Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Δεν υπάρχουν έγγραφα
Τύπος Εγγράφου []
Έτος Έκδοσης []
7506 αποτελέσματα
Σελίδα 2 από 376
Απόφαση ΔΕΔ 253/Αιτήματα Αναστολών/Θεσσαλονίκη/2018 - Αίτημα ανστολής _6686779_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 252/Αιτήματα Αναστολών/Θεσσαλονίκη/2018 - Αίτημα αναστολής _6955378_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 251/Αιτήματα Αναστολών/Θεσσαλονίκη/2018 - ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ _9009603_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 250/Αιτήματα Αναστολών/Θεσσαλονίκη/2018 - Αίτημα αναστολής _4862131_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2030/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΦΠΑ_Αίτημα επιστροφής ΦΠΑ_ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν 4174_2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ 1 και 3_ 32 παρ 1 και της παρ 1 του άρθρου 34 του ν 2859_2000_ ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών _ Χρεοπίστωση του λογαριασμού ΦΠΑ στο πλαίσιο του συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης_ σχετ ΔΕΕ C_590_2013 και Άρθρα 167_168_178_182 της οδηγίας 2006_112_ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 _Σχετ άρθρα18 παρ 1 στοιχ δ και 22 της έκτης Οδηγίας 77_388_ΕΟΚ _6749803_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2018

Σελίδα 2 από 376