Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Έτος: 2015
Υπογράφοντες: ---ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
22 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 04/06/2015
Σχετ.: Το με ημερομηνία 16.3.2015 έγγραφο της εταιρείας ………………. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω έγγραφο της εταιρείας ………….., με συνημμένες σχετικές συμβάσεις και απάντηση της υπηρεσίας μας σε προηγούμενο ερώτημά της, στο οποίο ερωτάται εκ νέου η μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ σε περίπτωση που ολόκληρο κτίριο (και όχι τμήμα αυτού) υπεκμισθώνεται σε πελάτη προκειμένου να φυλάσσει
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 13/10/2015
για την εκτέλεση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του ΚΕΚ καθώς και β) την απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ (φορέα του Υπουργείου Παιδείας), με την οποία αναγνωρίζονται συγκεκριμένα πρόσωπα ως εκπαιδευτές προκειμένου να διδάξουν στο πλαίσιο έργου για την κατάρτιση ανέργων, που περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση αυτών στους χώρους επιχείρησης. Τα ερωτήματα που έχουν τεθεί αφορούν στην αντιμετώπιση ως προς το ΦΠΑ της αμοιβής
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2015
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18257/10.08.2015 έγγραφό σας Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το έγγραφο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…….», με το οποίο ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση, από πλευράς ΦΠΑ, των υπηρεσιών μεσολάβησης (πρακτορείας) που το εν λόγω πρακτορείο ταξιδιών λαμβάνει από πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 26/10/2015
Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες, ….., μοριοδότησης στο πλαίσιο διεξαγωγής ιατρικών συνεδρίων. Σχετ: Τα με αριθμ…………………………………………………….. έγγραφα της ……ΔΟΥ Αθηνών. Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφά σας το Νοέμβριο του 2004, υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες Συμφωνητικό, μεταξύ του ……………..το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 23/12/2015
ή μη της απαλλαγής αφορά μόνο την παροχή των υπηρεσιών ή συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω απαλλαγή και η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της εν λόγω εκδήλωσης Σε απάντηση των ανωτέρω, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ ([ν.2859/2000]), όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το φόρο
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2015
υπηρεσίας. Όταν η φύση και η χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν του επιτρέπουν να προσδιορίσει τη μόνιμη εγκατάσταση στην οποία παρέχεται η υπηρεσία, ο παρέχων, με σκοπό τον προσδιορισμό της εν λόγω μόνιμης εγκατάστασης, εξετάζει συγκεκριμένα αν η σύμβαση, το δελτίο παραγγελίας και ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος του λήπτη και του έχει κοινοποιηθεί από το λήπτη καθιστούν τη
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 27/10/2015
με πολιτιστικούς σκοπούς, νομίμως εγγεγραμμένος στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο ……, κατ’ εφαρμογή της Απόφασης του ίδιου Δικαστηρίου με Αριθμό …./2011. Η Δ.Ο.Υ. …… απέρριψε στις 02.09.2015 αίτημα που υπέβαλε ο Σύλλογος «……», για απαλλαγή από το Φ.Π.Α., βάσει του άρθρου 22.1.ιη΄ του Κώδικα ΦΠΑ ([ν.2859/2000]), όπως ισχύει και της ΑΥΟ Π.6786/640/07.10.1986, της μουσικής εκδήλωσης
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2015
του εμπορεύματος (θέση 46 ΕΔΕ). - Δεν έχει μεταβληθεί η εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με το εν λόγω προϊόν (π.χ., Ν. 2589/2000 – Κώδικας ΦΠΑ όσον αφορά το Παράρτημα ΙΙΙ,
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/12/2015
του ΕΔΕ, αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας του εμπορεύματος, για σκοπούς επιβολής της εθνικής φορολογίας που εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές κατά τον τελωνισμό, όπως είναι ο ΦΠΑ, οι ΕΦΚ, το τέλος ταξινόμησης, ο φόρος πολυτελείας, κλπ. Κατά συνέπεια, η ορθή υποστήριξη της δηλούμενης στη θέση 46 δασμολογητέας αξίας με κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης στοιχείων αξίας DV1
Σελίδα 1 από 2