Επιλογές
Έτος: 2014
Καθαρισμός πεδίων
5359 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 268
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/10/2014
ΝΟΜΟΣ 4296/2014 - Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/10/2014
Σελίδα 1 από 268