Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Έτος: 2011
Καθαρισμός πεδίων
28 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/06/2011
, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές και περί ΦΠΑ διατάξεις σχετικά με την είσπραξη ή απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
2. Επιπλέον όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2011
Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/08/2011
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά. Σχετικά με τις διατάξεις του [ άρθρου 34 του ν.3986/2011] «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» και κατόπιν της εγκυκλίου [ΠΟΛ 1170/5.8.2011], παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 1. Σύμφωνα με την[ παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν.3986/2011], από 1.9.2011
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/12/2011
/art/47" title="Δείτε το Σχετικό"> άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 344 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυ- τικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (C 351/02.12.2011) και ισχύει για το έτος 2012.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2011
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των σκαφών που ελλιμενίζονται ή/και χρησιμοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα.
Σε συνέχεια αναφορών και ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (1γ), 5 (παρ1), 10, 11 (1και 4) 13(1α), 14, 15, 24, 27(1α,γ,δ), 28(1α), 29 και 60 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/10/2011
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά και στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών.
Σε συνέχεια των εγκυκλίων
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/08/2011
της παραγράφου 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα ΦΠΑ ([ν.2859/2000]), όπως ισχύει. 1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του κοινοποιούμενου άρθρου, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις 27, 28 και 29 και καταργείται η περίπτωση 30 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ, προβλέποντας ότι ορισμένα αγαθά που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές μετατάσσονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/11/2011
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β΄
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/01/2011
ΘΕΜΑ : Τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής - φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση εξαγωγών προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της εγκατάστασης του αγοραστή
Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής και τη φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση παραδόσεων αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε.Ε
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/12/2011
ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θέματος επιστροφής ΦΠΑ για αγορές αγαθών που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξιδιώτες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες οι οποίοι αναχώρησαν από τη χώρα μας προς τρίτη χώρα, κατά τις ημερομηνίες 12, 13, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2011 και 5, 14, 15, 17, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2011.
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/01/2011
, για την απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης πρέπει: α. Ο εισαγωγέας (διασαφιστής) να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα. β. Ο αγοραστής των εμπορευμάτων, προς τον οποίο αυτά αποστέλλονται, να είναι εγκατεστημένος στο άλλο Κράτος Μέλος, να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ.Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών αποδεικνύεται από τα αναγραφόμενα αντίστοιχα στοιχεία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2011
Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αριθ. Δ17Ε 5031360 ΕΞ/14.07.2011 Α.Υ.Ο, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄/1725/02.08.2011, με την οποία τροποποιείται η αριθ.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/05/2011
ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών ως προς τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μεταφορικού μέσου ως καινούργιου
Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. α’ και β’ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (περί ΦΠΑ) θεωρούνται ως «μεταφορικά μέσα» τα ακόλουθα μέσα, τα οποία προορίζονται
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/05/2011
Κώδικα ΦΠΑ” ώστε να ενσωματωθούν στο εσωτερικό μας δίκαιο οι τροποποιήσεις των αντίστοιχων διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας ΦΠΑ αριθ.
2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου όπως θεσπίστηκαν με τις οδηγίες αριθ. 2009/162/ΕΕ και αριθ. 2009/69/ΕΚ του Συμβουλίου.
Ειδικότερα, με το κοινοποιούμενο
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/07/2011
ΦΠΑ” και ορισμένες διατάξεις του Ν.
2960/2001
“Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, αντίστοιχα και σας γνωρίζουμε, στον τομέα αρμοδιότητάς μας, τα ακόλουθα :
1. Τροποποίηση του Παραρτήματος III του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 34 του Ν. 3986/2011) Με το
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/07/2011
ανενεργών διατάξεων που σχετίζονται με τα υπό κρίση καθεστώτα αφορά την δασμολογική μεταχείριση των εισαγομένων αγαθών που προορίζονται να τεθούν στα καθεστώτα αυτά. Παρ΄ όλα αυτά, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των καθεστώτων (νόμοι, Π.Δ., Β.Δ.,Ν.Δ.) είναι ενεργείς και εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις εν λόγω επιχειρήσεις και όσον αφορά την φορολογική από πλευράς ΦΠΑ
Σελίδα 1 από 2