Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 2002
Καθαρισμός πεδίων
12 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/09/2002
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Οδηγία 2001/44" Το κεφάλαιο ΙΑ' του[ ν. 1402/1983] αντικαθίσταται ως α­ κολούθως: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών καθορίζονται: α) Ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης στους δικαιούχους των απαιτήσεων που προβλέπονται α­ πό το κεφάλαιο αυτό ή από τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του κεφαλαίου αυ­ τού, β) οι αρμόδιες αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων αυτών, γ) η τελωνειακή ή φορο­ λογική
Οι αιτήσεις συνδρομής, ο εκτελεστός τίτλος που επι­ τρέπει την είσπραξη και τα λοιπά έγγραφα που αναφέρο­ νται στο κεφάλαιο αυτό συνοδεύονται από μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους της αρμόδιας αρχής.
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποτελούν ε­ μπόδιο για την παροχή ευρύτερης αμοιβαίας συνδρομής, την οποία η Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη θα συμφωνούσαν μεταξύ τους, περιλαμβανομένου και του τομέα της κοινο­ ποίησης των δικαστικών και εξώδικων πράξεων.
Από τη δημοσίευση το νόμου αυτού καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις: α) το κεφάλαιο ΙΑ' του[ ν. 1402/1983] [ΦΕΚ 167 Α', 18.11.1983 (άρθρα 86­98)], β) το [π.δ. 134/1994] (ΦΕΚ 93 Α', 21.6.1994).
Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, που κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυ­ τού, δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν από αυτήν παρά μό­ νο στο αναφερόμενο στην αίτηση συνδρομής πρόσωπο, στα πρόσωπα και τις αρχές τις αρμόδιες για την είσπραξη της απαίτησης και στις δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν επιληφθεί των υποθέσεων που αφορούν στην είσπραξη των απαιτήσεων.
Ή Ελλάδα παραιτείται με τον όρο της αμοιβαιότητας απέναντι στα λοιπά κράτη μέλη από οποιαδήποτε απαίτη­ ση για την απόδοση των εξόδων που προκύπτουν από την αμοιβαία συνδρομή, την οποία παρέχει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού. Τα έξοδα αυτά ει­ σπράττονται σε βάρος του οφειλέτη κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέπεται: α) να επεκτείνονται ή περιορίζονται οι κατηγορίες απαιτήσεων που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαί­ ου αυτού, β) να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, με σκοπό προσαρμογής τους στις διατάξεις πράξεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ή αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται: α) Να παρέχει την προβλεπόμενη από τα προηγούμενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού συνδρομή, εάν η είσπραξη της απαίτησης, λόγω της κατάστασης του οφειλέτη, μπο­ ρεί να δημιουργήσει σοβαρές οικονομικές ή κοινωνικές δυσχέρειες στο κράτος όπου αυτή εδρεύει, εφόσον η νο­ μοθεσία της επιτρέπει ένα τέτοιο μέτρο για παρόμοιες ε­ θνικές απαιτήσεις. β) Να παρέχει την προβλεπόμενη
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' και η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 28 αντικαθίστανται, ως εξής: "α) οι μετοχές, οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλ­ λοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ
Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται για κάθε απαίτηση που αφορά: α) Στις επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα που α­ ποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής χρη­ ματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προ­ σανατολισμού και Εγγυήσεων, καθώς και για ποσά που πρέπει να εισπραχθούν στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών. β) Στις γεωργικές εισφορές και άλλα τέλη που προβλέ­ πονται
Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού νοούνται: α) Ως εισαγωγικοί δασμοί, οι δασμοί και οι φόροι ισοδυ­ νάμου αποτελέσματος επί των εισαγωγών και οι επιβα­ ρύνσεις επί των εισαγωγών, που έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ει­ δικών καθεστώτων για ορισμένα εμπορεύματα προερχό­ μενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. β) Ως εξαγωγικοί δασμοί, οι δασμοί
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 1. Η Άδεια Διαχείρισης Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης, των τύπων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 525 του Καν. (EOK) 2454/93, όπως ισχύει, που στο εξής θα αποκαλείται " Άδεια ", χορηγείται από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας
Σελίδα 1 από 1