ. Η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο ΜΠΔΣ
η. Η συνεργασία με το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους εντός των ορίων του ΜΠΔΣ και την ορθή εκτέλεσή τους.
θ. Η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) περιλαμβάνονται:
α. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επιμέρους Υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητάς του και ο προσδιορισμός των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων.
β. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
γ. Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσιμων πιστώσεων όπως και πληρωμών.
δ. Η μέριμνα για την έγκριση και αναθεώρηση των προγραμμάτων.
ε. Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.
β. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους ειδικούς και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές.
γ. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης για την πρόταση λήψης των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης από τους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου.
δ. Η σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού και του ΠΔΕ.
ε. Η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.
6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου.
β. Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς απολογισμών διάθεσης της χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων.
γ. Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους εποπτευόμενους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του.
δ. Η παρακολούθηση της τήρησης των μηνιαίων στόχων των εποπτευομένων φορέων του και η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την πρόταση λήψης των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης από τους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.
ε. Η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4111/2013 (Α΄ 18) Μνημονίων Συνεργασίας που δύναται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του.
7. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ).
β. Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ.
γ. Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
δ. Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση.
ε. Η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της.
στ. Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI.
ζ. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI.
η. Η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου
Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους.
θ. Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα:
ι. Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν.
ια. Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.).
Άρθρο 19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι:
α. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας της οικονομικής διοίκησης του Υπουργείου με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους – οφέλους, β. Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της οικονομικής διοίκησης, στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού
β. Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
γ. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ περιλαμβάνονται:
α. Η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων και των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
β. Η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η πρόταση για την ανακατανομή αυτών.
γ. Η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών.
δ. Η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ε. Η καταβολή των επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενους φορείς.
στ. Η μέριμνα, σε ό,τι αφορά στο οικονομικό μέρος, των μετακινήσεων υπαλλήλων και ιδιωτών για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
ζ. Η καταβολή των εισφορών στους Διεθνείς Οργανισμούς.
η. Η διαχείριση κάθε δαπάνης και η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου.
θ. Ο έλεγχος των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής κάθε είδους δαπάνης του Υπουργείου και η υποβολή τους στις αρμόδιες για την ενταλματοποίηση των πληρωμών υπηρεσίες.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) πε
ριλαμβάνονται:
α. Η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων του ΠΔΕ και η καταχώριση σε αυτό του συνόλου των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων του Υπουργείου προς τρίτους.
β. Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του ΠΔΕ και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του.
γ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ και προτάσεις για την αναθεώρηση αυτής.
δ. Η συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των εντολών κατανομών των έργων του ΠΔΕ.
ε. Η πληρωμή των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4242/2012.
στ. Ο έλεγχος των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και οι πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος
δημοσίων επενδύσεων της κεντρικής διοίκησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η εκκαθάριση των αποδοχών και του κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του Υπουργείου.
β. Η τήρηση μισθολογικών μητρώων.
γ. Η έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και φορολογικών βεβαιώσεων.
δ. Η τήρηση στοιχείων για τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης.
ε. Η συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
στ. Η παρακολούθηση και εκκαθάριση της ειδικής αποζημίωσης των εξεταστών και βοηθών εξεταστών υποψηφίων οδηγών της χώρας.
ζ. Η εκκαθάριση των αμοιβών επιτροπών, ομάδων εργασίας και οργάνων ελέγχου.
Άρθρο 20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού είναι: η αποτελεσματική και με διαφάνεια προμήθεια κάθε είδους υλικών και άϋλων αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους − οφέλους.
2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων
β. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
γ. Τμήμα Αποθήκης Υλικών
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αναγκών προμηθειών από το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
β. Η συγκέντρωση προτάσεων, η κωδικοποίηση ειδών και η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου.
γ. Η σύνταξη των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου
δ. Η παρακολούθηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
ε. Η μέριμνα για τη διαχείριση όλων των διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειας κάθε είδους υλικών αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
ζ. Η μέριμνα για τη δημοσιότητα όλων των δαπανών που χειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
η. Η μέριμνα εξασφάλισης μεταφορικών μέσων, η κίνηση και η συντήρηση αυτών.
θ. Η τήρηση μητρώου συμβάσεων και προμηθευτών.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Η μέριμνα στέγασης των Υπηρεσιών του Υπουργείου και η συντήρηση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αυτού.
β. Η μέριμνα για την ασφάλεια των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και του υλικού γενικά ως και η λήψη μέτρων πυρασφάλειας.
γ. Η μέριμνα για την καθαριότητα και την ευταξία των κτιρίων του Υπουργείου.
δ. Η φύλαξη σε οργανωμένο κρατικό συνεργείο των κρατικών αυτοκινήτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (περιοχή Αττικής).
η. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η τήρηση αποθηκών αναλωσίμων και μη υλικών, καθώς και η χορήγηση των ειδών της αποθήκης στις επιμέρους υπηρεσίες και η ενημέρωση των σχετικών διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών.
β. Η πρόταση για την προμήθεια του απαραίτητου αναλώσιμου και μη υλικού του Υπουργείου και η διαχείριση αυτού.
γ. Η διαχείριση και εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.
Άρθρο 21
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι:
α. Η ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των λειτουργιών της διοίκησης προσωπικού, της διοικητικής οργάνωσης και της υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου.
β. Η ανάπτυξη των διοικητικών δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών και η αξιολόγηση της ποιότητας των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων
γ. Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ
των οργανικών μονάδων του Υπουργείου, και μεταξύ του Υπουργείου και άλλων φορέων, για την πλήρη και επαρκή υποστήριξη του διοικητικού τους έργου δ. Η προαγωγή της ορθολογικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση των αρμοδιοτήτων της διοίκησης προσωπικού και της διοικητικής οργάνωσης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτείται από τις ακόλουθες
οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
β. Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης
γ. Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Άρθρο 22
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Επιχειρησιακοί: στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι:
α. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας διοίκησης προσωπικού του Υπουργείου
β. Η αποδοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του
γ. Η αποτελεσματική και αξιόπιστη διοικητική υποστήριξη των οργανικών του μονάδων
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Διαχείρισης Μονίμου Προσωπικού
β. Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου γ. Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων
δ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ περιλαμβάνονται τα θέματα
κατάστασης μονίμου προσωπικού και ειδικότερα:
α. Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου.
β. Η τήρηση του προσωπικού μητρώου των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
γ. Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου, ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου.
δ. Η διαχείριση θεμάτων επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου.
ε. Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και ειδικών επιτροπών αξιολόγησης.
στ. Ο χειρισμός των διοικητικών θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και των γραφείων των Γενικών Γραμματέων.
ζ. Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια.
η. Η διαχείριση διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Επιθεωρητών
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ περιλαμβάνονται τα
θέματα κατάστασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:
α. Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου.
β. Η τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
γ. Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου, ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ περιλαμβάνονται τα θέματα χειρισμού της εφαρμογής της πειθαρχικής νομοθεσίας, και ειδικότερα:
α. Η επεξεργασία καταγγελιών πολιτών και αναφορών υπηρεσιών σε βάρος υπαλλήλων ή/και υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
β. Η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).
γ. Η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραπομπών μονομελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των σχετικών πράξεων στους διωκομένους υπαλλήλους.
δ. Η υποστήριξη προς τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια.
ε. Η επικοινωνία με Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν σε πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις υπαλλήλων.
6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνονται η αποτελεσματική δι
οικητική και γραμματειακή υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου με υπηρεσίες και ειδικότερα:
α. Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής).
β. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή/και ηλεκτρονικού) του Υπουργείου.
γ. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
δ. Η εξυπηρέτηση – πληροφόρηση του πολίτη.
ε. Η τήρηση ενιαίας βιβλιοθήκης και αρχείων πληροφοριακού υλικού, σε έντυπη ή /και ηλεκτρονική μορφή στ. Η γραμματειακή υποστήριξη της Αρχής Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων.
ζ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίων Έργων
η. Η αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προβλημάτων και λοιπών θεμάτων διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες
θ. Η μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της υγείας του προσωπικού του Υπουργείου Άρθρο 23
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
1. Επιχειρησιακός: στόχος της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης είναι η υποστήριξη των Υπηρεσιών στη νομοθετική και κανονιστική τους πρωτοβουλία σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης
2. Η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
β. Τμήμα Κωδικοποίησης και Τεκμηρίωσης
γ. Τμήμα Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ περιλαμβάνονται:
α. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου
και η κατάρτιση των νομοσχεδίων που αναθέτει σε αυτό ο Υπουργός. Επιπλέον, η φροντίδα προώθησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας, μέχρι τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ, των νομοθετικών κειμένων (νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών αποφάσεων)
που καταρτίζονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου.
β. Η φροντίδα για την ενημέρωση των Υπηρεσιών αυτών με τα νομοθετικά κείμενα που τους αφορούν.
γ. Η συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου στην κατάρτιση, προώθηση και υποβολή των ερωτημάτων που απευθύνονται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου.
δ. Η συνδρομή στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Υπουργείου για την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης στα σχέδια νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, με την παροχή αναγκαίας τεχνογνωσίας ε. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρ
μογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4068/2012.
στ. Η διαχείριση των διαδικασιών ορισμού των διοικητικών και υπηρεσιακών συμβουλίων των νομικών προσώπων και οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο, καθώς και θεμάτων που άπτονται της διοικητικής λειτουργίας αυτών.
ζ. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις η. Η μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερομένους
θ. Η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών με την απαραίτητη κωδικοποιημένη νομοθετική ύλη, η αναζήτηση σχετικής νομολογίας, η έρευνα σε νομικές βάσεις δεδομένων.
β. Η διαρκής ενημέρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου επί των δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Νόμων και κανονιστικών εν γένει πράξεων.
γ. Η εγκατάσταση και τήρηση κωδικοποιημένης βάσης δεδομένων, κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων, που αφορούν στις λειτουργίες του Υπουργείου.
δ. Η συγκέντρωση των προς κωδικοποίηση διατάξεων και εγκυκλίων από τις αρμόδιες καθ’ ύλην Υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, η ταξινόμηση και ομαδοποίηση της ύλης, η κατάταξη αυτής σε ενότητες διατάξεων και εγκυκλίων, η παρουσίαση του έργου, η διανομή στους αποδέκτες των αντιτύπων του έργου.
ε Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά σε βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες του Υπουργείου.
στ. Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου ου χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης.
ζ. Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003, κωδικοποιημένων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ περιλαμβάνονται η
γενική νομική υποστήριξη των Υπηρεσιών σε θέματα δικαίου διαγωνισμών και συμβάσεων:
α. Η διαβίβαση δικαστικών εγγράφων στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για την έγκαιρη υποβολή απόψεων στα αρμόδια Δικαστήρια και η τήρηση των σχετικών μητρώων
β. Η έκδοση αποφάσεων για την νομική κάλυψη υπαλλήλων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γ. Η έκδοση αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, για έργα που ζητείται να δημοπρατηθούν με το σύστημα «μελέτη−κατασκευή» ή η προσθήκη επί πλέον όρων δ. Η μέριμνα για τη παροχή πληροφοριών σε θέματα ερμηνείας των κείμενων διατάξεων, για θέματα δημοσίων συμβάσεων και έργων
ε. Η συνδρομή στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Υπουργείου για την επεξεργασία και σύνταξη των σχεδίων συμβάσεων κάθε είδους, με την παροχή αναγκαίας τεχνογνωσίας.
Άρθρο 24
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Επιχειρησιακοί: στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης είναι:
α. Η προσαρμογή της οργανωτικής δομής του Υπουργείου στις αρχές της διοικητικής μεταρρύθμισης β. Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
γ. Η βελτίωση της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων
β. Τμήμα Ανάπτυξης Προσωπικού και Εκπαίδευσης γ. Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας
των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. προκειμένου να ενσωματωθούν στη λειτουργία του τα σχέδια στελέχωσης, η εξυπηρέτηση νέων πολιτικών, η επέκταση νέων τεχνολογιών και οι νέες τάσεις στη διοίκηση β. Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής στα ιεραρχικώς υφιστάμενα
διοικητικά όργανα.
γ. Η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Υπουργείου, καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες.
δ. Η παρακολούθηση εφαρμογής και η επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ε. Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων
των θέσεων εργασίας σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
στ. Η οργάνωση, διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δομών που είναι απαραίτητες για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, με αντίστοιχη προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού (κατάλογοι
αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τυποποίηση
εγγράφων)
ζ. Ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και η εισήγηση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων
η. Ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες, των πληροφοριακών εντύπων ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες συναλλαγής των πολιτών με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες.
θ. Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν τις διαδικασίες του Υπουργείου που περιλαμβάνονται στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και τον ηλεκτρονικό Οδηγό του Πολίτη που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
ι. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας.
ια. Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού επί γενικών θεμάτων είτε επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος, για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών του Υπουργείου ή για τους υπαλλήλους των Περιφερειών για εξειδικευμένα θέματα υποδομών, μεταφορών και δικτύων.
β. Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού επί ειδικών θεμάτων − αντικειμένων του Υπουργείου, σε συνάρτηση με τα περιγράμματα εργασίας.
γ. Η τήρηση και διαρκής επικαιροποίηση των αρχείων που αφορούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των υπηρεσιών του υπουργείου
δ. Η μέριμνα για την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης από τους υπαλλήλους του Υπουργείου και εισαγωγικής εκπαίδευσης από νεοδιοριζόμενους υπαλ
λήλους, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
ε. Η τήρηση και παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ περιλαμβάνοντα:
α. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εισήγηση προτάσεων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας του Υπουργείου, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, σύμφωνα με την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση:
αα. της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες τόσο από τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου, όσο και από τις υπηρεσίες φορέων που διαχειρίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου,
αβ. της εύρυθμης εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού του
β Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η επεξεργασία αντίστοιχης πολιτικής.
γ. Η εκπόνηση προτύπων απόδοσης και ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσμα
τικότητας και ποιότητας
δ. Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης
ε. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου
στ. Η σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για επί μέρους αξιολογήσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε ό,τι αφορά στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
ζ. Η μέριμνα για την εφαρμογή από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας, όπως είναι η μέτρηση εργασίας, η επιχειρησιακή έρευνα, η ανάλυση κόστους οφέλους, η εργονομία
η. Η μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση εφαρμογής των προτάσεων για βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στην λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου και η διαρκής ενημέρωσή τους επί των εξελίξεων στα θέματα εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θ. Η συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας υπηρεσιών προ
σφερομένων απ` την δημόσια διοίκηση
ι. Η σύνταξη, σε ετήσια βάση, και υποβολή στον Υπουργό έκθεσης απολογισμού της δράσης της Διεύθυνσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας.
Άρθρο 25
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:
α. Ο σχεδιασμός πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση σε τομείς μεταφορών, επικοινωνιών, ανάπτυξης και υποδομών
β. Ο συντονισμός δράσεων για τη δημιουργία περιβάλλοντος ψηφιακής συνεργασίας – επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων φορέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
γ. Η ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου
δ. Η προαγωγή της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την άμεση υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων και την έμμεση αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας και την αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση
2. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων και Χρηστών
β. Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών
Άρθρο 26
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
α. Η εκπόνηση δράσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και την υποστήριξη των χρηστών του εκάστοτε Τομέα του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.
β. Η εκπόνηση δράσεων για τη συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υποδομών ( εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων και
επικοινωνιών), εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολο
γικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους, η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγηση αυτών.
γ. Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών και η αξιολόγησή τους.
δ. Εκπόνηση δράσεων για την τεχνολογική στρατηγική, τον έλεγχο ποιότητας, τη διερεύνηση αναγκών, το σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων για θέματα Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς δράσης
του Υπουργείου, με στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος.
ε. Ο σχεδιασμός των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Φορέα και η ανάληψη δράσεων για την υλοποίησή τους, με σκοπό να προάγουν την ολοκλήρωση, την ομοιομορφία των συστημάτων και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού β. Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών
Συστημάτων και Δικτύων
γ. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης Αναγκών 3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η υποστήριξη υλικού προσωπικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακών εκτυπωτών.
β. Η εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού προσωπικών υπολογιστών
χρηστών
γ. Η εγκατάσταση και υποστήριξη δικτυακών δίσκων δ. Η τεχνική υποστήριξη χρηστών
ε. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών υλικού προσωπικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακών
εκτυπωτών
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙ
ΚΤΥΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας σχετικά με τη χρήση του δικτύου β. Η συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και η μέριμνα για διαρκή διαθεσιμότητα αυτού
γ. Η διαχείριση δικτύου και υπηρεσιών, καθώς και η μέριμνα για διαρκή διαθεσιμότητα αυτών
δ. Η διαχείριση των δικτύων με παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και εντοπισμό πιθανών ανεπιθύμητων εισβολέων ε. Η συντήρηση υλικού εξυπηρετητών και η μέριμνα για τη διαρκή διαθεσιμότητα αυτών
στ. Η εγκατάσταση και συντήρηση λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητών, καθώς και ομάδων χρηστών και δικαιωμάτων
ζ. Η μέριμνα λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της κατάστασης των εξυπηρετητών, καθώς και των αρχείων των σκληρών δίσκων
η. Η μέριμνα για διαθεσιμότητα εφεδρικών εξυπηρετητών και η υλοποίηση σχεδίου θέσης τους σε παραγωγική λειτουργία, καθώς και η εφαρμογή σχεδίου αποκατάστασης και επαναφοράς εξυπηρετητών που
τίθενται εκτός λειτουργίας
θ. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξυπηρετητών και εξοπλισμού δικτύου
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων που προκύπτουν από αλλαγές στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών ή τροποποίηση υφιστάμενων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου.
β. Ο προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών και η σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς δράσης του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, φορείς ή συνεργάτες που επιλέγονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ. Ο προσδιορισμός του απαιτούμενου προϋπολογισμού για την εκτέλεση των έργων.
δ. Η ανίχνευση της Αγοράς μέσω επικοινωνίας και λήψης πληροφοριών από εξωτερικούς φορείς (Ινστιτούτα, Επαγγελματικές Ενώσεις, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Ερευνητικούς Φορείς, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για τον καθορισμό των απαιτούμενων δράσεων και την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού.
ε. Η διαμόρφωση προγραμμάτων δράσης για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενταγμένων στο σχεδια
σμό του Υπουργείου.
Άρθρο 27
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:
α. Η εκπόνηση δράσεων για τη συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστη
μάτων και Εφαρμογών του Υπουργείου, η ενοποίηση των διαφορετικών Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές
πρακτικές συμβάλλοντας στη διαλειτουργικότητα, στην
εξοικονόμηση πόρων και στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος.
β. Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών και η αξιολόγησή τους.
γ. Η εκπόνηση δράσης για την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικής πύλης του Υπουργείου και την προσαρμογή της στα συνεχώς μεταβαλλόμενα παγκόσμια πρότυπα.
2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών β. Τμήμα Λειτουργίας Ειδικών Εφαρμογών
γ. Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Συνεργασίας με άλλους φορείς και Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών 3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η ανάπτυξη, συντήρηση, υποστήριξη, λειτουργία και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Πληροφοριακών
Συστημάτων (Π.Σ.) και εφαρμογών που υποστηρίζουν το έργο των Υπηρεσιών του Υπουργείου και αφορούν:
− Επιβατικές και Εμπορευματικές Μεταφορές
− Οδική Ασφάλεια
− Τεχνολογία Οχημάτων
− Σιδηροδρομικές και Εναέριες Μεταφορές
−Τηλεπικοινωνίες και Ταχυδρομεία
− Δημόσια έργα
−Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες
−ΠΣΕΑ
β. Η ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών για Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), Ψηφιακό Ταχογράφο, Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών, Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων και Μηχανημάτων.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) και εφαρμογών που υποστηρίζουν το ειδικό έργο των Αδειών Κυκλοφορίας (Α.Κ.) και Αδειών Οδήγησης (Α.Ο).
β. Η ανάπτυξη και υποστήριξη σε πανελλαδικό επίπεδο των προαναφερόμενων συστημάτων εφαρμογών.
γ. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών στα προαναφερόμενα Π.Σ.
δ. Η παρακολούθηση της ροής διαδικασιών Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) με την έκδοση, αποστολή αφαιρετηρίων − ειδοποιητηρίων και διαχείριση ενστάσεων.
ε. Η αξιοποίηση δεδομένων Αδειών Οδήγησης (Α.Ο.) και Αδειών Κυκλοφορίας (Α.Κ.).
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η διαλειτουργικότητα με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, που αφορούν ιδίως την ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη των παρακάτω συστημάτων εφαρμογών:
αα. Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν σε στοιχεία Αδειών Κυκλοφορίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και Υπηρεσίες.
ββ. Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν σε στοιχεία Αδειών Κυκλοφορίας και οδικών μεταφορέων, με αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε., μέσω των Ευρωπαϊκών δικτύων.
γγ Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν σε στοιχεία Αδειών Οδήγησης με φορείς έκδοσης Αδειών Οδήγησης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου.
δδ. Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν σε στοιχεία Ταχογράφου με αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε.
β. Η διαχείριση των δικτυακών τόπων του Υπουργείου και ιδίως:
αα− Η διαχείριση στις πλατφόρμες στις οποίες αναπτύσσονται οι ιστοσελίδες του Υπουργείου
ββ. Η λειτουργία και ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου με το οποίο γίνεται η ενημέρωση των ιστοσελίδων
γγ. Η ανάπτυξη υπηρεσιών και η ανάπτυξη κώδικα για την παροχή υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδων.
δδ. Η καθημερινή ενημέρωση των ιστοσελίδων με υλικό προερχόμενο από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου
εε. Η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων σύμφωνα με επικαιροποιημένες απαιτήσεις
στστ. Η διαχείριση του συστήματος αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Άρθρο 28
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΣΕΑ)
1. Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης των Εκτάκτων Αναγκών από τις Πολιτικές Δυνάμεις στους τομείς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Χώρας μας, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε πολεμική περίοδο.
2. Στις αρμοδιότητες ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Ο σχεδιασμός της πολεμικής περιόδου (πολεμικά σχέδια) για τους τομείς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και για την λειτουργία του Υπουργείου β. Ο έλεγχος – διόρθωση – έγκριση των τοπικών σχεδίων των Περιφερειών για τα ανωτέρω αντικείμενα γ. Η υλοποίηση των απαιτήσεων πολεμικών σχεδίων άλλων Υπουργείων στους τομείς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
δ. Η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών, του λογισμικού για ανάγκες ΠΣΕΑ (π.χ. μηχανογράφηση εξουσιοδοτήσεων, πρόγραμμα ανεύρεσης
οχημάτων και οδηγών κ.λπ.)
ε. Η σύνταξη του Πολεμικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
στ. Οι εξουσιοδοτήσεις χειρισμού διαβαθμισμένου
υλικού
ζ. Ο καθορισμός επιχειρήσεων Α΄ και Β’ κατηγορίας η. Η διεξαγωγή των ασκήσεων ΠΣΕΑ θ. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων Οργανισμών στα θέματα της αρμοδιότητάς του
ι. Η μέριμνα για την φοίτηση στη σχολή ΠΣΕΑ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη των απαιτουμένων υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων Οργανισμών
ια. Η εκπροσώπηση στις αρμόδιες επιτροπές του τομέα ΠΣΕΑ του ΝΑΤΟ
3. Στις αρμοδιότητες ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών της ειρηνικής περιόδου (σχέδιο Ξενοκράτης)
β. Η εποπτεία οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου και όλων των εποπτευομένων φορέων
γ. Ο προσδιορισμός των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στους τομείς των Χερσαίων και Εναερίων Μεταφορών καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας και της υλοποίησης του εκπονούμενου από τον διαχειριστή της κάθε υποδομής σχεδίου ασφαλείας της λειτουργίας της
δ. Η σύνταξη των προτάσεων του ετήσιου προϋπολογισμού αφενός αμυντικών δαπανών πολιτικού τομέα του Υπουργείου προς το ΚΥΣΕΑ και αφετέρου δαπανών πολιτικής προστασίας του Υπουργείου προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής
ε. Η σύνταξη της πρότασης του προϋπολογισμού ειρηνικής περιόδου του Τμήματος προς την Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ενταχθεί στον συνολικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου
στ. Η εποπτεία εφαρμογής του ΕΚΑ ως προς την ασφάλεια του διαβαθμισμένου υλικού στο Υπουργείο και όλους τους εποπτευόμενους φορείς
ζ. Οι αναστολές κατάταξης εφέδρων
η. Η σύνταξη, σε συνεργασία με το τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης, της ετήσιας εκθέσεως προόδου επί θεμάτων ΠΣΕΑ πολεμικής περιόδου και την αποστολή της στο ΓΕΕΘΑ
θ. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευομένων Οργανισμών στα θέματα της αρμοδιότητάς του
ι. Η εκπροσώπηση στην επιτροπή EMTEL (Emergency Telecommunications) του ETSI
ια. Η λειτουργία σε 24ωρη βάση Κέντρου Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (Κ.ΕΠ.ΕΤ.) του Υπουργείου ως πρώτο σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων που άπτονται όλων των αντικειμένων των τομέων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ιβ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Άρθρο 29
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συγκροτείται από:
α. τη Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
β. την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
γ. την Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου
Άρθρο 30
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι η παροχή και βελτίωση αξιόπιστων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, εντός
του σύγχρονου ψηφιακού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος,
προς όφελος των πολιτών και ιδίως:
α. Η χάραξη πολιτικής ανάπτυξης ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
β. Η διαμόρφωση και παρακολούθηση Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και ανάπτυξης τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
γ. Η ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών έργων και δικτυακών υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών.
δ. Η διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, της ανάπτυξης σύγχρονων ασύρμα
των, κινητών, δορυφορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ευρυεκπομπής.
ε. Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
στ. Η χάραξη και ανάπτυξη πολιτικής ενός σύγχρονου, απελευθερωμένου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
ταχυδρομικών υπηρεσιών
ζ. Η εκπροσώπηση της χώρας ως Διοικητικής Αρχής (Administration) σε όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και στις διακρατικές σχέσεις.
2. Η Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες.
α. Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
β. Διεύθυνση Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Επικοινωνιών
γ. Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών
και Έργων ΤΠΕ
δ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Επικοινωνιών
Άρθρο 31
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρο
μείων είναι:
α. Η διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ψηφιακού θεματολογίου και των ταχυδρομείων
β. Η προώθηση δράσεων, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, και η υποστήριξη της εφαρμογής των αντίστοιχων αναπτυξιακών πολιτικών.
2. Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής
β. Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
γ. Τμήμα Αδειών
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Η χάραξη εθνικής πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη και οικονομία και η διαμόρφωση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, καθώς και ο συντονισμός των οριζόντιων δράσεων αυτής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
β. Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων που αφορούν στις ΤΠΕ, η διαμόρφωση θέσεων και εκπροσώπηση στις Διεθνείς Ενώσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο καθορισμός δράσεων και έργων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) σε εθνικό επίπεδο.
γ. Η παρακολούθηση και συμβολή στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής ψηφιακής πολιτικής, η υποστήριξη εφαρμογής της και η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων αυτής σε εθνικό επίπεδο.
δ. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των Εθνικών Δράσεων για την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.
ε. Η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής.
στ. Η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ περιλαμβά
νονται:
α. Η παρακολούθηση των εξελίξεων, η διαμόρφωση της πολιτικής και η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
των υπηρεσιών, του ευρύτερου τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της διακυβέρνησης και ονοματοδοσίας
του Διαδικτύου, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και ο καθορισμός δράσεων ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών.
β. Η προετοιμασία, παρακολούθηση, εκπροσώπηση
και διαμόρφωση θέσεων στις Διεθνείς Ενώσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, στις Διεθνείς Διασκέψεις, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις. Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές, κοινοτικό και διακρατικό επίπεδο, σε θέματα του Τμήματος.
γ. Η έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.) και η παρακολούθηση γενικότερα θεμάτων αριθμοδότησης, φορητότητας αριθμών, εναρμονισμέ
νων αριθμών κοινωφελών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.
δ. Η συμμετοχή και υποστήριξη της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, καθορισμού στόχων και διαμόρφωσης προτεραιοτήτων στον τομέα της διακυβέρνησης και της ανάπτυξης του Διαδικτύου.
ε. Η πιστοποίηση της κατοχής ονόματος εκ μέρους φορέα (κρατικού ή ιδιωτικού) σε περίπτωση που ο εν λόγω φορέας αιτηθεί την απόκτηση του αντίστοιχου γένιου ονόματος χώρου ανωτάτου επιπέδου στο Διαδίκτυο από τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά διεθνή οργανισμό (στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή αντίστοιχο όνομα χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.eu» ή άλλη εκχωρημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατάληξη.
στ. Η παρακολούθηση των οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων, των σχετικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών με έδρα στην Ελλάδα και των σχέσεων που αναπτύσσονται με τις ελληνικές αρχές, για θέματα του Τμήματος.
ζ. Η μέριμνα για τον καθορισμό και ανάθεση σε φορέα της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών καθολικής
υπηρεσίας.
η. Η διασφάλιση βασικών απαιτήσεων σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.
θ. Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου, για θέματα του Τμήματος.
ι. Η διαχείριση οργανωτικών, λειτουργικών, οικονομικών και πειθαρχικών θεμάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο καθώς και η απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό, ποσοστού του θετικού οικονομικού αποτελέσματος της ΕΕΤΤ.
ια. Η έγκριση χρηματοδότησης έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που εκτελούνται από την ΕΕΤΤ και τα ΕΛΤΑ.
Ιβ. Η μέριμνα θεμάτων προσωπικού της ΕΕΤΤ και ΕΛΤΑ, για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο.
ιγ. Η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνικών και τεχνιτών τηλεπικοινωνιακών και συναφών ηλεκτρονικών ειδικοτήτων, χειριστών ραδιοσταθμών καθώς
και η αξιολόγηση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών σχολών, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με σκοπό τη συμπερίληψη των αποφοίτων τους στα επαγγέλματα των ραδιοεπικοινωνιών.
β. Η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοι
νωνιών και Ταχυδρομείων
γ. Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία βιοτεχνιών και εργαστηρίων κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης εξοπλισμού ΤΠΕ.
δ. Η εκχώρηση αριθμών επιλεκτικής κλήσης με χρήση ραδιοτηλέτυπου (SITOR−simplex teletype over radio) σταθμών πλοίων και παράκτιων σταθμών καθώς και εκχώρηση διεθνών διακριτικών σημάτων και διακριτικών σταθμών των ελληνικών εμπορικών πλοίων.
ε. Η παρακολούθηση των μεταβολών σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων και επίγειων παράκτιων σταθμών και η ανακοίνωσή τους στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU).
στ. Η αναγνώριση εκκαθαριστικών εταιρειών για τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της ναυτικής κινητής και της ναυτικής κινητοδορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων.
ζ. Η τήρηση μητρώων σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος, καθώς και ενημέρωση της δικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ.
η. Η παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και παρακολούθηση, διαμόρφωση θέσεων, διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων σε διεθνές, κοινοτικό και διακρατικό επίπεδο, σε θέματα του Τμήματος.
θ. Η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου, για θέματα του Τμήματος.
ι. Η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος.
Άρθρο 32
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Επικοινωνιών είναι:
α. Η προώθηση δράσεων προστασίας και βέλτιστης διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
β. Η αξιοποίηση των δορυφορικών επικοινωνιών και διαμόρφωσης διαστημικής πολιτικής, καθώς και δράσεων ανάπτυξης υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας συσκευών και εγκατα
στάσεων.
2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Διαχείρισης Ραδιοφάσματος
β. Τμήμα Δορυφορικών Επικοινωνιών
γ. Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Εγκατα
στάσεων και Εξοπλισμού Ραδιοεπικοινωνιών
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΑΦΑΣΜΑΤΟΣ περιλαμβάνονται:
α. Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος.
β. Η κατάρτιση χαρτών ραδιοσυχνοτήτων για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση.
γ. Η μέριμνα για διεθνή συντονισμό ραδιοσυχνοτήτων και σύναψης συμφωνιών συντονισμού με άλλες χώρες καθώς και διεθνής συνεργασία για εξάληψη επιβλαβών παρεμβολών.
δ. Η παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα θέματα του τμήματος και σχεδιασμός της πολιτικής διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (εκτός
δορυφορικών επικοινωνιών).
ε. Η ανακοίνωση στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) των εκχωρήσεων ραδιοσυχνοτήτων.
στ. Η επεξεργασία και έκδοση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)
ζ. Η χορήγηση, συχνοτήτων για την λειτουργία κρατικών δικτύτων και ραδιοδικτύων διπλωματικών αποστολών.
η. Η διαμόρφωση προτάσεων για επιβολή περιορισμών στη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ως και περιορισμό των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
θ. Η παρακολούθηση πλαισίου λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης του Ραδιοφάσματος.
ι. Η μέριμνα για την επιβολή υποχρεώσεων μεταφοράς ραδιοτηλεοπτικών σημάτων για την εξασφάλιση της δέουσας πρόσβασης τελικών χρηστών με αναπηρία.
ια. Η παρακολούθηση και εκπροσώπηση στις Διεθνείς Ενώσεις και Οργανισμούς, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις, σε θέματα του Τμήματος.
ιβ. Προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, για θέματα του Τμήματος.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τις δορυφορικές επικοινωνίες και την διαστημική πολιτική σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.
β. Η διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων ραδιοσυχνοτήτων και ο σχετικός διεθνής συντονισμός.
γ. Η μέριμνα για τον σχεδιασμό ευρύτερης διαστημικής πολιτικής.
δ. Η παρακολούθηση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και παρόχων δορυφορικών επικοινωνιών.
ε. Η αξιοποίηση της δορυφορικής χωρητικότητας που έχει διατεθεί στο Δημόσιο από το δορυφορικό σύστημα ΕΛΛΑΣ−ΣΑΤ για τις ανάγκες των δορυφορικών επικοινωνιών του δημοσίου τομέα.
στ. Η μέριμνα για επίλυση προβλημάτων παρεμβολών σε Ελληνικά ή ξένα δορυφορικά συστήματα καθώς και μέριμνα για θέματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και προστασίας υπηρεσιών από παρεμβολές.
ζ. Η σύσταση και τήρηση Μητρώου καταχώρησης διαστημικών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και όλων των Ελληνικών ανακοινώσεων στην ITU (filings).
η. Η παρακολούθηση όλων των δορυφορικών και ευρύτερων διαστημικών θεμάτων σε σχέση με τους διεθνείς και κυβερνητικούς δορυφορικούς οργανισμούς.
θ. Η παρακολούθηση και εκπροσώπηση σε εθνικό, διεθνές, κοινοτικό και διακρατικό επίπεδο, σε θέματα του Τμήματος.
ι. Η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας για θέματα του Τμήματος.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ
ΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον τομέα των ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών, ραδιοσταθμών ζώνης συχνοτήτων
πολιτών (CB) και κάθε άλλης περίπτωσης σταθμού ασύρματης επικοινωνίας καθώς και για τους τομείς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και διακίνησης και
χρήσης ραδιοεξοπλισμού.
β. Η παρακολούθηση εφαρμογής του νομικού πλαισίου για τον ραδιοεξοπλισμό και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων της αγοράς τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με σκοπό την προστασία των ραδιοεπικοινωνιών από ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές.
γ. Η μέριμνα για την αναγνώριση κοινοποιημένων οργανισμών για την αξιολόγηση τεχνικών φακέλων και διαπιστευμένων εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται από
τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την εποπτεία της αγοράς στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
δ. Η κατάρτιση πινάκων πραγματογνωμόνων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και προσδιορισμός του
τρόπου λειτουργίας, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων αυτών.
ε. Η μέριμνα για θέματα εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών (όπως σύστημα ΣΗΛΥΑ, εξαιρουμένων από αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων, τυποποιημένες κεραίες
κ.λπ.) και χειρισμός των θεμάτων που προκύπτουν από την λειτουργία τους.
στ. Η μέριμνα για την χωροθέτηση πάρκων κεραιών και καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών λειτουργίας
τους.
ζ. Εισήγηση και έκδοση κανονισμών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που υποστηρίζουν
κατασκευές κεραιών.
η. Ο καθορισμός των παραμεθορίων ζωνών της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία.
θ. Η παρακολούθηση των θεμάτων υλοποίησης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου ηλεκτρομαγνητικών
ακτινοβολιών.
Διαχείριση των χαρακτηριστικών κλήσεων των σταθμών (Call Signs)
ι. Η συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν μέτρα προφύλαξης του κοινού και των εργαζομένων από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.
ια Η παρακολούθηση, διαμόρφωση θέσεων και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε διεθνές, κοινοτικό και διακρατικό επίπεδο, σε θέματα του Τμήματος.
Άρθρο 33
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και Εργων ΤΠΕ είναι:
α. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Εθνικής Ευρυζωνικής Πολιτικής.
β. Η οργάνωση, ο σχεδιασμός υλοποίησης και η παρακολούθηση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
γ. Η διαχείριση θεμάτων τυποποίησης σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
δ. Η ανάληψη δράσεων για την ασφάλεια των δικτύων.
ε. Η καταγραφή των δικτυακών υποδομών ΤΠΕ.
2. Η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και Εργων ΤΠΕ συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Εθνικού Σχεδιασμού Ευρυζωνικότητας και Ανάπτυξης Δικτύων
β. Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
γ. Τμήμα Μητρώου Δικτυακών Υποδομών και Υλοποίησης Δράσεων ΤΠΕ
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥ
ΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η διαμόρφωση εθνικής ευρυζωνικής πολιτικής και η κατάρτιση, εφαρμογή και παρακολούθηση του εθνικού σχεδίου ευρυζωνικότητας.
β Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο καθορισμός στόχων και η διαμόρφωση προτεραιοτήτων στον τομέα της ανάπτυξης δικτύων ΤΠΕ και εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
γ. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των Εθνικών Δράσεων για την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη σε θέματα ευρυζωνικότητας.
δ. Η παρακολούθηση, διαμόρφωση θέσεων, συμμετοχή και εκπροσώπηση στις Διεθνείς Ενώσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντήσεις, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές, κοινοτικό και διακρατικό επίπεδο, σε θέματα του Τμήματος
ε. Ο καθορισμός διαδικασιών για την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης και η μέριμνα για έκδοση σχετικού κανονιστικού πλαισίου.
στ. Η μέριμνα για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, και η υποστήριξη όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα.
ζ. Η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγιών, αποφάσεων, συστάσεων και τελικών πράξεων της ευρωπαϊκής ένωσης, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN/CENELEC), της Διεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και λοιπών διεθνών οργανισμών και διασκέψεων σε θέματα του Τμήματος.
η. Η τυποποίηση τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ασυρματικών συσκευών καθώς και εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων, και τεχνικών κανονισμών.
θ. Η επεξεργασία εισηγήσεων και αξιολόγηση τεχνολογιών δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών και η τυποποίησή τους.
ι. Ο έλεγχος έργων ΤΠΕ, που υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ περιλαμβά
νονται:
α. Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Επικοινωνιών και σχεδίου αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες, καθώς και διαχείρισης έκτακτων αναγκών στη χώρα, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.
β. Ο καθορισμός των ελαχίστων υποχρεώσεων προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του δικτύου και η διαθεσιμότητα του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.
γ. Ο χειρισμός θεμάτων αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).
δ. Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (cybersecurity), ασφάλειας δικτύων, ηλεκτρονικών επι
κοινωνιών και ΤΠΕ, καθώς και θεμάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και υπηρεσιών εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές.
ε. Η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγιών και αποφάσεων σχετικών με θέματα του Τμήματος.
στ. Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα, για θέματα του Τμήματος.
ζ. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των Εθνικών Δράσεων για την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ασφάλεια δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ΤΠΕ.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΠΕ περιλαμβάνονται:
α. Η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης υποδομής της χώρας σε θέματα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ιδίως έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαι
τήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας).
β. Η καταγραφή κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης και η ηλεκτρονική αποτύπωση των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο, και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.
γ. Η ανάπτυξη και τήρηση μητρώου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο σύνολο του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και η παρακολούθηση και αξιοποίηση Μητρώων άλλων φορέων δ. Η δημιουργία Μητρώων σχετικών με ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ΤΠΕ και δικτύων εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμών και κεραιοσυστημάτων.
ε. Η παρακολούθηση οικονομικών στοιχειών ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υποδομών ΤΠΕ.
στ. Ο καθορισμός τομέων προτεραιότητας, διαδικασιών, δράσεων και κινήτρων για την ανάπτυξη της παραγωγής συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συναφών δραστηριοτήτων.
ζ. Η εισήγηση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενταγμένων σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης καθώς και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
η. Η λειτουργία ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων και έργων.
θ. Ο προγραμματισμός, υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων εδαφικής−διακρατικής συνεργασίας.
Άρθρο 34
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Επικοινωνιών περιλαμβάνονται:
α. Η οργάνωση και ο συντονισμός της προετοιμασίας και διαμόρφωσης των θέσεων σε οριζόντια θέματα πολιτικής των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ψηφιακής
στρατηγικής και ταχυδρομείων.
β. Η προετοιμασία του Συμβουλίου Υπουργών Τηλεπικοινωνιών και ΤΠΕ της ΕΕ, και λοιπών Υπουργικών Συνόδων
γ. Η υποστήριξη διακρατικών σχέσεων στους τομείς ΤΠΕ, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων
δ. Η προετοιμασία, διοργάνωση και υποστήριξη διμερών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων, μεταξύ της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας με ξένους ομολόγους, και ο κατά περίπτωση συντονισμός των αρμοδίων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την υπογραφή Διμερών Συμφωνιών στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΤΠΕ και ταχυδρομείων, καθώς και η μέριμνα για την κύρωση αυτών των Συμφωνιών από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
ε. Η συνεργασία και ο συντονισμός σε διυπουργικό επίπεδο για τα θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΤΠΕ και ταχυδρομείων
στ. Η οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων.
ζ. Η παρακολούθηση εναρμόνισης του ελληνικού δικαίου με το κοινοτικό και της εξέλιξης παραβάσεων του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού πλαισίου στους τομείς της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
η. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας έναντι των αρμοδίων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών κυρίως σε θέματα καταβολής των εθνικών εισφορών, καθώς επίσης και για δαπάνες συμμετοχής σε προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας που προωθούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Άρθρο 35
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου είναι η απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα,
μελέτη, δημοσίευση, καθώς και η έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειμένων και αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων.
2. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης β. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων
γ. Τμήμα Φύλαξης – Πληροφόρησης
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Η διαφύλαξη, προστασία, διατήρηση, έκθεση, ανάδειξη, προβολή και μελέτη των έργων και αντικειμένων της Υπηρεσίας.
β. Η παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των υλικών, συγκέντρωση κάθε πληροφορίας για το καινούργιο ταχυδρομικό ή φιλοτελικό έκθεμα που φτάνει στο μουσείο, τήρηση αρχείων με τα πλήρη στοιχεία των εκθεμάτων συμπεριλαμβανομένων και πολυμεσι
κών στοιχείων καθώς και τακτοποίηση του υλικού και εποπτεία για τυχόν φθορές και αλλαγές.
γ. Η μέριμνα για τη διαχείριση οικονομικών θεμάτων που αφορούν τα έξοδα –έσοδα του Μουσείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
δ. Η πώληση στο κοινό σειρών γραμματοσήμων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, με υποχρέωση τήρησης και έκδοσης όλων των νομίμων παραστατικών.
στ Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν ανταλλαγές γραμματοσήμων με ξένες χώρες και η διαχείριση των δωρεών.
ζ. Η μέριμνα για τη συντήρηση, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων και του αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων και κάθε φύσεως εκθεμάτων.
η. Ο έλεγχος των κλιματολογικών συνθηκών έκθεσης και αποθήκευσης του εκθεσιακού και αρχειακού υλικού.
θ. Η μέριμνα λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (ΗΣΑ) και των λοιπών συστημάτων και συσκευών.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ περι
λαμβάνονται:
α. Η προβολή της Υπηρεσίας του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου καθώς και διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ο σχεδιασμός και η επόπτευση παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.
β. Η συνεργασία με άλλα μουσεία και διεθνείς μουσειακούς φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη ανταλλαγών, εκθεμάτων, απόψεων και εμπειριών.
γ. Η ξενάγηση επισκεπτών στο Μουσείο.
δ. Η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης. Ο έλεγχος και η συντήρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης. Η ηλεκτρονική οργάνωση της βιβλιοθήκης, με βάση βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα και ο εμπλουτισμός της με ελληνικές και ξένες σχετικές εκδόσεις.
ε. Η εξυπηρέτηση των ειδικών μελετητών και η προώθηση του φιλοτελισμού.
στ. Η επιμέλεια των εκδόσεων της Υπηρεσίας 5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Η έκδοση των ημερησίων και νυκτερινών προγραμμάτων φύλαξης (βάρδιες φυλάκων) και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης του Μουσείου και των αποθηκών.
β. Η καθαριότητα, ευπρεπισμός και ευταξία της Υπηρεσίας του Μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας του των χώρων αυτών.
γ. Η τήρηση, εποπτεία και οικονομική διαχείριση της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών.
δ. Η πληροφόρηση των πολιτών για τα θέματα λειτουργίας της Υπηρεσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 36
Διάρθρωση των Υπηρεσιών
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
1. Η Γενική Γραμματεία Υποδομών έχει την ακόλουθη διάρθρωση:
α. Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
β. Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών
γ. Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης
2. Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών λειτουργούν:
α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
β. Διοικητική Αρχή Σηράγγων.
Άρθρο 37
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών είναι:
α. ο ορθολογικός προγραμματισμός και σχεδιασμός των συγκοινωνιακών υποδομών,
β. η οικονομική και ποιοτική κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία αυτών,
γ. η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στα συγκοινωνιακά έργα, και
δ. η βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών συγκροτείται από τις ακόλουθες Οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Οδικών Υποδομών
β. Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών
γ. Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών
δ. Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων
ε. Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
στ. Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
ζ. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
η. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος
θ. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος
Άρθρο 38
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, η εποπτεία, ο έλεγχος και η έγκριση των τεχνικών μελετών δημόσιων έργων, και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η τήρηση των Μητρώων βασικών Οδικών Υποδομών της χώρας καθώς και, η σύνταξη προτάσεων για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής Δημοσίων Έργων (Οδηγίες, Προδιαγραφές,
Εγκύκλιοι κ.λπ.). Επιπλέον η Διεύθυνση παρέχει τεχνική συνδρομή σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) των οδικών έργων που εκτελούνται από άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία συνεργασίας.
2. Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μητρώου Οδικών Υποδομών
β. Τμήμα Μελετών Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Μελετών
γ. Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων
δ. Τμήμα Γεωλογικών και Γεωτεχνικών Μελετών ε. Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών
στ.Τμήμα Μελετών Οδικής Ασφάλειας, Σήμανσης και Φωτεινής Σηματοδότησης
ζ. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστά
σεων
η. Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών Υποδομών
θ. Τμήμα Κατασκευών
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟ
ΜΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η ανάπτυξη και εισήγηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στα οδικά έργα.
β. Ο λειτουργικός σχεδιασμός των οδικών έργων και η εκπόνηση συναφών επιχειρησιακών προγραμμάτων, που
περιλαμβάνουν ιδίως την κατάρτιση του μακροπρόθεσμου, βραχυπρόθεσμου και ετήσιου συνολικού προγράμματος της Διεύθυνσης και τη σύνδεση των αναλυτικών σχεδίων ανά φάση (μελέτες, δημοπράτηση, κατασκευή, παραλαβή), χρονοδιάγραμμα επενδυτικού σχεδίου, κ.λπ.
γ. Η συμμετοχή στον σχεδιασμό των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και στην παρακολούθηση της ανάπτυξης κυρίως των οδικών.
δ. Ο οικονομικός σχεδιασμός και προγραμματισμός των προς υλοποίηση οδικών έργων και η μέριμνα για τη χρηματοδότησή τους.
ε. Η ανάπτυξη συνεργασίας και η παρακολούθηση του σχεδιασμού οδικών έργων που εκτελούνται από άλλους δημόσιους φορείς και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον εθνικό σχεδιασμό στις οδικές υποδομές.
στ. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων μελετών (σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικών
κ.λπ.), που αφορούν στο σχεδιασμό και στην εκτίμηση των επιπτώσεων από τη κατασκευή και λειτουργία των έργων αυτών.
ζ. Η τήρηση Μητρώου Οδικών Έργων (διευρωπαϊκό και εθνικό).
η. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία στοιχείων κυκλοφορίας, ατυχημάτων, διακίνησης πληθυσμού
και αγαθών.
θ. Ο χαρακτηρισμός, αποχαρακτηρισμός, κατάταξη
και κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ι. Η υλοποίηση δράσεων ψηφιακής σύγκλισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα αντικείμενα της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών.
ια. Η μέριμνα για τη διατηρησιμότητα της διαχειριστικής επάρκειας της Υπηρεσίας.
ιβ. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβά
νονται:
α. Η σύνταξη, τροποποίηση και αναθεώρηση του προγράμματος μελετών και του οικονομικού προϋπολογισμού τους σε ετήσια ή/και πολυετή βάση.
β. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση κάθε σύνθετης μελέτης, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορία μελετών, απαραίτητων για τον τεχνικό σχεδιασμό των οδικών έργων (υδραυλικές, κτηματογραφικές, οδοποιίας, κυκλοφοριακές, κ.λπ.) και οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο άλλου Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης.
γ. Η συμμετοχή στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη, τροποποίηση και αναθεώρηση του προγράμματος μελετών και του οικονομικού προϋπολογισμού τους, σε ετήσια ή/και πολυετή βάση.
β. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση μελετών τεχνικών έργων.
γ. Η συμμετοχή στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων.
δ. Η τυποποίηση τεχνικών έργων, μέσω του καθορισμού και της μελέτης τύπων τεχνικών έργων.
6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη, τροποποίηση και αναθεώρηση του προγράμματος μελετών και του οικονομικού προϋπολογισμού τους, σε ετήσια ή/και πολυετή βάση.
β. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση, γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, που αφορούν σε οδικά έργα.
γ. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση μελετών πρασίνου και αποκατάστασης τοπίου που αφορούν σε οδικά έργα.
δ. Η συμμετοχή στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων.
7. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη, τροποποίηση και αναθεώρηση του προγράμματος μελετών του Τμήματος και του οικονομικού προϋπολογισμού τους, σε ετήσια ή/και πολυετή βάση.
β. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση περιβαλλοντικών μελετών, που αφορούν σε οδικά έργα.
γ. Οι γνωμοδοτήσεις για περιβαλλοντικές μελέτες οδικών έργων και θέματα χωρικού σχεδιασμού προς άλλους φορείς, εφόσον απαιτείται από την νομοθεσία.
δ. Η μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων επί του αντικειμένου του τμήματος.
8. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Η συνεργασία με τη Δ/νση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Υποδομών, για την υλοποίηση δράσεων οδικής ασφάλειας (μελετών και έργων).
β. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση μελετών οδικής ασφάλειας που αφορούν το οδικό δίκτυο της χώρας με βάση τις διατιθέμενες πιστώσεις.
γ. Η εκπόνηση, επικαιροποίηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση μελετών για τη διαχείριση κυκλοφορίας, σήμανση, ασφάλεια και φωτεινή σηματοδότηση, που αφορούν στο οδικό δίκτυο.
δ. Η συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και τήρηση αρχείου κυκλοφοριακών μετρήσεων στο οδικό δίκτυο της χώρας για την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών.
ε. Η εκπόνηση, έλεγχος και έγκριση μελετών διαχείρισης κυκλοφορίας, σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης, που αφορούν σε εκτελούμενα έργα από άλλες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς, οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο ή χαρακτηρίζονται ως «ειδικά έργα».
στ. Η διατύπωση γνώμης για τις παρόδιες εγκαταστάσεις και τα έργα εισόδου−εξόδου εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ζ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα διαχείρισης της κυκλοφορίας (τεχνικός εξοπλισμός, καινοτόμες μέθοδοι, ευφυή συστήματα μεταφορών κ.λπ.) και η παροχή συναφών οδηγιών και ο έλεγχος και εποπτεία του τεχνολογικού εξοπλισμού συναφών με το αντικείμενο του τμήματος.
η. Η σύνταξη τευχών δημοπράτησης των έργων που αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η εισήγηση για δημοπράτηση.
θ. Η τήρηση μητρώου μελετών φωτεινής σηματοδότησης και τεχνολογικού εξοπλισμού αυτής σε όλη τη χώρα.
ι. Η έγκριση χρήσης, στο οδικό δίκτυο ανά την Επικράτεια, των υλικών και κάθε είδους προϊόντων φωτεινής σηματοδότησης
9. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη, τροποποίηση, αναθεώρηση του προγράμματος μελετών του Τμήματος και του οικονομικού προϋπολογισμού τους, σε ετήσια ή/και πολυετή βάση.
β. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση, μελετών έργων κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανο
λογικών εγκαταστάσεων οδικών υποδομών, όπως και έργων πρασίνου.
γ. Η εποπτεία της εκτέλεσης έργων κατασκευής και έργων συντήρησης και η υποβολή σχετικών εκθέσεων και αναφορών, στη Διεύθυνση και στο Τμήμα Κατασκευής και Συντήρησης Οδικών Υποδομών.
δ. Η συμμετοχή στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης έργων.
ε. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων (ΔΑΣ).
10. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η εισήγηση για την έγκριση/τροποποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων υλοποίησης συγκοινωνιακών έρ
γων από Νομικά Πρόσωπα, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών και για τη χρηματοδότηση των έργων τους.
β. Η γενική εποπτεία των συγκοινωνιακών έργων που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα αρμοδιότητας τομέα Υποδομών.
γ. Η εισήγηση στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων επί των αιτήσεων θεραπείας και, η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
δ. Η δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από και προς τα Νομικά Πρόσωπα αρμοδιότητας τομέα Υποδομών.
11. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη, τροποποίηση και αναθεώρηση του προγράμματος έργων του Τμήματος και του οικονομικού προϋπολογισμού τους, σε ετήσια ή/και πολυετή βάση.
β. Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων, η ωρίμανση μελετών και η προετοιμασία ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
γ. Η δημοπράτηση της κατασκευής των έργων.
δ. Ο προγραμματισμός των έργων κατασκευής, συντήρησης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η εποπτεία υλοποίησής τους, καθώς και η διαχείριση και παρακολούθηση της χρηματοδότησης των εκτελουμέ
νων συμβάσεων συντήρησης των έργων των Εθνικών Οδών.
ε. Η υποβολή προτάσεων για τη λήψη διοικητικών, τεχνικών και νομοθετικών μέτρων σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση των έργων.
στ. Η παροχή στοιχείων για ενημέρωση των Μητρώων Οδικών Υποδομών.
ζ. Η εισήγηση και έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας έργων καθώς και η διατύπωση απόψεων επί προσφυγών αναδόχων.
η. Η παρακολούθηση των δικαστικών διεκδικήσεων των αναδόχων και παντός τρίτου, κατά του Δημοσίου, σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία των έργων.
Άρθρο 39
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Δ/νσης Ασφάλειας Οδικών Υποδομών είναι:
α. Ο προγραμματισμός δράσεων υλοποίησης προγραμμάτων οδικής ασφάλειας σε Οδικές Υποδομές.
β. Η καταγραφή στοιχείων ατυχημάτων.
γ. Η παρακολούθηση του λειτουργούντος οδικού δικτύου.
δ. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας σε νέα έργα υποδομής.
ε. Η εκπαίδευση ελεγκτών οδικής ασφάλειας και η τήρηση σχετικού μητρώου.
στ. Η διενέργεια ελέγχων οδικής ασφάλειας.
2. Η Δ/νση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Προγραμματισμού έργων και ελέγχων Οδικής Ασφάλειας και κατάρτισης οδηγιών.
β. Τμήμα Παρακολούθησης λειτουργούντος Οδικού
Δικτύου.
γ. Τμήμα νέων έργων Υποδομής και Μητρώου Οδικής Ασφάλειας.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η κατάρτιση και εφαρμογή του προϋπολογισμού δράσεων της Δ/νσης και ειδικότερα του προγραμματισμού ελέγχων Οδικής Ασφάλειας και του προγραμματισμού υλοποίησης έργων Οδικής Ασφάλειας, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών Οδικής Ασφάλειας της Δ/νσης Οδικών Υποδομών.
β. Η τεχνολογική στήριξη της Δ/νσης.
γ. Η επικοινωνία με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα επί του αντικειμένου της ασφάλειας Οδικών Υποδομών.
δ. Η ενημέρωση και παροχή τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή πληροφορικών με άλλα κράτη της ΕΕ, για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ασφάλειας οδικών υποδομών.
ε. Η σύνταξη οδηγιών για:
εα.την αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδικής ασφάλειας στα έργα υποδομής.
• τους ελέγχους οδικής ασφάλειας.
• την κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων.
• την κατάταξη της ασφάλειας δικτύου.
• τις επιθεωρήσεις ασφάλειας του λειτουργούντος οδικού δικτύου.
στ. Ο υπολογισμός του κοινωνικού κόστους από θανατηφόρα σοβαρά ατυχήματα, καθώς και η επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων ανά πενταετία.
ζ. Η σύνταξη όλων των τυποποιημένων εγγράφων για τις διαδικασίες διαχείρισης της οδικής ασφάλειας η. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Ελεγκτών
θ. Η επαγγελματική πιστοποίηση των ελεγκτών.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ περιλαμ
βάνονται:
α. Η κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων.
β. Η κατάταξη ασφάλειας του δικτύου, η αξιολόγηση αυτού και η ενημέρωση των φορέων υλοποίησης/ συντήρησης.
γ. Η κατάταξη των οδικών τμημάτων με βάση δράσεις οδικής ασφάλειας, με την καλύτερη σχέση κόστους/ οφέλους.
δ. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος τήρησης της σήμανσης/ενημέρωσης των χρηστών για την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου.
ε. Η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων και ο δειγματοληπτικός έλεγχος αξιολογήσεων των πιθανών επιπτώσεων εκτέλεσης οδικών έργων.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ περιλαμβάνονται:
α. Η γενική εποπτεία υλοποίησης των έργων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σε συνεργασία με την Δ/νση Οδικών Υποδομών.
β. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας στα νέα έργα υποδομής.
γ. Η θεώρηση της έκθεσης της αξιολόγησης επιπτώσεων.
δ. Η συγκέντρωση των εκθέσεων οδικής ασφάλειας.
ε. Η διαχείριση στοιχείων τροχαίων ατυχημάτων βάσει των δελτίων τροχαίων ατυχημάτων και η σύνταξη Έκθεσης Ατυχήματος για κάθε θανατηφόρο ατύχημα.
στ. Η τήρηση μητρώου ατυχημάτων καθώς και μητρώου όλων των δράσεων διαχείρισης οδικής ασφάλειας.
ζ. Η διοικητική, οικονομική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τις κεντρικές υποστηρικτικές Υπηρεσίες διοίκησης.
Άρθρο 40
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών είναι, ο σχεδιασμός της υλοποίησης έργων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των βασικών λιμενικών υποδομών της χώρας και, η σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά στις λιμενικές υποδομές. Επιπλέον παρέχει τεχνική συνδρομή σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) των λιμενικών έργων που εκτελούνται από άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης ύστερα από προγραμματική συμφωνία.
2. Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών β. Τμήμα Κατασκευών
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η ανάπτυξη και η εισήγηση επί του σχεδιασμού υλοποίησης των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητας του Υπουργείου.
β. Η κατάρτιση του μακροπρόθεσμου, βραχυπρόθεσμου και ετήσιου συνολικού προγράμματος της Διεύθυνσης, σε επίπεδο μελέτης, δημοπράτησης και κατασκευής.
γ. Ο οικονομικός σχεδιασμός και προϋπολογισμός των έργων.
δ. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών που αφορά στις λιμενικές υποδομές.
ε. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς στα θέματα λιμενικών εγκαταστάσεων και η εξασφάλιση των προβλεπόμενων εγκρίσεων.
στ. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων μελετών λιμενικών υποδομών, που αφορούν στο σχεδιασμό, κατασκευή και εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των έργων αυτών.
ζ. Η μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων επί του αντικειμένου του Τμήματος και η παρακολούθηση των διαδικασιών εξασφάλισης των
αναγκαίων ακινήτων για την εκτέλεση των έργων.
η. Η μέριμνα για τη διατηρησιμότητα της διαχειριστικής επάρκειας και των λοιπών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
θ. Η συμμετοχή στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης των έργων.
ια. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο προγραμματισμός και οικονομικός προϋπολογισμός των εκτελούμενων έργων κατασκευής και συντήρησης λιμενικών υποδομών.
β. Η σύνταξη τευχών δημοπράτησης των έργων κατασκευής και συντήρησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών.
γ. Η δημοπράτηση των έργων κατασκευής και συντήρησης.
δ. Η εποπτεία της υλοποίησης των έργων λιμενικών υποδομών και συντήρησης, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
ε. Η εισήγηση και έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας έργων, καθώς και η διατύπωση απόψεων επί προσφυγών αναδόχων.
στ. Η παρακολούθηση των δικαστικών διεκδικήσεων των αναδόχων και παντός τρίτου, κατά του Δημοσίου, σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία των έργων αντίστοιχα.
ζ. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας των έργων και η εισήγηση για την τυχόν λήψη μέτρων άρσης αυτών.
Άρθρο 41
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποδομών Αεροδρομίων είναι ο σχεδιασμός της υλοποίησης έργων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των βασικών αεροδρομίων της χώρας. Επιπλέον, η Διεύθυνση παρέχει τεχνική συνδρομή σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) των έργων αεροδρομίων που εκτελούνται από άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία.
2. Η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
β. Τμήμα Κατασκευών
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η ανάπτυξη και η εισήγηση επί του σχεδιασμού υλοποίησης των βασικών αεροδρομίων της χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου.
β. Η κατάρτιση του μακροπρόθεσμου, βραχυπρόθεσμου και ετήσιου συνολικού προγράμματος της Διεύθυνσης, σε επίπεδο μελέτης, δημοπράτησης και κατασκευής.
γ. Ο οικονομικός σχεδιασμός και προϋπολογισμός των έργων.
δ. Η συμμετοχή στον σχεδιασμό των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών που αφορά στα έργα αεροδρομίων.
ε. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς στα θέματα έργων αεροδρομίων και η εξασφάλιση των προβλεπόμενων εγκρίσεων.
στ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων μελετών έργων αεροδρομίων, που αφορούν στο σχεδιασμό, κατασκευή, και εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή των έργων αυτών.
ζ. Η μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων επί του αντικειμένου του Τμήματος και η παρακολούθηση των διαδικασιών εξασφάλισης των
αναγκαίων ακινήτων, για την εκτέλεση των έργων.
η. Η μέριμνα για τη διατηρησιμότητα της διαχειριστικής επάρκειας και των λοιπών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
θ. Η συμμετοχή στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης των έργων.
ια. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη τευχών δημοπράτησης των έργων κατασκευής, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών.
β. Η δημοπράτηση των έργων κατασκευής και συντήρησης.
γ. Ο προγραμματισμός και οικονομικός προϋπολογισμός των εκτελούμενων έργων κατασκευής.
δ. Η εποπτεία της υλοποίησης των έργων υποδομών αεροδρομίων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών.
ε. Η εισήγηση και έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας έργων, καθώς και η διατύπωση απόψεων επί προσφυγών αναδόχων.
στ. Η παρακολούθηση των δικαστικών διεκδικήσεων των αναδόχων και παντός τρίτου, κατά του Δημοσίου, σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία των έργων αντίστοιχα και η υποβολή των σχετικών εκθέσεων και απόψεων προς τη Διοίκηση.
Άρθρο 42
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι ο προγραμματισμός, ωρίμανση και ανάθεση των έργων που εκτελούνται με σύμβαση παραχώρησης καθώς και, η σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής Δημοσίων Έργων με συστήματα Παραχώρησης.
2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
β. Τμήμα Διαγωνισμών, Συμβάσεων και Εποπτείας γ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Νομικής Υποστήριξης
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη και αναθεώρηση του προγράμματος έργων και ο προϋπολογισμός αυτών.
β. Η σύνταξη γενικών σχεδίων υλοποίησης των έργων ανά φάση.
γ. Η σύνταξη προγράμματος μελετών με βάση τον προγραμματισμό της αντίστοιχης θεματικής Διεύθυν
σης.
δ. Η εκπόνηση μελετών που απαιτούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δημοσίου στα πλαίσια των συμβάσεων παραχώρησης και δεν αφορούν στα κύρια έργα.
ε. Η τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων Παραχώρησης για θέματα μελετών κατά την περίοδο μελετών – κατασκευών έργων Παραχώρησης, σε συνεργασία με την αντίστοιχη θεματική Διεύθυνση.
στ. Η συμμετοχή στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
ζ. Η τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης για θέματα μελετών κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης των έργων Παραχώρησης, σε συνεργασία και με την αντίστοιχη θεματική Διεύθυνση.
η. Η μέριμνα και ο συντονισμός των δράσεων και συνεργιών των Τμημάτων και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να εξασφαλισθούν ή δρομολογηθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και πρόδρομες εργασίες, για την υλοποίηση των έργων παραχώρησης και ιδίως, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η μετατόπιση δικτύων κοινής ωφέλειας, η επέμβαση σε περιοχές ειδικής προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.).
θ. Η διαχείριση των διαδικασιών εξασφάλισης των αναγκαίων ακινήτων (απαλλοτριώσεις, επιτάξεις, εξα
γορές κ.λπ.) χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων στο
προσυμβατικό στάδιο κάθε έργου με σύμβαση παραχώρησης.
ια. Η εισήγηση για έκδοση αποφάσεων αναστολής της χορήγησης οικοδομικών αδειών στη ζώνη υλοποίησης των έργων.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων παραχώρησης και λοιπών συμπληρωματικών έργων.
β. Η δημοπράτηση έργων παραχώρησης.
γ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος έργων παραχώρησης.
δ. Η μέριμνα για χρηματοδότηση των έργων (τυχόν συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες του έργου και των υποέργων, εξασφάλιση ακινήτων, ΟΚΩ – Αρχαιολογία κ.λπ.).
ε. Η παροχή γνώμης επί συμβατικών όρων που αφορούν στην διαχείριση των συμβάσεων.
στ. Η σύνταξη εκθέσεων και αναφορών προς τη Διοίκηση.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Η εκπόνηση και έγκριση οικονομικών και χρηματοοικονομικών μελετών.
β. Ο οικονομικός σχεδιασμός των έργων προς υλοποίηση.
γ. Ο έλεγχος της οικονομικής βιωσιμότητας των υλοποιουμένων έργων σε όλες τις φάσεις εξέλιξής τους (κατασκευή − λειτουργία).
δ. Η μελέτη και εισήγηση για τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου στα έργα παραχώρησης.
ε. Η γνωμοδότηση επί των χρηματοδοτικών σχεδίων που υποβάλλει ο παραχωρησιούχος σε κάθε φάση εξέλιξης του έργου.
στ. Η νομική υποστήριξη: α) της Διεύθυνσης στη διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης, και στην κατάρτιση των συμβάσεων παραχώρησης και β) των αρμόδιων ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων Παραχώρησης στη διαχείριση νομικών θεμάτων.
ζ. Η υποστήριξη των ΕΥΔΕ ΚΕΠ ή της Δ/νσης ΛΣΕΥΣΠ στη σύνταξη εκθέσεων, απόψεων προς τα δικαστήρια και τα διαιτητικά όργανα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
Άρθρο 43
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης είναι η εποπτεία των συμβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας σε ό,τι αφορά στη λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων παραχώρησης.
2. Η Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με σύμβαση Παραχώρησης συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Λειτουργίας
β. Τμήμα Εκμετάλλευσης
γ. Τμήμα Συντήρησης
δ. Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Νομικής Υποστήριξης
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ περιλαμβάνονται:
α. Η εποπτεία της λειτουργίας των έργων, σύμφωνα με τις προβλέψεις των συμβάσεων παραχώρησης.
β. Η παραλαβή και η παρακολούθηση εφαρμογής των εγκεκριμένων εγχειριδίων λειτουργίας των έργων μετά τη λήξη περιόδου μελετών – κατασκευών αυτών όπως επίσης και η έγκριση τυχόν τροποποιήσεων ή βελτιώσεων αυτών κατά τη περίοδο της λειτουργίας.
γ. Η σύνταξη εκθέσεων και αναφορών για τη λειτουργία των έργων.
δ. Η συγκέντρωση στοιχείων από ατυχήματα και η διερεύνηση των αιτιών στο μέρος που αφορούν στην οδική ασφάλεια και η ενημέρωση του αντίστοιχου μητρώου.
ε. Η διαχείριση παραπόνων χρηστών και τρίτων σχετικά με τη λειτουργία των Έργων.
στ. Ο έλεγχος τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων στη λειτουργία και ειδικότερα θεμάτων που ο κίνδυνος έχει αναληφθεί από το Δημόσιο.
ζ. Η σύνταξη αναφορών ως προς την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
η. Η διαχείριση διαφορών μεταξύ Δημοσίου και παραχωρησιούχου σε θέματα λειτουργίας των έργων.
θ. Η έγκριση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιπτώσεις κατασκευών, συντήρησης ή εκτάκτων συνθηκών εφόσον απαιτηθούν από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.
ια. Η επιθεώρηση μέσων και εγκαταστάσεων για τη χειμερινή συντήρηση (αποχιονισμός) των Έργων και η σύνταξη αναφορών καλής λειτουργίας.
ιβ. Η συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία των κυκλοφοριακών μετρήσεων από κάθε σύστημα συλλογής δεδομένων.
ιγ. Η έκδοση πάσης φύσεως αδειών που σχετίζονται με τη λειτουργία των Έργων.
ιδ. Η εισήγηση για ανάθεση μελετών ή και κατασκευής έργων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δημοσίου.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Η συγκέντρωση κυκλοφοριακών στοιχείων και εσόδων από σταθμούς διοδίων ή το σύστημα συλλογής διοδίων και ο έλεγχος αυτών.
β. Ο έλεγχος εσόδων και εξόδων από την εκμετάλλευση των Έργων και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων και αναφορών.
γ. Η παρακολούθηση και έλεγχος εσόδων από την έκδοση πάσης φύσεως αδειών εκμετάλλευσης προς τρίτους που παρέχει ο παραχωρησιούχος.
δ. Η σύνταξη έκθεσης απολογισμού της οικονομικής εκμετάλλευσης των έργων παραχώρησης.
ε. Η Διαχείριση, έλεγχος και εκκαθάριση των συναλλαγών των διαλειτουργικών συστημάτων ηλεκτρονικής
χρέωσης των διοδίων τελών με ελεύθερη ροή στους αυτοκινητοδρόμους και στα μεγάλα τεχνικά έργα.
στ. Η ηλεκτρονική διαχείριση παραβατών και προστίμων σχετικά με την άρνηση πληρωμής διοδίων τελών.
ζ. Η λειτουργία του συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό κ.λπ.) του Κέντρου Ελέγχου Παρακολούθησης Διοδίων (SCADA).
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Η παραλαβή και η παρακολούθηση εφαρμογής των εγκεκριμένων εγχειριδίων επιθεώρησης και συντήρη
σης των έργων μετά τη λήξη της περιόδου μελετών – κατασκευών αυτών, όπως επίσης και η έγκριση τυχόν τροποποιήσεων ή βελτιώσεων κατά την περίοδο της επιθεώρησης και συντήρησης.
β. Η παρακολούθηση εφαρμογής εγχειριδίων επιθεώρησης και συντήρησης και ο περιοδικός έλεγχος. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων επιθεώρησης – και η σύνταξη αναφορών μη συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές και ο προγραμματισμός επεμβάσεων.
γ. Η εποπτεία τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου για τη συντήρηση καθώς και η σύνταξη αναφορών μη συμμόρφωσης.
δ. Η εποπτεία υλοποίησης των εργασιών συντήρησης, ο έλεγχος ποιότητας των κατασκευών και λοιπών παρεμβάσεων, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, καθώς και ο έλεγχος κόστους αυτών όπου απαιτείται.
ε. Η εισήγηση για ανάθεση μελετών ή και κατασκευής έργων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δημοσίου.
6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβά
νονται:
α. Η σύνταξη εκθέσεων οικονομικής ανάλυσης και επεξεργασίας της οικονομικής εκμετάλλευσης των έργων παραχώρησης και η υποβολή αυτών στη Διοίκηση και στο Τμήμα Εκμετάλλευσης.
β. Η σύνταξη εκθέσεων και αναφορών, που αφορούν σε διαφορές για οικονομικά θέματα μεταξύ Δημοσίου και παραχωρησιούχου.
γ. Ο έλεγχος ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλει ο παραχωρησιούχος, καθώς και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
δ. Η σύνταξη προγράμματος οικονομικών υποχρεώσεων της Διεύθυνσης και η οικονομική διαχείριση των χρηματορροών, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
ε. Η νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης στη διαχείριση κάθε είδους διαφωνίας, που αναπτύσσεται στα πλαίσια των συμβάσεων παραχώρησης και αφορούν στη λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων.
στ. Η διαχείριση διεκδικήσεων τρίτων κατά του Δημοσίου για τα θέματα λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα.
ζ. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης.
η. Η ανάθεση οικονομικών μελετών και παροχής υπηρεσιών και η διαχείριση των σχετικών συμβάσεων.
θ. Ο καθορισμός διαδικασιών εξόφλησης οφειλομένων διοδίων τελών και συναφών προσαυξήσεων και ανάκτησης οφειλών από χρήστες χωρίς τον απαιτούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό αυτόματης πληρωμής σε συνεργασία με τους φορείς χρέωσης διοδίων με ηλεκτρονικά συστήματα χρέωσης με ελεύθερη ροή.
ια. Ο καθορισμός διαδικασιών ελέγχου της αρνήσεως καταβολής διοδίου τέλους από χρήστες, και ο καταλογισμός οφειλών στον ιδιοκτήτη του οχήματος σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς του Δημοσίου και τους φορείς χρέωσης διοδίων με ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμής με ελεύθερη ροή.
Άρθρο 44
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών είναι:
α. ο σχεδιασμός και ορθολογικός προγραμματισμός των βασικών υδραυλικών υποδομών,
β. η οικονομική και ποιοτική κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία αυτών,
γ. η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στα υδραυλικά έργα και
δ. την προστασία του Περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών στο μέρος που αφορούν στα πλημμυρικά φαινόμενα.
2. Η Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών συγκροτείται από τις ακόλουθες Οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων
β. Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών
Έργων
γ. Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών
δ. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών
Άρθρο 45
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, η εποπτεία, ο έλεγχος και η έγκριση των τεχνικών μελετών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, καθώς και η σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Επιπλέον παρέχει τεχνική συνδρομή σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, που εκτελούνται από άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία συνεργασίας.
2. Η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών β. Τμήμα Κατασκευών
γ. Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων
δ. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστά
σεων
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο συντονισμός των δράσεων των Τμημάτων της Διεύθυνσης σε θέματα γενικότερης επιχειρησιακής λειτουργίας αυτής.
β. Η ανάπτυξη και η εισήγηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου σε βασικά έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.
γ. Ο λειτουργικός σχεδιασμός των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, αρμοδιότητας
Γενικής Γραμματείας Υποδομών και η εκπόνηση συναφών επιχειρησιακών προγραμμάτων, που περιλαμβάνει
ιδίως την κατάρτιση του μακροπρόθεσμου, βραχυπρόθεσμου και ετήσιου συνολικού προγράμματος της Διεύθυνσης, τη σύνδεση των αναλυτικών σχεδίων ανά φάση (μελέτες, δημοπράτηση, κατασκευή, παραλαβή)
το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης κ.λπ.
δ. Ο οικονομικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός κατασκευής και συντήρησης των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.
ε. Η σύνταξη προϋπολογισμού έργων και μελετών και η μέριμνα για τη χρηματοδότησή τους.
στ. Η ανάπτυξη συνεργασίας και η παρακολούθηση του σχεδιασμού μεγάλων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων που εκτελούνται από άλλους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς).
ζ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων μελετών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση, εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των έργων αυτών.
η. Η μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων επί του αντικειμένου του τμήματος και για την εξασφάλιση των αναγκαίων ακινήτων για την εκτέλεση των έργων.
θ. Η δημιουργία μητρώου έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
ια. Η σύνταξη και η υποβολή εκθέσεων προς τη Διοίκηση.
ιβ. Η τήρηση εγχειριδίων συντήρησης.
ιγ. Η συμμετοχή στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων κατασκευής και συντήρησης.
ιδ. Η μέριμνα για τη διατηρησιμότητα της διαχειριστικής επάρκειας και των λοιπών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας της Διεύθυνσης.
ιε. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη τευχών δημοπράτησης των έργων κατασκευής και συντήρησης σε συνεργασία με το τμήμα Σχεδιασμού, Προϋπολογισμού και Μελετών.
β. Ο έλεγχος ωρίμανσης των μελετών.
γ. Η δημοπράτηση της κατασκευής των έργων.
δ. Η σύνταξη, τροποποίηση, αναθεώρηση του προγράμματος έργων του Τμήματος και του οικονομικού προϋπολογισμού τους σε ετήσια ή/και πολυετή βάση.
ε. Η εποπτεία της υλοποίησης των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και συντήρησης, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
στ. Η ανάπτυξη συνεργασίας με τρίτους δημόσιους φορείς, μέσω προγραμματικών συμβάσεων συνεργα
σίας.
ζ. Η εισήγηση και έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας έργων, καθώς και η διατύπωση απόψεων επί προσφυγών αναδόχων.
η. Η παρακολούθηση των δικαστικών διεκδικήσεων των αναδόχων έργων και κάθε άλλου τρίτου κατά του Δημοσίου, που συνδέονται με την εκτέλεση ή λειτουργία των έργων.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η εισήγηση για έγκριση/τροποποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων υλοποίησης έργων ύδρευσης,
αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων από τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
β. Η παρακολούθηση υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προόδου των εν λόγω επενδύσεων.
γ. Η συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών από τα Νομικά Πρόσωπα για την ενημέρωση και τήρηση του Μητρώου.
δ. Η εισήγηση στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων των αιτήσεων θεραπείας και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση μελετών έργων κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολο
γικών εγκαταστάσεων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης
και επεξεργασίας λυμάτων.
β. Η μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων επί του αντικειμένου του Τμήματος.
γ. Η εξέταση των αιτήσεων θεραπείας στο μέρος που αφορούν Η/Μ.
δ. Η εποπτεία της υλοποίησης των έργων κατασκευής και συντήρησης στο μέρος που αφορούν σε Η/Μ εγκαταστάσεις.
Άρθρο 46
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, η εποπτεία, ο έλεγχος και η έγκριση των τεχνικών μελετών των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών υποδομών, αρμοδιότητας
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Η σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
Η παροχή τεχνικής συνδρομής σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, που εκτελούνται από άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία συνεργασίας.
2. Η Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών β. Τμήμα Κατασκευών
γ. Τμήμα Σχεδιασμού Μέτρων Αντιπλημμυρικής Προστασίας
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο συντονισμός των δράσεων του Τμήματος της Διεύθυνσης σε θέματα γενικότερης επιχειρησιακής λειτουργίας αυτής.
β. Η ανάπτυξη και η εισήγηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου σε αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.
γ. Ο λειτουργικός σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Υποδομών και η εκπόνηση συναφών επιχειρησιακών προγραμμάτων, που περιλαμβάνει ιδίως την κατάρτιση του μακροπρόθεσμου, βραχυπρόθεσμου και
ετήσιου συνολικού προγράμματος της Διεύθυνσης, τη σύνδεση των αναλυτικών σχεδίων ανά φάση (μελέτες, δημοπράτηση, κατασκευή, παραλαβή) το χρονοδιάγραμ
μα της επένδυσης κ.λπ.
δ. Ο οικονομικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός κατασκευής και συντήρησης των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
ε. Η σύνταξη προϋπολογισμού έργων και μελετών και η μέριμνα για τη χρηματοδότησή τους.
στ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων μελετών αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτι
ωτικών έργων που αφορούν στο σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και εκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των έργων αυτών.
ζ. Η μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων επί του αντικειμένου του τμήματος και η εξασφάλιση των αναγκαίων ακινήτων για την εκτέλεση των έργων.
η. Η συμμετοχή στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων κατασκευής και συντήρησης.
θ. Ο συντονισμός των δράσεων του Τμήματος σε θέματα γενικότερης επιχειρησιακής λειτουργίας αυτής.
ια. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου ιβ. Η σύνταξη και η υποβολή εκθέσεων/αναφορών προς τη Διοίκηση.
ιγ. Η τήρηση εγχειριδίου συντήρησης.
ιδ. Η μέριμνα για τη δυνατότητα διατήρησης της διαχειριστικής επάρκειας και των λοιπών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας της Διεύθυνσης.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη τευχών δημοπράτησης των έργων κατασκευής και συντήρησης σε συνεργασία με το τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών.
β. Ο έλεγχος ωρίμανσης των μελετών.
γ. Η δημοπράτηση της κατασκευής των έργων.
δ. Η σύνταξη, τροποποίηση, αναθεώρηση του προγράμματος έργων του Τμήματος και του οικονομικού προϋπολογισμού τους σε ετήσια ή/και πολυετή βάση.
ε. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, αρμοδιότητας
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
στ. Η ανάπτυξη συνεργασίας με τρίτους δημόσιους φορείς και παρακολούθηση της συντήρησης των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της χώρας.
ζ. Η εισήγηση και η έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας των αναδόχων.
η. Η παρακολούθηση των δικαστικών διεκδικήσεων του αναδόχου και παντός τρίτου κατά του Δημοσίου σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία των έργων, αντίστοιχα.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ περιλαμβά
νονται:
α. Ο γενικός σχεδιασμός της πολιτικής αντιπλημμυρικής προστασίας της χώρας.
β. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες, η άσκηση γενικής εποπτείας σε θέματα σχεδιασμού, μελετών, κατασκευής και συντήρησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
γ. Η μελέτη και η εισήγηση νομοθετικών διοικητικών ή τεχνικών μέτρων για τη βελτίωση των κανόνων ή μεθόδων συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων.
δ. Η εξέταση των αιτημάτων μελέτης και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων που υποβάλλονται από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Περιφέρειας Αττικής και η εισήγηση επί αυτών στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.)
ε. Η παροχή γνώμης προς την ΕΓΥ όσον αφορά στα έργα που προβλέπονται στα θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.
στ. Η τεχνική υποστήριξη των φορέων που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών και που κατασκευάζουν αντιπλημμυρικά έργα.
ζ. Ο σχεδιασμός, εποπτεία και παρακολούθηση σημαντικών μέτρων και έργων που προκύπτουν ως απαίτηση διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα για τις πλημμύρες.
η. Η επιμέλεια σύνταξης και παρακολούθησης μητρώου βασικών αντιπλημμυρικών έργων της Επικράτειας.
θ. Η μέριμνα για την διοικητική κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων.
Άρθρο 47
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών είναι ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, μελέτη, κατασκευή και εποπτεία των κτηριακών υποδομών, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
2. H Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Μελετών και Εποπτείας Κτηριακών Υποδομών.
β. Τμήμα Κατασκευών Κτηριακών Υποδομών.
2. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η άσκηση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στα έργα που υλοποιούνται από τη Διεύθυνση.
β. Η σύνταξη, τροποποίηση και αναθεώρηση του προγράμματος μελετών και έργων και του οικονομικού προϋπολογισμού τους, σε ετήσια ή/και πολυετή βάση.
γ. Η εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση μελετών κτηριακών έργων και υπερτοπικής σημασίας σταθμών αυτοκινήτων στις περιοχές της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης που υλοποιούνται από τη Διεύθυνση.
δ. Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων.
ε. Η δημοπράτηση της κατασκευής των κτηριακών έργων και η εποπτεία υλοποίησής τους.
στ. Η εισήγηση για έγκριση/τροποποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων υλοποίησης κτηριακών προγραμ
μάτων από Νομικά Πρόσωπα, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών και χρηματοδότηση αυτών.
ζ. Η τεχνική εποπτεία των κατασκευαστικών προγραμμάτων, που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
η. Η εισήγηση στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων επί των αιτήσεων θεραπείας και, η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
θ. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
β. Η οργάνωση και τήρηση Συστήματος Διαχείρισης Έργων.
γ. Ο έλεγχος εργασιών που έχουν εκτελεστεί και πιστοποίηση αυτών.
δ. Η παρακολούθηση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.
ε. Ο έλεγχος τήρησης των σχεδίων υγιεινής και ασφάλειας.
στ. Ο έλεγχος των επιμετρήσεων.
ζ. Ο συντονισμός για έγκριση των μελετών εφαρμογής σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής των έργων.
η. Η διαχείριση των διαδικασιών κατάληψης των απαλλοτριωμένων – επιταγμένων ακινήτων.
Άρθρο 48
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης είναι:
α. η διαμόρφωση κανόνων Ποιότητας για Έργα και Μελέτες,
β. η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση όλων των κατασκευαστικών προγραμμάτων
γ. η αποκατάσταση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές και
δ. η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σε θέματα αρμοδιότητάς της.
2. Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης από τις ακόλουθες Οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας
β. Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων γ. Διεύθυνση Μητρώων
δ. Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και
Γεωπληροφορικής
ε. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών
Άρθρο 49
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας είναι η ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμογής κανόνων ποιότητας σε όλη την κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας με έμφαση στα τεχνικά έργα, που περιλαμβάνουν ιδίως προδιαγραφές, οδηγίες, τεχνολογίες κατασκευής, αναλύσεις τιμών, τιμολογήσεις
έργων, αναθεωρήσεις τιμών, συστήματα διοίκησης/δι
αχείρισης ποιότητας κ.α.
2. Η Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Δομικών Υλικών
β. Τμήμα Κανονισμών, Προδιαγραφών και Οδηγιών γ. Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Μελετών − Έργων και Επιμόρφωσης δ. Τμήμα Τευχών Δημοπράτησης και Τιμολόγησης Έργων
ε. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο συντονισμός των ενεργειών και διαδικασιών για τη συμμόρφωση των προϊόντων δομικών κατασκευών με τα εθνικά και εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.
β. Η δημιουργία και διαχείριση μητρώου προϊόντων δομικών κατασκευών, πιστοποιημένων κατασκευαστών
και προμηθευτών δομικών υλικών.
γ. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο προγραμματισμός, η μέριμνα, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η εποπτεία όλων των απαιτούμενων δράσεων για τη σύνταξη προτύπων τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και οδηγιών για τη μελέτη και την κατασκευή των τεχνικών έργων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και άλλους φορείς.
β. Η τήρηση αρχείου και η μέριμνα για την αναπροσαρμογή ή τη βελτίωση ή την αντικατάσταση των προδιαγραφών, των κανονισμών και των οδηγιών αυτών με άλλες, ανάλογα με την εξέλιξη ή την ανάπτυξη των μεθόδων και της τεχνολογίας.
γ. Η μέριμνα για την έγκριση, έκδοση και κωδικοποίηση των παραπάνω προτύπων τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και οδηγιών.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ−ΕΡ
ΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Ο έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας και ειδικότερα, η διενέργεια (δειγματοληπτικών) ελέγχων εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας σε μελέτες και έργα καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
β. Ο έλεγχος εφαρμογής συστημάτων ποιότητας και απαιτήσεων των συστημάτων αυτών.
γ. Η τήρηση βάσης δεδομένων με αστοχίες στα Δημόσια Έργα και η καταγραφή των αιτιών που τις προκάλεσαν (πχ σχεδιασμός, υλικά, κατασκευή).
δ. Η επιμόρφωση στελεχών του Δημοσίου σε θέματα ποιότητας δημοσίων έργων και μελετών και η εκπόνηση συναφών προγραμμάτων επιμόρφωσης.
6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η σύνταξη και επικαιροποίηση υποδειγμάτων συμβατικών τευχών μελετών και έργων.
β. Η σύνταξη και επικαιροποίηση πρότυπων αναλύσεων τιμών και αντιστοίχων περιγραφικών τιμολογίων.
γ. Η μέριμνα για τη σύνταξη περιοδικού καταλόγου τιμών κόστους για την εκτέλεση έργων και για τη σύνταξη περιοδικού καταλόγου συντελεστών αναθεώρη
σης τιμών.
δ. Η στατιστική επεξεργασία κοστολογικών στοιχείων των εκτελούμενων έργων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη σύνταξη πρότυπων αναλύσεων και την προκοστολόγηση έργων.
ε. Η μελέτη και η εισήγηση συναφών διορθωτικών ή κατευθυντηρίων μέτρων.
στ. Η διατύπωση γνώμης για τις προσφερθείσες τιμές σε συγκεκριμένες δημοπρασίες έργων όταν αυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα μεγάλες ή ιδιαίτερα μικρές, και εφόσον ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες.
ζ. Η διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη και συμφωνία νέων τιμών μονάδος υφισταμένων συμβάσεων, όταν η φύση της νέας εργασίας είναι τέτοια που δεν μπορεί να ενταχθεί σε υπάρχουσες αναλύσεις τιμών και εφόσον ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες.
η. Η διαχείριση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
θ. Οι προτάσεις για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας και ελαχιστοποίηση κόστους της παραγωγής των έργων.
ι. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των κάθε είδους στοιχείων που σχετίζονται με την κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα και είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του τμήματος.
7. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικής με τα θέματα των κανονισμών, προδιαγραφών και οδηγιών που αφορούν στον τομέα κατασκευών και η πρόταση για την προσαρμογή της Εθνικής νομοθεσίας σε αυτήν.
β. Η προετοιμασία, συντονισμός και υποστήριξη συμμετοχής εκπροσώπων του τομέα Δημοσίων Έργων σε ευρωπαϊκά, διεθνή και περιφερειακά όργανα και οργανισμούς (CEDR, WRA κ.λπ.).
γ. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγχρηματοδοτούμενα έργα των Διαρθρωτικών Ταμείων στα πλαίσια Ελληνικών Τομεακών Προγραμμάτων.
δ. Η προετοιμασία για την υποστήριξη των θέσεων της χώρας σε διεθνείς συμφωνίες για θέματα του τομέα κατασκευών και παρακολούθηση της υλοποίησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Άρθρο 50
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων είναι ο έλεγχος της ποιότητας των ενσωματούμενων στα έργα δομικών υλικών και ο έλεγχος και η εποπτεία των εργασιών κατασκευής και των συναφών ιδιωτικών και εργοταξιακών εργαστηρίων, η διακρίβωση συσκευών και οργάνων, καθώς και η ανάπτυξη της σχετικής έρευνας. Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων είναι:
α. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των ιδιωτικών και δημόσιων εργαστηρίων δοκιμών, καθώς και βιομηχανιών, εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων παραγωγής δομι
κών υλικών και προϊόντων για την κατασκευή έργων.
β. Η εκτέλεση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η σύνταξη μεθοδολογίας και προδιαγραφών δοκιμών, ελέγχων και η εκτέλεση αυτών.
γ. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διεθνούς έρευνας και τεχνολογικής εξέλιξης, ιδιαίτερα μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της παροχής τεχνικής υποστήριξης και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τρίτους, στους τομείς δραστηριότητάς της.
δ. Η συμμετοχή σε δράσεις τυποποίησης, διαπίστευσης, διακρίβωσης, διαχειριστικής επάρκειας, καθώς και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στους
τομείς δραστηριότητάς της.
ε. Ο επιτελικός συντονισμός και η υποστήριξη των Περιφερειακών Εργαστηρίων.
2. Η Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Γεωλογίας β. Τμήμα Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων γ. Τμήμα Δομικών Υλικών και Προϊόντων Τεχνικών Έργων
δ. Τμήμα Εποπτείας Λοιπών Εργαστηρίων, Διακρίβωσης Συσκευών, Οργάνων και Μηχανικού Εξοπλισμού.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ περιλαμβάνονται:
α. Η άσκηση ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και βιομηχανιών, εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων παραγωγής φυσικών και δομικών υλικών και προϊόντων για την κατασκευή έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία.
β. Η σύνταξη μεθοδολογίας−οδηγιών εκτέλεσης δοκιμών και προδιαγραφών εκτέλεσης γεωτεχνικών και γεωλογικών εργασιών και ερευνών, καθώς και η τιμολόγησής τους.
γ. Η διατύπωση γνώμης επί των προδιαγραφών, συστάσεων ή οδηγιών σύνταξης γεωτεχνικών και γεωλογικών μελετών.
δ. Η εκτέλεση δειγματοληπτικών και ερευνητικών γεωτρήσεων και κάθε είδους γεωτεχνικών και γεωλογικών ερευνών, δοκιμών και ελέγχων.
ε. Η διενέργεια ελέγχων ποιότητας φυσικών και δομικών υλικών και έργων, καθώς και η παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους από γεωτεχνικής και γεωλογικής πλευράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ή και για λογαριασμό τρίτων.
στ. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για γεωλογικά και γεωτεχνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων φυσικών
καταστροφών (κατολισθήσεις, σεισμοί κ.λπ.)
ζ. Η συμμετοχή σε δράσεις τυποποίησης, διαπίστευσης, διακρίβωσης, διαχειριστικής επάρκειας, στους τομείς γεωτεχνικών και γεωλογικών δοκιμών και ερευνών.
η. Η εκτέλεση επιστημονικής εφαρμοσμένης έρευνας στα παραπάνω επιμέρους αντικείμενα, είτε αυτοτελώς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, είτε και σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς, εργαστήρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
θ. Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας με συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, η εκπροσώπηση της χώρας σε τεχνικές και λοιπές επιτροπές και οργανισμούς και η στελέχωση επιτροπών και ομάδων εργασίας με αντικείμενα συναφή με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η άσκηση ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και βιομηχανιών, εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων παραγωγής φυσικών και δομικών υλικών και προϊόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία.
β. Η σύνταξη μεθοδολογίας−οδηγιών εκτέλεσης δοκιμών και προδιαγραφών εκτέλεσης εργασιών και ερευνών, καθώς και της τιμολόγησής τους και γνωμοδότηση επί των προδιαγραφών, συστάσεων ή οδηγιών σύνταξης μελετών συγκοινωνιακών έργων και οδοστρωμάτων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
δ. Η δειγματοληψία και εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων ποιότητας φυσικών και δομικών υλικών, προϊόντων και έργων, σύνταξη ειδικών μελετών και παρακολούθηση της συμπεριφοράς συγκοινωνιακών και άλλων έργων από πλευράς υλικών οδών, οδοστρωμάτων και επιχωμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ή και για λογαριασμό τρίτων.
ε. Η διενέργεια χημικών αναλύσεων οργανικών και ανόργανων υλικών που απαιτούνται για τον έλεγχο ποιότητας, την έρευνα και τη μελέτη δομικών υλικών, προϊόντων και κατασκευών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και διενέργεια ελέγχων και ειδικών δοκιμών για υλικά, προϊόντα και συστήματα σήμανσης και σηματοδότησης.
στ. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για οδοστρώματα και λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
ζ. Η συμμετοχή σε δράσεις τυποποίησης, διαπίστευσης, διακρίβωσης, διαχειριστικής επάρκειας, στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος.
η. Η εκτέλεση επιστημονικής εφαρμοσμένης έρευνας στα παραπάνω επιμέρους αντικείμενα, είτε αυτοτελώς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, είτε και σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς, εργαστήρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
θ. Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας με συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, η εκπροσώπηση της χώρας σε τεχνικές και λοιπές επιτροπές και οργανισμούς και η στελέχωση επιτροπών και ομάδων εργασίας με αντικείμενα συναφή με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Τα θέματα των δομικών υλικών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα δομικά και τεχνικά έργα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στις οδούς, οδοστρώματα και επιχώματα και σε φυσικά υλικά.
β. Η άσκηση ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και βιομηχανιών, εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων παραγωγής φυσικών και δομικών υλικών και προϊόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία.
γ. Η σύνταξη μεθοδολογίας−οδηγιών εκτέλεσης δοκιμών και προδιαγραφών εκτέλεσης εργασιών και ερευνών, καθώς και της τιμολόγησής τους και η διατύπωση γνώμης επί των προδιαγραφών, συστάσεων ή οδηγιών σύνταξης μελετών έργων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
δ. Η δειγματοληψία και εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων ποιότητας φυσικών και δομικών υλικών, προϊόντων και έργων και ιδιαίτερα του τσιμέντου, του σκυροδέματος και των χαλύβων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ή και για λογαριασμό τρίτων.
ε. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα τσιμέντων, σκυροδέματος, χαλύβων και λοιπών φυσικών και δομικών υλικών και προϊόντων στο πλαίσιο αρμοδιότητας του Τμήματος.
στ. Η συμμετοχή σε δράσεις τυποποίησης, διαπίστευσης, διακρίβωσης, διαχειριστικής επάρκειας, στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος.
ζ. Η εκτέλεση επιστημονικής εφαρμοσμένης έρευνας στα παραπάνω επιμέρους αντικείμενα, είτε αυτοτελώς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, είτε και σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς, εργαστήρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
η. Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας με συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, εκπροσώπηση της χώρας σε τεχνικές και λοιπές επιτροπές και οργανισμούς και στελέχωση επιτροπών και ομάδων εργασίας με αντικείμενα συναφή με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΟΡ
ΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ περιλαμβάνονται:
α. Η εφαρμογή της διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου της λειτουργίας ιδιωτικών, εργοταξιακών και δημοσίων εργαστηρίων.
β. Η συγκρότηση, συντονισμός και παρακολούθηση του έργου των αρμοδίων επιτροπών εποπτείας και ελέγχου των εργαστηρίων, η τήρηση και ενημέρωση των σχετικών φακέλων αδειοδοτήσεων (αρχική χορήγηση, επεκτάσεις, ανανεώσεις, τροποποιήσεις, επιβολή
κυρώσεων κ.λπ.) και η υποστήριξη στο συντονισμό και παρακολούθηση της υπόψη δραστηριότητας.
γ. Η διακρίβωση συσκευών και οργάνων ιδιωτικών και δημοσίων εργαστηρίων.
δ. Η συντήρηση και λειτουργία του μηχανογραφικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.
ε. Η λειτουργία των μηχανουργείων και των συνεργείων της Υπηρεσίας.
στ. Η πρόταση για χρήση νέων οργάνων και συσκευών που αφορούν τις δραστηριότητες των Τμημάτων της Υπηρεσίας.
ζ. Η συμμετοχή σε δράσεις τυποποίησης, διαπίστευσης, διακρίβωσης, διαχειριστικής επάρκειας, στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος και συντονιστικά προς υποστήριξη της Διεύθυνσης για τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.
η. Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας με συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, εκπροσώπηση της χώρας σε τεχνικές και λοιπές επιτροπές και οργανισμούς και η στελέχωση επιτροπών και ομάδων εργασίας με αντικείμενα συναφή με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
θ. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Άρθρο 51
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μητρώων είναι, η τήρηση και λειτουργία των Μητρώων των συντελεστών παραγωγής των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων της χώρας (τεχνικά στελέχη, εργοληπτικές επιχειρήσεις κ.λπ.).
2. H Διεύθυνση Μητρώων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών
β. Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
γ. Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Επαγγελμάτων
δ. Τμήμα Μητρώου Μελετητών
ε. Τμήμα Μητρώου Μηχανημάτων Έργων και Έγκρισης Τύπων.
Οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος της Δ/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων είναι όπως περιγράφονται παρακάτω:
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η τήρηση Μητρώου Επαγγελματικής Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), που δραστηριοποιούνται στη
παραγωγή των έργων (μελέτη, διαχείριση, επίβλεψη) σε καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο.
β. Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο, επέκταση και αναβάθμιση των εγγεγραμμένων σε κατηγορίες ή τάξεις αντίστοιχα.
γ. Η εισήγηση στην Επιτροπή Μ.Ε.Κ. για εγγραφή στο Μητρώο και, επέκταση ή αναβάθμιση των εγγεγραμμένων σε κατηγορίες ή τάξεις αντίστοιχα.
δ. Η έκδοση των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων εγγραφής και ισχύουσας κατάταξης των κατασκευαστών.
ε. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή Μηχανογραφικού Συστήματος για την αποτελεσματική διαχείριση του Μητρώου.
στ. Η εισήγηση διαγραφής κατασκευαστών από το Μητρώο.
ζ. Η καταγραφή της εμπειρίας των κατασκευαστών, με βάση τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους Φορείς υλοποίησης έργων.
η. Η εισήγηση στις Επιτροπές Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Ε.Π. για εισδοχή νέων ειδικοτήτων κατασκευαστών στο Μητρώο και μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων.
θ. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Μ.Ε.Κ.
ι. Η εποπτεία λειτουργίας των «Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων» (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων).
ια. Η εισήγηση νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Μητρώου, ως μέσου για την έντεχνη και έγκαιρη παραγωγή των έργων.
ιβ. Ο σχεδιασμός και η ενημέρωση της ιστοσελίδας για θέματα Μητρώου Κατασκευαστών.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η τήρηση Μητρώου εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή των δημοσίων Έργων.
β. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή, κατάταξη, αναβάθμιση ή και επανάκριση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.
γ. Ο έλεγχος διατήρησης της απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας και οικονομικής θέσης για την κατηγορία που έχει καταταχθεί η εγγεγραμμένη Εργοληπτική Επιχείρηση.
δ. Η κίνηση διαδικασιών υποβάθμισης της κατάταξης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται τα ελάχιστα όρια τεχνικής ικανότητας και οικονομικής θέσης.
ε. Η εισήγηση στην Επιτροπή Μ.Ε.Ε.Π. για έκδοση γνώμης περί της εγγραφής στο Μητρώο, κατάταξη αυτής στη προβλεπόμενη κατηγορία και αναθεώρηση της κατάταξής της.
στ. Η εισήγηση προς το αρμόδιο Όργανο για την έκδοση απόφασης εγγραφής και κατάταξη/αναθεώρηση
της Εργοληπτικής Επιχείρησης στο Μητρώο.
ζ. Η έκδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων περί εγγραφής στο Μητρώο και ευρισκόμενης θέσης στη κατάταξη των Επιχειρήσεων.
η. Η διαχείριση των μεταβολών στοιχείων των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (έγκριση μεταβολής της σύνθεσης της στελέχωσης κ.λπ.).
θ. Η περιοδική έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υποκαθιστά το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών αυτών, κατά τη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.
ι. Η εισήγηση διαγραφής από το Μητρώο.
ια. Η κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και εισήγηση για επιβολή ποινής ή παραπομπής στο αρμόδιο πειθαρχικό Συμβούλιο που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών.
ιβ. Η έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που αφορούν στη κατάσταση των εγγεγραμμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των στελεχών τους.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας Μητρώου Τεχνικών Επαγγελμάτων που τηρούνται από τρίτους Δημόσιους Φορείς.
β. Ο σχεδιασμός και η τήρηση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.
γ. Ο έλεγχος και αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.
δ. Η εισήγηση εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο.
ε. Η τεκμηρίωση και η εισήγηση διαγραφής μέλους από το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.
στ. Η έκδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων περί ενημερότητας του οικείου πτυχίου των Κατασκευαστών ιδιωτικών έργων.
ζ. Ο σχεδιασμός, η εισήγηση θεσμοθέτησης και τήρηση ειδικών Μητρώων, συνδεομένων άμεσα ή έμμεσα με τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών ή φορέων.
η. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η τήρηση του Μητρώου Μελετητών, στο οποίο κατατάσσονται μελετητές – φυσικά πρόσωπα, ύστερα από αξιολόγηση σε κατηγορίες μελετών και τάξεις δυναμικότητας βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών τους.
β. Η τήρηση του Μητρώου Εταιριών Μελετών στο οποίο κατατάσσονται ύστερα από αξιολόγηση οι Εταιρίες Μελετών, σε κατηγορίες μελέτης και τάξεις.
γ. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την εγγραφή των μελετητών (φυσικών προσώπων) στο Μητρώο και για την προαγωγή τους σε ανώτερη κατηγορία.
δ. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την εγγραφή των Εταιριών Μελετών, στο Μητρώο και για την προαγωγή τους σε ανώτερη κατηγορία.
ε. Η διαγραφή μελετητών και εταιριών μελετών από το Μητρώο Μελετητών.
στ. Η υποστήριξη της λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (Γ.Ε.Μ.)
ζ. Η εισήγηση εγγραφής στο Μητρώο, κατάταξης, αναθεώρησης και αναβάθμισης των μελετητών (εταιριών και φυσικών προσώπων) προς την Γ.Ε.Μ.
η. Η έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής, κατάταξης και μεταβολών στο Μητρώο.
θ. Η μελέτη και εισήγηση Νομοθετικών και Διοικητικών μέτρων για την βελτίωση της τήρησης του Μητρώου Μελετητών.
ι. Ο έλεγχος και η ενημέρωση του οικείου πληροφοριακού συστήματος που τηρείται στην Υπηρεσία.
ια. Η ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου.
ιβ. Η υποστήριξη λειτουργίας Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα
τον Πειθαρχικό έλεγχο των μελετητών, των Εταιριών Μελετών και των στελεχών τους και εισήγηση κίνησης διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου κατ’ αυτών.
7. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η τήρηση μητρώου Μηχανημάτων Έργων και Έγκρισης Τύπων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
β. Η είσπραξη των τελών μηχανημάτων έργου.
γ. Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την ορθή αντιμετώπιση θεμάτων συναφών με τα Μηχανήματα Έργων.
δ. Η πρόταση για μεταφορά στο εθνικό Δίκαιο των απαιτήσεων της διεθνούς νομοθεσίας
(κυρίως οδηγιών και κανονισμών) της ΕΕ και ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και
αξιολόγηση σύγχρονων προτύπων και κανονισμών
τεχνικής πιστοποίησης για τα μηχανήματα έργου και εξαρτημάτων τους.
ε. Η έκδοση εθνικών εγκρίσεων τύπου των μηχανημάτων έργου και των εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με εθνική, κοινοτική νομοθεσία ή διεθνείς συμβάσεις.
στ. Η έκδοση δελτίων κοινοποίησης εγκρίσεων τύπου των μηχανημάτων έργου και των εξαρτημάτων τους, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με κοινοτική νομοθεσία ή διεθνείς συμβάσεις.
ζ. Η συγκέντρωση και ταξινόμηση τεχνικών στοιχείων σχετικών με την έγκριση τύπου των μηχανημάτων έργου και των εξαρτημάτων τους και τη τήρηση του μητρώου εγκρίσεων και συμπλήρωση, τροποποίηση της ηλεκτρονικής σελίδας του Υπουργείου σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
η. Η υποστήριξη στο τεχνικό μέρος και συμμετοχή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικών όταν αυτές
σχετίζονται με τα μηχανήματα έργου και τα εξαρτήματά τους, τις εκπομπές καυσαερίων τους, τη φορολόγηση, την εισαγωγή τους και την κυκλοφορία τους.
θ. Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα των εγκρίσεων των μηχανημάτων έργου και των εξαρτημάτων τους.
Άρθρο 52
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ,
ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων ακινήτων για την κατασκευή των υποδομών αρμοδιότητας του Υπουργείου, η υλοποίηση των αναγκαίων τοπογραφικών εργασιών και η ανάπτυξη και τήρηση αρχείου και η ψηφιακή διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων απαλλοτριώσεων.
2. H Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων
και Γεωπληροφορικής συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Τοπογραφήσεων και Τοπογραφικών Εφαρμογών
β. Τμήμα Απαλλοτριώσεων
γ. Τμήμα Γεωπληροφορικής και Αρχείου.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο προγραμματισμός των αιτούμενων απαλλοτριώσεων από τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
β. Ο έλεγχος και η εφαρμογή εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών και λοιπών ορίων απαλλοτριώσεων.
γ. Η εκπόνηση, έλεγχος και έγκριση τοπογραφικών και γεωδαιτικών εργασιών, για την υποστήριξη των μελετών και κατασκευών των έργων, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
δ. Η εκπόνηση, έλεγχος και έγκριση κτηματογραφικών μελετών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
ε. Ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας των κτηματολογίων τρίτων Υπηρεσιών και Φορέων που αφορούν στη κήρυξη απαλλοτριώσεων, εξαγορών, επιτάξεων κ.λπ.
στ. Η σύνταξη, έλεγχος και έγκριση πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης ύστερα από επίσπευση του Υπουργού σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων.
ζ. Η προεκτίμηση της αξίας των ρυμοτομούμενων ακινήτων εντός σχεδίου η απαλλοτρίωση των οποίων επισπεύδεται από το Δημόσιο για έργα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
η. Η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων περί εφαρμογής του Άρθρου 1 του ν. 653/77 ΦΕΚ 214Α στα οδικά έργα.
θ. Η εισήγηση για κήρυξη επίταξης ακινήτων τόσο στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων όσο και στο αρμόδιο όργανο έκδοσης της σχετικής απόφασης.
ι. Η διαχείριση διαδικασιών απευθείας εξαγοράς των απαιτούμενων ακινήτων.
ια. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν στο τρόπο σύνταξης και διόρθωσης των κτηματολογίων.
ιβ. Η εισήγηση για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία της απαλλοτρίωσης, επίταξης, όπως και για την υιοθέτηση σύγχρονων προδιαγραφών και κανόνων ποιότητας στις κτηματογραφικές και τοπογραφικές
μελέτες.
ιγ. Η σύνταξη απόψεων της Διοίκησης για θέματα ακυρωτικού ελέγχου στο μέρος που αφορούν τη σύνταξη και έγκριση των κτηματολογίων και των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο προγραμματισμός των προς κήρυξη απαλλοτριώσεων και εξαγορών ακινήτων.
β. Ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου και των προϋποθέσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης και εξαγοράς των ακινήτων που αφορούν στα έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
γ. Η μέριμνα ή συλλογή των λοιπών προβλεπόμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων που αποτελούν νόμιμες προϋποθέσεις για τη κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
δ. Η εισήγηση κήρυξης και ανάκλησης της απαλλοτρίωσης ακινήτων ή πρόταση για κήρυξη και ανάκληση στις περιπτώσεις συναρμοδιότητας ή αρμοδιότητας άλλων
Υπουργείων ή Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αντίστοιχα.
ε. Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης απευθείας εξαγοράς και η παρακολούθηση σχετικών διαδικασιών.
στ. Η προώθηση των απαλλοτριώσεων που έχουν κηρυχθεί στις συναρμόδιες αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Διοίκησης για διενέργεια προδικασιών και κίνηση διαδικασιών καθορισμού της αποζημίωσης.
ζ. Η σύνταξη, έλεγχος και έγκριση των πινάκων υπολογισμού ή παρακατάθεσης πάσης φύσεως αποζημιώσεων απαλλοτριωμένων και εξαγοραζομένων ακινήτων.
η. Η έγκριση δαπανών αποζημίωσης και η διαχείριση διαδικασιών καταβολής ή παρακατάθεσης αποζημίωσης
για τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων και ολοκλήρωσης των εξαγορών.
θ. Η τήρηση ολοκληρωμένου φακέλου τεκμηρίωσης κάθε απαλλοτρίωσης και εξαγοράς.
ι. Η διαχείριση των αιτημάτων/συστάσεων/αιτήσεων
ακυρώσεως, αγωγών κατά του Δημοσίου κ.λπ. στο μέτρο που αφορούν στη νομιμότητα της απαλλοτρίωσης.
ια. Η συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία και τήρηση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις αξίες των απαλλοτριωμένων και εξαγοραζόμενων ακινήτων.
ιβ. Η μέριμνα για τη μεταγραφή της πράξης απαλλοτρίωσης μετά τη συντέλεση αυτής.
ιγ. Η μέριμνα για τη καταγραφή ως ιδιωτικών ακινήτων του δημοσίου εκτάσεων που έχουν απαλλοτριωθεί και δεν απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων για τα οποία απαλλοτριώθηκαν.
ιδ. Ο καταλογισμός των οφειλών παροδιότητας στους υπόχρεους ιδιοκτήτες.
ιε. Η παρακολούθηση υλοποίησης των επιτάξεων και η μέριμνα για τον συμψηφισμό των αποζημιώσεων όπου απαιτείται μεταξύ απαλλοτρίωσης και επίταξης.
ιστ. Η έκδοση βεβαιώσεων και λοιπών πληροφοριακών εγγράφων περί της πραγματικής και νομικής κατάστασης των απαλλοτριωμένων ακινήτων.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ περιλαμβάνονται:
α. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν σε γεωχωρικά και κτηματολογικά δεδομένα και μελέτες.
β. Η διαχείριση, παραγωγή και επεξεργασία γεωχωρικών και κτηματολογικών δεδομένων και τήρησης οικονομικών στοιχείων.
γ. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (σύνταξη, επίβλεψη,αναθεώρηση) και τεχνικών κειμένων για τη ψηφιακή διαχείριση γεωχωρικών και λοιπών δεδομένων απαλλοτριώσεων.
δ. Η διάθεση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων στο κοινό (πολίτες, φορείς, μελετητές), με εκτυπώσεις κτηματολογικών αποσπασμάτων ή χορήγηση αντιγράφων.
ε. Η σύνταξη αναφορών προς τη Διοίκηση.
στ. Η διαχείριση διαδικασιών για συμμόρφωση με την Οδηγία INSPIRE δεδομένων των απαλλοτριώσεων και λοιπών δεδομένων κτηματογραφήσεων και η διαλειτουργικότητά τους με τα δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου.
ζ. Ο καθορισμός της ποιότητας των παραγόμενων χωρικών δεδομένων με κατάλληλες μεθόδους, όπως ψηφιοποίηση, λειτουργία, ενημέρωση, διαχείριση δικτυακών
υπηρεσιών εξεύρεσης, απεικόνισης και τηλεφόρτωσης,
(μετασχηματισμού, επίκλησης).
η. Η λειτουργία/ συντήρηση/ ενημέρωση/ επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωχωρικών και Κτηματολογικών Πληροφοριών (ΟΣΓΚΠ) της Δ/νσης
και ειδικότερα διαχείριση των βάσεων γεωχωρικών και κτηματολογικών δεδομένων, διαχείριση/ λειτουργία/
ενημέρωση των εφαρμογών GIS, διαχείριση/ λειτουργία/ ενημέρωση του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης.
Άρθρο 53
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών είναι
α. ο σχεδιασμός αντιμετώπισης και η αποκατάσταση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές στις πληγείσες περιοχές αρμοδιότητάς της είτε με άμεσες παρεμβάσεις είτε με χρηματοδότηση ιδιωτικών έργων αποκατάστασης, όπως επίσης και η συνδρομή των περιφερειακών υπηρεσιών σε προγράμματα προληπτικού
σεισμικού ελέγχου των κτηρίων,
β. ο συντονισμός των δράσεων και επιχειρησιακών λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Τομέων Αποκατά
στασης των Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές και γ. η ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας με αρμόδια ερευνητικά κέντρα ή φορείς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας που σχετίζεται με την αποκατάσταση των κατασκευών που έχουν υποστεί ζημιές λόγω βίαιων φυσικών καταστροφών και η μέριμνα για την ενσωμάτωση αυτής στα σχέδια δράσεών της.
2. H Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού και Μελετών β. Τμήμα Προγραμματισμού Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης
γ. Τμήμα Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης και Εξοπλισμού
δ. Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων ενιαίας εφαρμογής για τη διαχείριση κάθε βασικής επιχειρησιακής λειτουργίας, της οποίας έχει υπευθυνότητα η Γενική Γραμματεία Υποδομών και για κάθε στάδιο εξέλιξής της.
β. Ο προσδιορισμός της πληγείσας περιοχής από την εκδήλωση του συμβάντος, με βάση τις καταγραφείσες ζημιές, του μεγέθους καταστροφής των κατασκευών και εγκαταστάσεων και, κάθε άλλου βασικού και αναγκαίου στοιχείου που απαιτείται για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως πληγείσας σε συνεργασία με την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
γ. Η εισήγηση για οριοθέτηση και χαρακτηρισμό της περιοχής ως πληγείσας, προκειμένου να ενταχθεί στα προγράμματα αποκατάστασης.
δ. Η ανάλυση των αναγκών και εισήγηση για τη θεσμοθέτηση μέτρων αποκατάστασης και στεγαστικής
συνδρομής.
ε. Ο προσδιορισμός των αναγκών σε υλικοτεχνικά μέσα που απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης των πληγέντων σε επίπεδο αποθέματος.
στ. Η παρακολούθηση της τήρησης και εφαρμογής των ενιαίων συστημάτων διαχείρισης και Μητρώων στις Αποκεντρωμένες δομές Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών.
ζ. Η τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων για την καταγραφή των κατασκευών που έχουν πληγεί και στοιχείων αποκατάστασης αυτών σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία από όλους του Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.
η. Η συλλογή, βασική επεξεργασία, ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις κατασκευές που υπέστησαν βλάβη.
θ. Η εκπόνηση, επίβλεψη και έλεγχος μελετών για θέματα που αφορούν στην αρμοδιότητα του τμήματος.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ περιλαμ
βάνονται:
α. Η προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων εφαρμογής και σχεδίων δράσης και ετοιμότητας αποκατάστασης επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές
που έχουν σχεδιαστεί από τη Διεύθυνση με βάση το είδος, έκταση, μέγεθος της καταστροφής και τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στη πληγείσα περιοχή.
β. Ο ετήσιος και πολυετής οικονομικός προϋπολογισμός των έργων, δράσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την χρηματοδότηση αυτών.
γ. Η υποστήριξη της Διεύθυνσης και των Αποκεντρωμένων τομέων σε θέματα διαχείρισης ενστάσεων, δικαστικών διενέξεων, ερμηνείας νομικών, κανονιστικών
διατάξεων, παραπόνων πολιτών κ.λπ.
δ. Η μέριμνα για την εκπόνηση ταχύρυθμων και λοιπών επιμορφωτικών προγραμμάτων των Μηχανικών
και λοιπών τεχνικών ειδικοτήτων σε θέματα ελέγχου κατασκευών.
ε. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ περιλαμ
βάνονται:
α. Η άσκηση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στην εκτέλεση έργων, υπηρεσιών και λοιπών κατασκευαστικών παρεμβάσεων άμεσης ανάγκης, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
β. Ο προγραμματισμός, προμήθεια, διαχείριση, συντήρηση και εκποίηση του εξοπλισμού που αφορά στη προσωρινή στέγαση.
γ. Η εισήγηση για μίσθωση ή επίταξη ιδιωτικών χώρων για την εγκατάσταση στοιχείων προσωρινής στέγασης (λυόμενοι οικίσκοι κ.λπ.).
δ. Η μέριμνα και υποστήριξη των Αποκεντρωμένων τομέων σε θέματα οργάνωσης και επίλυσης θεμάτων προσωρινής στέγασης.
6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ περιλαμ
βάνονται:
α. Η άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην εκτέλεση έργων, υπηρεσιών και λοιπών κατασκευαστικών παρεμβάσεων άμεσης ανάγκης αρμοδιότητας
της Διεύθυνσης.
β. Η εκτίμηση αναγκών και εισήγηση για τη σύσταση Τομέα ή Γραφείου μετά την εκδήλωση του συμβάντος σε συνεργασία με την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
γ. Η συνδρομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άμεση εγκατάσταση, εξοπλισμό, στελέχωση και λειτουργία του Τομέα στη πληγείσα περιοχή.
δ. Η εποπτεία του έργου αποκατάστασης που εκτελείται από τους Αποκεντρωμένους Τομείς Αποκατάστασης.
ε. Η τεχνική συνδρομή περιφερειακών υπηρεσιών και ανεξαρτήτων φορέων σε υλοποίηση προγραμμάτων
προσεισμικού έλεγχου κατασκευών, αρμοδιότητάς τους.
στ. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των εγκρίσεων στεγαστικής συνδρομής.
ζ. Η εξέταση και εισήγηση επί των ενστάσεων.
η. Η εισήγηση για τη θεσμοθέτηση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών για την επισκευή/ ανακατασκευή πληγέντων κτηρίων από κάθε είδους φυσική καταστροφή.
θ. Η εισήγηση για τη κατάργηση του Τομέα ή Γραφείου που ολοκλήρωσε το έργο αποκατάστασης στη περιοχή ευθύνης του, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
ι. Η διαχείριση εκκρεμών υποθέσεων και αρχείων παλαιών συμβάντων μετά τη παύσης της λειτουργίας του κάθε Τομέα.
ια. Η διοίκηση των Ελεγκτών Μηχανικών που είναι υπάλληλοι τρίτων υπηρεσιών ή ιδιώτες στις περιπτώσεις που δεν έχει συσταθεί Τομέας ή Γραφείο Αποκατάστασης.
ιβ. Η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης στις περιπτώσεις που δεν έχει συσταθεί Τομέας στο τόπο του συμβάντος.
Άρθρο 54
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
1. Η Διοικητική αρχή Σηράγγων είναι το όργανο του Ελληνικού Κράτους που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το Άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 230/2007 (ΦΕΚ Α΄ 264/ 23−11−2007) και έχει την ευθύνη α) να διασφαλίζει την τήρηση όλων των πτυχών ασφαλείας των σηράγγων του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου στην Ελλάδα και β) να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης στις διατάξεις του ως άνω Π.Δ.
2. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων είναι ιδίως οι ακόλουθες:
α. Θέτει σε λειτουργία τις σήραγγες κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 230/2007.
β. Αναστέλλει ή περιορίζει τη λειτουργία μιας σήραγγας εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας και καθορίζει τους όρους με τους οποίους μπορούν να αποκαθίστανται οι συνθήκες κανονικής κυκλοφορίας.
Στην περίπτωση αναστολής ή περιορισμού της λειτουργίας σήραγγας, λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα ώστε, η επικινδυνότητα που προκύπτει από την υλοποίηση της σχετικής απόφασης να είναι μικρότερη της αρχικής επικινδυνότητας (με διέλευση μέσω της σήραγγας) και σε αναλογική αντιστοιχία με το κόστος υλοποίησης.
γ. Μεριμνά ώστε οι Διαχειριστές των σηράγγων: α) εκτελούν τακτικές δοκιμές και επιθεωρήσεις των σηράγγων και να καταρτίζουν τις απαιτήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με τις εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις, β) εφαρμόζουν οργανωτικά και επιχειρησιακά σχέδια (στα οποία περιλαμβάνονται και σχέδια έκτακτης ανάγκης) για την κατάρτιση και τον εξοπλισμό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, γ) καθορίζουν τη διαδικασία για το άμεσο κλείσιμο μιας σήραγγας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δ) εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα μείωσης του κινδύνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ)
Άρθρο 55
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την κατασκευή και συντήρηση Συγκοινωνιακών Υποδομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, με έδρα την Αθήνα (κεντρική δομή), τα δε αποκεντρωμένα τμήματα κατασκευής έργων αυτής στις παρακάτω περιγραφόμενες έδρες. Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Η παραπάνω ΕΥΔΕ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 679/77 (ΦΕΚ 245/77)
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών είναι η διοίκηση και διαχείριση των συμβάσεων κατασκευής και συντήρησης των έργων που αφορούν στην υλοποίηση των συγκοινωνιακών υποδομών, αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Υποδομών.
3. Στην αρμοδιότητα της παραπάνω ΕΥΔΕ περιέρχονται τα εξής έργα:
α. Κατασκευή και συντήρηση Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• έργα κατασκευής του αυτ/μου ΠΑΘΕ στο πέταλο του Μαλιακού (Σκάρφεια – Θερμοπύλες, Σπερχειός – Ροδίτσα, Α/Κ Αγίας Μαρίνας – Α/Κ Ραχών) • έργα κατασκευής αυτ/μου Τρίπολης−Καλαμάτας
(Παραδείσια – Τσακώνα)
• έργα κατασκευής σύνδεσης Ιόνιας Οδού με αεροδρόμιο Ακτίου
• έργα σύνδεσης Ιόνιας Οδού με Ιωάννινα – Κακαβιά • έργα ολοκλήρωσης της περιφερειακής Βόλου • έργα συντήρησης παράπλευρου οδικού δικτύου αυτ/ μων (συντήρηση οδικού δικτύου, αποχιονισμοί, κοκ) • έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας (βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε υπάρχοντα οδικά δίκτυα, κατασκευή πεζογεφυρών, τοποθέτηση συστη
μάτων τηλεδιαχείρισης και καμερών κοκ)
• έργα σύνδεσης Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου με λιμάνια
• οδικά έργα στα πλαίσια του συνολικού έργου ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου
• λοιπά οδικά έργα εθνικής σημασίας (έργα στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, κοκ)
β. Κατασκευή και συντήρηση Ελληνικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Λιμένων
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• έργα κατασκευής Λιμένα Πατρών
• έργα κατασκευής Λιμένα Ηγουμενίτσας (Β και Γ φάσεις)
• έργα κατασκευής Λιμένα Καβάλας
• έργα κατασκευής Λιμένα Αλεξανδρούπολης
• έργα κατασκευής Λιμένα Μυκόνου
• έργα κατασκευής Λιμένα Λαυρίου
• έργα κατασκευής Λιμένα Χίου
γ. Κατασκευή και συντήρηση Ελληνικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Αεροδρομίων
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• έργα κατασκευής αεροδρομίου Θεσσαλονίκης
• έργα κατασκευής αεροδρομίου Χανίων
• έργα κατασκευής αεροδρομίου Ιωαννίνων
• έργα κατασκευής αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης
• έργα κατασκευής αεροδρομίου Πάρου
• έργα κατασκευής αεροδρομίου Σκιάθου
• έργα κατασκευής αεροδρομίου Σητείας
4. Συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης
β. Τμήμα Μελετών
γ. Τμήμα Εποπτείας Κατασκευών
δ. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Αθήνας, με έδρα την Αθήνα
ε. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
στ. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Πάτρας, με έδρα την Πάτρα
ζ. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα
η. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα
θ. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Λαμίας με έδρα τη Λαμία
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Ο συντονισμός των δράσεων και συνεργιών όλων των Τμημάτων σε θέματα γενικότερης επιχειρησιακής λειτουργίας της Υπηρεσίας και των Τμημάτων Κατασκευών των Έργων.
β. Ο προγραμματισμός των έργων, η σύνταξη προϋπολογισμού και η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ροών και η συνεργασία με τους χρηματοδοτικούς φορείς.
γ. Ο συντονισμός των ενεργειών για τους ελέγχους (δημοσιονομικούς, διαχειριστικούς, φυσικής προόδου
κ.λπ.) που διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες και οι επιτροπές των Κοινοτικών Ταμείων που συγχρηματοδοτούν τα εν λόγω έργα.
δ. Η μέριμνα για τη διατηρησιμότητα της διαχειριστικής επάρκειας της Υπηρεσίας και των λοιπών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
ε. Η μέριμνα για την τήρηση συστήματος οικονομικής διαχείρισης.
στ. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο έλεγχος και η έγκριση μελετών που εκπονούνται στα πλαίσια της εργολαβίας.
β. Ο έλεγχος προτάσεων τροποποίησης των μελετών σε συνεργασία με το τμήμα Κατασκευών.
γ. Ο έλεγχος κτηματογραφήσεων και η παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης των απαλλοτριώσεων και επιτάξεων.
δ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων σε επίπεδο κατασκευής.
7. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η άσκηση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στα εκτελούμενα έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ πλην της εξέτασης των αιτήσεων θεραπείας των αναδόχων των έργων.
β. Η εποπτεία και ο έλεγχος της ποιοτικής, ποσοτικής και χρονικής εξέλιξης των έργων κατασκευής και συντήρησης.
γ. Η προώθηση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για τη διαχείριση των συμβάσεων κατασκευής έργων.
δ. Η παροχή απόψεων επί αιτήσεων θεραπείας των αναδόχων των έργων.
ε. Η μέριμνα για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας κατασκευών στα Τμήματα Κατασκευής Έργων.
στ. Η επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε εγκατεστημένες εργολαβίες, σε συνεργασία με τα οικεία Τμήματα Κατασκευής Έργων.
ζ. Η παρακολούθηση των αναγκών συντήρησης σε συνεργασία με τα οικεία Τμήματα Κατασκευής Έργων και η υποβολή σχετικών εκθέσεων/αναφορών στην αρμόδια θεματική Διεύθυνση.
8. Στις αρμοδιότητες των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΤΚΕ) ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ περιλαμβάνονται:
α. Η άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
β. Η οργάνωση και τήρηση Συστήματος Διαχείρισης Έργων.
γ. Ο έλεγχος εργασιών που έχουν εκτελεστεί και η πιστοποίηση αυτών.
δ. Η παρακολούθηση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.
ε. Ο έλεγχος τήρησης των σχεδίων υγιεινής και ασφάλειας.
στ. Ο έλεγχος των επιμετρήσεων.
ζ. Η διενέργεια τοπογραφικών ελέγχων.
η. Ο συντονισμός για έγκριση των μελετών εφαρμογής σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής των έργων.
θ. Η διαχείριση των διαδικασιών κατάληψης των απαλλοτριωθέντων – επιταγμένων ακινήτων.
ι. Η αποτύπωση των αναγκών για συντήρηση των έργων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και η υποβολή των σχετικών εκθέσεων− αναφορών.
ια. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Άρθρο 56
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
1. Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την κατασκευή Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδας αρμοδιότητας
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με έδρα την Αθήνα. Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Η παραπάνω ΕΥΔΕ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 679/77 (ΦΕΚ 245/77).
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος είναι η εποπτεία και επίβλεψη της μελέτης και κατασκευής κατά την κατασκευαστική περίοδο των συμβάσεων Παραχώρησης των κατωτέρω έργων:
3. Στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος περιέρχονται τα ακόλουθα έργα:
α. Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ τμήμα Μαλιακός – Κλειδί.
β. Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα − Κόρινθος − Πάτρα Πύργος – Τσακώνα.
γ. Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη
4. Συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης
β. Τμήμα Κατασκευής Έργων Μαλιακός – Κλειδί γ. Τμήμα Κατασκευής Έργων Ελευσίνα − Κόρινθος Πάτρα − Πύργος − Τσακώνα
δ. Τμήμα Κατασκευής Έργων Κόρινθος − Τρίπολη Καλαμάτα και κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Ο συντονισμός των δράσεων των Τμημάτων σε θέματα γενικότερης επιχειρησιακής λειτουργίας της
Υπηρεσίας.
β. Ο οικονομικός προγραμματισμός των έργων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία.
γ. Ο συντονισμός για τη προώθηση των ενιαίων αναφορών για τη πρόοδο των έργων και λοιπών θεμάτων.
δ. Η διαχείριση της προβολής των έργων.
ε. Η μέριμνα για τη διαχειριστική επάρκεια της Υπηρεσίας και των λοιπών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
στ. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΑΛΙΑΚΟΣ − ΚΛΕΙΔΙ περιλαμβάνονται:
α. Ο έλεγχος μελετών ως προς την τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών,
χώρων εκτέλεσης έργου κ.λπ.). στα στάδια μελέτης και κατασκευής των έργων.
β. Ο έλεγχος τήρησης του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.
γ. Ο έγκαιρος εντοπισμός θεμάτων και η λήψη μέτρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορές μεταξύ τους και ειδικότερα σε θέματα μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογίας, απαλλο
τριώσεων, επιτάξεων, ανωτέρας βίας κ.λπ.
δ. Οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών (Β.Π.Ε.) από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση της αρτιότητας του έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του (Τοπικά Έργα και Έργα Παραχώρησης).
ε. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας των αδειοδοτήσεων μετά την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης.
στ. Η παρακολούθηση των κατασκευών και η σύνταξη μηνιαίων αναφορών − εκθέσεων προόδου όσον αφορά στην εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τις προδιαγραφές και τον τρόπο κατασκευής, στον ποιοτικό έλεγχο, στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής εργαζομένων και χρηστών, στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στην εξασφάλιση οδικής ασφάλειας σε όλες τις διαδικασίες μελέτης και κατασκευής, στη διαχείριση παραπόνων ή /και δικαστικών διεκδικήσεων χρηστών ή εργαζομένων κ.ο.κ.
ζ. Η εισήγηση και η μέριμνα για την υλοποίηση των επιτάξεων και κατάληψης των απαλλοτριωμένων ακινήτων.
7. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ−ΚΟΡΙΝΘΟΣ−ΠΑΤΡΑ−ΠΥΡΓΟΣ−ΤΣΑΚΩ
ΝΑ περιλαμβάνονται:
α. Ο έλεγχος μελετών ως προς την τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών,
χώρων εκτέλεσης έργου κ.λπ.). στα στάδια μελέτης και κατασκευής των έργων.
β. Ο έλεγχος τήρησης του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.
γ. Ο έγκαιρος εντοπισμός θεμάτων και η λήψη μέτρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορές μεταξύ τους και ειδικότερα σε θέματα μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογίας, απαλλο
τριώσεων, επιτάξεων, ανωτέρας βίας κ.λπ.
δ. Οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών (Β.Π.Ε.) από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση της αρτιότητας του έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του (Τοπικά Έργα και Έργα Παραχώρησης).
ε. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας των αδειοδοτήσεων μετά την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης.
στ. Η παρακολούθηση των κατασκευών και η σύνταξη μηνιαίων αναφορών − εκθέσεων προόδου όσον αφορά στην εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τις προδιαγραφές και τον τρόπο κατασκευής, στον ποιοτικό έλεγχο, στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής εργαζομένων και χρηστών, στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στην εξασφάλιση οδικής ασφάλειας σε όλες τις διαδικασίες μελέτης και κατασκευής, στη διαχείριση παραπόνων ή /και δικαστικών διεκδικήσεων χρηστών ή εργαζομένων κ.ο.κ.
ζ. Η εισήγηση και η μέριμνα για την υλοποίηση των επιτάξεων και κατάληψης των απαλλοτριωμένων ακινήτων.
8. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ−ΤΡΙΠΟΛΗ−ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ
ΛΕΥΚΤΡΩΝ −ΣΠΑΡΤΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Ο έλεγχος μελετών ως προς την τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών,
χώρων εκτέλεσης έργου κ.λπ.). στα στάδια μελέτης και κατασκευής των έργων.
β. Ο έλεγχος τήρησης του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.
γ. Ο έγκαιρος εντοπισμός θεμάτων και η λήψη μέτρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορές μεταξύ τους και ειδικότερα σε θέματα μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογίας, απαλλο
τριώσεων, επιτάξεων, ανωτέρας βίας κ.λπ.
δ. Οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών (Β.Π.Ε.) από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση της αρτιότητας του έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του (Τοπικά Έργα και Έργα Παραχώρησης).
ε. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας των αδειοδοτήσεων μετά την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης.
στ. Η παρακολούθηση των κατασκευών και η σύνταξη μηνιαίων αναφορών − εκθέσεων προόδου όσον αφορά στην εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τις προδιαγραφές και τον τρόπο κατασκευής, στον ποιοτικό έλεγχο, στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής εργαζομένων και χρηστών, στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στην εξασφάλιση οδικής ασφάλειας σε όλες τις διαδικασίες μελέτης και κατασκευής, στη διαχείριση παραπόνων ή /και δικαστικών διεκδικήσεων χρηστών ή εργαζομένων κ.ο.κ.
ζ. Η εισήγηση και η μέριμνα για την υλοποίηση των επιτάξεων και κατάληψης των απαλλοτριωμένων ακινήτων.
Άρθρο 57
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1. Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την κατασκευή Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με έδρα την Αθήνα. Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Η παραπάνω ΕΥΔΕ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 679/77 (ΦΕΚ 245/77) 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος είναι η εποπτεία και επίβλεψη της μελέτης και κατασκευής κατά την κατασκευαστική περίοδο των συμβάσεων Παραχώρησης.
3. Στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με σύμβαση Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος περιέρχονται τα παρακάτω έργα:
α. Αυτοκινητόδρομος Ιονία Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα,− ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα
β. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)
4. Συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης
β. Τμήμα Κατασκευής Έργων ΠΑΘΕ και Ιονίας Οδού γ. Τμήμα Κατασκευής Έργων Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε−65).
Οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος περιγράφονται παρακάτω:
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Ο συντονισμός των δράσεων των Τμημάτων σε θέματα γενικότερης επιχειρησιακής λειτουργίας της
Υπηρεσίας.
β. Ο οικονομικός προγραμματισμός των έργων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία.
γ. Ο συντονισμός για τη προώθηση των ενιαίων αναφορών για τη πρόοδο των έργων και λοιπών θεμάτων.
δ. Η διαχείριση της προβολής των έργων.
ε. Η μέριμνα για τη διαχειριστική επάρκεια της Υπηρεσίας και των λοιπών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
στ. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ περιλαμβάνονται:
α. Ο έλεγχος μελετών ως προς την τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών,
χώρων εκτέλεσης έργου κ.λπ.). στα στάδια μελέτης και κατασκευής των έργων.
β. Ο έλεγχος τήρησης του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.
γ. Ο έγκαιρος εντοπισμός θεμάτων και η λήψη μέτρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορές μεταξύ τους και ειδικότερα σε θέματα μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογίας, απαλλο
τριώσεων, επιτάξεων, ανωτέρας βίας κ.λπ.
δ. Οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών (Β.Π.Ε.) από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση της αρτιότητας του έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του (Τοπικά Έργα και Έργα Παραχώρησης).
ε. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας των αδειοδοτήσεων μετά την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης.
στ. Η παρακολούθηση των κατασκευών και η σύνταξη μηνιαίων αναφορών − εκθέσεων προόδου όσον αφορά στην εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τις προδιαγραφές και τον τρόπο κατασκευής, στον ποιοτικό έλεγχο, στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής εργαζομένων και χρηστών, στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στην εξασφάλιση οδικής ασφάλειας σε όλες τις διαδικασίες μελέτης και κατασκευής, στη διαχείριση παραπόνων ή /και δικαστικών διεκδικήσεων χρηστών ή εργαζομένων κ.ο.κ.
ζ. Η εισήγηση και η μέριμνα για την υλοποίηση των επιτάξεων και κατάληψης των απαλλοτριωμένων ακινήτων.
7. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε−65) περιλαμβάνονται:
α. Ο έλεγχος μελετών ως προς την τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών,
χώρων εκτέλεσης έργου κ.λπ.). στα στάδια μελέτης και κατασκευής των έργων.
β. Ο έλεγχος τήρησης του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.
γ. Ο έγκαιρος εντοπισμός θεμάτων και η λήψη μέτρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορές μεταξύ τους και ειδικότερα σε θέματα μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αρχαιολογίας, απαλλο
τριώσεων, επιτάξεων, ανωτέρας βίας κ.λπ.
δ. Οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών (Β.Π.Ε.) από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση της αρτιότητας του έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του (Τοπικά Έργα και Έργα Παραχώρησης).
ε. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας των αδειοδοτήσεων μετά την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης.
στ. Η παρακολούθηση των κατασκευών και η σύνταξη μηνιαίων αναφορών − εκθέσεων προόδου όσον αφορά στην εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τις προδιαγραφές και τον τρόπο κατασκευής, στον ποιοτικό έλεγχο, στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής εργαζομένων και χρηστών, στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στην εξασφάλιση οδικής ασφάλειας σε όλες τις διαδικασίες μελέτης και κατασκευής, στη διαχείριση παραπόνων ή /και δικαστικών διεκδικήσεων χρηστών ή εργαζομένων κ.ο.κ.
ζ. Η εισήγηση και η μέριμνα για την υλοποίηση των επιτάξεων και κατάληψης των απαλλοτριωμένων ακινήτων.
Άρθρο 58
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την κατασκευή και συντήρηση Υδραυλικών Υποδομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, με έδρα την Αθήνα (κεντρική δομή) τα δε αποκεντρωμένα τμήματα κατασκευής έργων αυτής στις παρακάτω περιγραφόμενες έδρες. Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Η παραπάνω ΕΥΔΕ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 679/77 (ΦΕΚ 245/77) 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών είναι η υλοποίηση έργων κατασκευής και συντήρησης των υδραυλικών υποδομών εθνικού επιπέδου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
3. Στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών περιέρχονται τα παρακάτω έργα:
α. Μελέτη – Κατασκευή μονάδας θερμικής ξήρανσης αφυδατωμένης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.).
β. Κατασκευή επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας
νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.)
γ. Κατασκευή Φράγματος Πείρου Παραπείρου στην Πάτρα.
δ. Κατασκευή Διυλιστηρίου και Αγωγών Υδροδότησης Πάτρας και ΒΙΠΕ Πάτρας από το Φράγμα Πείρου – Παραπείρου.
ε. Κατασκευή Ρουφράκτη (Φράγματος) Γυρτώνης στον Ποταμό Πηνειό Ν. Λαρίσης.
στ. Αρδευτικά έργα Σμοκόβου είκοσι (20) μικρών Φραγμάτων (ρουφρακτών) στους Ν. Καρδίτσας και Φθιώτιδας.
ζ. Αποπεράτωση Φράγματος Τριανταφυλλιάς στο Ν.
Φλώρινας.
η. Αντιπλημμυρική προστασία της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου, στα σύνορα Βουλγαρίας – Τουρκίας, με την διαχείριση των υδάτων και την κατασκευή Έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
θ. Φράγμα Αχυρών.
ι. Έργα ύδρευσης Κέρκυρας.
ια. Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς.
4. Συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης
β. Τμήμα Μελετών
γ. Τμήμα Εποπτείας Κατασκευών
δ. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Αθήνας, με έδρα την Αθήνα
ε. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
στ. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη
ζ. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα
η. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Πάτρας, με έδρα την Πάτρα
θ. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα
ι. Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Φλώρινας, με έδρα τη Φλώρινα
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνονται:
α. Ο συντονισμός των δράσεων των Τμημάτων της Υπηρεσίας σε θέματα γενικότερης επιχειρησιακής λειτουργίας αυτής.
β. Ο προγραμματισμός των έργων, η σύνταξη προϋπολογισμού και η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ροών και η συνεργασία με τους χρηματοδοτικούς φορείς.
γ. Η μέριμνα για τη διατηρησιμότητα της διαχειριστικής επάρκειας της Υπηρεσίας και των λοιπών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
δ. Ο συντονισμός των ενεργειών για τους ελέγχους (δημοσιονομικούς, διαχειριστικούς, φυσικής προόδου
κ.λπ.) που διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες και επιτροπές των Κοινοτικών Ταμείων που συγχρηματοδοτούν τα εν λόγω έργα.
ε. Η μέριμνα για την τήρηση συστήματος οικονομικής διαχείρισης.
στ. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Ο έλεγχος και η έγκριση μελετών που εκπονούνται στα πλαίσια των εργολαβιών.
β. Ο έλεγχος των προτάσεων τροποποίησης των μελετών σε συνεργασία με το τμήμα Κατασκευών.
γ. Ο έλεγχος κτηματογραφήσεων και η παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης των απαλλοτριώσεων και επιτάξεων.
δ. μέριμνα για την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων σε επίπεδο κατασκευής.
7. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ περιλαμβάνονται:
α. Η άσκηση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στα εκτελούμενα έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ πλην της εξέτασης των αιτήσεων θεραπείας των αναδόχων των έργων
β. Η εποπτεία και ο έλεγχος της ποιοτικής, ποσοτικής και χρονικής εξέλιξης των έργων κατασκευής και συντήρησης.
γ. Η προώθηση των διοικητικών ενεργειών που επιβάλλονται για τη διαχείριση των συμβάσεων κατασκευής έργων.
δ. Η παροχή απόψεων επί αιτήσεων θεραπείας των αναδόχων των έργων.
ε. Η μέριμνα για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας κατασκευών στα Τμήματα Κατασκευής Έργων.
στ. Η επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε εγκατεστημένες εργολαβίες, σε συνεργασία με τα οικεία Τμήματα Κατασκευής Έργων.
ζ. Η παρακολούθηση των αναγκών συντήρησης σε συνεργασία με τα οικεία Τμήματα Κατασκευής Έργων και υποβολή σχετικών εκθέσεων/αναφορών στην αρμόδια
θεματική Διεύθυνση.
8. Στις αρμοδιότητες των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΤΚΕ) ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ περιλαμβάνονται:
α. Η άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
β. Η οργάνωση και τήρηση Συστήματος Διαχείρισης Έργων.
γ. Ο έλεγχος εργασιών που έχουν εκτελεστεί και πιστοποίηση αυτών.
δ. Η παρακολούθηση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.
ε. Ο έλεγχος τήρησης των σχεδίων υγιεινής και ασφάλειας.
στ. Ο έλεγχος των επιμετρήσεων.
ζ. Η διενέργεια τοπογραφικών ελέγχων.
η. Ο συντονισμός για έγκριση των μελετών εφαρμογής σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής των έργων.
θ. Η διαχείριση των διαδικασιών κατάληψης των απαλλοτριωθέντων και επιταγμένων ακινήτων.
ια. Η αποτύπωση των αναγκών για συντήρηση έργων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και η υποβολή σχετικών εκθέσεων/αναφορών.
ιβ. Η οικονομική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 59
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανέρχονται σε χίλιες εννιακόσιες (1.900).
Άρθρο 60
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ
Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε εννιακόσιες εξήντα δύο (962) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
• Κλάδος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού: εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεις
• Κλάδος ΠΕ Μηχανικών: τριακόσιες σαράντα τρεις (343) θέσεις
• Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: δεκαοχτώ (18) θέσεις • Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών−Διερμηνέων: μία (1) θέση • Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών: είκοσι οχτώ (28) θέσεις • Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος: τρεις (3) θέσεις • Κλάδος ΠΕ Ιατρών: μία (1) θέση • Κλάδος ΠΕ Μουσειολόγων: δύο (2) θέσεις • Κλάδος ΠΕ Ιστορικών Τέχνης: μία (1) θέση Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
• Κλάδος ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού: είκοσι δύο (22) θέσεις
• Κλάδος ΤΕ Μηχανικών: εξήντα τρεις (63) θέσεις • Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: έντεκα (11) θέσεις • Κλάδος ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο): τρεις (3) θέσεις
• Κλάδος ΤΕ Αρχειονόμων: μία (1) θέση Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
• Κλάδος ΔΕ Διοικητικού: διακόσιες ένδεκα (211) θέσεις • Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών: δύο (2) θέσεις • Κλάδος ΔΕ Τεχνικών: τριάντα πέντε (35) θέσεις • Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: τριάντα πέντε (35) θέσεις
• Κλάδος ΔΕ Οδηγών: δεκαεννέα (19) θέσεις Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
• Κλάδος ΥΕ Επιμελητών: πέντε (5) θέσεις • Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: πέντε (5) θέσεις
• Κλάδος ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων: πέντε (5) θέσεις
Άρθρο 61
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ανέρχονται σε εννιακόσιες τριάκοντα πέντε (935) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:
Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) − Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό:
Δεκαπέντε (15) θέσεις, οι οποίες προσδιορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη.
Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
• Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού: ογδόντα
(80) θέσεις
• Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών: τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) θέσεις
• Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής: δέκα (10) θέσεις • Ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών: δεκαέξι (16) θέσεις • Ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος: πέντε (5) θέσεις Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
• Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού: είκοσι (20) θέσεις
• Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών: ογδόντα (80) θέσεις • Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας: μία (1) θέση • Ειδικότητα ΤΕ Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
δύο (2) θέσεις
• Ειδικότητα ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο): μία (1) θέση
Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
1. Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού: εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεις
2. Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών: πενήντα πέντε (55) θέσεις 3. Ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: ογδόντα εφτά (87) θέσεις
4. Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών: είκοσι (20) θέσεις 5. Ειδικότητα ΔΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων: δύο (2) θέσεις
6. Ειδικότητα ΔΕ Τηλεφωνητών: μία (1) θέση Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
• Ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: μία (1) θέση
• Ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων: είκοσι τέσσερις (24) θέσεις
2. Με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων και ΔΕ Τηλεφωνητών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.
Άρθρο 62
ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Οι θέσεις ελεγκτών γιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, με θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται ορίζονται σε μία (1). (Ν. 1943/1991).
2. Οι θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη στελέχωση του Τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ορίζονται σε δύο (2). (Ν. 1943/1991).
Άρθρο 63
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.
2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.
3. Για τον κλάδο ΠΕ Μουσειολόγων απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μουσειολογίας ή Διαχείρισης Πολιτιστικών
Μονάδων, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού
έτους.
4. Για τον κλάδο ΠΕ Ιστορικών Τέχνης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Ιστορικού Αρχαιολογικού ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ιστορίας της τέχνης, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους.
5. Για τον κλάδο ΠΕ Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή ΠΣΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής στις Φυσικές Επιστήμες και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Ραδιοηλεκτρολογία.
6. Για τον κλάδο ΤΕ Αρχειονόμων απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Άρθρο 64
ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 84 του ν. 3528/07 (Α' 26), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4275/14 (Α' 149), στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου, ορίζονται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων ή ειδικοτήτων, ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
1. Αυτοτελή Τμήματα
α. ΠΣΕΑ: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού β. Εσωτερικού Ελέγχου: Εσωτερικός Ελεγκτής κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
γ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου: ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού
2. Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
3. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
α. Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Κανόνων Κυκλοφορίας: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού β. Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών:
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών γ. Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων: ΠΕ Μηχανικών 4. Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, πλην του Τμήματος Ελέγχου Συμμόρφωσης Κανονιστικού Πλαισίου, στο οποίο μπορεί να προΐσταται και υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.
5. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
6. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής 7. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
α. Τμήμα Αστικών Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
β. Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών γ. Τμήμα Εναερίων Μεταφορών – Αξιοποίησης Αεροδρομίων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών 8. Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών α. Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών β. Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών γ. Τμήμα Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας Σιδηροδρόμων: ΠΕ Μηχανικών
9. Διεύθυνση Στρατηγικής Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
β. Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας: ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
γ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών.
10. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
11. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.
12. Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης: ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
α. Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων: ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής.
β. Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας: ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
γ. Τμήμα Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Προσωπικού: ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής.
13. Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 14. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών
15. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής Δικτύων και Χρηστών: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών
α. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής
β. Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών
Συστημάτων και Δικτύων: ΠΕ Πληροφορικής
γ. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης Αναγκών: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.
16. Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας των Εφαρμογών: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών α. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών: ΠΕ Πληροφορικής
β. Τμήμα Λειτουργίας Ειδικών Εφαρμογών: ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
γ. Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Συνεργασίας με άλλους φορείς και Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών
17. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων
18. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
α. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ.: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
γ. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών:
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
δ. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ε. Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
19. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
α. Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών γ. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
20. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
21. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟ
ΜΩΝ: ΠΕ Μηχανικών.
22. Διεύθυνση Οδικών Υποδομών και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
23. Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
24. Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
25. Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
26. Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης: ΠΕ Μηχανικών
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών: ΠΕ Μηχανικών
β. Τμήμα Διαγωνισμών, Συμβάσεων και Εποπτείας: ΠΕ Μηχανικών
γ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Νομικής Υποστήριξης: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.
27. Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης: ΠΕ Μηχανικών
α. Τμήμα Λειτουργίας: ΠΕ Μηχανικών
β. Τμήμα Εκμετάλλευσης: ΠΕ Μηχανικών
γ. Τμήμα Συντήρησης: ΠΕ Μηχανικών
δ. Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Νομικής Υποστήριξης: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.
28. ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών: ΠΕ Μηχανικών
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. Τμήμα Μελετών: ΠΕ Μηχανικών
γ. Τμήμα Εποπτείας Κατασκευών: ΠΕ Μηχανικών δ. Τμήματα Κατασκευής Έργων: ΠΕ Μηχανικών 29. ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος: ΠΕ Μηχανικών α. Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. Τμήμα Κατασκευής Έργων Μαλιακός − Κλειδί: ΠΕ Μηχανικών
γ. Τμήμα Κατασκευής Έργων Ελευσίνα − Κόρινθος Πάτρα − Πύργος – Τσακώνα: ΠΕ Μηχανικών δ. Τμήμα Κατασκευής Έργων Κόρινθος − Τρίπολη Καλαμάτα και κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη: ΠΕ Μηχανικών 30. ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος: ΠΕ Μηχανικών α. Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. Τμήμα Κατασκευής Έργων ΠΑΘΕ και Ιόνιας Οδού:
ΠΕ Μηχανικών
γ. Τμήμα Κατασκευής Έργων Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε−65): ΠΕ Μηχανικών
31. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΠΕ Μηχανικών
32. Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών 33. Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτι
κών Έργων και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
34. Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
35. ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Υδραυλικών Υποδομών: ΠΕ Μηχανικών
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. Τμήμα Μελετών: ΠΕ Μηχανικών
γ. Τμήμα Εποπτείας Κατασκευών: ΠΕ Μηχανικών δ. Τμήματα Κατασκευής Έργων: ΠΕ Μηχανικών 36. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος 37. Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας: ΠΕ Μηχανικών α. Τμήμα Δομικών Υλικών: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος
β. Τμήμα Κανονισμών, Προδιαγραφών και Οδηγιών:
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος γ. Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Μελετών – Έργων και Επιμόρφωσης: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος δ. Τμήμα Τευχών Δημοπράτησης και Τιμολόγησης Έργων: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος
ε. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
38. Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ): ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος
α. Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Γεωλογίας: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών
β. Τμήμα Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών γ. Τμήμα Δομικών Υλικών και Προϊόντων Τεχνικών Έργων: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών
δ. Τμήμα Εποπτείας Λοιπών Εργαστηρίων, Διακρίβωσης Συσκευών, Οργάνων και Μηχανικού Εξοπλισμού:
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών 39. Διεύθυνση Μητρώων: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής
α. Τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
γ. Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Επαγγελμάτων: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
δ. Τμήμα Μητρώου Μελετητών: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
ε. Τμήμα Μητρώου Μηχανημάτων Έργου και Εγκρίσεων Τύπου: ΠΕ Μηχανικών
40. Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και
Γεωπληροφορικής: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
α. Τμήμα Τοπογραφήσεων και Τοπογραφικών Εφαρμογών: ΠΕ Μηχανικών
β. Τμήμα Απαλλοτριώσεων: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
γ. Τμήμα Γεωπληροφορικής και Αρχείου: ΠΕ Μηχανικών
41. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών και σε όλα τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ
ΔΡΟΜΕΙΩΝ
42. Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών 43. Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων: ΠΕ Διοικητικού−Οικο
νομικού ή ΠΕ Μηχανικών
α. Τμήμα Σχεδιασμού Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών γ. Τμήμα Αδειών: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
44. Διεύθυνση Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Επικοινωνιών: ΠΕ Μηχανικών
α. Τμήμα Διαχείρισης Ραδιοφάσματος: ΠΕ Μηχανικών β. Τμήμα Δορυφορικών Επικοινωνιών: ΠΕ Μηχανικών γ. Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Εγκατα
στάσεων και Εξοπλισμού Ραδιοεπικοινωνιών: ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών
45. Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών
και Έργων ΤΠΕ: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής α. Τμήμα Εθνικού Σχεδιασμού Ευρυζωνικότητας και Ανάπτυξης Δικτύων: ΠΕ Μηχανικών
β. Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής γ. Τμήμα Μητρώου Δικτυακών Υποδομών και υλοποίησης Δράσεων ΤΠΕ: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής 46. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Επικοινωνιών: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
47. Διεύθυνση Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Μουσειολόγων
α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης: ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Μουσειολόγων
β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων: ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Ιστορικών της Τέχνης
γ) Τμήμα Φύλαξης – Πληροφόρησης: ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΤΕ Αρχειονόμων
Άρθρο 65
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:
(α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου.
(β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
(γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
(δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
(ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
(στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
(ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
(η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχε
διασμού.
(θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
(ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 66
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:
(α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται.
(β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων.
(γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
(δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης.
(ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
(στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων.
(ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.
(η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
(θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επι
χειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης.
(ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 67
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω:
(α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης.
(β) Η συγκέντρωση, εξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
(γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος.
(δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος.
(ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημοσίας Διοίκησης.
(στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού.
(ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης
θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος.
(η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.
(θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
(ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 68
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Το μόνιμο προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού που προβλέπονται, κατά κατηγορία και κλάδο, στο άρθρο 60 του παρόντος. Οι προσωποπαγείς θέσεις που καταλαμβάνει το μόνιμο προσωπικό, μετατρέπονται σε οργανικές.
2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που προβλέπονται, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, στο άρθρο 61 του παρόντος. Οι προσωποπαγείς θέσεις που καταλαμβάνει το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετατρέπονται σε οργανικές.
3. Οι υπάλληλοι που είχαν καταταχθεί στους κλάδους/ ειδικότητες ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων− Μηχανολόγων Μηχανι
κών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Αγρονόμων− Τοπογράφων Μηχανικών,
ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Μηχανικών ΜεταλλείωνΜεταλλουργών Μηχανικών κατατάσσονται στον κλάδο
ΠΕ Μηχανικών.
4. Οι υπάλληλοι που είχαν καταταχθεί στους κλάδους/ ειδικότητες ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Γεωπόνων Δασολόγων, κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών.
5. Οι υπάλληλοι που είχαν καταταχθεί στον κλάδο/ ειδικότητα ΠΕ Χημικών, κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.
6. Οι υπάλληλοι που είχαν καταταχθεί στον κλάδο/ ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων − Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών.
7. Οι υπάλληλοι που είχαν καταταχθεί στον κλάδο/ ειδικότητα ΤΕ Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
8. Οι υπάλληλοι που είχαν καταταχθεί στον κλάδο/ ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Τυπογραφίας και ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων, κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού.
9. Οι υπάλληλοι που είχαν καταταχθεί στον κλάδο/ ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών, ΔΕ Τεχνικών Τεχνιτών, ΔΕ Τεχνικών Γεωτρυπανιστών και ΔΕ Εργαστηριακών Βοηθών, κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών.
10. Οι υπάλληλοι που είχαν καταταχθεί στην ειδικότητα ΥΕ Επιμελητών Ιδιωτικού Δικαίου, κατατάσσονται στην ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων.
11. Η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών γίνεται με μετακίνηση μονίμων ή με σύμβαση υπαλλήλων που υπηρετούν στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, που σχετίζονται με την κατασκευή ή την χρήση και λειτουργία των έργων ή όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό ανάλογων προσόντων, με ειδικό προσωπικό απαιτούμενων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4, του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5, του Ν. 2229/1994.
12. Για την ανωτέρω κατάταξη και μετατροπή, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 69
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται το Π.Δ. 293/99 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» και το π.δ. 69/88 ΦΕΚ 27 Α΄ «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων».
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία συστάθηκαν οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα: Π.Δ. 180/1983 (ΦΕΚ Α΄ 71), Π.Δ. 214/1997 (ΦΕΚ Α΄ 167), Π.Δ. 215/1997 (ΦΕΚ Α΄ 167), Π.Δ. 102/2000 (ΦΕΚ Α΄ 99), Π.Δ. 565/1984 (ΦΕΚ Α΄ 204), Π.Δ. 394/1994 (ΦΕΚ Α΄ 219), Π.Δ. 151/2005 (ΦΕΚ Α΄ 211), Π.Δ. 126/2010 (ΦΕΚ Α΄ 205), Π.Δ. 54/2011 (ΦΕΚ Α΄1 35), Π.Δ. 4/2008 (ΦΕΚ Α΄ 13), Π.Δ. 219/1997 (ΦΕΚ Α΄ 168) (εκτός από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων συντήρησης Αττικής, με έδρα το Καπανδρίτι και το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων συντήρησης Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, τα οποία σύμφωνα με το Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄216), μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα).
3. Επίσης καταργείται: το άρθρο 1 του Π.Δ. 132/1983 (ΦΕΚ Α΄ 59), το άρθρο 1 του Π.Δ. 486/1988 (ΦΕΚ Α΄ 219), το Π.Δ. 30/2007 (ΦΕΚ Α΄ 28) και η τροποποίησή του, το Π.Δ. 71/2001 (Α΄ 63), Π.Δ. 352/2003 (ΦΕΚ Α΄ 317) και οι τροποποιήσεις του.
Άρθρο 70
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Με το παρόν η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Υποδομών του ιδίου Υπουργείου. Όπου στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων στο εξής νοείται η Γενική Γραμματεία Υποδομών.
2. Κάθε αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες οργανικές μονάδες που συστήνονται με το παρόν, όπως και κάθε θέμα σχετικό με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των Γενικών Γραμματειών, επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 71
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
H ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δύο (2) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Άρθρο Άρθρο Μόνο