Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο κειμένου για να αναζητήσετε Συλλογές Εγγράφων

Η αναζήτηση εφαρμόζεται σε όλα τα πεδία των Συλλογών και των Συνδέσμων (π.χ. Τίτλος/Περιγραφή Συλλογής, Τίτλος/Περιγραφή Συνδέσμου, Θεματικές Κατηγορίες)

ΤίτλοςΘεματική κατηγορίαΗμ/νία Δημιουργίας
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ APOSTILLE Οργάνωσης Υπηρεσιών, Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης 6/5/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Οργάνωσης Υπηρεσιών, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης 9/5/2016
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Οργάνωσης Υπηρεσιών, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης 26/4/2016
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Τελωνειακά Θέματα 18/9/2020
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ COVID-19 Τελωνειακά Θέματα, Θέματα Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ), Φορολογικά Θέματα, Οργάνωσης Υπηρεσιών, Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης 6/4/2020
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Οργάνωσης Υπηρεσιών, Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης 9/5/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τελωνειακά Θέματα 13/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Τελωνειακά Θέματα 13/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΝΟΜΟΙ Τελωνειακά Θέματα 13/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Τελωνειακά Θέματα, Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων, Τελωνειακών Διαδικασιών 26/11/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τελωνειακά Θέματα 13/11/2020
ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Οργάνωσης Υπηρεσιών, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης 6/5/2016
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τελωνειακά Θέματα 18/9/2020
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Τελωνειακά Θέματα 18/9/2020
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ Τελωνειακά Θέματα 18/9/2020
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Οργάνωσης Υπηρεσιών, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης 5/5/2016
ΚΥΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης 5/7/2016
ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Οργάνωσης Υπηρεσιών, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης 6/5/2016
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογικά Θέματα, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών, Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης, Νομικών Προσώπων 30/1/2017