Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
179 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 9
Απόφαση ΔΕΔ 27/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2021 - Η υποτροπή, η οποία αφορά τις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58Α του ν.4174/2013, κατά τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, προϋποθέτει την διάπραξη (τέλεση) της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης η οποία διαπιστώνεται στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου. Κρίσιμο στοιχείο για την συντέλεση της υποτροπής είναι η ημερομηνία της εκ νέου διάπραξης (τέλεσης) της ίδιας παράβασης να ανάγεται σε ημερομηνία ή περίοδο μεταγενέστερη του χρόνου έκδοσης της αρχικής πράξης και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. Μη νόμιμη η εκ νέου επιβολή προστίμου για την ίδια παράβαση στο ίδιο έτος. _6078303_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/01/2021
Απόφαση ΔΕΔ 1502/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Επιστροφή ΦΠΑ_ Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν 4174_2013 μη αναγνώριση εισροών ως απαλλασσόμενων του ΦΠΑ εκδοθέντων βάσει ειδικών διπλοτύπων δελτίων απαλλαγής _ΕΔΔΑ_ λόγω υπέρβασης του δωδεκάμηνου χορήγησης της έγκρισης στο έτος 2018_ Αναγνώριση εφαρμογής της διαδικασίας της ΠΟΛ 1167_2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση Α 1221_2020_Πλήρωση των προϋποθέσεων_ σχετικά άρθρα 24 και 28 Ν 2859_2000_ άρθρο 164 οδηγίας 2006_112_ΕΚ_Έλεγχος ετών 2018_2019 _9234392_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 31/08/2020
Σελίδα 1 από 9