252 Α' 1995

Νόμος 2364/1995

Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού.Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

06 Δεκεμβρίου 1995