Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Τύπος Εγγράφου []
59 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 3
Κανονισμός 1013/2015 - Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1013 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων παρακολούθησης του εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών
Τύπος εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/06/2015
Κανονισμός 1011/2015 - Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1011 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1277/2005 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Τύπος εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/04/2015
Κανονισμός 1169/2011 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.
Τύπος εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/10/2011

Σελίδα 1 από 3