Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Θεματική Ενότητα: ---Τελών και Ειδικών Φορολογιών (Τ. & Ε.Φ.)
Καθαρισμός πεδίων
6 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/03/2018
ΜΕΡΟΣ Δ΄/Άρθρο 56/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στο δεύτερο εδάφιο μετά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 μετά τις λέξεις «ιδιωτικής χρήσης» η φράση «μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρό- τες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δρα- στηριότητα» αντικαθίσταται από τη φράση «μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 28/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδη- μα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και κατά διακόσια τοις εκατό (200%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πρά- ξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/12/2016
εισοδήματος ([ΠΟΛ. 1069/2015]), της συγκεκριμένης καταβολής ως εισόδημα προερχόμενο από ακίνητη περιουσία, δεν αναιρεί τον αποζημιωτικό χαρακτήρα αυτής, όπως εξάλλου διαπιστώνεται και από τη νομολογία (ΑΠ 927/2015, κ.α.). 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, περ. δ.ii. του άρθρου 8 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο εκμισθωτής χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μπορεί να αιτηθεί την Αθήνα , 7
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/06/2013
το Σχετικό"> άρθρου 29 του ν. 3986/2011, σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στην παράγραφο αυτή. Όσα από τα επιδόματα – βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/07/2013
τρόπο τις οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας.
4. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει:
α) να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του
Σελίδα 1 από 1