179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ - ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 178−190)
Άρθρο 179
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 179

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2364/1995 και του ν. 3428/2005 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252) αντικαθίσταται ως εξής: «Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων από τις Ε.Π.Α. επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη άδεια διανο− μής φυσικού αερίου, χρονικής ισχύος από είκοσι πέντε (25) μέχρι τριάντα πέντε (35) έτη, η οποία μπορεί να παρατείνεται ανά πενταετία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη χορήγηση της άδειας διανομής λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 5 (σε συνδυ− ασμό με την παράγραφο 8) του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ προς την οποία εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με το ν. 3428/ 2005 (Α΄ 313).» 2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «Την υποχρέωση ανάπτυξης των δικτύων διανομής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται στην άδεια διανομής». 3. Μετά την περίπτωση η΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/ 1995 προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: «θ) Την υποχρέωση ασφάλισης του κατόχου της άδει− ας διανομής για αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του. ι) Την υποχρέωση λειτουργίας, συντήρησης, επιθεώ− ρησης, επισκευής και αντικατάστασης του συστήματος διανομής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κοι− νοτικής και εθνικής νομοθεσίας. ια) Την υποχρέωση λήψης κάθε αναγκαίου μέτρου για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος διανομής και την αποφυγή πρόκλησης σωματικής βλάβης ή πε− ριουσιακής ζημίας. ιβ) Την υποχρέωση υποβολής Προγράμματος Ανά− πτυξης του συστήματος διανομής στο Υπουργείο Περι− βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη ΡΑΕ μετά την παρέλευση πενταετίας από τη χορήγηση της άδειας διανομής, το οποίο θα αφορά τα επόμενα πέντε έτη. ιγ) Την υποχρέωση υποβολής έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη ΡΑΕ Έκθεσης Δραστηριό− τητας για το προηγούμενο έτος. ιδ) Την υποχρέωση ενημέρωσης ετησίως του Υπουρ− γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της ΡΑΕ για την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης του συστήματος διανομής και για την πρόοδο ολο− κλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων του κατόχου της άδειας διανομής.» 4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 αριθμούνται ως αυτοτελείς παράγραφοι 6 και 7 και αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ− γειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορούν να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋ− ποθέσεις σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητας διανομής σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του ν. 3428/2005, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην άδεια διανομής φυσικού αερίου και να προσδιορίζεται ο τρόπος ελέγχου τηρήσεως των ως άνω όρων, καθώς και της κατάχρησης τυχόν δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας στην αγορά από τη ΡΑΕ.» «7. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ασκήσεως των δικαι− ωμάτων και υποχρεώσεων της άδειας διανομής δεν μπορούν να τροποποιούνται χωρίς τη συναίνεση του κατόχου της». 5. Οι επόμενες παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα. 6. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, που ανα− ριθμείται σε 8, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. μπορεί να προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 10, για την ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή, στον οποίο ανατί− θεται η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων της παραγρά− φου 3, με συμμετοχή τούτου στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας (Ε.Π.Α. Α.Ε) σε ποσοστό συμμετοχής τουλάχι− στον 35% της αξίας της αντίστοιχης Ε.Π.Α., όπως αυτή προκύπτει αθροιστικά από την αποτίμηση των εισφορών σε είδος κατά την παράγραφο 23 του άρθρου 7 και της οικονομικής προσφοράς του ιδιώτη επενδυτή. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που έχουν εμπειρία στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων δια− νομής φυσικού αερίου. Οι Ε.Π.Α. αποτελούν εταιρείες αποκλειστικού σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην άσκηση των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 δικαιωμάτων. Τα γε− ωγραφικά όρια της δραστηριότητάς τους καθορίζονται στο καταστατικό τους και μπορούν να επεκτείνονται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 7. Το πρώτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 4 του ν.2364/1995, η οποία αναριθμείται σε 10, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει− ας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ιδίως:». Στην περίπτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου προστίθεται υποπερίπτωση (iv) ως εξής: «(iv) στην υποχρέωση επα− νεπένδυσης για την επέκταση του δικτύου, επίτευξης επιπλέον εσόδων που τυχόν προκύπτουν σε περίπτω− ση υψηλότερου εσωτερικού συντελεστή απόδοσης σε σχέση με τον προβλεπόμενο στην απόφαση παρέκκλι− σης που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ προς την οποία εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με το ν. 3428/ 2005 (Α΄ 313)». 8. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/ 1995 αντικαθίσταται ως εξής: «(ε) οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί όροι αγοράς φυσικού αερίου των Ε.Π.Α., οι οποίοι αναφέρονται ιδίως: (i) στη μέγιστη διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, (ii) στις ελάχιστες ετήσιες ποσότητες φυσικού αερίου που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ανώτατες ποσότητες που έχουν προσδιοριστεί με την ως άνω απόφαση παρέκκλισης και (iii) στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ στα οποία παραδίδονται οι ως άνω ποσότητες αερίου. Για την απόδειξη εξασφάλισης του δικαιώματος αγο− ράς φυσικού αερίου από τους υποψήφιους επενδυτές επί τη βάσει των παραπάνω ελαχίστων όρων, αρκεί η υποβολή σχετικής δήλωσης του προμηθευτή φυσικού αερίου ή/και σχετικού προσυμφώνου αγοράς φυσικού αερίου.» 9. Προστίθεται στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2364/ 1995 η ακόλουθη παράγραφος: «10. Το αργότερο μέχρι την παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας καθενός εκ των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα δι− έρχονται από τις γεωγραφικές περιοχές των Περιφε− ρειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 για τη δημιουργία και λειτουργία με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών δύο (2) νέων Ε.Π.Α. ήτοι της Ε.Π.Α. Ηπείρου, Δυτικής Μακεδο− νίας και της Ε.Π.Α. Πελοποννήσου με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις αντίστοιχες Περιφέρειες.» 10. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 7 του ν.2364/1995, στην τρίτη σειρά, μετά τη λέξη «συντάσσε− ται» προστίθενται οι λέξεις: «πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού». 11. To τρίτο εδάφιο της παρ.23 του άρθρου 7 του ν. 2364/ 1995 αντικαθίσταται ως εξής: «Η έκθεση αποτίμησης συντάσσεται πριν από την απο− στολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών προς τους ιδιώτες επενδυτές που θα έχουν προεπιλεγεί και τους παραδίδεται στο στάδιο υποβολής προσφορών προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση της οικονομικής τους προσφοράς για την ανάληψη ποσο− στού συμμετοχής στην αντίστοιχη Ε.Π.Α..» 12. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικότερα για την Ε.Π.Α. Ηπείρου και Δυτικής Μακε− δονίας και την Ε.Π.Α. Πελοποννήσου (που θα περιλαμ− βάνει και το νομό Κορινθίας) η ΔΕΠΑ οφείλει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες πριν την παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές των ΕΠΑ Ηπεί− ρου και Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου». 13. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν.3428/2005, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «5. Στις Ε.Π.Α. που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χορηγείται άδεια διανομής φυσικού αερίου κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/ 73/ΕΚ».

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.