Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Έτος: 2001
Καθαρισμός πεδίων
2 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/11/2001
Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το καθαρό εισόδημα προκύπτει με την εφαρμογή συ­ ντελεστή καθαρού κέρδους σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του καταβαλλόμενου ποσού και φορολο­ γείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20)%. Το ποσό του φόρου παρακρατείται από τις Σ.ΕΠ. κατά την καταβολή του ποσού στους δικαιούχους και καταβάλ­ λεται εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20
ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης». 22. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προσθέτονται υποπεριπτώσεις στστ' και ζζ' που έχουν ως εξής: «στστ) Εισόδημα που καταβάλλεται από ανώνυμη εται­ ρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπη­ ρεσίες που παρέχουν με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής. ζζ) Η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρμογή
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/10/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β}/Άρθρο 9
περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύ­ νουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7, εφόσον το συ­ νολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα είναι μέ­ χρι και είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ. Αν το συνολικό οικογενειακό φορολο­ γούμενο ει­ σόδημα είναι πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και μέχρι σαράντα
Σελίδα 1 από 1