Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Έτος: 2015
Υπογράφοντες: ---ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
19 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 20/04/2015
Σχετ: Το από 18.03.2015 έγγραφo του κου ………… Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του κ. ……………, κλινικού διαιτολόγου – διατροφολόγου μαζί με συνημμένη σε αυτό τη σύμβαση μίσθωσης έργου που έχει συνάψει με το Δήμο ………………, με το οποίο ερωτά για την αντιμετώπιση ΦΠΑ των υπηρεσιών που θα παρέχει προς το Δήμο και παρακαλούμε να αποφανθείτε σχετικά, σύμφωνα και με τα πραγματικά περιστατικά, λαμβάνοντας υπόψη
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 03/06/2015
Σχετ.: Το από 8.5.2015 έγγραφό σας Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το παραπάνω θέμα εγγράφου με το οποίο ερωτάτε για την αντιμετώπιση ΦΠΑ των αμοιβών που λαμβάνουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) από άλλες επιχειρήσεις για το προσωπικό που διαθέτουν σε αυτές και τις πρόσθετες υπηρεσίες εύρεσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού καθώς και τις υπηρεσίες διαχείρισης
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2015
΄Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από :
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 17/06/2015
Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης. Σχετ: Τα από 9.4.2015,15.5.2015 και 19.5.2015 έγγραφά σας Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά σας έχει τεθεί το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης, από πλευράς ΦΠΑ, της αμοιβής για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 και 8 του Κώδικα
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 29/04/2015
Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς. Σχετ: Το από 3.3.2015 έγγραφό σας Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας έχει τεθεί το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης, από πλευράς ΦΠΑ, της αμοιβής για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 και 8
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/03/2015
την πραγματικότητα δεδομένου ότι πληρωτής είναι η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών που πραγματοποιεί την παράδοση (πώληση) και όχι το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το πλοίο ή το αεροσκάφος. Επιπλέον δε, η μη σωστή αποτύπωση του γεγονότος έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό είσπραξης από την εταιρεία εμπορίας
πετρελαιοειδών για φορολογικούς σκοπούς ( π.χ. έκπτωση ΦΠΑ εισροών).
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ 2015/2015 - «Κοινοποίηση του άρθρου 13 του ν.4346/2015 (Φ.Ε.Κ. 152/Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και της υπ’ αριθμ.ΔΕΦΚΦΒ5026381ΕΞ2015/16.12.2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για τηνεπιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»(Φ.Ε.Κ. 2785/Β ́)
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/12/2015
και η παροχή υπηρεσιών που συντελείται εντός του χώρου της φορολογικής αποθήκης απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Επιπλέον με τη δήλωση (Δ.Ε.Φ.Κ.) που υποβάλλεται συνεπεία της εξόδου των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη εισπράττεται ο αναλογών, βάση του[ άρθρου 19 του ν.2859/00], ΦΠΑ και διενεργείται η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ( άρθρο 30 [ν.2859/00], άρθρο 109 [ν.2960/01], Δ.758/397/02
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/07/2015
επιβαρύνσεων καθώς και του ΦΠΑ βάσει του[ άρθρου 20 του Ν. 2859/2000] «Κώδικας ΦΠΑ» δηλ. βάσει του τιμολογίου της τελευταίας μεταβίβασης, του ποσού του δασμού και των λοιπών παρεπομένων εξόδων της εισαγωγής. Σε περιπτώσεις εργασιών τελειοποίησης για λογαρισμό εντολέα εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα (εργασίες φασόν), οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε είσπραξη του ΦΠΑ βάσει του ιδίου ως άνω άρθρου δηλ. βάσει
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/04/2015
κατανάλωσης και τον ΦΠΑ από: α) το Γενικό Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (HQ NDC-GR) και β) από τα αλλοδαπά μέλη του Επιτελείου, καθώς και τα εξαρτώμενα από αυτά πρόσωπα, που είναι οι καθορισθείσες με την ως άνω παράγραφο 6 του συνημμένου Παραρτήματος του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/01/2015
ή να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.22 11:10:25 EET Reason: Location: Athens ü Επειδή η εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ, δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης. ü Διαδικασίες τηρούνται για την ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται προς ή εξέρχεται από τη χώρα μας με δίκτυο
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/11/2015
, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα, Ορφανοτροφεία, Βρεφοκομεία, Άσυλο Ανιάτων, Οργανισμός Διαθέσεως Αρωγής Φίλων Ελλάδος, Ιδρύματα Προστασίας Τυφλών. (β) τα αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία του Ν.Δ. 1111/72 «Περί Φιλανθρωπικών Σωματείων», (γ) οι Δήμοι και Κοινότητες, (δ) τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απαλλαγή από ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 18/12/2015
παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό και ΦΠΑ των ειδών πρώτης ανάγκης που εισάγονται από τα δικαιούχα πρόσωπα των ανωτέρω διατάξεων για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/10/2015
ηλεκτρικής ενέργειας) υποβάλλονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την απόδοση MRN στην διασάφηση, ώστε το αρμόδιο Τελωνείο να μπορεί να διενεργεί τους διασταυρωτικούς ελέγχους για την απαλλαγή από το ΦΠΑ. Ειδικότερα :
ΝΟΜΟΣ 4350/2015 - Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α΄ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει, αναφορικά με την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών μέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβολών, καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α΄ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α΄ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την Αποκατάσταση των Ζημιών από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α΄ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»» (Α΄ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών» (Α΄ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α΄ 102), ι) της από 10 Σεπτεμβρίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Α΄ 108), ια) της από 25 Σεπτεμβρίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4111/2013» (Α΄ 119) και ιβ) της από 7.10.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 127) και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2015
Σελίδα 1 από 1