160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 199 - Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κα- τά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου: (1) της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), (2) της περίπτωσης δ΄ της παρ. του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22), (3) των άρθρων 8 και 26 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όσον αφορά στους κανονισμούς προμηθειών και υπηρεσιών που ρυθμίζουν όρους και διαδικασίες ανάθεσης μελε- των, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προ- μηθειών κινητών πραγμάτων εξοπλισμού και συναφών εργασιών, (4) του άρθρου 109 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), (5) των άρθρων 1 έως 9 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), (6) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3 της παρ. Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), (7) της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), (8) του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), (9) της παρ. 2 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), (10) της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/ 2012 (Α΄ 86), (11) της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), (12) της περίπτωσης λζ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/ 2012 (Α΄ 82), (13) της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4049/ 2012 (Α΄ 35), (14) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), (15) του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), (16) των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), (17) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), (18) της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρ- θρου 30 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), (19) της περίπτωσης β΄ της παρ. VII του άρθρου 186, της παρ. 8 του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), (20) της περίπτωσης αα΄ της παρ. 1 του άρθρου έβδο- μου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), (21) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49), (22) των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25, του άρθρου 25Α και της περίπτωσης β΄ του άρθρου 9 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), (23) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδομου του ν. 3607/2007 (Α΄ 45), (24) των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205), (25) της περίπτωσης ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παραγράφου 10 του άρθρου 7, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 10 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), (26) των παραγράφων 1 έως 3, της παραγράφου 9, της παραγράφου 10 του άρθρου 209, της παραγράφου 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 257, της παραγράφου 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), (27) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46), (28) της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100), (29) του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α΄ 212), (30) του άρθρου 24 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110) όσον α- φορά στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, (31) της παρ. 33 του άρθρου 19 του ν. 2947 /2001 (Α΄ 228), (32) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128), (33) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2898/ 2001 (Α΄ 71), (34) του εδαφίου β΄ της υποπαραγράφου 2 της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (Α΄ 251), (35) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), (36) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2744/ 1999 (Α΄ 222), (37) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του Κε- φαλαίου Α΄ και της παραγράφου 6 του άρθρου έβδομου του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 2688/1999 (Α΄ 40) στο μέτρο που αφορά κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης, (38) του άρθρου 20 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198), (39) της περίπτωσης iii της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), (40) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107), (41) των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252), (42) των άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (A΄ 143), (43) του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παρα- μένουν σε ισχύ για τις συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την ε- κτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προγενεστέρων και των κα- νονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 5 ΙΙ αυτού, (44) της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168), όσον α- φορά την ανάθεση έργων, μελετών και υπηρεσιών, (45) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), (46) της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 2127/ 1993 (Α΄ 48) όσον αφορά στον κανονισμό προμηθειών, (47) της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), (48) της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1845/ 1989 (Α΄ 102) όσον αφορά τον τρόπο προμηθειών, (49) της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 1797/1988 (Α΄ 164), (50) των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 (Α΄ 13), (51) της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 1398/1983 (Α΄ 144), (52) του άρθρου 14 του π.δ. 138/2009 (Α΄ 185), (53) του π.δ. 59/2007 (Α΄ 63), (54) του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), (55) των παραγράφων 4 έως 5 του άρθρου 12, της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 74, της παραγράφου 5 του άρ- θρου 76, του άρθρου 100, των εδαφίων β΄ και γ΄ της πα- ραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρ- θρου 101 του π.δ. 30/1996 (Α΄ 21), (56) του άρθρου 17 του π.δ. 331/1996 (Α΄ 223), (57) του π.δ. 327/1995 (Α΄ 176), (58) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περι- πτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 8, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και του δευτέρου εδαφίου της παρα- γράφου 1 του άρθρου 12 του π.δ. 99/1992 (Α΄ 46), (59) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84), (60) των άρθρων 1 έως 25 του π.δ. 363/1979 (Α΄ 114), (61) της παραγράφου 5 του άρθρου 38 της υ.α. 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (Β΄ 292), (62) των στοιχείων β΄ και γ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β΄ 826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2010 (Α΄ 156), (63) της παραγράφου 2 της υ.α. Π1/3305/2010 (Β΄ 1789), (64) της υ.α. 35130/739/2010 (Β΄ 1291), (65) του άρθρου 18 της υ.α Α-15932/1161/2006 (Β΄ 458), (66) της υ.α. 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (Β΄ 1280), (67) της κ.υ.α. 27319/2002 (Β΄ 945), (68) της υ.α. 2064/2002 (Β΄ 257), (69) της περίπτωσης iii της παρ. 3β του τρίτου Κεφα- λαίου της απόφασης (συνεδρίαση 26.9.2013) της Συ- γκλήτου της Ακαδημίας Αθήνων (Β΄ 414), (70) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Β. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονι- στικών πράξεων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νό- μου, πλην των διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα εκτέ- λεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διατηρούνται μέ- χρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178: (1) Κ.Υ.Α. 31/1999 (Β΄ 2302) «Κανονισμός Προμηθειών Ε.Λ.Γ.Α.» (2) Κ.Υ.Α 58192/2000 (61 Β) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» (3) Κ.Υ.Α. 4203/300/2000 (Β΄ 249) «Κανονισμός Προ- μηθειών Ο.Σ.Ε» (4) Κ.Υ.Α. 78870/2001 (Β΄ 1750) «Κανονισμός Προμη- θειών Ε.Ε.Ε.Τ.» (5) Κ.Υ.Α. 78761/7062/2001 (Β΄ 1819) «Κανονισμός Προμηθειών Η.Σ.Α.Π.» (6) Κ.Υ.Α. Α/12681/934/2001 (Β΄ 333) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Α.Σ.Α.» (7) Κ.Υ.Α. 263/2002 (Β΄ 528) «Κανονισμός Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε.» (8) Κ.Υ.Α. 12904/980/2002 (Β΄ 330) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΗΛΠΑΠ» (9) Κ.Υ.Α. Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (Β΄ 1106) «Κανονι- σμός Προμηθειών της Εγνατίας Οδού Α.Ε.» (10) Κ.Υ.Α. 6317/2003 (Β΄ 1217) «Κανονισμός Προμη- θειών Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» (11) Κ.Υ.Α. 191038/2003 (Β΄ 1088) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΕΚΕΠ» (12) Κ.Υ.Α. Α/36033/3237/2008 (ΦΕΚ Β 1349) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΕΘΕΛ» (13) Κ.Υ.Α. 56294/2009 (Β΄ 2015) «Ενιαίος Κανονι- σμός Προμηθειών ΚΕΔΚΕ» (14) Κ.Υ.Α. 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (ΦΕΚ Β 1043) «Έ- γκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλε- σης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» (15) Υ.Α. 18259/1990 (Β΄ 419) «Έγκριση του Κανονι- σμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έ- ρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (16) Υ.Α. 49/1994 (Β΄ 19) «Κανονισμός Προμηθειών Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος» (17) Υ.Α.16151/1994 (Β΄ 511) «Κανονισμός Προμηθει- ών Ε.Λ.Γ.Α.» (18) Υ.Α. 6409/ΦΟΡ/1250 (Β΄ 489) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΚΑΠΕ» (19) Υ.Α. 37568/3992/1995 (Β΄ 49) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΕΘΕΛ Α.Ε.» (20) Υ.Α. Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996 (Β΄ 611) «Κανονι- σμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της εταιρείας με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Δ17α/08/20/ΦΝ 393/23.02.1998 (Β΄ 223), Δ17α/53/1/ΦΝ 393/18.05.1998 (Β΄ 522), Δ17α/05/14/ΦΝ 393/1.3.2000 (Β΄ 311), Δ17α/163/4/ ΠΕ/ΦΝ 393/13.3.2001 (Β΄ 305), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β΄ 400), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β΄ 400), Δ17α/95/3/ΦΝ 393/19.07.2002 (Β΄ 964), Δ17α/14/4/ΦΝ 393/17.2.2003 (Β΄ 191), Δ 17α/09/53/ΦΝ 393/17.6.2003 (Β΄ 846), Δ17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (Β΄ 1765), Δ17α/08/56/ ΦΝ 393/27.04.2005 (Β΄ 573), Δ17α/05/100/ΦΝ 393/ 3.7.2006 (Β΄ 999) και Δ17γ/10/3/ΦΝ 393/10.1.2007 (Β΄ 45) και Δ17α/83/7/ΦΝ 393/30.06.2009 (Β΄ 1422) αποφάσεις (21) Υ.Α. Π2Β/2298/1996 (Β΄ 489) «Κανονισμός Προ- μηθειών Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας» (22) Υ.Α. Π2Β/995/1996 (Β΄ 505) «Κανονισμός Προμη- θειών Κέντρου Βρεφών Η Μητέρα» (23) Υ.Α. 970/1997 (Β΄ 970) «Έγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέμις Κατασκευα- στική Α.Ε.» (24) Υ.Α. 22808/72/1998 (Β΄ 1198) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΚΕ.ΕΛ.ΕΝ.» (25) Υ.Α. 5263/ΦΟΡ/559/2000 (Β΄ 897) «Κανονισμός Προμηθειών ΙΤΕ» (26) Υ.Α. 36072/2001 (Β΄ 1441) «Κανονισμός Προμη- θειών Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» (27) Υ.Α. Τ 1436/2001 (Β΄ 290) «Έγκριση Κανονισμού ανάθεσης Έργων και Μελετών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» (28) Υ.Α. Φ/4/2/1446/60/2001 (Β΄ 202) «Κανονισμός α- νάθεσης και εκτέλεσης έργων και ανάθεσης και εκτέλε- σης μελετών της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (29) Υ.Α. 6483/2002 (Β΄ 613) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας» (30) Υ.Α. 10915/2002 (Β΄ 636) «Κανονισμός Προμήθει- ας Υλικών και Υπηρεσιών Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» (31) Υ.Α. 11140/2002 (Β΄ 1271) «Κανονισμός Προμη- θειών υλικών και υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.» (32) Υ.Α. 5/2013 (Β΄ 274) «Έγκριση Κανονισμού Προ- μηθειών ΙΓΜΕ» (33) Υ.Α. Δ1/Γ/12808/2003 (Β΄ 1037) «Κανονισμός Προμηθειών ΔΕΠΑ Α.Ε.» (34) Υ.Α. Φ25/70826/5824/2003 (Β΄ 1977) «Έγκριση Κανονισμών της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»: α) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, β) σύναψης και εκτέ- λεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών και γ) σύνα- ψης συμβάσεων προμηθειών (35) Υ.Α. 23584/2006 (Β΄ 1487) «Έγκριση του Κανονι- σμού του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχε- τικών συμβάσεων» (36) Υ.Α. Φ32/οικ/20892/1600/2007 (Β΄ 621) «Κανονι- σμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων της ε- ταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»» (37) Υ.Α. Φ32/οικ/20893/1601/2007 (Β΄ 621) «Κανονι- σμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»» (38) Υ.Α. 4900/2008 (ΦΕΚ Β 513) «Κανονισμός σύνα- ψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.» (39) Υ.Α. 258/2008 (Β΄ 2647) «Τροποποίηση του Κανο- νισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.» (40) Υ.Α. 1/491/2008 (Β΄ 2425) «Κανονισμός Προμη- θειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (41) Υ.Α. 19063/2008 (Β΄ 1402) «Έγκριση του Κανονι- σμού του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέ- λεση των σχετικών συμβάσεων» (42) Υ.Α. Φ1/2/6488/40/2010 (Β΄ 1990) «Κανονισμός Προμηθειών ΗΔΙΚΑ Α.Ε» (43) Υ.Α. Δ1 Γ/25457/2011 (Β΄ 2695) «Έγκριση Κανονι- σμών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υ- πηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυ- σικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)» (44) Υ.Α. 6/2012 (Β΄ 38) «Έγκριση Κανονισμού συμβά- σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο» (45) Υ.Α. 18362/2010 (Β΄ 662) «Κανονισμός ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεων της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». (46) Υ.Α. Φ 12/22043/2073 (Β΄ 971) «Έγκριση Κανονι- σμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (47) Υ.Α. Φ 27/5857/464 (Β΄ 479) «Έγκριση Κανονι- σμού Σύναψης Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Εταιρείας «Προαστιακός Α.Ε»», (48) Υ.Α. 226959/2003 (Β΄ 748) «Έγκριση Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» (49) Υ.Α. 226958/2003 (Β΄ 748): «Έγκριση του Κανονι- σμού Προμήθειας Υλικών και Εξοπλισμού της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»» (50) Υ.Α. 226957/2003 (Β΄ 748): «Έγκριση του Κανονι- σμού Ανάθεσης Υπηρεσιών της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»» (51) Κ.Υ.Α. (Β΄ 2168) «Εγκριση Κανονισμού Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών, Ανάθεσης και Εκτέλεσης `Ερ- γων και Προμηθειών της Εταιρείας με την επωνυμία «Ε- ΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» (52) Υ.Α. 3442/431 (Β΄ 233) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (53) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» (54) «Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΗ (Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008)» (55) «Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκ- ποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» Γ. Καταργείται κάθε νομοθετική διάταξη η οποία εξου- σιοδοτεί για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέματα που ρυθμίζουν τη σύναψη και εκτέλεση δη- μοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάμει της εν λόγω ε- ξουσιοδότησης, πλην εκείνων των διατάξεων που αφο- ρούν στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οποί- ες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των προεδρι- κών διαταγμάτων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 178, καθώς και εκείνων που αφορούν στην τεχνική βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Δ. Καταργούνται οι κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστε- ρων διατάξεων, όπως ιδίως των ν. 1418/1984 (Α΄ 23), ν. 3316/2005 (Α΄ 42), ν. 3669/2008 (Α΄ 116), ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εκδοθείσες διοικητικές πράξεις περί ορισμού των αποφαινομένων οργάνων αναθετουσών αρχών / α- ναθετόντων φορέων, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 195. Ε. Καταργείται κάθε νομοθετικής, κανονιστικής ή διοι- κητικής ισχύος διάταξη που επιφυλάσσει την με οποια- δήποτε τρόπο ή μέσο άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρ- χής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 κατά τρόπο διά- φορο και από φορέα άλλο από αυτόν που ορίζουν οι δια- τάξεις του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως εκάστοτε ισχύει. ΣΤ. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέ- ματα αυτά με άλλον τρόπο.