Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Θεματική Ενότητα: ---Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Καθαρισμός πεδίων
9 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΠΟΛ. 1078/2012 - Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
Τύπος εγγράφου: Εγκύκλιος Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2012
του άρθρου 30 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. α' του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2015
εισοδήματος των άρθρων 31 και 32, όπως η διαφορά αυτή αναμορφώνεται ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 34, φορολογείται με τη φορολογική κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/08/2014
το Σχετικό">ν.4172/2013 και εφαρμοζόνταν για φορολογικά έτη που άρχισαν πριν την 1.01.2014, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το
σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2002
οι επιχειρήσεις που από 1.1.2000 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία αγορά ή πώληση και επι­ πλέον το καθαρό εισόδημα, με βάση τις δηλώσεις φορο­ λογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2001 και επο­ μένων των επιχειρήσεων αυτών, οποιασδήποτε μορφής (ατομικές επιχειρήσεις, πρόσωπα παραγράφου 4 του άρ­ θρου 2 του[ ν. 2238/1994], Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.), καθώς και των φυ­ σικών
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/07/2016
της Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε για τον μήνα αναφοράς και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της καθώς και το διανεμόμενο εισόδημα από την συμμετοχή, με τον αναλογούντα φόρο, ως «μέρισμα». Η πιο πάνω εκκαθάριση για την Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε αποτελούσε στοιχείο απόδοσης του «μερίσματος» (εισροή) και για τον ιδιοκτήτη του φορτηγού στοιχείο κτήσης εισοδήματος (εκροή). Ακολούθως, ο ιδιόκτητης του φορτηγού όφειλε
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 25/06/2015
το Σχετικό">παρ. 1 του άρθρο 11 του ν. 4172/13, θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.»
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/01/2014
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (
Σελίδα 1 από 1