237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31 - Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγμάτων Οργανισμών Υπουργείων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο π.δ. 106/2014 (Α΄ 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 διαγράφεται. β) Το «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.)», το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, καθώς και στο άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος, μετονομάζεται σε «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ..» γ) Σε όλες τις παραγράφους του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος, καθώς και σε όλες τις διατάξεις όπου αναγράφεται η ονομασία «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.)» αυτή αντικαθίσταται από την ονομασία «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ.» και όπου αναγράφεται το ακρωνύμιο «Σ.Ε.Υ.Υ.» αυτό αντικαθίσταται από το ακρωνύμιο «Σ.ΕΠ.Υ..» δ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 που αφορά στον Τομέα Καπνού και Αλκοόλ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Τομέας Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας.» ε) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 που αφορά στις αρμοδιότητες του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Τομέας Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας: αα) Ο έλεγχος της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας, καθώς επίσης η εξέταση καταγγελιών για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές. ββ) Η βεβαίωση παραβάσεων και η επιβολή προστίμων.» στ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 22 που αφορά στο Τμήμα Γραμματείας Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ αντικαθίσταται και να καθοριστεί ως ακολούθως: «γ) Τμήμα Γραμματείας Τομέα Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας.» ζ) Στο άρθρο 35 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων» οι τίτλοι των κάτωθι οργανικών μονάδων τροποποιούνται, όπου αναφέρονται στο σχετικό πίνακα, ως ακολούθως: « ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Υ.) Όλοι οι κλάδοι ή ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ EΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ− ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ » 3. Στο π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 διαγράφεται. β) Τα άρθρα 11, 12, 13 και 14 διαγράφονται. γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.» 4. Στο π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» η περίπτωση β΄ του άρθρου 29 διαγράφεται. 5. Στο π.δ. 112/2014 (Α΄ 179) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 προστίθενται εδάφια ως εξής: «ιβ) Την υποστήριξη των αναγκών μηχανογράφησης των οργανικών μονάδων του Υπουργείου σε θέματα ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, εγκατάστασης και συντήρησης των σχετικών εφαρμογών. ιγ) Τη μέριμνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών του αναγκαίου για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και γενικότερα την ευθύνη για την καλή λειτουργία του εγκατεστημένου σε κάθε οργανική μονάδα εξοπλισμού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα νέων τεχνολογιών. ιδ) Τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου. ιε) Το συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου και των συναρμόδιων φορέων για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τουρισμού. ιστ) Τη συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για την τήρηση στατιστικών στοιχείων του τουρισμού.» β) Στην παράγραφο 4 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 19 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «δ. Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Κορίνθου.» γ) Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 4 (Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού) του άρθρου 15 απαλείφεται. δ) Η υποπερίπτωση γβ΄ του στοιχείου γ΄ του άρθρου 18 απαλείφεται. ε) Η υποπερίπτωση βγ΄ του στοιχείου β΄ του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «βγ) για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της και για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών των νέων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας άνω των τριακοσίων (300) κλινών, των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), όπως επίσης και για τη γνωμοδότηση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε νέα και υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας άνω των τριακοσίων (300) κλινών.» στ) Από την έναρξη εφαρμογής του π.δ. 112/2014 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) είναι αρμόδια για την αδειοδότηση και για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών των υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας άνω των τριακοσίων (300) κλινών, όπως επίσης και των υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, των οποίων η δυναμικότητα μετατρέπεται αυξανόμενη σε άνω των τριακοσίων (300) κλινών.» ζ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης 7 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 30 του π.δ. 112/2014 (Α΄ 179) προστίθενται οι λέξεις: «ή κλάδου ΠΕ Μηχανικών». 6. Στο π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Οι υποπεριπτώσεις γα΄, γβ΄ και γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, διαγράφονται. β) Το άρθρο 35 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Άρθρο 35 Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων υπάγονται οι Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.» γ) Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της υποπαραγράφου 1.1 της παραγράφου 1 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Ραδιολόγων−Ακτινολόγων, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Εργοθεραπείας και ΤΕ Οπτικού κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Υγείας.» δ) Στην υποπαράγραφο 1.1 της παραγράφου 1 του άρθρου 52 προστίθεται περίπτωση Δ΄ως εξής: «Δ. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών.» ε) Στην υποπαράγραφο 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 52 προστίθεται νέα περίπτωση Α΄, αναριθμουμένων των περιπτώσεων Α΄ και Β΄, σε Β΄ και Γ΄ αντίστοιχα, η οποία έχει ως εξής: «Α. Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού κατατάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.» στ) Η περίπτωση ΙΙΙ του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: « ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ όλων των κλάδων 1) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ΠΕ όλων των κλάδων α) Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και Προϋπολογισμού ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού 2) Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων ΠΕ όλων των κλάδων α) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού β) Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού γ) Τμήμα Διαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού δ) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού 3) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών ΠΕ όλων των κλάδων α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ελέγχου Δαπανών ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού β) Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού γ) Τμήμα Μισθοδοσίας ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού δ) Τμήμα Εκκαθάρισης των Δαπανών του Π.Δ.Ε. ΠΕ όλων των κλάδων ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού » ζ) Οι υποπεριπτώσεις 2.α, 2.β και 2.γ της περίπτωσης ΙΙ του άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής: « α) Τμήμα Συλλογικών Ρυθμίσεων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού β) Τμήμα Συμφιλίωσης ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού γ) Τμήμα Φορτοεκφορτωτών Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού » η) Η υποπερίπτωση 1.στ της περίπτωσης IV του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: « στ) Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού » θ) Οι υποπεριπτώσεις 3.α και 3.γ της περίπτωσης IV του άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής: « α) Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού » 7. Στο π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 διαγράφεται. β) Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 διαγράφεται. γ) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 διαγράφεται. δ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 διαγράφεται. ε) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 διαγράφεται. στ) Τα άρθρα 40 «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 49 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Ε.Τ.Α.Κ.)» διαγράφονται. ζ) Το άρθρο 54 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων υπάγονται οι Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, εκτός από τις Ειδικές Υπηρεσίες, που νομοθετικά υπάγονται στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.» 8. Στο π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Οι υποπεριπτώσεις δδ΄ έως ιι΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 διαγράφονται. β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών όλων των φορέων που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων. Ειδικότερα παρακολουθεί και ελέγχει το σχεδιασμό και συντονισμό, τη διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.» γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εκτέλεση του τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου, καθώς και η εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου.» δ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. Τις Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Η εκ των ανωτέρω Υπηρεσία στην οποία ανατίθεται εκάστοτε η αρμοδιότητα συντονισμού και οριζόντιας υποστήριξης σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ ασκεί και τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 4152/2013.» 9. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στα π.δ. 104/2014, 106/2014, 107/2014, 109/2014, 113/2014 και 116/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος των Οργανισμών όπως αυτή προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις τους.

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ