Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Υπογράφοντες: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
20 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2014

Κατόπιν ερωτημάτων φορολογουμένων σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2013
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και για την αντιμετώπιση των φαινομένων φοροδιαφυγής που παρατηρούνται στο συγκεκριμένο τομέα οικονομικής δραστηριότητας, καθώς στην καθημερινή πρακτική συνήθως εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, με αποτέλεσμα την αποτροπή έκδοσης
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/11/2014
Κατόπιν ερωτημάτων ενδιαφερομένων σχετικά με τον τόπο φορολογίας στην παράδοση αεροσκάφους ελληνικού νηολογίου, μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, μεταξύ αλλοδαπών αντισυμβαλλόμενων, το οποίο μετά την παράδοσή του παραμένει μισθωμένο σε ελληνική αεροπορική εταιρία, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με την παρ.1 α του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2014
) του ν. 2963/2001, δεν συνιστούν «υπηρεσία εκμίσθωσης αγαθού», αλλά υπηρεσία μεταφοράς.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ, Κεφάλαιο Β΄ «Υπηρεσίες» του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/06/2013
υπηρεσιών», σε σχέση με την υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης μεταφορικών μέσων όταν αυτή παρέχεται σε μη υποκείμενο στο φόρο.
2. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 12 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/06/2014
Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε αεροπορικές εταιρίες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 27. 1α΄, γ΄ του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη που προορίζονται για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/07/2013
του άρθρου 34 του ν.3986/2011, καθώς και της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ «Εξαιρέσεις από το Παράρτημα» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/08/2011
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά. Σχετικά με τις διατάξεις του [ άρθρου 34 του ν.3986/2011] «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» και κατόπιν της εγκυκλίου [ΠΟΛ 1170/5.8.2011], παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 1. Σύμφωνα με την[ παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν.3986/2011], από 1.9.2011
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2011
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των σκαφών που ελλιμενίζονται ή/και χρησιμοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα.
Σε συνέχεια αναφορών και ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (1γ), 5 (παρ1), 10, 11 (1και 4) 13(1α), 14, 15, 24, 27(1α,γ,δ), 28(1α), 29 και 60 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/10/2011
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά και στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών.
Σε συνέχεια των εγκυκλίων
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/08/2011
της παραγράφου 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα ΦΠΑ ([ν.2859/2000]), όπως ισχύει. 1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του κοινοποιούμενου άρθρου, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις 27, 28 και 29 και καταργείται η περίπτωση 30 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ, προβλέποντας ότι ορισμένα αγαθά που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές μετατάσσονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/02/2014
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Για την εφαρμογή της παραγρ. 3 του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/11/2011
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β΄
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/01/2011
ΘΕΜΑ : Τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής - φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση εξαγωγών προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της εγκατάστασης του αγοραστή
Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής και τη φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση παραδόσεων αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε.Ε
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/02/2014
στο πλαίσιο της φορολογητέας με ΦΠΑ δραστηριότητας της επιχείρησης και να μην επιβαρυνθεί αυτή με τέλη χαρτοσήμου, έχει υποβληθεί, μετά από συνεννόηση με το ειδικό Γραφείο Φορολογίας, σχετικό ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ. προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ’αυτού λαμβανομένης υπόψη και της 3529/2010 απόφασης του Σ.τ.Ε..
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 14/11/2015
την κατακύρωση της προμήθειας και της εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στο κτίριο της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ., όπως αναλυτικά περιγράφεται στα πρακτικά της επιτροπής και την οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή στην εταιρεία ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, στην τιμή των 29.870,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 6.870,10 €, συνολικά 36.740,10 €. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στα 29.870,00 € + 6.870,10
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/12/2011
και σε αναλογίας 85% - 15% για την κατηγορία κινήτρων Β. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελούμενου δε μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο ωφελούμενος του προγράμματος υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του και για το ίδιο διάστημα να τηρεί φάκελο έργου, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έντυπα του προγράμματος, τα δύο
Σελίδα 1 από 1