255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 1 - Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δι­ καστική συμπαράσταση». 21.Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «β) Για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, κατά περίπτωση, ο επίτρο­ πος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης». 22. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προσθέτονται υποπεριπτώσεις στστ' και ζζ' που έχουν ως εξής: «στστ) Εισόδημα που καταβάλλεται από ανώνυμη εται­ ρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπη­ ρεσίες που παρέχουν με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής. ζζ) Η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 61, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει στην ημεδαπή». 23. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονο­ μικού έτους 2001 και μετά. 24. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 66 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί επί­ σης να καθορίζεται ειδικός τρόπος έκδοσης των καταλο­ γιστικών πράξεων που αφορούν τις δηλώσεις που ελέγ­ χονται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο καθώς και βεβαίωσης των οικείων διαφορών, με την έκδοση ενιαίας ανά φορολογικό αντικείμενο πράξης για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επέρχεται επίλυση των διαφορών.» 25. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Η πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς υπο­ βάλλεται, προκειμένου για σχολάζουσα κληρονομιά, από τον κηδεμόνα, για επιδικία από τον προσωρινό διαχειρι­ στή, για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο, για πτωχεύσα­ ντα από το σύνδικο, για ανήλικο από τον ασκούντα τη γο­ νική μέριμνα και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς ή γι' αυτόν που έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη και προκειμένου για θα­ νόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του.» 26. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της δια­ φοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτη­ σης, μη υπολογιζομένης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης μα­ ταίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς.» 27. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι φύλακες μεταγραφών υποχρεούνται να αρνη­ θούν τη μεταγραφή των δικαιοπραξιών για τις περιπτώ­ σεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και τις πε­ ριπτώσεις ε' της παραγράφου 1 και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, όπως επίσης και τη μεταγραφή του πρα­ κτικού συμβιβαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών του άρθρου 214 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και τη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας ή του κληρονομητηρίου, αν δεν προσκομι­ στεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλω­ ση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.» 28. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 81 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος η φράση «αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας από πεντακόσια (500) κυβικά εκατοστά και πάνω ή» διαγράφεται. 29. Η αναφερόμενη στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος παράγραφος 7 του άρθρου 13 τρο­ ποποιείται σε παράγραφο 8. 30. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστα­ ται ως εξής: «Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών εταίρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της.» 31. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστα­ ται ως εξής: «Η ανωτέρω επιχειρηματική αμοιβή θεωρείται ως λαμ­ βανόμενη, από το ήμισυ των συνολικών καθαρών κερδών της εταιρίας, που δηλώνονται με την οικεία ετήσια δήλω­ σή της και κατά το ποσοστό συμμετοχής των διαχειρι­ στών.» 32. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται. 33. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 30, 31 και 32 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001 και μετά και καταλαμβάνουν τα καθαρά εισοδήματα και τα κέρδη διαχειρίσεων που κλείνουν μετά από τις 30 Δεκεμβρίου 2000 και στο εξής. 34. Υπόχρεοι που υπάγονται στις διατάξεις των παρα­ γράφων 2, 3, 4, 30, 31 και 32, κατά περίπτωση, οι οποίοι υπέβαλαν την ετήσια φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2001 και δεν υπολόγισαν επιχειρηματική αμοιβή, στα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αυτήν, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, οφείλουν να υποβάλλουν την οικεία συμπληρωματική δήλωση του υπόχρεου νομικού προσώ­ που ή της κοινωνίας, καθώς και των φυσικών προσώπων που δικαιούνται την επιχειρηματική αμοιβή. Αν αυτοί οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν την οικεία φορολογική τους δήλωση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας φορολογικής αρ­ χής χωρεί οίκοθεν στη βεβαίωση ή την επιστροφή, κατά περίπτωση, του κύριου και πρόσθετου φόρου που προ­ κύπτει. 35. Οι διατάξεις του άρθρου 117 του Κώδικα Φορολο­ γίας Εισοδήματος καταργούνται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται. 36. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμε­ νης παραγράφου ισχύουν και για υποθέσεις που εκκρε­ μούν ενώπιον των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ