Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Υπογράφοντες: ---ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
67 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/01/2017
Σχετ: α) Η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5006377 ΕΞ 2015/17-3-2015 ΕΔΥΟ Διεύθυνσης ΔΘΤΟΚ
β) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ 5014688ΕΞ2015/8-07-2015 ΕΔΥΟ Δ/νσης ΕΦΚ και ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/01/2017
> (ΦΕΚ 37/Α΄) και ισχύει, ορίζεται απαλλαγή από το δασμό και το τέλος ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων.
Επιπλέον, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 27 παρ. στ) περ. αα) του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/11/2016
ΘΕΜΑ: «Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ και αντίστροφα». Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ [(ν. 2859/2000]), όπως τροποποιήθηκε με το[ άρθρο 251 του ν. 4281/08].08.2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/08.08.2014) και ισχύει, για τη μετάταξη υποκείμενου στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο
ΠΟΛ. 1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων καθώς και των τελωνειακών τους αντιπροσώπων αναφορικά με την υποχρέωση ή μη απόκτησης ΑΦΜ για εγκατεστημένα σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε ή εκτός Ε.Ε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και πραγματοποιούν εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων ή θέτουν εμπορεύματα τρίτων χωρών σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα μέσω υποβολής των κατά περίπτωση προβλεπομένων τελωνειακών παραστατικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : i. Αριθμοί αναγνώρισης οικονομικών φορέων : για τελωνειακούς σκοπούς (αριθμός EORI) και σκοπούς ΦΠΑ (ΑΦΜ) Με τον καν. αριθ. 312/2009 της Επιτροπής καθιερώθηκε, από 01.07.2009, η χορήγηση ενός αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης σε κάθε οικονομικό φορέα (αριθμός EORI-Economic Operator Registration Identification) ώστε να χρησιμεύει ως κοινό στοιχείο αναφοράς στις συναλλαγές των οικονομικών φορέων με τις τελωνειακές αρχές σε όλη την Ένωση καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών των Κρατών-Μελών.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/09/2016
οικονομικών φορέων : για τελωνειακούς σκοπούς (αριθμός EORI) και σκοπούς ΦΠΑ (ΑΦΜ)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ1124417ΕΞ2016/2016 - Κοινοποίηση του άρθρου 61 του ν.4370/2016 (Α΄ 37) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ2016/21.07.2016 ΑΥΟ «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ. (Β΄ 2375).
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/08/2016
αποθηκευτή-προμηθευτή.
Ο αναλογών ΦΠΑ στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-προμηθευτή με την υποβολή Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, επί της φορολογητέας αξίας που καθορίζεται βάσει του άρθρου 19 του ν.2859/00 (Κώδικας ΦΠΑ).
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔΑ1055263ΕΞ2016/2016 - Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ΄ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/08/2016
κινδύνου των πάσης φύσεως πληροφοριών. - τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πάσης φύσεως αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από τα Τελωνεία. - τον εκ των προτέρων έλεγχο για τη χορήγηση αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα και αδειών αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και την εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για την παράδοση αγαθών
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/07/2016
σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καυσίμου να υπερβαίνει τις οριζόμενες στον εν λόγω πίνακα ανώτατες ποσότητες.
ii. Όσον αφορά τον φόρο προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α) :
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγρ. 1α και 1γ του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/04/2016
/> μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων δηλ. μεταβίβαση του δικαιώματος να διαθέτει κάποιος ως κύριος αγαθά με την έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων και
 μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης κατά τα ειδικότερα συμφωνηθέντα στη σύμβαση πώλησης.
Παράλληλα και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας ΦΠΑ (άρθρο 24
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔ Α 1055263 ΕΞ 2016/2016 - Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ΄ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2016
που διενεργούνται από τα Τελωνεία. - τον εκ των προτέρων έλεγχο για τη χορήγηση αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα και αδειών αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και την εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριμένα, με βάση τα ανωτέρω, οι ΕΛ.Υ.Τ. παρέχουν πληροφορίες μέσω ανάλυσης κινδύνου στα τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/02/2016
1. Ενόψει της έναρξης της υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2015, παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο σύστημα TAXIS των αιτήσεων επιστροφής που έχουν υποβληθεί κατά το έτος 2015 (πωλήσεις 2014) άμεσα και όχι αργότερα από τις 22.02.2016.
Σελίδα 1 από 4