167 Α' 1983

Νόμος 1402/1983

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Ε.Ο.Κ.).

18 Νοεμβρίου 1983