Επιλογές
Έτος: 2012
Θεματική Ενότητα: Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης
Καθαρισμός πεδίων
47 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 22/06/2012
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 17/12/2012
Ατομική διοικητική λύση 4/2012 - Περί της επικύρωσης αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από το πρωτότυπο 1.- Αναφορικά με το αριθ………………………………. έγγραφό σας, για το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε, κατά τον τομέα αρμοδιότητάς μας, ότι σχετικές είναι οι αριθ.417/2006 και 14/2007 γνωμοδοτήσεις του τμήματος Γ’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις οποίες, στην περίπτωση όπου, με ειδικές διατάξεις ρυθμίζεται ειδικώς το ζήτημα του τρόπου θεωρήσεως – επικυρώσεως αντιγράφων εγγράφων (όπως π.χ. του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας), δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, όπως ισχύει) και αυτές του άρθρου 52 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» και, επομένως, τα επικυρωμένα αντίγραφα από άλλο όργανο, εκτός αυτού που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις ότι έχει τη σχετική αρμοδιότητα, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από την υπηρεσία στην οποία θα υποβληθεί το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 18/09/2012
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 29/05/2012
Σελίδα 1 από 3