289 Α' 1979

Νόμος 998/1979

Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας

29 Δεκεμβρίου 1979