194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»
Άρθρο πρώτοΕισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εισάγεται στο χώρο της υγείας το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων (Σ.Α.Ν.). Είναι καθολικό σύστημα κατανομής αμοιβών, οικονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, επί τη βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εισαγωγής, διάγνωσης και θεραπείας ασθενών που παρέχονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Σ.Α.Ν.: α) καταλαμβάνει όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, με εξαίρεση αυτές που αφορούν: αα) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε ψυχιατρικά νοσοκομειακά τμήματα, ββ) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και γγ) στην αποκατάσταση σε εξειδικευμένα νοσοκομειακά τμήματα ή κέντρα αποκατάστασης, β) βασίζεται στη μεθοδολογία του συστήματος Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων (DRG−Diagnosis Related Groups), γ) προβλέπει ως κεντρική αρχή τον καθορισμό δίκαιης αμοιβής για όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, ανά περιστατικό ασθενούς και δ) συνιστά ένα εθνικής εμβέλειας καθολικό σύστημα καθορισμού αμοιβών επί τη βάσει διαγνωστικά ομοιογενών ομαδοποιήσεων των υπηρεσιών ανά περιστατικό, καθώς και συνυπολογισμού δαπανών κάθε είδους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, κατά το στάδιο της πλήρους θέσεώς του σε εφαρμογή, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, και η μισθοδοσία των ιατρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Σ.Α.Ν. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2015, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία που θα επιλεχθούν για το σκοπό αυτόν και από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Ως ημερομηνία καθολικής εφαρμογής του Σ.Α.Ν. ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 1η Ιουνίου 2015 έως και την 1η Ιανουαρίου 2017 εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με το Σ.Α.Ν. οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που έχουν εκδοθεί για τον καθορισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Από τη θέση του σε πλήρη εφαρμογή, την 1η Ιανουαρίου 2017, το Σ.Α.Ν. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από τους πόρους των ασφαλιστικών οργανισμών και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Σ.Α.Ν. από την 1η Ιουνίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καθορίζονται κάθε φορά τα νοσοκομεία που εντάσσονται στο Σ.Α.Ν.. Επίσης, με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών μπορεί να παρατείνεται η ημερομηνία της καθολικής εφαρμογής του Σ.Α.Ν., σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας εισαγωγής του, λόγω της ανεπαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού των νοσοκομείων, της ανάγκης πρόσθετου χρόνου επεξεργασίας των δεδομένων, της πρόσκαιρης αδυναμίας ένταξης στο Σ.Α.Ν. ορισμένου τύπου ασθενειών και θεραπευτικών μεθόδων, των τυχόν καθυστερήσεων στη διαμόρφωση του ενιαίου συντελεστή βαρύτητας ανά Διαγνωστικά Ομοιογενή Ομάδα ή άλλων τεχνικών προβλημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περιπτώσεις αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσοκομείων ως προς τις οποίες συντρέχουν ειδικά χαρακτηριστικά, όπως ειδικά γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταμένο ωράριο λειτουργίας προσωπικού λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης τους και οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από το Σ.Α.Ν., μπορεί να καθιερώνονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών της προηγουμένης παραγράφου, πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με σκοπό τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαρκή επικαιροποίηση του Σ.Α.Ν. συστήνεται με το έκτο άρθρο του παρόντος νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων, καθώς και για τη διαμόρφωση του Καταλόγου Κωδικών − Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών (ICD − International Classification of Disease), η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. προτείνει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) την ενδεδειγμένη Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και τον Κατάλογο Κωδικών ICD, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά της με τη δημιουργία του Σ.Α.Ν. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων. Το ΚΕ.Σ.Υ. υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή στο ΚΕ.Σ.Υ. της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., ορίζεται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών ICD, που θα επιλεγούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίτευξη του έργου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης εταιρικής της χρήσης, το Εποπτικό Συμβούλιό της υποβάλει πρόταση προς την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των ιδιωτικών κλινικών για τη συμμετοχή της στα διοικητικά όργανα της εταιρείας και στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Άρθρο δεύτεροΑποστολή στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές

Για τη δημιουργία και τη διαρκή ανάπτυξη του Σ.Α.Ν., όλα τα δημόσια νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας αποστέλλουν στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή, αρχείο με τα στοιχεία των ασθενών και τα ιατρικά και διοικητικά δεδομένα από το φάκελο νοσηλείας τους, όπως δεδομένα εισαγωγής, αιτία εισαγωγής, εξιτήριο και τα γενικά δεδομένα. Τα Αρχεία Νοσηλείας περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης, όπως A.M.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.. Για την τήρηση του αρχείου αυτού και την επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύουν. Παρέχεται, επίσης, νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. στα πληροφοριακά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, καθώς και στο πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων ανά ιατρική μονάδα (ESYNET) και στο πρόγραμμα «Xάρτης Yγείας» προς επαλήθευση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων κοστολόγησης, ανά περιστατικό ασθενούς, που αποστέλλονται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα επιμέρους στοιχεία που δικαιούται να λαμβάνει από τους ως άνω φορείς η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., ο τρόπος κωδικοποίησης και διασφάλισης της μυστικότητάς τους, ο τρόπος επεξεργασίας, ο χρόνος διατήρησης και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., που εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014, εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων, αναφορικά με την αποστολή των ιατρικών στοιχείων, καθώς και στοιχείων από το διοικητικό και τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, το περιεχόμενο των αρχείων ανά ασθενή που αποστέλλονται υποχρεωτικά, την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής των δεδομένων από τα νοσοκομεία, τη χρονική συχνότητα αποστολής των δεδομένων, το χρόνο διατήρησης, τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης ασθενών και τη μεθοδολογία διαφύλαξης της μυστικότητας, τη διαβάθμιση και την ασφαλή ηλεκτρονική μετάδοση των αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και πληροφοριακό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται: το είδος, το εύρος, η κλιμάκωση των κυρώσεων, που θα επιβάλλονται σε βάρος των διοικητών των νοσοκομείων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο, καθώς και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων. Το ύψος της χρηματικής ποινής δεν μπορεί να ξεπερνά τις μηνιαίες αποδοχές των διοικητών των νοσοκομείων και σε περίπτωση υπότροπης άρνησής τους προς συμμόρφωση, μπορεί να οριστεί ως πειθαρχική ποινή η προσωρινή ή οριστική παύση από τα καθήκοντά τους.

Άρθρο τρίτοΑποστολή αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία

Εκτός από την υποχρέωση του δεύτερου άρθρου του παρόντος, τα δημόσια νοσοκομεία έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν τα στοιχεία κόστους νοσηλείας ανά περιστατικό ασθενούς. Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, του δεύτερου άρθρου του παρόντος, μετά από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., εξειδικεύεται το περιεχόμενο της ως άνω υποχρέωσης των δημοσίων νοσοκομείων, το περιεχόμενο και η μορφή των στοιχείων κόστους ανά ασθενή, ο ηλεκτρονικός τύπος καταγραφής των δεδομένων από τα νοσοκομεία, η περιοδικότητα αποστολής των δεδομένων, τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης των ασθενών, η διαβάθμιση και η ασφαλής ηλεκτρονική μετάδοση των αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και πληροφοριακό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος. Οι κυρώσεις του δεύτερου άρθρου επιβάλλονται και σε περίπτωση που δεν τηρείται από τα νοσοκομεία η υποχρέωσή τους για την αποστολή των αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών.

Άρθρο τέταρτοΑποστολή αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών από ιδιωτικές κλινικές

Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. μεριμνά για τη συλλογή των αντίστοιχων Αρχείων Κόστους Νοσoκομειακών Υπηρεσιών από ιδιωτικές κλινικές. Προς το σκοπό αυτόν προβαίνει στην αναλυτική ενημέρωση των διοικήσεων των ιδιωτικών κλινικών ως προς τα οφέλη της δημιουργίας του Σ.Α.Ν. και συνάπτει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες συμμετοχής τους στην ανάπτυξή του, όπως συμφωνίες συμμετοχής στη διαδικασία της διαβούλευσης και εθελοντικής αποστολής των Αρχείων Κόστους Νοσηλείας ασθενών τους. Στις συμφωνίες αυτές προσδιορίζεται από την Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. το πλαίσιο και ο βαθμός συνεργασίας με τις ιδιωτικές κλινικές, όπως αυτά αποφασίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιό της.

Άρθρο πέμπτοΑποστολή αρχείων ασθενών από τον Εθνικό

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία Ο ΕΟΠΥΥ, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο ταμείο, υπόχρεο στην καταβολή αμοιβής νοσοκομειακών υπηρεσιών για λογαριασμό των ασφαλισμένων του, υποχρεούται να αποστέλλει σε τακτική βάση στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης, όλα τα ιατρικά και διοικητικά αρχεία νοσηλείας και κόστους θεραπείας, του συνόλου ασφαλισμένων του, όπως αυτά απεικονίζονται στα αποσταλμένα τιμολόγια. Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. έχει δικαίωμα πρόσβασης στα πληροφοριακά δεδομένα της Η.ΔΙ.Κ.Α. για τη λήψη των ανωτέρω αρχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης, ο τρόπος μετάδοσης και το περιεχόμενο των δεδομένων. Η υποχρέωση αποστολής των αρχείων από τον ΕΟΠΥΥ και τα ανωτέρω ταμεία καταλαμβάνει όλους τους ασφαλισμένους τους που εισήχθησαν σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Ο ηλεκτρονικός τρόπος μετάδοσης των αρχείων, το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενό τους και η περιοδικότητα της μετάδοσης ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται: το είδος, το εύρος, η κλιμάκωση των κυρώσεων, που θα επιβάλλονται σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, καθώς και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων. Το ύψος της χρηματικής ποινής δεν μπορεί να ξεπερνά τις μηνιαίες αποδοχές των νομίμων εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ και σε περίπτωση υπότροπης άρνησής τους προς συμμόρφωση μπορεί να οριστεί ως πειθαρχική ποινή η προσωρινή ή οριστική παύση από τα καθήκοντά τους.

Άρθρο έκτοΣύσταση − Μορφή Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών και διοικητικών πράξεων και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄314), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συμπληρωματικά στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 3429/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται από τον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Εταιρεία αναλαμβάνει το έργο της δημιουργίας, διαχείρισης και επικαιροποίησης, σε σταθερή ετήσια βάση, του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων, όπως αυτό καθορίζεται στο πρώτο άρθρο του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας συναφή έργα που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο έβδομοMετοχικό κεφάλαιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι προσωπικές και μεταβιβαστές με τους περιορισμούς των κατωτέρω παραγράφων. Η μεταβίβαση των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ τρίτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές μόνο προς αντιπροσωπευτικές ενώσεις ιδιωτικών κλινικών και ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών σε ποσοστό που ουδέποτε θα υπερβαίνει το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των μετοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς και ιατρικούς συλλόγους) σε ποσοστό που ουδέποτε θα υπερβαίνει το ποσοστό του είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) του συνόλου των μετοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει σε αυτή ώστε το ποσοστό του να μηv μειώνεται κάτω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι μετοχές που με οποιονδήποτε τρόπο κτώνται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να μεταβιβαστούν περαιτέρω παρά μόνο προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των ιδιωτικών κλινικών στο μετοχικό κεφάλαιο δύνανται να συγκροτήσουν αντιπροσωπευτικές ομοιοεπαγγελματικές ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προάσπιση των συμφερόντων τους μέχρι την 1η Ιουνίου 2015. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. ελέγχει την αντιπροσωπευτικότητα των ενώσεων αυτών και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ως προς την καταλληλότητά τους για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., καθώς και το ενδεδειγμένο ποσοστό συμμετοχής για τη διασφάλιση της αναλογικής και ισότιμης εκπροσώπησής τους.

Άρθρο όγδοοΠόροιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πόροι της Εταιρείας είναι: α) Τα έσοδα από τις αμοιβές των υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει στον ΕΟΠΥΥ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για τη λειτουργία και την επικαιροποίηση του Σ.Α.Ν., σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις παραμέτρους για την κατανομή των αμοιβών που ανανεώνονται κάθε φορά. Υπόχρεοι στην καταβολή της ανωτέρω αμοιβής είναι, σε κάθε περίπτωση από την 1η Ιουνίου 2015, ο ΕΟΠΥΥ και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, για την κατανομή των αμοιβών που οφείλουν για νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς τους ασφαλισμένους τους και το Ελληνικό Δημόσιο, με την επιβάρυνση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, για την καταβολή των αμοιβών που αναλογούν σε νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ανασφάλιστους. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζονται το ύψος της αμοιβής που πρέπει να καταβάλλουν κάθε έτος οι υπόχρεοι, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της, καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη τήρησης της υποχρέωσης καταβολής. β) Τα έσοδα από τις αμοιβές των υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει, στα δημόσια νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές, στον ΕΟΠΠΥ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που αποστέλλονται από τους φορείς αυτούς, βάσει μεταξύ τους σύμβασης με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, λόγω της ιδιότυπης τεχνικής μοναδικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών, το έργο που παρέχεται και η αμοιβή της Εταιρείας. γ) Τα έσοδα από τη συμμετοχή της Εταιρείας στην υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. δ) Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την Εταιρεία. ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίμων της. στ) Τα έσοδα από την εκμίσθωση, την εκμετάλλευση και την εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της και ζ) τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη χρηματοδότηση του έργου και γενικά των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει και να λαμβάνει δάνεια από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς ή από οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3429/ 2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το συνολικό ύψος των εσόδων της Εταιρείας, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τη σύνταξη και έγκριση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού της για το επόμενο έτος και την ετήσια έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών της κατά την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας για την κατανομή των εσόδων της Εταιρείας στους φορείς που εξυπηρετεί.

Άρθρο ένατοΑτέλειες

Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο δέκατοΚαταστατικό της Εταιρείας

Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ − ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία Η εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «Diagnosis Related Groups Societé Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος «GREEK D.R.G. INSTITUTΕ S.A.».

Άρθρο 2Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας η έδρα της μπορεί να μεταφέρεται.

Άρθρο 3ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι: α) Η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων, η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση ενός Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων για την κατανομή όλων των πόρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος. β) Η ηλεκτρονική συγκέντρωση όλων των οικονομικών και ιατρικών στοιχείων και των στοιχείων από το διοικητικό φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές. γ) Η συνεργασία και η διασύνδεση με αντίστοιχους διεθνείς φορείς. δ) Η θέση σε λειτουργία και η διαρκής επικαιροποίηση του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων, επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών του συστήματος DRG. ε) Η ενοποίηση και η διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της νοσοκομειακής δαπάνης στην Ελλάδα. στ) Η παροχή συμβουλών και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρμόδιους φορείς για τα ως άνω θέματα. ζ) Η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών στατιστικών στοιχείων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων για τη λειτουργία του Σ.Α.Ν.. η) Η συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών και μετά από κατάλληλη επεξεργασία η διαμόρφωση της πρότασής της προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με το Σ.Α.Ν. που ισχύει κάθε έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία: α) Εξασφαλίζει τη χρήση της άδειας λειτουργίας ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος DRG κατάλληλου για τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη διαχείριση και τη συντήρηση του Συστήματος Αμοιβής Νοσοκομείων, σύμφωνα με τα παραπάνω. β) Παρέχει στους φορείς προς χρήση σχετικές συμβατές ηλεκτρονικές εφαρμογές έναντι αμοιβής. γ) Αναθέτει σε τρίτους έργα για τη λειτουργία και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. δ) Συνεργάζεται με φορείς και ιδίως με πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα καινοτομίας, ενώσεις ασθενών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. Διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια και σεμινάρια, διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδίδει το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. ε) Υλοποιεί ή συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των οποίων μπορεί να καθίσταται τελικός δικαιούχος. στ) Προσλαμβάνει προσωπικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα εν συνεχεία στο άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 4Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5Μετοχικό κεφάλαιο − ΜετοχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές, επιδεκτικές μεταβίβασης μετοχές, σύμφωνα με τους όρους του έβδομου άρθρου του νόμου με τίτλο «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ», ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία. Το σύνολο των μετοχών περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από εφάπαξ εισφορά σε μετρητά σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 7313), η οποία καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 6Aρμοδιότητες της Γενικής ΣυνέλευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, εκτός από εκείνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, τηρώντας τις διατάξεις του ν. 3429/2005 και συμπληρωματικά του κ.ν. 2190/1920 για τα ακόλουθα: α) την τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από την τροποποίηση του σκοπού, τη λύση της Εταιρείας, τη σύντμηση της διάρκειας της Εταιρείας και τις διατάξεις του Εποπτικού Συμβουλίου, για την τροποποίηση των οποίων απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, β) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωτών τους, δ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης, ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, στ) τη συγχώνευση της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, ζ) το διορισμό εκκαθαριστών, η) τον ορισμό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/ 2005, θ) την έγερση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των καθηκόντων τους, ι) κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους μετόχους.

Άρθρο 7Σύγκληση και πρακτικά της Γενικής ΣυνέλευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Χρέη γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά για τη σύγκληση, τη συγκρότηση και τη λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σύγκλησή της.

Άρθρο 8Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9Σύνθεση − Θητεία του Εποπτικού ΣυμβουλίουΑσυμβίβαστα μελών του Εποπτικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγονται ως ακολούθως: α. Με δημόσια πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση πέντε (5) συνολικά θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με γνώσεις οικονομικές, νομικές ή ειδικές σε θέματα διαμόρφωσης προγραμμάτων ορθολογικού ελέγχου και διαμόρφωσης του κόστους νοσηλευτικής δαπάνης επί τη βάσει της μεθοδολογίας των Diagnosis Related Groups συστημάτων και με εμπειρία στον τομέα της υγείας. β. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.. Η πρόσκληση αναφέρει επίσης τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων που θα ακολουθηθεί, καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. γ. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει της εμπειρίας και των προσόντων των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα, στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα (10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Ο κατάλογος των δέκα (10) υποψηφίων υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος διορίζει πέντε (5) από αυτούς σε θέση μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι πέντε (5) υποψήφιοι διορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ιδιότητα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ασυμβίβαστη με: α. την ιδιότητα του υπαλλήλου της Εταιρείας ή θυγατρικών της, β. την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Εταιρείας με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών, γ. τη συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία που έχει την ιδιότητα προμηθευτή νοσοκομείων ή παρόχου υπηρεσιών υγείας, δ. την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδημάρχου.

Άρθρο 10Συγκρότηση − Σύγκληση Εποπτικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Εποπτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το διορισμό των μελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις (3) μήνες και εκτάκτως, όποτε αυτό ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εποπτικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου και, μεταξύ μελών με την αυτή αρχαιότητα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει με απόφασή του τον Κανονισμό Λειτουργίας του, τον οποίο και τροποποιεί.

Άρθρο 11Αντιπροσώπευση − Αναπλήρωση Μελών Απαρτία − ΠλειοψηφίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης , παύσης, μόνιμης αδυναμίας για άσκηση καθηκόντων ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και εκείνων που εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 12Εξουσία − Αρμοδιότητες του Εποπτικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Εποπτικό Συμβούλιο μεριμνά για τη λειτουργία τις Εταιρείας, σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον, διαμορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της. Συνδράμει και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας κατά τις διατάξεις του Α΄ Μέρους του παρόντος νόμου. Κατά τη μεταβατική περίοδο της πρώτης διετίας μέχρι την καθολική θέση σε εφαρμογή της λειτουργίας του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων ασκεί, επιπροσθέτως, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος ως προς τη λειτουργία του Σ.Α.Ν.. β. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη επί του προϋπολογισμού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 13Σύνθεση − Θητεία του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύο (2) ειδικούς επιστήμονες, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, μη ανανεώσιμη, η οποία παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για την πρώτη θητεία του και στη συνέχεια ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με το σκοπό της Εταιρείας, καθώς και στο πεδίο της διαμόρφωσης αντίστοιχων προγραμμάτων διαχείρισης του νοσηλευτικού κόστους (DRG SYSTEMS) επί τη βάσει συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων ελέγχου της νοσηλευτικής δαπάνης. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, και κατά την πρώτη συνεδρίασή του ορίζει ως Γραμματέα του υπάλληλο της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή η απουσία του χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ισχύει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και η απόφαση καταχωρίζεται στα πρακτικά του.

Άρθρο 14Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας: α) για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920, και β) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3429/ 2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης παύσης του υπευθύνου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή από την Εταιρεία δανείων και πιστώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και η παροχή από την Εταιρεία εγγυήσεων ή ασφαλίσεων υπέρ αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προσώπων, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15Αρμοδιότητες του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, την οποία έχει αποφασίσει το Εποπτικό Συμβούλιο, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στo πλαίσιo του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: α) Η έγκριση προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Υγείας για την έγκριση των όρων και της μεθοδολογίας του Σ.Α.Ν. στο πλαίσιο της ετήσιας ανανέωσής του, καθώς και για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης καθορισμού, ανά έτος, του τρόπου της αμοιβής της Εταιρείας και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στα δημόσια νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές, στον ΕΟΠΥΥ και στους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. γ) Η κατάρτιση και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005. δ) Η κατάρτιση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3429/2005. ε) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, εγγράφως, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων, με εξαίρεση αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 16Εκπροσώπηση της ΕταιρείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ενώπιον των δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, καθώς και αν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17Σύγκληση του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του. 2.΄Υστερα από αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδρίασης, που δεν απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. β) Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή το συγκαλέσει εκπρόθεσμα, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18Λήψη αποφάσεων Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον προεδρεύει σε αυτό ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και είναι παρόντα σε αυτό τα μισά συν ένα μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που είναι παρόντα. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρίστατο, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από μέλος που παρίστατο στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

Άρθρο 20Ορισμός του Διευθύνοντος ΣυμβούλουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιλέγεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει τουλάχιστον να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο της διοίκησης της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού και όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων σχεδίων δράσης της και του παρόντος Καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου α) Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. β) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της και σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας για την εκτέλεση των Προγραμμάτων και των στόχων της. γ) Καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας. δ) Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και για τα θέματα των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. ε) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έγκριση την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του. στ) Εισάγει και εισηγείται κάθε είδους σχέδια δράσης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. ζ) Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν δεν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το ενημερώνει σχετικά. η) Εγκρίνει προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. θ) Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση των κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά της κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά των κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας. ι) Αποφασίζει για το άνοιγμα, το κλείσιμο και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, μπορεί δε να δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για την ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών. ια) Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάμενους υπηρεσιών το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου», για συγκεκριμένες πράξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητές του. Επιτρέπεται, επίσης, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση αυτών. ιβ) Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού της Εταιρείας. ιγ) Παρουσιάζει την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων στο Εποπτικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ − ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 22Εταιρική χρήσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εξαίρεση η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 23ΕλεγκτέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο οικονομικός και ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας γίνεται από δύο (2) νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία που ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές τους και η αμοιβή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Εταιρεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, με τη μνεία ότι σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Υγείας και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτόν, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Υπουργός Υγείας μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας.

Άρθρο 24Ετήσιες Οικονομικές ΚαταστάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και γ) τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε από αυτούς διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης του ισολογισμού πρέπει να εκθέσει έγγραφα τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. β) Την έκθεση των ελεγκτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 και κοινοποιείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στον εκπροσωπούντα το Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργό Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλει στο Τμήμα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005.

Άρθρο 25Λόγοι λύσης της ΕταιρείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εταιρεία λύεται μόνο μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμη παράταση της διάρκειάς της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 26ΕκκαθάρισηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών. Οι εκκαθαριστές ασκούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, όλες τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβαίνουν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας, αντίτυπο της οποίας υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό Υγείας, καθώς και να δημοσιεύσουν ισολογισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση, καθώς και κατ’ έτος κατά τη διάρκειά της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 27Επιχειρησιακό σχέδιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εταιρεία καταρτίζει και υποβάλλει τετραετές Επιχειρησιακό σχέδιο σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, η οποία αφού προβεί σε όλες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, το διαβιβάζει στο τμήμα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επιμέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε εταιρική χρήση και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε Επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του περιλαμβάνει: α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά, β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων, γ) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους, δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ε) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες, στ) τις υποχρεώσεις προς τους πολίτες και τους πελάτες της Εταιρείας και την πρόβλεψη αποζημιώσεων, ζ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων, η) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και μέτρα και να περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη και των πελατών της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, τροποποιείται δε εφόσον παραστεί ανάγκη με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 28Θέματα ΠροσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εταιρεία προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προσλήψεις διενεργούνται μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).»

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ
Άρθρο ενδέκατο

Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 26/2008 (παράρτημα 1 της Οδηγίας 2012/39/ΕE) Η παράγραφος 1.2 του παραρτήματος IΙI του π.δ. 26/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV−I για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ή που ζουν με ερωτικούς συντρόφους, οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές.»

Άρθρο δωδέκατοΤροποποίηση του παραρτήματος IV του π.δ. 26/2008 (παράρτημα 2 της Οδηγίας 2012/39/ΕE)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2.4 του παραρτήματος ΙV του π.δ. 26/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV−I για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ή που ζουν με ερωτικούς συντρόφους, οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 3.3 του παραρτήματος ΙV του π.δ. 26/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρέπει να διενεργούνται δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV−I για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές με υψηλό επιπολασμό ή που ζουν με ερωτικούς συντρόφους, οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 4.2 του παραρτήματος ΙV του π.δ. 26/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τις δωρεές από άτομα εκτός των συντρόφων, πρέπει να λαμβάνονται δείγματα αίματος σε κάθε δωρεά. Για τις δωρεές από τον σύντροφο (όχι για άμεση χρήση), πρέπει να λαμβάνονται δείγματα αίματος εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών πριν από την πρώτη δωρεά. Για περαιτέρω δωρεές από σύντροφο από τον ίδιο δότη, πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω δείγματα αίματος σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αλλά το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την προηγούμενη δειγματοληψία.»

Άρθρο δέκατο τρίτοΑ) Μεταφορά προσωπικού και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Νοσηλευτικής που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρονται αυτοδικαίως σε κενή οργανική θέση ή σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, κατηγορίας και ειδικότητας αντίστοιχης με τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. − Ν.Π.Δ.Δ. και σε δομές του Π.Ε.Δ.Υ., με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κλάδων/ ειδικοτήτων: ΠΕ Βιολόγων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών και ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσονται/μεταφέρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) για τη στελέχωση των εργαστηρίων αυτής. Οι κάτοχοι οργανικής ή προσωποπαγούς θέσης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος απασχολούνται στην Ε.Σ.Δ.Υ. ως διοικητικό και λοιπό διδακτικό επιστημονικό προσωπικό δύνανται, με αίτησή τους την οποία υποβάλουν στο Υπουργείο Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να μεταφερθούν στην Ε.Σ.Δ.Υ. με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους, για την κάλυψη των αναγκών αυτής. Εκ των υπαλλήλων των ανωτέρω εδαφίων, που μεταφέρονται στην Ε.Σ.Δ.Υ., οι ασκούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθήκοντα διδακτικού προσωπικού στην Ε.Σ.Δ.Υ., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, προστίθενται στην κατηγορία «Διδακτικό προσωπικό» ως «Λοιπό διδακτικό προσωπικό». Τα επιδόματα του άρθρου 29 του ν. 3370/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνεχίζουν να καταβάλλονται. Για την αυτοδίκαιη ή κατόπιν αίτησης μετάταξη/μεταφορά εκδίδεται εντός 10 ημερών διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μετατάσσεται/μεταφέρεται εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στην Ε.Σ.Δ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ., κατά την έννοια των νόμων 2194/1994 και 3685/2008 όπως ισχύουν, λειτουργεί από 1.1.2016 με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες αυτής, εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Από 1η Ιανουαρίου 2016, η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. καταβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του π.δ. 412/1998 (Α΄ 288), όπως ισχύουν. Η εκκαθάριση των τακτικών αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Σ.Δ.Υ.. Αποζημιώσεις για πρόσθετες αμοιβές και υπερωριακή κ.λπ. απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και αντίστοιχες αποζημιώσεις του προσωπικού αυτού που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). Οι δαπάνες λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Υ. καλύπτονται με ειδική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στον οποίο εγγράφονται ετησίως σχετικές πιστώσεις. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, αντικαθίσταται η λέξη «αυτοδικαίως» από «με ουσιαστική κρίση». Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, προστίθεται το κάτωθι: «Για τους τίτλους αυτούς δύναται να εισπράττονται δίδακτρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) προστίθεται παράγραφος, ως εξής: «Η επιλογή και η εξέλιξη των μελών του διδακτικού προσωπικού γίνεται από ειδική επταμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εξωτερικά και εσωτερικά μέλη. Τουλάχιστον τρία μέλη της επιτροπής είναι εξωτερικά μέλη. Τα εξωτερικά μέλη της επιτροπής είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων αντίστοιχων βαθμίδων και της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με την υπό κρίση θέση και με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό κρίση θέσης. Τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής προέρχονται από τους κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανώτερων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της σχολής με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό κρίση θέσης. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα. Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εξωτερικών και εσωτερικών μελών, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από τα εκάστοτε διοικητικά όργανα της σχολής. Στο μητρώο εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές από Α.Ε.Ι., καθώς και αντίστοιχων βαθμίδων ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων. Στο μητρώο εσωτερικών μελών εγγράφονται οι κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανώτερων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής, όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται και δημοσιοποιούνται με αιτιολογημένη απόφαση από τα εκάστοτε όργανα διοίκησης της σχολής. Για θέσεις οι οποίες τελούν υπό πλήρωση κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ισχύουν οι προβλέψεις του παρόντος αναφορικά με τον τρόπο συγκρότησης της επιτροπής επιλογής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας, δύναται να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος. Η απόσπαση διακόπτεται με όμοια απόφαση των ως άνω συναρμόδιων Υπουργών. Η μισθοδοσία τωv ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Β) 1. Παράταση της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4238/ 2014. Η ισχύς τωv προβλεπομένων στο άρθρο 69 του ν. 4174/ 2013, που παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4238/2014, παρατείνεται ως τη δημοσίευση του παρόντος. 2. Παράταση του άρθρου 37 του ν. 4238/2014. Το χρονικό διάστημα του άρθρου 37 του ν. 4238/2014 παρατείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 ως τη δημοσίευση του παρόντος. Γ) Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296), η οποία είχε τροποποιηθεί με το ν. 3252/2004 (Α΄ 132), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Μόνιμοι Υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, μπορούν να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, μετά το τέλος της οποίας έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.»

Άρθρο δέκατο τέταρτοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται, πέραν των αναγραφόμενων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις, με πράξη της αστυνομικής αρχής: αα) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες. ββ) Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης. γγ) Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που οδηγός του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατ’ εξαίρεση, επιστρέφονται, προ της παρέλευσης των ανωτέρω περιόδων αφαίρεσης: i. η άδεια ικανότητας οδηγού, στον οδηγό του οχήματος, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και ii. η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των κρατικών πινακίδων, στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), όπως ισχύει, καταργείται.

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Μετά το άρθρο 65 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 65Α, ως εξής: «Άρθρο 65Α 1. Ειδικά όσον αφορά στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, στην περίπτωση που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου προέρχεται από τρίτη χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 65, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει την αναστολή της άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή οι μέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας ή άλλων κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τέτοιες αποφάσεις ή ενέργειες αναφέρονται, ιδίως, η μη χορήγηση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, ιδιαιτέρως δε των επενδύσεων εκείνων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, καθώς και εκείνων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο σε οποιαδήποτε μορφή και των διασυνδέσεων του ΕΣΦΑ με διασυνοριακούς αγωγούς διαμετακόμισης και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. β) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου και οι μέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης που θα εμπόδιζε το ΔΕΣΦΑ ΑΕ να συμμορφωθεί με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στις αρμοδιότητες ελέγχου, παροχής στοιχείων και επιβολής κυρώσεων εκ μέρους της ΡΑΕ, ή να συμμορφωθεί με τυχόν διακρατικές συμφωνίες και διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, οι μέτοχοί της ή οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις προβούν σε ενέργειες ή λάβουν αποφάσεις με τις οποίες η συμμόρφωση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συνδέεται ή εξαρτάται, άμεσα ή έμμεσα, με την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανόμενης της Ελλάδας, ή τη σύναψη ή την εφαρμογή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Η επιβολή της κύρωσης της παραγράφου 1 συνεπάγεται ειδικότερα την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων, για το σύνολο των μετοχών που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ. 3. Η κύρωση της παραγράφου 1 επιβάλλεται μόνο κατόπιν ακροάσεως της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου. Με την κλήση σε ακρόαση παρέχεται στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου προθεσμία έως και δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών για την παροχή εξηγήσεων ή την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης. 4. Στην περίπτωση που η διαδικασία της παραγράφου 3 δεν έχει ως αποτέλεσμα την άρση των λόγων που οδήγησαν στην κλήση σε ακρόαση, η ΡΑΕ προβαίνει σε αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για χρονικό διάστημα που κρίνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συστηματικότητα της πράξης ή της παράλειψης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον. Η εν λόγω αναστολή άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αίρεται, με απόφαση της ΡΑΕ, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν αρθεί οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή του εν λόγω μέτρου. 5. Σε περίπτωση που, μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος δεν έχουν αρθεί οι λόγοι επιβολής της αναστολής άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η ΡΑΕ δύναται να παρατείνει το χρονικό διάστημα της αναστολής άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου. 6. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, η ΡΑΕ δύναται να διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος της κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου. 7. Η επιβολή των ως άνω κυρώσεων δεν συνεπάγεται την αδυναμία επιβολής άλλης κύρωσης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Άρθρο δέκατο έκτοΡυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΝΠΙΔ» και του σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 11 του ν. 4271/2014 για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΝΠΙΔ» μέχρι 31.3.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχουν διοριστεί με δικαστική απόφαση, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΝΠΙΔ» που εκλέχτηκαν από την παραπάνω διοίκηση, δεν διώκονται για τις πράξεις και παραλείψεις τους που αφορούν σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργοδοτικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής θητείας τους, ούτε και για χρέη του σωματείου ή του ιδρύματος, που έγιναν η γεννήθηκαν κατά την ίδια ως άνω περίοδο και ουδεμία ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη φέρουν για αυτά, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Χορηγείται στο σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι 31.12.2014 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Άρθρο δέκατο έβδομοΜεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εάν και μετά τους πρόχειρους διαγωνισμούς του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 (Α΄147) παραμένουν αδιάθετα δρομολόγια η Περιφέρεια δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση με τους ίδιους ή με τροποποιημένους όρους είτε για ομάδες δρομολογίων είτε για μεμονωμένα δρομολόγια. Από την εγκατάσταση των νέων Περιφερειακών Αρχών και μέχρι τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής, τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αποφάσεις λαμβάνουν ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής: «Τα νέα δρομολόγια τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις τυχόν προβλεπόμενες προαιρέσεις των διακηρύξεων δύνανται να ανατεθούν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τηρούμενων των προϋποθέσεων διαφάνειας και ανταγωνισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αληθής έννοια της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 4274/2014, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση των δρομολογίων «κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει», δεν αφορά στα ανώτατα όρια διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών του άρθρου 83 του ν. 2362/1995.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εάν η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή για το σχολικό έτος 2014−2015 με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013 κ.υ.α. , όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών της οικείας περιφερειακής ενότητας δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής σχολικής χρονιάς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου αυτού αρχίζει στις 11.9.2014, κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Άρθρο δέκατο όγδοοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 της ενότητας Β΄ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.» β. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 προστίθεται το εδάφιο ως εξής: «Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αυτού, το γινόμενο της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου και του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1, δεν μπορεί να είναι ανώτερο της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις οι οποίες υπάγονται στα προηγούμενα εδάφια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Γ΄ του τρίτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), αναριθμείται σε παράγραφο 4 και: α) στο πρώτο εδάφιο αυτής μετά τη λέξη «κτίσματα» προστίθεται η φράση «μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου» και β) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για το έτος 2014, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας. Για το έτος 2014, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των κηρυχθέντων ως πολεοδομικά ανενεργών στην παλαιά τους θέση οικισμών Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας Πανάρετης και Πυλωρών του Νομού Κοζάνης, δυνάμει του από 5.12.2002 διατάγματος (Δ΄ 1075), απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον, καθ’ όλο το έτος 2013 αυτά δεν ηλεκτροδοτήθηκαν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 της ενότητας Β΄ του άρθρου 4 μετά τη φράση «με εξαίρεση την περίπτωση που το κτίσμα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή μεγαλύτερη» προστίθεται η φράση «, καθώς και την περίπτωση που επί του οικοπέδου υπάρχει κτίριο, το οποίο έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο ή έργο τέχνης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/ 2013, μετά το «β΄,» τίθεται «δ΄,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το άρθρο 7 του ν. 4223/2013 τροποποιείται ως εξής: α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 προστίθεται φράση ως εξής: «η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα και». β. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.» γ. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και». δ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 η φράση «ενός έτους» αντικαθίσταται από τη φράση «, που προκύπτει με βάση εμπρόθεσμη δήλωση, λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις α΄ και β΄, ισχύει από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Φορολογική Διοίκηση, άλλως, από την έκδοση της πράξης αναστολής». ε. Στην παράγραφο 3 η περίπτωση γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης.» στ. Στην περίπτωση α΄ των παραγράφων 1 και 2: α) η φράση «του Κ.Φ.Ε.» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη,» και β) στο τέλος της άνω περίπτωσης διαγράφεται το κόμμα, προστίθεται τελεία και νέο εδάφιο ως εξής: «Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.» ζ. Στην περίπτωση β΄ των παραγράφων 1 και 2 μετά τη λέξη «συνιδιοκτησίας» προστίθεται η φράση «και του είδους του δικαιώματος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 μετά τη φράση «καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου» προστίθεται η φράση «, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα» και μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 διαγράφονται οι λέξεις «είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης είτε».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Για το έτος 2014, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά 20% για τα δικαιώματα σε κύριους χώρους αποπερατωμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, όπως κατατάσσονται αυτοί σε κατηγορία κατά την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 και αναφέρονται στις περιπτώσεις 3.1., 3.2., 4.2., 4.3. και 4.4. των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν κενοί και μη ηλεκτροδοτούμενοι. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της μείωσης και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31η Iανουαρίου 2015.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και για τα ξενοδοχειακά κτίρια του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 11294885/479/Γ0013 ΠΟΛ/1996 (Β΄ 1152) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν από την 1.1.2014.

Άρθρο δέκατο ένατοΕξόφληση οφειλών Φορέων Υγείας εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για προμήθειες

Ειδών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Η ισχύς των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2.3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο εικοστόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πολιτικά και διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τριμελές συμβούλιο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε μέλος της Ολομέλειας εκφράζει την προτίμησή του σε δύο από τους προέδρους και τέσσερα από τα μέλη με σταυρό προτίμησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο δίπλα από το όνομα του υποψηφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988, όπως ισχύουν σήμερα, αντικαθίστανται ως εξής: «Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του δεν επιτρέπεται να μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραμένουν στη θέση τους και ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η υπο στοιχείο α΄ περίπτωση του έκτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «α) του προέδρου, του αναπληρωτή του ή των τακτικών μελών του συμβουλίου, διενεργείται αναπληρωματική εκλογή, για την οποία εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 4, και».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ονόματα των εκλόγιμων αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο και κάθε μέλος της Ολομέλειας εκφράζει την προτίμησή του σε δύο από τους υποψηφίους με σταυρό προτίμησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο δίπλα από το όνομα του υποψηφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις παραπάνω εισαγγελίες και οι αναπληρωτές τους δεν επιτρέπεται να μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1756/ 1988, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση θανάτου παραίτησης ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εξόδου από την υπηρεσία του διευθύνοντος ή του αναπληρωτή του διενεργείται αναπληρωματική εκλογή, στην οποία εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις παραπάνω εισαγγελίες και οι αναπληρωτές τους δεν επιτρέπεται να μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο.»

Άρθρο εικοστό πρώτο

Δικαιώματα προαιρέσεως σε συμβάσεις που έχουν συνάψει τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα για τον εφοδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρούνται ότι είναι σε ισχύ άνευ ετέρου και ασκούνται, εφόσον το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο βεβαιώνει την επιχειρησιακή αναγκαιότητα και η σύμβαση στην οποία προβλέπονται είναι σε ισχύ και έχει συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3978/2011, όπως ισχύει. Η ρύθμιση είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης, γνωμοδότησης και ρύθμισης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος το κόστος θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εντός των προβλέψεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

Άρθρο εικοστό δεύτερο

Για την άμεση εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για την καταστροφή πυρομαχικών, επεκτείνεται η χρονική ισχύς και το αντικείμενο σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.