Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Θεματική Ενότητα: ---Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)
Καθαρισμός πεδίων
15 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΠΟΛ. 1078/2012 - Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
Τύπος εγγράφου: Εγκύκλιος Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2012
του άρθρου 30 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. α' του
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2013
επιστημονικού προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών κ.λπ.), θέμα πραγματικό που κρίνεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, είναι δυνατόν το εισόδημά τους να χαρακτηρισθεί είτε ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ΄1 πηγής) είτε ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ πηγής). Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2013
εταιρία, που λειτουργεί υπό μορφή Α.Ε. (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση παροχής των ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), θα εκδίδονται αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2013
. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..
2. Άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος από προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) - Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις περιπτώσεις που αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2013
και αν το επάγγελμα του «ερευνητή» κατονομάζεται στην παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., δύναται να θεωρηθεί ότι αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.. Τα υπόψη πρόσωπα πρέπει να κρίνονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθόσον για να θεωρηθεί ότι δεν ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα του «ερευνητή», πρέπει όντως η κύρια δραστηριότητά τους να είναι άλλη
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 02/10/2012
με το Δ12Α 1129608 ΕΞ 2012/19.9.2012 έγγραφό της μας γνώρισε τα εξής: «1)Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) ως ακαθάριστο εισόδημα από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης θεωρείται το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων της επιχείρησης από τις κάθε είδους συναλλαγές αυτής, που έχουν σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα γενικά, καθώς και κάθε κέρδος που προκύπτει
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/08/2014
το Σχετικό">ν.4172/2013 και εφαρμοζόνταν για φορολογικά έτη που άρχισαν πριν την 1.01.2014, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το
σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 15/02/2013
. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά. 4. Με το υπ’ αρ. πρωτ. Δ12 1010476 ΕΞ 2013/17.1.2013 έγγραφό της η Δ/νση Φορολογίας εισοδήματος, μας γνώρισε τα εξής: « Με τις διατάξεις της περ. Α΄ της παρ.2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι, μεταξύ άλλων, και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 13/06/2018
Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Τόκοι 1.5.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς τόκους 1.5.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς τόκους 1.5.2 Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών 1.5.2.01 Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.01.91
Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
περιουσίας η οποία περιλαμβάνει γη, κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι φόροι μπορεί να επιβάλλονται επί των ιδιοκτητών, των ενοικιαστών ή και των δύο. Το ποσό των φόρων συνήθως είναι ποσοστό της εκτιμώμενης αξίας της περιουσίας που βασίζεται σε υποθετικό εισόδημα ενοικίου, τιμή πώλησης, κεφαλαιοποιημένη απόδοση, ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος και η τοποθεσία. Αντίθετα με τους τακτικούς φόρους
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/01/2014
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/01/2014
του Κ.Φ.Α.Σ., προβλέπεται η κατάργηση ορισμένων άρθρων και παραγράφων αυτού, επίσης με εφαρμογή από 1.1.2014.
Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ.
(
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/03/2014
στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, από 1.1.2014 και εξής, είναι:
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του
Σελίδα 1 από 1