253 Α' 2004

Νόμος 3296/2004

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.

14 Δεκεμβρίου 2004

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 253

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3296
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολο­ γίας Εισοδήματος, όπως αυτός κυρώθηκε με το Ν. 2238/ 1994 (ΦΕΚ 151 Α'), η κλίμακα του πρώτου εδαφίου και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται ως εξής: «(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ­ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) 11.000 0 0 11.000 0 2.000 15 300 13.000 300 10.000 30 3.000 23.000 3.300 Υπερβάλλον 40 (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ­ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) 9.500 0 0 9.500 0 3.500 15 525 13.000 525 10.000 30 3.000 23.000 3.525 Υπερβάλλον 40 Όταν στο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου περι­ λαμβάνεται και εισόδημα από άλλη πηγή, το επιπλέον αφορολόγητο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α), σε σχέση με το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (β) περιορίζεται στο ποσό του μισθού ή της σύνταξης που δηλώνεται, εφόσον το ποσό του μισθού ή της σύνταξης εί­ ναι μικρότερο από το επιπλέον αυτό αφορολόγητο ποσό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παρα­ γράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή­ ματος αντικαθίσταται ως εξής: 14 Δεκεμβρίου 2004 «αα) Οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέ­ ψεις και εξετάσεις γενικά, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, οι δα­ πάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη τέτοιων αναγκών, καθώς και η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρι­ κής και νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που ορί­ ζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης β' της παρα­ γράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο δεύ­ τερο εδάφιο, ως εξής: «Στη δαπάνη της υποπερίπτωσης αυτής περιλαμβάνε­ ται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου που καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, για κάθε τέκνο από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περί­ πτωση που δεν συνοικούν μαζί του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαι­ ογραφική πράξη. Το ποσό της διατροφής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μι­ σθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απέκτησε το εισόδημα αυτό στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανή­ σου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαν­ νίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, κατά εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το ποσοστό μείωσης φόρου των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αυξά­ νεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και εξής. Ειδικά για τη δαπάνη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρ­ θρου 9 του Κ.Φ.Ε., το ποσοστό του προηγούμενου εδαφί­ ου ισχύει για τους τόκους δανείων που έχουν συναφθεί ή τις προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από 1ης Ιανουα­ ρίου 2003 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί­ σταται ως εξής: «4. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι μειώσεις των περιπτώσεων α', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν την ίδια και των περιπτώσεων α' και ε' της προηγούμε­ νης παραγράφου που αφορούν τα τέκνα της από προη­ γούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μη­ τέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρού­ νται από το δικό της φόρο που προκύπτει με βάση την κλίμακα. Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύ­ γους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδη­ μα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α' έως και ε' της προηγού­ μενης παραγράφου, το άθροισμα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, μειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των μειώσεων που αφο­ ρούν τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συ­ νοικούν μαζί του και τον βαρύνουν. Αν με βάση τη φο­ ρολογική κλίμακα δεν προκύπτει για τον φορολογούμε­ νο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α', β' και ε' της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσε­ ων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλί­ μακα για τον άλλο σύζυγο. Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προ­ κύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον φορολο­ γούμενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται. Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολι­ κό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα ποσοστά έκπτωσης δυόμισι τοις εκατό (2,5%) που αναφέρονται στα τρία τελευταία εδάφια της παραγρά­ φου 9 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­ τος μειώνονται σε ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Το ποσοστό ενενήντα επτά και ήμισυ τοις εκατό (97,5%) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αυξάνεται σε ενε­ νήντα οκτώ και ήμισυ τοις εκατό (98,5%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται, ως εξής: «Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5 %) κατά την παρακράτησή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται δεύ­ τερο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, κα­ θώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.»

Άρθρο 2Έκπτωση δαπανών από το εισόδημαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Στη δαπάνη της περίπτωσης αυτής περιλαμβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου για ασφάλιση τέκνου, από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7, η οποία καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, στην πε­ ρίπτωση που δεν συνοικούν μαζί του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστί­ θεται περίπτωση γ', ως εξής: «γ) Το ποσό του μισθώματος που καταβάλλει ο φορο­ λογούμενος: αα) για κύρια κατοικία δική του και της οικο­ γένειάς του, εφόσον η ηλικία του είναι μέχρι σαράντα (40) ετών και εγκαθίσταται ή μετακινείται εκτός των νομών Ατ­ τικής και Θεσσαλονίκης. Η έκπτωση παρέχεται για τα πρώτα πέντε (5) έτη της εγκατάστασής του, και ββ) για τη μίσθωση κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο που μετατίθεται εφόσον εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία του σε άλλο τόπο. Το ποσό του μισθώματος των περιπτώσεων αυτών που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί τα τριακόσια (300) ευρώ μηνιαίως. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστί­ θεται περίπτωση στ' ως εξής: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης που κα­ ταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων με­ τοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφόσον αυτά δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό ει­ σόδημα του έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνονται τα τρία (3) έτη από την αγορά τους και δεν μπορεί να υπερ­ βεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά κα­ τά φορολογούμενο. Προϋπόθεση της έκπτωσης είναι το ποσό της δαπάνης για την αγορά των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων να μην προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαί­ ων, αλλά από νέα κεφάλαια. Όταν αγοράζουν αμοιβαία κεφάλαια από κοινού περισσότερα πρόσωπα, το ποσό έκ­ πτωσης των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό τους. Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις η έκπτωση αυτή πα­ ρέχεται και επί αγοράς μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για αγορές μεριδίων αμοι­ βαίων κεφαλαίων που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 έως 31.12.2009. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παρατείνεται η χρονική περίο­ δος ισχύος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση ζ', ως εξής: «ζ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πε­ τρέλαιο σε φυσικό αέριο είτε για νέα εγκατάσταση φυσι­ κού αερίου, ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημά­ των. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί τα πε­ ντακόσια (500) ευρώ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί­ σταται ως εξής: «3. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα, οι δαπάνες των περιπτώσεων β', γ', δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 που αφορούν την ίδια, καθώς και της παραγράφου 2, που αφορούν τα τέκνα της από προηγού­ μενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγ­ γενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της εισόδημα.»

Άρθρο 3Φορολογία επιχειρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 10 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής: «α) Είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για ομόρρυθ­ μες και ετερόρρυθμες εταιρίες και για τις κοινωνίες αστι­ κού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα. β) Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προκειμένου για κοινο­ πραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βι­ βλίων και Στοιχείων και για αστικές εταιρίες, συμμετοχι­ κές και αφανείς εταιρίες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1.1.2007, για τα εισοδήματα που προκύπτουν από διαχει­ ριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικά για τα εισοδήματα των ομόρρυθμων και ετε­ ρόρρυθμων εταιριών, καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, που προκύ­ πτουν από διαχειριστικές περιόδους από 1.1.2005 και μέ­ χρι 31.12.2005, ο συντελεστής φορολογίας της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%), ενώ για αυτά που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις από 1.1.2006 και μέχρι 31.12.2006 ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επίσης, για τα εισοδήματα των κοινοπραξιών της πα­ ραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοι­ χείων, καθώς και των αστικών εταιριών, συμμετοχικών ή αφανών, που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις από 1.1.2005 και μέχρι 31.12.2005, ο συντελεστής φορο­ λογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε., που εφαρμόζεται για την επιβολή του φόρου, ορίζεται σε τριά­ ντα δύο τοις εκατό (32%), ενώ για αυτά που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις από 1.1.2006 και μέχρι 31.12.2006 ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Ειδικά για τις εταιρίες των προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 (ΦΕΚ 220 Α') και 284/1993 (ΦΕΚ 123 Α') ο συντε­ λεστής φορολογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήματα διαχειριστικών χρήσεων 2005 και 2006.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. καταργείται και η περίπτωση δ' της ίδιας παρα­ γράφου αναριθμείται σε γ'.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε. καταργείται και το έβδομο εδάφιο της ίδιας πα­ ραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου εταίρου ή κοινωνού σε πε­ ρισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχει­ ρηματική αμοιβή, μόνο από εκείνη που δηλώνει τα μεγα­ λύτερα καθαρά κέρδη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το ποσοστό έκπτωσης δυόμισι τοις εκατό (2,5%) που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνε­ ται σε ενάμισι τοις εκατό (1,5%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγρά­ φου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­ τος αντικαθίσταται, ως εξής: «Στις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυ­ τοκίνητα δημόσιας χρήσης επιβάλλεται ποσό καταβαλλό­ μενου ετήσιου φόρου, με το οποίο εξαντλείται η φορολο­ γική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή, με βά­ ση το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου ως εξής: α) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο μέχρι πέντε (5) τόννους πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και τετρακόσια δεκαπέντε (415) ευρώ με οδηγό τρίτο, β) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από πέντε (5) μέ­ χρι και έντεκα (11) τόννους οκτακόσια εικοσιπέντε (825) ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ με οδηγό τρίτο, γ) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από έντεκα (11) μέχρι και δεκαεξήμιση (16,5) τόννους χίλια τετρακόσια δεκαπέντε (1.415) ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και εννιακόσια σαράντα (940) ευ­ ρώ με οδηγό τρίτο και δ) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορ­ τίο πάνω από δεκαεξήμιση (16,5) τόννους χίλια εφτακό­ σια εξηνταπέντε (1.765) ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και χίλια εκατόν ογδόντα (1.180) ευρώ με οδηγό τρίτο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα ποσά φόρου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005 και 2006.

Άρθρο 4Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται τε­ λευταίο εδάφιο ως εξής: «Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύ­ πτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις όπου οι κατοικίες ­ κύριες και δευ­ τερεύουσες ­ που προσδιορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη αποκτήθηκαν από κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή, καθώς και αυτές που αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότησή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση ιγ' του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί­ σταται ως εξής: «ιγ) Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγ­ γελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η περίπτωση ιδ' αναριθμείται σε ιε' και προστίθεται περί­ πτωση ιδ' ως εξής: «ιδ) Προκειμένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Ως επιβατι­ κά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστη­ καν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδη­ γούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπη­ ρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμε­ να που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­ τος αντικαθίσταται ως εξής : «Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νό­ μιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β',γ',δ',ε' και στ' και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο απο­ δεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.»

Άρθρο 5Άλλες ρυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για το αρ­ νητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βι­ βλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο μεταφέ­ ρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς στα πέντε (5) επό­ μενα οικονομικά έτη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο συντελεστής φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αυ­ ξάνεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. προστί­ θεται νέο δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Ειδικότερα, στα εισοδήματα αυτά περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες παροχές: α) η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορη­ γούμενες «δωροεπιταγές», β) η αξία των χορηγούμενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συμβεβλημένα καταστήματα, με την εξαίρε­ ση των διατακτικών τροφής για εργαζόμενους μέχρι πο­ σού έξι (6) ευρώ ανά διατακτική, γ) το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου, καθώς και του τεκμαρτού ενοικίου όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε., για παροχή κατοικίας, δ) το καταβαλλόμενο ποσό για οικιακό προσωπικό, ε) τα επιδόματα θέσεως και ευθύνης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 56 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι υποπεριπτώσεις αα', ββ' και γγ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. τροποποι­ ούνται ως εξής: «αα) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), αν το καθα­ ρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πε­ ντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως. ββ) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), αν το καθα­ ρό ποσό της παροχής υπερβαίνει ετησίως τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πε­ ντακόσια (4.500) ευρώ. γγ) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιά­ δες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής: «Ειδικά προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρε­ σίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά τους υπερβαίνει το πο­ σό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, εφόσον έχουν την κα­ τοικία τους στην Ελλάδα και δεν συντρέχει μία από τις πε­ ριπτώσεις α', ε', στ', η' ή ι' αυτής της παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση β' του όγδοου εδαφίου της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. καταργείται και οι περι­ πτώσεις γ', δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι', ια' αναριθμούνται σε β', γ', δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι'.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται και προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, ως εξής: «6. Οι διατάξεις του άρθρου 52, εκτός από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, του άρ­ θρου 53, των δεύτερου και τρίτου εδαφίων και της περί­ πτωσης ι' της παραγράφου 1, καθώς και των παραγρά­ φων 4 και 5 του άρθρου 61, των άρθρων 65 έως και 90, εφαρμόζονται ανάλογα. Για τους υποχρέους της παρα­ γράφου 4 του άρθρου 2 ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 52 μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κατά τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από την έναρξη της δρα­ στηριότητάς τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες που κάνουν έναρξη δραστηριότητας μετά από εικονική λύση ή δια­ κοπή άλλης επιχείρησης. Ως εικονική θεωρείται η λύση εταιρίας ή η διακοπή ατομικής επιχείρησης, όταν, μετά τη λύση ή διακοπή, στην ίδια επαγγελματική εγκατάστα­ ση συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα από νέα εταιρία με άλλη μορφή αλλά τους ίδιους εταίρους ή εταιρία στην οποία συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο που είχε την ατο­ μική επιχείρηση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το ποσοστό βεβαίωσης φόρου σε περίπτωση άσκη­ σης προσφυγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 2 του άρ­ θρου 53 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') μειώνεται από εί­ κοσι πέντε τοις εκατό (25%) και τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα, σε δέκα τοις εκατό (10%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η προθεσμία παραγραφής των υποθέσεων του οι­ κονομικού έτους 1999 (χρήση 1998), καθώς και των υπο­ θέσεων προηγούμενων ετών για τις οποίες έχει παρατα­ θεί ο χρόνος παραγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002 και του άρθρου 22 του Ν. 3212/2003, η οποία λήγει στις 31.12.2004, ημερομηνία με­ τά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρου, τελών και εισφορών, παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, μεταβιβάσεων ακινήτων, φόρου με­ γάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και φόρου ακίνη­ της περιουσίας (Φ.Α.Π.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νη­ σιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το πο­ σό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπο­ λογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά τους αυξά­ νεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτή προ­ στέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 3232/ 2004 (ΦΕΚ 48 Α'), αναριθμείται σε ζ', από το χρόνο που ίσχυσε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Ν. 2238/1994 προστίθεται περίπτωση η' ως εξής: «η) Η χορήγηση σε επιτηδευματίες του ΑΦΜ, του αντι­ κειμένου εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστα­ σης άλλων επιτηδευματιών χωρίς να υπάρχει έννομο συμ­ φέρον.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') τροποποιείται ως εξής: «3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατά­ ξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994. Κατ' εξαίρεση, δι­ καιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον: α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 2238/1994 και δεν θεω­ ρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2005 (χρήση 2004) υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδή­ ματος φυσικών προσώπων και δήλωση στοιχείων ακινή­ των έχουν και οι φορολογούμενοι οι οποίοι την 1.1.2005 κατέχουν ακίνητα κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ' επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή έχουν δικαίωμα χρήσης ή οίκησης σε αυτά. Επίσης, την ανωτέρω υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν και τα πρόσωπα των παραγρά­ φων 3 και 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλω­ σης στοιχείων ακινήτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ­ ρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη κάθε δια­ χειριστικής περιόδου οι διοικητικές λύσεις που έχουν δο­ θεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο­ μίας και Οικονομικών περιλαμβάνονται σε σχετική από­ φαση του αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται κάθε χρόνο, με σκοπό την ενημέρωση όλων των φορολογου­ μένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η παράγραφος 18 του άρθρου 30 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «18. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') καταργούνται για τις υπο­ θέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών για την τριετία που αρχίζει από 1.1.2001 και εφεξής.»

Άρθρο 6Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμί­ σθωση γαιών που ανήκουν στους Ιερούς Ναούς, στις Ιε­ ρές Μητροπόλεις, στις Ιερές Μονές, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, στην Ιερά Μονή Πάτμου, στην Ιερά Μονή Σι­ νά, στην Αποστολική Διακονία, στον Πανάγιο Τάφο, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στα Πα­ τριαρχεία Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, στην Ιερά Αρ­ χιεπισκοπή Κύπρου, καθώς και στις Ιερές Σταυροπηγια­ κές Μονές Κύπρου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος, προστίθεται περίπτωση δ', που έχει ως εξής: «δ) Τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμί­ σθωση γαιών τα οποία αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρό­ σωπα που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα απαλ­ λάσσονται και για τα εισοδήματα από μερίσματα μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρμο­ γή για εισοδήματα οικονομικού έτους 2008 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 101 ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι πέ­ ντε τοις εκατό (25%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδη­ μά τους, το οποίο προκύπτει από διαχειριστικές περιό­ δους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειρι­ στικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε τριάντα δύο τοις εκατό (32%) και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από δια­ χειριστικές περιόδους που άρχισαν μέσα στο έτος 2004, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται παράγραφος 2, που έχει ως εξής: «2. Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο φόρος υπολογίζεται με συ­ ντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τα εισοδή­ ματα του οικονομικού έτους 2005, τριάντα δύο τοις εκατό (32%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2006, εί­ κοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήματα του οικο­ νομικού έτους 2007 και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2008 και επομένων. Επίσης, τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, η Αποστολική Διακονία, η Ιερά Μονή Πά­ τμου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και Ιερές Σταυροπη­ γιακές Μονές Κύπρου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επι­ διώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, φορολογούνται για το οικονομικό έτος 2005 με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ο οποίος μειώνεται σε επτά τοις εκατό (7%) για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2006 και σε τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2007.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλ­ λοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπό­ κειται σε φορολογία. Ειδικά, για μερίσματα που εισπράτ­ τει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου, καθώς και το ποσό που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος κατά το μέρος το οποίο αναλογεί στα πιο πάνω διανεμό­ μενα μερίσματα. Όταν τα μερίσματα αυτά έχουν διανεμη­ θεί προηγουμένως από θυγατρική της πιο πάνω αλλοδα­ πής εταιρείας, του ίδιου ή άλλου κράτους, και η καταβάλ­ λουσα στην ημεδαπή εταιρεία τα μερίσματα δεν έχει προ­ βεί σε παρακράτηση φόρου ή δεν έχει καταβάλει η ίδια φόρο εισοδήματος, το ημεδαπό νομικό πρόσωπο δικαι­ ούται να εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήμα­ τος το ποσό φόρου εισοδήματος που έχει καταβάλει η θυ­ γατρική της αλλοδαπής εταιρείας ή που έχει παρακρατή­ σει για τα υπόψη μερίσματα, τα οποία τελικά έχουν διανεμηθεί προς το ημεδαπό νομικό πρόσωπο. Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει κατα­ βληθεί εκτός Ελλάδας για το ποσό του διανεμόμενου με­ ρίσματος που τελικώς κτάται από την ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία απαιτείται βεβαίωση εκδιδόμενη στη χώρα κατα­ βολής του φόρου, από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας. Το ποσό φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτω­ ση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυ­ τό στην Ελλάδα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστα­ ται ως εξής: «Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού πο­ σού της οφειλής, που αναφέρεται στην προηγούμενη πα­ ράγραφο με την εμπρόθεσμη δήλωση, παρέχεται έκπτω­ ση ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του καταβαλλόμενου πο­ σού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι­ κονομικού έτους 2005 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 111 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος και μετά το δεύτερο εδάφιο, προ­ στίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής: «Τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Ν. 2859/ 2000 (ΦΕΚ 248 Α'). Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νο­ μικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγ­ χώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποι­ ουδήποτε νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα νομικά πρόσωπα που ιδρύονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά­ φου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 2214/ 1994 (ΦΕΚ 75 Α') καταργούνται. Η κατάργηση περιλαμ­ βάνει και υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Φορολο­ γικών Αρχών αναφορικά με την εφαρμογή των καταργού­ μενων διατάξεων.

Άρθρο 7Παρακράτηση φόρου εισοδήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά, για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλί­ ου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, που εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των πε­ ριπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήματα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, γίνεται παρα­ κράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για τα εισοδήματα που καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Ειδικά, στα εισοδήματα του προηγούμε­ νου εδαφίου, που καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνο­ νται οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντε­ λεστής παρακράτησης ορίζεται σε τριάντα δύο τοις εκα­ τό (32%) και για τα ίδια εισοδήματα που καταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουα­ ρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ο συ­ ντελεστής αυτός ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Για τα αναφερόμενα πιο πάνω εισοδήματα, τα οποία κα­ ταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι μέ­ χρι την 31η Δεκεμβρίου 2004, ο συντελεστής παρακράτη­ σης ορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­ τος αντικαθίσταται ως εξής: «Στα εισοδήματα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Ειδικά, στα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου, που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντε­ λεστής παρακράτησης ορίζεται σε τριάντα δύο τοις εκα­ τό (32%) και για τα ίδια εισοδήματα που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε είκοσι εν­ νέα τοις εκατό (29%). Για τα αναφερόμενα πιο πάνω εισοδήματα, τα οποία κα­ ταβάλλονται ή με τα οποία πιστώνονται οι δικαιούχοι μέ­ χρι την 31η Δεκεμβρίου 2004, ο συντελεστής παρακράτη­ σης ορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).»

Άρθρο θΆρρο θ Εισοδήματα από κινητές αξίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «ι) Τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α') και του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, επιφυλασσομέ­ νων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 3283/2004 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2778/1999. Η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει και για τα αμοι­ βαία κεφάλαια που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρω­ παϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθε­ ρων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προ­ κύπτουν με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αφο­ ρούν τα ποσά των τόκων από καταθέσεις, που λογίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, με εξαίρεση τα πο­ σά των τόκων τα οποία προέρχονται από προθεσμιακές καταθέσεις, που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δε­ κεμβρίου 2004 και για το χρονικό διάστημα που μεσολα­ βεί μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους μετά την ημερομηνία αυτή. Οι τόκοι που αντιστοιχούν μέχρι την ανανέωση φο­ ρολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρ­ μογή και για τα εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα­ γράφου 7 του άρθρου 15 του Ν. 3632/ 1928 (ΦΕΚ 137 Α'), που προστέθηκαν με το άρθρο 74 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') και όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α'), από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά. Για τα εισο­ δήματα τα οποία προκύπτουν από πράξεις του προηγού­ μενου εδαφίου που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Ια­ νουαρίου 2005, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε επτά τοις εκατό (7%).

Άρθρο 9Δαπάνες επιχειρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης α' της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­ τος αντικαθίσταται ως εξής: «α) Των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περι­ λαμβάνονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ' της περί­ πτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσό της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί για καθέναν από τους ασφαλιζόμενους τα χίλια πεντακό­ σια (1.500) ευρώ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης θ' της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισο­ δήματος αντικαθίστανται ως εξής: «θ) Του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφα­ λών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολο­ γίζεται σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ανα­ γραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες, μετά την αφαίρεση: αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων, ββ) της αξίας των πωλή­ σεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επι­ χειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσί­ ου δικαίου και γγ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης πε­ τρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και λοι­ πών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης. Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλε­ φωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης ­ αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλε­ οπτικών σταθμών, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των υπηρε­ σιών ή συνδρομητικών που αναγράφεται στα εκδιδόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., στοιχεία προς επι­ τηδευματίες ή ιδιώτες, με εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επι­ χειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ομοίως, υπολογίζεται πρόβλεψη με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις λιανι­ κής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πω­ λήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών με πίστωση που περιλαμβάνονται στους με αριθμό 501 ­ 503, 521 ­ 528 και 721 ­ 726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οι­ κογενειακών προϋπολογισμών των ετών 1993 ­ 1994 της Ε.Σ.Υ.Ε., με την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριμένων αγαθών. Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειρι­ στική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλε­ ψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επι­ χείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Για τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν περιλαμβάνο­ νται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το Δημόσιο, δήμους ή κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δη­ μοσίου δικαίου. Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσο­ δα των επιχειρήσεων εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασμό «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Η σχηματιζόμενη ως άνω πρόβλεψη χρησιμοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών οι οποίοι είναι ανε­ πίδεκτοι είσπραξης. Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποί­ ους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση υπο­ χρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς ότι διέγραψε την επι­ σφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ. Επίσης, για τους πελάτες των οποίων οι απαιτήσεις διε­ γράφησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιχείρηση συ­ ντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυ­ μο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η δημόσια οικονομική υπηρεσία και ο αριθμός φορολογικού μητρώ­ ου του πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α'). Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλε­ ψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρή­ ση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγα­ λύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστι­ κές εγγραφές. Το ποσό της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαρια­ σμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενομένης από τη διαχει­ ριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω μη επαληθεύσεως των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέ­ ρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης διαχειριστι­ κής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ποσό των προβλέψεων, που εμφανίζουν οι επιχει­ ρήσεις στο λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφα­ λείς απαιτήσεις» του πρώτου ισολογισμού που θα συντά­ ξουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2004, λόγω μη επαλήθευ­ σης των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Η απόδοση του φόρου αυτού γίνεται με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης δημόσια οικονομική υπηρεσία, εντός δύο μη­ νών από τη λήξη της προθεσμίας σύνταξης του ισολογι­ σμού, η οποία ορίζεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Π.Δ. 186/1992. Ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο, μέχρι την τε­ λευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων δύο διμήνων. Δήλωση που υποβάλλεται χω­ ρίς την καταβολή του πιο πάνω ποσού φόρου θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν παράγει κανένα έννομο απο­ τέλεσμα. Με την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, εξα­ ντλείται η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης, των μετόχων, εταίρων, καθώς και του επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρηση. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής του εναπομείναντος ποσού, δεν οφείλεται φό­ ρος εισοδήματος. Οι διατάξεις των άρθρων 66 έως 71, 74, 75 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') και του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α') έχουν εφαρ­ μογή και για τον επιβαλλόμενο με τις διατάξεις της παρα­ γράφου αυτής φόρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­ τος αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευ­ ής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που κα­ ταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, μπορούν να απο­ σβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­ τος αντικαθίσταται ως εξής: «Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων στα πάγια περι­ ουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν και να χρησιμοποι­ ούν είτε τον κατώτερο είτε τον ανώτερο συντελεστή απόσβεσης είτε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο συντελε­ στή μεταξύ κατώτερου και ανώτερου και με την προϋπό­ θεση ότι ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιμοποιεί­ ται σταθερά μέχρι την πλήρη απόσβεση των πιο πάνω πα­ γίων στοιχείων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τέλος της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προ­ στίθενται τέσσερα νέα εδάφια, που έχουν ως εξής: «Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν μέσα στη χρήση, το μέσο όρο των αντίστοι­ χων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγού­ μενες χρήσεις, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νό­ μου αυτού, επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος για τη μεταφορά της ζημίας, έχουν εφαρμογή για το υπόλοιπο ζημιών που προκύπτει μετά την αφαίρεση του πιο πάνω ποσοστού. Προϋπόθεση εφαρμογής των δύο προηγούμενων εδαφίων είναι η πι­ στοποίηση της πραγματοποίησης των πιο πάνω δαπανών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν, η αρ­ μόδια υπηρεσία του Υπουργείου αυτού υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το είδος των δαπανών και ο χρόνος πραγματοποίησής τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το δεύτερο και τα επόμενα εδάφια της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολο­ γίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής: «Όταν οι πιο πάνω αποζημιώσεις ή δικαιώματα κατα­ βάλλονται σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου αυτού, εκπίπτουν με τις ακό­ λουθες προϋποθέσεις: αα) Η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από έγγρα­ φη σύμβαση και από αντίστοιχο τιμολόγιο του αντισυμ­ βαλλόμενου. ββ) Να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζε­ ται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί αποφυγής της δι­ πλής φορολογίας. γγ) Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, αρκεί η πίστωση στο όνομα του αλλοδαπού δικαιούχου μέχρι τη λήξη της προ­ θεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της διαχειριστικής πε­ ριόδου στην οποία αναφέρονται οι αποζημιώσεις ή τα δι­ καιώματα. δδ) Απαιτείται προέγκριση από Επιτροπή, η οποία συ­ στήνεται για το σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως ακολούθως: ί) Όταν τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σήματα, μεθόδους εμπορίας ή διανομής και άλλα συναφή δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ύψος αυτών και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εν­ σωματωθεί στην τιμή πώλησης των αγαθών. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τον κλάδο εμπορίας των μικτών επι­ χειρήσεων. ίί) Όταν τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από επιχειρή­ σεις με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών στη μητρική τους εταιρία, καθώς και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, και εφόσον υπερβαίνουν στις ανωτέρω περιπτώσεις το τέσσερα τοις εκατό (4%) των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος και μέχρι πεντακόσιες χιλιά­ δες (500.000) ευρώ ετησίως. Για τις αποφάσεις της Επιτροπής εφαρμόζονται οι δια­ τάξεις του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'). Η Επιτροπή αυτή, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, απαρτίζεται από ΦΕΚ 6317 έναν σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο και μέλη αυτής τους Γενικούς Διευθυντές Ελέγχων και Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έναν ορκωτό ελεγκτή και έναν εκπρό­ σωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Η Επιτρο­ πή, προκειμένου να μορφώσει και τεκμηριώσει γνώμη, μπορεί να ζητά αναλυτικά στοιχεία, δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει κατά περίπτωση χρήσιμη. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­ κονομικών, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής. Για τα πνευματικά, συγγενικά και συναφή δικαιώματα που καταβάλλονται για λογαριασμό τρίτων, δεν απαιτεί­ ται προέγκριση, ανεξαρτήτως ποσού. Τα αναγνωριζόμενα σε κάθε περίπτωση ποσοστά που καταβάλλονται δεν μπορεί να είναι ανώτερα από το μέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου άλλων χωρών προς εταιρία του αυτού ομίλου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής: «Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν εφόσον και στο βαθμό που η πραγματοποίησή τους συμβάλλει στη δημιουργία εισο­ δήματος για την επιχείρηση. Όταν τα πιο πάνω ποσά κα­ ταβάλλονται σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου αυτού και εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοι­ χων δαπανών της επιχείρησης και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, απαιτείται προέγκριση από την Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ι'. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ι' εφαρμόζονται ανάλογα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 ισχύουν για τα ποσά των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων, καθώς και για τα ποσά των εξόδων διοικητικής υποστήριξης που κατα­ βάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιστ' της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισο­ δήματος τροποποιείται ως εξής: «Των μισθωμάτων που καταβάλλει ο μισθωτής στις εται­ ρείες του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α') ή σε αλλοδαπές εται­ ρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του από συμβάσεις χρηματοδοτικής μί­ σθωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος προστίθενται περιπτώσεις μ', ν', ξ', ο', π' και ρ', που έχουν ως εξής: «μ) Των εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλο­ δαπών πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελε­ χών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ει­ δικών επιστημόνων, που προκύπτει από τα εκδοθέντα φο­ ρολογικά στοιχεία. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση, ότι το ξενοδοχείο ευρίσκεται εντός του Δή­ μου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατε­ στημένη η έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται με τα πιο πάνω έξοδα. Ειδικά, για τις επιχει­ ρήσεις και τα υποκαταστήματα που λειτουργούν στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ξενοδοχείο φιλο­ ξενίας μπορεί να βρίσκεται εντός των ορίων των νομών αυτών. Η αξία των δώρων που γίνονται προς τα ανωτέρω πρόσωπα και μέχρι είκοσι (20) ευρώ για κάθε δωρεοδόχο. Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνω­ ρίζονται προς έκπτωση. ν) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για επιμόρ­ φωση του προσωπικού της με την προϋπόθεση ότι η επι­ μόρφωση έχει σχέση με το αντικείμενο εργασιών της επι­ χείρησης ή το αντικείμενο εργασιών του προσωπικού μέ­ σα στην επιχείρηση ή τέλος, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των προγραμμάτων αυτών που χρησιμο­ ποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. ξ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την κά­ λυψη του ενοικίου κατοικίας των εργαζομένων σε αυτήν, με την προϋπόθεση, ότι τα ποσά αυτά υπόκεινται σε φο­ ρολογία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45. ο) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδι­ κούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. π) Των χρηματικών βραβείων που καταβάλλει επιχείρη­ ση σε εργαζομένους της λόγω των εξαιρετικών επιδόσε­ ων που έχουν επιτύχει αποδεδειγμένα στα Ανώτατα Εκ­ παιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζουν και μέχρι τρεις χι­ λιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εργαζόμενο. ρ) Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την αγο­ ρά ειδικής ενδυμασίας του προσωπικού της, η οποία για λόγους υγιεινής ή ασφάλειας, επιβάλλεται ως απαραίτη­ τη για την εκτέλεση του αντικειμένου των εργασιών του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται παράγραφος 18, που έχει ως εξής: «18. Δαπάνες που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρό­ ντος άρθρου, εκτός εκείνων που ρητά μνημονεύονται σε αυτό, για τις οποίες έχει γίνει δεκτό με διοικητικές λύσεις και με τη δικαστηριακή νομολογία ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυ­ τού, περιλαμβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Οικονο­ μίας και Οικονομικών. Η αναγνώριση των οριζόμενων στην απόφαση αυτή δαπανών είναι δεσμευτική για τις ελεγκτι­ κές υπηρεσίες. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, εντός μη­ νός από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής εκδί­ δεται η οριζόμενη από το πρώτο εδάφιο απόφαση. Για οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση περίπτωσης από τον κατάλογο αυτόν, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή η επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκει ή η ελεγκτική υπηρεσία δικαιούται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φο­ ρολογία εισοδήματος υπηρεσία του Υπουργείου Οικονο­ μίας και Οικονομικών αίτηση, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, προκειμένου να εξετασθεί η συγκεκριμένη περίπτωση από ειδική γνωμο­ δοτική επιτροπή η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτόν στο πιο πάνω Υπουργείο. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2005 εκ­ δίδεται νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο­ νομικών με την οποία επιφέρονται οι μεταβολές για τις οποίες γνωμοδότησε, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιτρο­ πή, κατόπιν της άνω αίτησης ή εισήγησης της υπηρεσίας ή και αυτεπαγγέλτως. Η αναγνώριση των τυχόν επιπλέον αναγνωριζόμενων περιπτώσεων δαπανών είναι δεσμευτι­ κή και για προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, εφό­ σον είναι εκκρεμείς. Τυχόν αφαίρεση αναγνωριζόμενων περιπτώσεων δαπανών θα ισχύει από την επόμενη διαχει­ ριστική χρήση. Με την ίδια διαδικασία θα ορίζονται κάθε χρόνο οι μεταβολές στις περιπτώσεις δαπανών που εκπί­ πτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Η επιτροπή της παραγράφου αυτής αποτελείται από έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Φορο­ λογίας Εισοδήματος και Ελέγχου, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, καθώς και έναν καθη­ γητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συναφούς αντικειμένου. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας αυ­ τής ως και οι αναπληρωτές αυτών, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης απόφασης, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­ κονομικών.»

Άρθρο 10Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπι­ στωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή/και μη έκδοση στοιχείων ή/και έκδοση πλαστών ­ εικονικών στοιχείων που συνεπάγονται το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανα­ κριβών, το σχετικό ποσό που προκύπτει, το οποίο σε πε­ ρίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων μέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση διπλασιάζεται, προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το άθροισμα προ­ σαυξάνεται κατά ένα ποσοστό, ως ακολούθως: α) κατά τέσσερα τοις εκατό (4%), εάν το ποσό της από­ κρυψης της φορολογητέας ύλης που προκύπτει από τους ως άνω λόγους δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της δηλωθείσας και σε ποσό τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, β) κατά οκτώ τοις εκατό (8%), εάν το ποσό υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της δηλωθείσας και σε ποσό τα πέ­ ντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βι­ βλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και των επιχειρήσεων που δεν τη­ ρούν βιβλία και στοιχεία ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., προσδιορίζεται εξωλογιστικώς με πολλα­ πλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης με ειδικούς, κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων, συντε­ λεστές καθαρού κέρδους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή ο συντελεστής προσαυξάνεται κατά σα­ ράντα τοις εκατό (40%). Επίσης, κατά σαράντα τοις εκατό (40%) προσαυξάνεται ο συντελεστής για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία που προβλέπονται γι' αυτές από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι συναλλαγές ή τηρούν βιβλία κατώτερης κα­ τηγορίας από τα οριζόμενα από τον ίδιο Κώδικα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο έβδομο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου δεν προσαυξάνεται όταν η τήρηση βιβλίων προκύπτει από υπέρβαση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων της επι­ χείρησης και κατά το πρώτο έτος της υποχρέωσης τήρη­ σης βιβλίων αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι περιπτώσεις β' και δ' του έβδομου και το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής καθαρού κέρδους που τελικά εφαρμόζεται ή αντιστοιχεί στα τελικά προσ­ διοριζόμενα, κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, κα­ θαρά κέρδη, δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το εβδο­ μήντα πέντε τοις εκατό (75%).»

Άρθρο 11Προσδιορισμός των καθαρών κερδών νομικών προσώπων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 12, 13 και 14 του άρθρου 105 του Κώ­ δικα Φορολογίας Εισοδήματος αναριθμούνται σε 13, 14 και 15, αντίστοιχα, και προστίθεται σε αυτό νέα παράγρα­ φος 12, που έχει ως εξής: «12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό των καθα­ ρών κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101, που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών, καθώς και των κοινο­ πραξιών στις οποίες συμμετέχουν. Ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των ανωτέρω, λαμβάνονται τα οριζό­ μενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 34. Όταν κατά τις διαχειριστικές περιόδους μέσα στις οποί­ ες κτώνται έσοδα από τις πιο πάνω εργασίες δεν έχει ολο­ κληρωθεί η ανέγερση της οικοδομής, ως καθαρά κέρδη δηλώνονται αυτά που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατά­ ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 και με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους που αφορά στη διαχειριστική περίοδο της ολοκλήρωσης της οικοδομής δηλώνεται το τελικό αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, από τη συγκε­ κριμένη οικοδομή. Από τον αναλογούντα φόρο εισοδήμα­ τος της δήλωσης αυτής, εκπίπτει ο φόρος που έχει κατα­ βληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας και ο οποίος αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη της οικοδο­ μής της οποίας ολοκληρώθηκε η κατασκευή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για οικοδομές των οποίων η έναρξη της ανέ­ γερσης πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2004 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 11 του άρθρου 105 του Κώδικα Φο­ ρολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «11. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφοι 3, 4 και 7, 32, 34 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού, 35, 36 και 38 εφαρμόζονται αναλό­ γως και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος παύει να ισχύει για δημόσια ή ιδιωτι­ κά τεχνικά έργα που αναλαμβάνονται από την 1η Ιανουα­ ρίου 2002 και μετά.

Άρθρο 12Μείωση φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο συντελεστής του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/ 1998 (ΦΕΚ 31 Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α'), όπως ισχύουν μετά την τρο­ ποποίησή τους με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), μειώνεται από τρία τοις χιλίοις (3%) σε ένα και πενήντα τοις χιλίοις (1,50%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για πωλήσεις μετοχών που διενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ
Άρθρο 13Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις περαίωσης

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. επιχει­ ρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, κατά τα οριζόμε­ να στο επόμενο άρθρο, δεν ελέγχονται ως προς τα δη­ λούμενα εισοδήματα και ποσά Φ.Π.Α. από την άσκηση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγ­ γέλματος και θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς για τα εισοδήματα και τα ποσά αυτά, εφόσον δηλώνονται ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη, καθώς και τυχόν διαφορές εκροών στο Φ.Π.Α., κατά τα οριζόμενα στο άρ­ θρο 15.

Άρθρο 14Υπαγόμενες και εξαιρούμενες δηλώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου υπάγο­ νται: α. Δηλώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελμα­ τιών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με τηρηθέντα βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που αφορούν δια­ χειριστικές περιόδους με ύψος ακαθάριστων εσόδων βά­ σει των βιβλίων και στοιχείων κατά τις ακόλουθες διακρί­ σεις: αα. Επί επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παρα­ γωγής προϊόντων, μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. ββ. Επί επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, μέ­ χρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. γγ. Επί μικτών επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για το σύνολο των δραστηριοτήτων και με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάρι­ στα έσοδα από τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών εί­ ναι κατώτερα ή ίσα των εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. δδ. Επί αμιγώς ελευθέρων επαγγελματιών, μέχρι εκα­ τόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. εε. Επί ελευθέρων επαγγελματιών με παράλληλη άσκη­ ση εμπορικής δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών, μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για το σύνολο των δραστηριοτήτων και με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάρι­ στα έσοδα­αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος πλέον των ακαθάριστων εσόδων από την τυχόν άσκηση εμπορικής δραστηριότητας παροχής υπη­ ρεσιών είναι κατώτερα ή ίσα των εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Το ίδιο όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ αθροιστικά για το ελευθέριο επάγγελμα και την εμπορική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, ισχύει και σε περίπτωση παράλληλης άσκησης μόνο των δύο αυτών δραστηριοτήτων. β. Δηλώσεις επιχειρήσεων που άσκησαν δραστηριότη­ τες των υποπεριπτώσεων αα', ββ' και γγ' της προηγούμε­ νης περίπτωσης α' και δεν τήρησαν βιβλία, επειδή δεν εί­ χαν σχετική υποχρέωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των οριζό­ μενων στην προηγούμενη παράγραφο 1.α' λαμβάνονται αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 49 του Ν. 2238/ 1994, καθώς και στο άρθρο 105 του ίδιου νόμου, εξαι­ ρουμένων των εισοδημάτων από ακίνητα, κινητές αξίες και συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και περιλαμβάνο­ νται στην ομάδα επτά (7) του Ελληνικού Γενικού Λογιστι­ κού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Επί περιπτώσεων τήρησης βιβλίων Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για τον προσδιορισμό των ακα­ θάριστων εσόδων και την εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο 1.α' ανάγονται σε πωλήσεις οι πραγματοποιηθείσες στην οικεία διαχειριστική περίοδο αγορές, όπως αυτές προκύπτουν από τα τηρηθέντα βι­ βλία και στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από τις δηλώσεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται: α. Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονται με παραβάσεις του Κ.Β.Σ. β. Δηλώσεις που δεν υποβάλλονται εντός των προβλε­ πόμενων προθεσμιών ή υποβάλλονται ανακριβώς εντός των προθεσμιών αυτών, για τα βάσει των τηρηθέντων βι­ βλίων και στοιχείων δεδομένα, καθώς και δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες δεν υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή υποβάλλονται ανακριβώς εντός των προθεσμιών αυτών, οι δηλώσεις των λοιπών εν γένει φορολογιών, με βάση τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. γ. Δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη. δ. Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες υπάρχουν κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία που δεν έχουν ελεγχθεί. ε. Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εξαιρούνται γενικώς της διαδικασίας περαίωσης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου οι δηλώ­ σεις γεωργικών και τεχνικών επιχειρήσεων, των επιχει­ ρήσεων ειδικών καθεστώτων των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994, των επιχειρήσεων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας πλοίων για τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης του πλοίου, κα­ θώς και των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελμα­ τιών που δεν τήρησαν βιβλία αν και είχαν σχετική υπο­ χρέωση.

Άρθρο 15Δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη Δηλούμενες διαφορές εκροών στο Φ.Π.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., που υπάγονται στη διαδικασία περαίωσης κατά το άρθρο 13 σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, δεν ελέγχονται και θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς, εφόσον με αυτές δηλώνονται ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη, προκειμένου για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, καθώς και εκροές, προκειμένου για τις δηλώσεις Φ.Π.Α., από την άσκηση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμε­ να στις επόμενες παραγράφους, ανεξαρτήτως αυτών που προκύπτουν βάσει των τηρηθέντων βιβλίων και στοι­ χείων ή εκ της εφαρμογής των γενικών φορολογικών δια­ τάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν εφαρμογή, εφόσον με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις φο­ ρολογίας εισοδήματος δηλώνονται τα ακόλουθα ποσά ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών: α. Ακαθάριστα έσοδα: αα. Επί επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης αα' της πα­ ραγράφου 1.α' του προηγούμενου άρθρου, ποσό τουλά­ χιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από το άθροισμα του κόστους πωληθέντων (εμπορευμάτων ή προϊόντων), των εξόδων και δαπανών που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων που αναλογούν, καθώς και των μικτών κερ­ δών. Ως μικτό κέρδος λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του κόστους πωληθέντων (εμπορευμάτων ή προϊόντων) με το Συντελεστή Μικτού Κέρδους. Συντελεστής Μικτού Κέρδους είναι ο συντελε­ στής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον προβλεπόμενο Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100) μείον τον προβλεπόμενο Μοναδικό Συντελεστή Κα­ θαρού Κέρδους ήτοι Μ.Σ.Κ.Κ. / (100 ­ Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περί­ πτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ. εφαρμόζεται ο μέσος όρος των συντελεστών του οικείου πίνακα στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση. Προκειμένου για επιχειρήσεις με περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προ­ κύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κα­ τηγορία εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου. ββ. Επί επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης ββ' της παρα­ γράφου 1.α' του προηγούμενου άρθρου, τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοι­ χεία. γγ. Επί επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης γγ' της παρα­ γράφου 1.α' του προηγούμενου άρθρου, το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων που προσδιορίζονται κατά κατηγορία δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες υποπερι­ πτώσεις αα' και ββ', με επιμερισμό των κοινών δαπανών στις επί μέρους δραστηριότητες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των ακαθάριστων εσόδων κάθε δραστηριό­ τητας στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της διαχειρι­ στικής περιόδου από όλες τις δραστηριότητες. δδ. Επί ελευθέρων επαγγελματιών της υποπερίπτωσης δδ' της παραγράφου 1.α' του προηγούμενου άρθρου, με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στην πιο πάνω υπο­ περίπτωση ββ'. εε. Επί ελευθέρων επαγγελματιών με παράλληλη άσκη­ ση εμπορικής δραστηριότητας της υποπερίπτωσης εε' της παραγράφου 1.α' του προηγούμενου άρθρου, με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στην πιο πάνω υπο­ περίπτωση γγ'. στστ. Επί επιχειρήσεων της παραγράφου 1.β' του προη­ γούμενου άρθρου, με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στην πιο πάνω υποπερίπτωση αα'. Ειδικά για τις εν λόγω επιχειρήσεις που άσκησαν δραστηριότητα παροχής υπη­ ρεσιών, αντί του μικτού κέρδους λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των εξόδων και δα­ πανών με τον προβλεπόμενο για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ. β. Καθαρά κέρδη: αα. Επί επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης αα' της πα­ ραγράφου 1.α' του προηγούμενου άρθρου, με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό που προκύπτει εξωλο­ γιστικώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση αα' της προ­ ηγούμενης περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, με τον προ­ βλεπόμενο Μ.Σ.Κ.Κ. ή το μέσο όρο των συντελεστών του οικείου πίνακα στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση, εφό­ σον δεν προβλέπεται γι' αυτήν Μ.Σ.Κ.Κ., ή το μέσο σταθ­ μικό συντελεστή, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με πε­ ρισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., κατά περίπτωση. Ομοί­ ως, επί επιχειρήσεων με βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό των καθαρών κερδών προσδιορίζεται με πολλα­ πλασιασμό των κατά τα ανωτέρω ακαθάριστων εσόδων με τον προβλεπόμενο Μ.Σ.Κ.Κ. ή το μέσο όρο των συντε­ λεστών του οικείου πίνακα ή το μέσο σταθμικό συντελε­ στή, κατά περίπτωση, επί εσόδων. ββ. Επί επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης ββ' της πα­ ραγράφου 1.α' του προηγούμενου άρθρου, το ποσό που προκύπτει λογιστικώς με την αφαίρεση των εκπιπτόμε­ νων κατά τις οικείες διατάξεις του Ν. 2238/1994 εξόδων από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία ή το ποσό που προκύ­ πτει εξωλογιστικώς, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο, με την εφαρμογή επί των ακαθάριστων αυτών εσόδων του προβλεπόμενου Μ.Σ.Κ.Κ. ή του μέσου όρου των συντε­ λεστών του οικείου πίνακα ή του μέσου σταθμικού συ­ ντελεστή, όπως αναλόγως ορίζεται και στην προηγούμε­ νη υποπερίπτωση αα'. γγ. Επί επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης γγ' της παρα­ γράφου 1.α' του προηγούμενου άρθρου, το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ποσών καθαρών κερδών που προσδιορίζονται κατά κατηγορία δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες υποπερι­ πτώσεις αα' και ββ', με επιμερισμό των κοινών δαπανών κατ' ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται σχετικώς στην υποπερίπτωση γγ' της προηγούμενης περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου. δδ. Επί ελευθέρων επαγγελματιών της υποπερίπτωσης δδ' της παραγράφου 1.α' του προηγούμενου άρθρου, με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στην πιο πάνω υπο­ περίπτωση ββ'. εε. Επί ελευθέρων επαγγελματιών με παράλληλη άσκη­ ση εμπορικής δραστηριότητας της υποπερίπτωσης εε' της παραγράφου 1.α' του προηγούμενου άρθρου, με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στην πιο πάνω υπο­ περίπτωση γγ'. στστ. Επί επιχειρήσεων της παραγράφου 1.β' του προη­ γούμενου άρθρου, το ποσό που προκύπτει εξωλογιστι­ κώς με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζό­ μενα στην υποπερίπτωση στστ' της προηγούμενης περί­ πτωσης α' της παρούσας παραγράφου, με τον προβλε­ πόμενο Μ.Σ.Κ.Κ. ή το μέσο όρο των συντελεστών του οι­ κείου πίνακα ή το μέσο σταθμικό συντελεστή, κατά περίπτωση, επί εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα προσδιοριζόμενα ποσά ακαθάριστων εσόδων κα­ τά τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις αα', γγ' και εε' της προηγούμενης παραγράφου 2.α', επί βιβλίων Β' ή Γ' κατη­ γορίας του Κ.Β.Σ., δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εί­ ναι μικρότερα αυτών που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. Επίσης, τα προσδιοριζόμενα ποσά ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόμενα στις ίδιες πιο πά­ νω υποπεριπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 2.α' επί βιβλίων Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερα από τις βάσει βιβλίων και στοιχείων εκροές στη φορολογία Φ.Π.Α., καθώς και από το σύνολο των τυχόν χονδρικών πωλήσεων της οικείας διαχειριστικής περιόδου που προκύπτουν από τα οικεία φορολογικά στοιχεία εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα προσδιοριζόμενα ποσά καθαρών κερδών κατά τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις αα', γγ' και εε' της πιο πά­ νω παραγράφου 2.β', επί βιβλίων Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερα αυτών που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ­ θρων 31 και 49 του Ν. 2238/1994, κατά περίπτωση. Επί­ σης, τα προσδιοριζόμενα ποσά καθαρών κερδών κατά τα οριζόμενα στις ίδιες ως άνω υποπεριπτώσεις της πιο πά­ νω παραγράφου 2.β' επί βιβλίων Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερα αυτών που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά­ φου 4 του άρθρου 32 του Ν. 2238/1994.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ­ θρου έχουν εφαρμογή, εφόσον με τις υποβαλλόμενες εκ­ καθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. δηλώνονται και οι τυχόν διαφορές εκροών με βάση τα προσδιοριζόμενα ακαθάρι­ στα έσοδα κατά τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις αα', γγ' και εε' της πιο πάνω παραγράφου 2.α'. Προκειμένου να υπολογιστεί ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. επί των εν λόγω δια­ φορών, οι διαφορές αυτές κατανέμονται σε εκροές φο­ ρολογητέες κατά συντελεστή Φ.Π.Α. και σε εκροές απαλ­ λασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισρο­ ών, κατ' αναλογία των βάσει βιβλίων και στοιχείων εκροών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 13 είναι η δήλωση, για την ίδια διαχειριστική περίοδο, τόσο στη φορολογία εισοδήμα­ τος, όσο και στη φορολογία Φ.Π.Α., των ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών, καθώς και των τυχόν δια­ φορών εκροών, αντίστοιχα, που ορίζονται από τις προη­ γούμενες παραγράφους.

Άρθρο 16Περαίωση δηλώσεων λοιπών φορολογιών

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελ­ ματιών που οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς χωρίς έλεγχο κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στα άρθρα 13 έως και 15, εφόσον επί λοιπών φορολογιών, για τις οποίες ως βάση προσδιορισμού του φόρου ή του τέλους ή της ει­ σφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα της φορολο­ γίας εισοδήματος, δηλώνονται ως ακαθάριστα έσοδα τα οριζόμενα στο άρθρο 15, τότε και οι δηλώσεις των φορο­ λογιών αυτών δεν ελέγχονται και θεωρούνται περαιωθεί­ σες ως ειλικρινείς, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζόμε­ νων στο άρθρο 13.

Άρθρο 17Μεταβατικές και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επί υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών πέραν των προθεσμιών που κατά περίπτωση προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με τις οποίες δηλώνονται επιπλέον ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη, καθώς και οι τυχόν διαφορές εκροών στο Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προη­ γούμενα άρθρα 15 και 16, εφαρμόζονται και ως προς τα ανωτέρω επιπλέον δηλούμενα ποσά οι ισχύουσες για κά­ θε φορολογία διατάξεις περί επιβολής πρόσθετων φό­ ρων ή προσαυξήσεων ή προστίμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 2859/2000 έχουν εφαρμογή και για τις περαιούμενες κατά τα άρθρα 13 έως και 16 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοι­ πών φορολογιών. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και σε περιπτώσεις ύπαρξης ανέλεγκτων δελτίων πληροφοριών ή λοιπών εν γένει επιβαρυντικών στοιχείων κατά το χρόνο υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δηλώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελμα­ τιών, που δεν υπάγονται για οποιονδήποτε λόγο στις δια­ τάξεις των άρθρων 13 έως και 16 του νόμου αυτού, υπό­ κεινται σε έλεγχο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 16 του νόμου αυτού ισχύουν για δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 31.12.2004 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 16 του νόμου αυτού ισχύουν ανάλογα και για διαχειριστι­ κές περιόδους που έληξαν ή λήγουν από 1.1.2003 έως και 30.12.2004, με την προϋπόθεση ότι τα τυχόν επιπλέον πο­ σά ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών, καθώς και διαφορών εκροών στο Φ.Π.Α. που προκύπτουν κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 για τις διαχειριστικές αυ­ τές περιόδους δηλώνονται το αργότερο μέχρι 15 Μαϊου 2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ειδικά για τις τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο εφαρμογής των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, σε περιπτώσεις που κα­ τά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των οικείων δηλώσεων, δεν επιβάλ­ λονται πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις ή πρόστιμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου του νόμου αυ­ τού, ο τύπος και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων δη­ λώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1θΚίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρ­ θρου αυτού εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως επιχειρή­ σεων οποιασδήποτε νομικής μορφής και ανεξάρτητα του αντικειμένου των εργασιών τους, εφόσον σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, με σκοπό την ίδρυση προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα οποία προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία Γ' κατηγο­ ρίας της συνιστώμενης εταιρείας φορολογούνται για το πρώτο οικονομικό έτος με τον ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης συντελεστή φορολογίας, μειωμένο κατά δέκα (10) μονάδες και για το επόμενο οι­ κονομικό έτος με συντελεστή μειωμένο κατά πέντε (5) μο­ νάδες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η μείωση του συντελεστή φορολογίας παρέχεται για τα δύο (2) πρώτα οικονομικά έτη από το χρόνο της ολο­ κλήρωσης της συγχώνευσης με τις ακόλουθες προϋπο­ θέσεις: α) Η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία έχει κα­ τά το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το κάτωθι ποσό κεφαλαίου: αα) προκειμένου για προσωπική εταιρεία, τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3) θα είναι καταβεβλημένο σε μετρητά, ββ) προκειμένου για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τουλάχιστον εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ, γγ) προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία, τουλάχιστον διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ. β) Οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια πριν από το χρόνο της συγχώνευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αποτίμηση της αξίας των εισφερόμενων σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προσωπική εταιρεία ενεργείται από την Επι­ τροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις των άρθρων 2,3,5,6,9,10 και 12 του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') εφαρμόζονται ανάλογα και επί των συγχωνεύσεων του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων των οποίων η ολοκλήρωση θα γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 19Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α') προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: «Επίσης, εξαιρούνται από την αναπροσαρμογή οι εται­ ρείες, οι οποίες αναπροσαρμόζουν, υποχρεωτικά ή προ­ αιρετικά, την αναπόσβεστη αξία των ακινήτων τους με βά­ ση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και αυτές που έχουν ήδη αναπροσαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α'), την αξία των ακινήτων τους στους ισολογισμούς που έκλεισαν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2003.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Ν. 2065/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το υπόλοιπο ποσό της υπεραξίας φορολογείται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για τα γήπεδα και οκτώ τοις εκατό (8%) για τα κτίρια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για την υπεραξία που προκύπτει από την αναπρο­ σαρμογή της αξίας των ακινήτων του έτους 2004 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Ολόκληρο το ποσό ή μέρος της υπεραξίας αναπρο­ σαρμογής μεταφέρεται απευθείας σε λογαριασμό ειδι­ κού αποθεματικού και δεν προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών για τον προσδιορισμό των κερδών τους, αλλά φορολογείται αυτοτελώς, στο όνομα του νο­ μικού προσώπου, με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για τα γήπεδα και οκτώ τοις εκατό (8%) για τα κτίρια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 καταργούνται, για ισολογισμούς που κλεί­ νουν οι εταιρείες από 31 Δεκεμβρίου 2004 και μετά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από την ανα­ προσαρμογή της αξίας των κτιρίων, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1, ενεργούνται αποσβέσεις, οι οποίες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 εφαρμόζονται για ισολογισμούς που κλείνουν οι εταιρείες με 31 Δεκεμ­ βρίου 2004 και μετά.

Άρθρο 20Ρυθμίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') τροποποι­ ούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως ακολού­ θως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ­ θρου 6 αντικαθίσταται η φράση «την απόφαση Σ1659/ 104/20.6.88 (ΦΕΚ 497 Β')» σε «τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.μ.» και προστίθενται στο τέλος του εδαφίου αυτού τρία νέα εδά­ φια ως εξής: «Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ημερή­ σιων δελτίων «Ζ» με μία μηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται από την φ.τ.μ., και στο οποίο εμφανίζονται τα αντίστοιχα αθροίσματα των επί μέρους ημερήσιων δελτίων «Ζ», με αναγραφή στο βιβλίο εσόδων­εξόδων της περιόδου που αφορά, καθώς και του πρώτου και του τελευταίου αριθ­ μού του ημερήσιου δελτίου «Ζ» του αντίστοιχου μήνα. Τα ημερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να εκδίδονται και να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών των φ.τ.μ. και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κώδικα αυτού. Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω δελτία αναφοράς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5, καθώς και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί τήρησης βιβλίων Γ' κα­ τηγορίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση «Α» της παραγράφου 10 του άρθρου 8 προστίθεται υποπερίπτωση «ιδ'» ως εξής: «ιδ') Ο κατασκευαστής Δημοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 προστίθεται νέα περίπτωση Γ' ως εξής: «Γ) Στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγω­ γή ο εκμεταλλευτής καταστήματος Σούπερ ­ Μάρκετ που ασχολείται με την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση με το σύστημα της «αυτοεξυπηρέτησης», ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών οικιακής χρή­ σης και άλλων ειδών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 απαλείφεται η φράση «την έδρα ή» και προστίθεται πε­ ρίπτωση γ' ως ακολούθως: «γ) Στο υποκατάστημα που βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιο­ μέτρων από αυτή. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκα­ ταστάσεων αυτών καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδικά οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήμα­ τος παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδο­ μένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος. Επί τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας παρακολουθείται χωριστά και το ταμείο κάθε υποκαταστήματος. Δεν απαιτείται διακεκρι­ μένη παρακολούθηση στα βιβλία της έδρας των συναλ­ λαγών του υποκαταστήματος που στεγάζεται στο ίδιο ή σε άλλο συνεχόμενο κτιριακό χώρο με αυτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 17 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: «17. Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρ­ θρου που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και σημαίνονται με τη χρήση Ει­ δικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α') κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδί­ δονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προη­ γούμενου μήνα, με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτε­ ρου εδαφίου της παραγράφου 14, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο αυτόν χρόνο και με ημερομηνία έκδο­ σης αυτή της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδο­ ση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή. Για όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδί­ δονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, ισχύουν ως προς το χρόνο έκδοσης αυτών τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 15.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής: «Η αξία συμπληρώνεται μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του στοιχείου αξίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Του βιβλίου συνδρομητών εντός πέντε ημερών από την εγγραφή του συνδρομητή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 η φράση «έξι (6) χρόνια από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν» αντικαθίσταται σε: «στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογι­ κές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «Με την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου μπο­ ρεί να εκτυπώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα το βιβλίο κίνησης οχημάτων και το βιβλίο συνδρομητών, πα­ ρεχομένης της δυνατότητας εγγραφής των δεδομένων του σε θεωρημένο οπτικό δίσκο τεχνολογίας WORM εφαρμοσμένης αναλόγως της Α.Υ.Ο.Ο. 1016567/190/ ΠΟΛ.1027/20.2.2003 (ΦΕΚ 247 Β'/2003) αναφορικά με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις της εγγραφής αυτής. 13. Μετά την περίπτωση δ' του πρώτου εδαφίου της πα­ ραγράφου 3 του άρθρου 30 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα βιβλία του επιτηδευματία δεν κρίνονται ως ανεπαρ­ κή αν για λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας οφειλο­ μένης σε σεισμό, πυρκαγιά ή θεομηνία υπάρχει κατα­ στροφή ή απώλεια αυτών, με την προϋπόθεση της επα­ ναδημιουργίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο τον οποίο θα καθορίσει ο προϊστάμενος της αρμό­ διας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και της υποβολής γνωστοποίησης της απώλειας αυτών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.» 14. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν συνιστούν αντικειμενική αδυναμία ελέγχου οι πε­ ριπτώσεις που αναφέρονται σε διαπιστωθείσες πλημμέ­ λειες στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, καθώς και η αδυ­ ναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου του θεωρημένου οπτικού δίσκου του βιβλίου αποθήκης, όταν καλύπτονται από καταστάσεις ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα ή άλλα ανα­ λυτικά στοιχεία, τα οποία παρέχονται στο φορολογικό έλεγχο στην προθεσμία που τάσσεται από αυτόν, με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν με σαφήνεια τα δεδομένα, ώστε να είναι δυνατές οι ελεγκτικές επαλη­θεύσεις και επαληθεύονται αυτά από τα βιβλία και στοιχεία.» 15. Από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 απαλείφεται η φράση «ή να οφείλονται σε πρό­ θεση του υπόχρεου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.» 16. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 30 η φράση «Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο» και «ΕΘ.Ε.Κ.» αντικαθίσταται με τη φράση «Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθη­ νών ή Θεσσαλονίκης». 17. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ­ θρου 30 απαλείφεται η φράση «ή να οφείλονται σε πρό­ θεση του υπόχρεου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης». 18. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) να επιτρέπει στον επιτηδευματία, που χρησιμοποιεί οχήματα ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών του, την τήρηση θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα αυτού, ξεχωριστά σε κάθε όχημα, αντί της έκδο­ σης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής.» 19. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τα βιβλία και τα στοιχεία, για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με τις προϊσχύουσες διατά­ ξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ίδιου Κώδικα. 20. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού αφορούν τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές όλων των φορολογικών αντικειμέ­ νων δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες κατά το χρόνο δη­ μοσίευσης του παρόντος. 21. Οι νέες διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 30 όπου προβλέπουν επιεικέστερη μεταχείριση, εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις που μέχρι τη δημο­ σίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν ελεγχθεί, καθώς και για εκείνες που έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν περαιω­ θεί οριστικά με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δεν έχει παρέλθει προθεσμία ασκήσεως ένδικου βοηθήμα­ τος ή ένδικου μέσου ή εκκρεμεί συζήτηση κατά των υπο­ θέσεων αυτών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, οι ενδιαφε­ ρόμενοι μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρε­ σίας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημε­ ρών από τη δημοσίευση του παρόντος να ζητήσουν τη δι­ οικητική επίλυση της διαφοράς, ακολουθούμενης της διαδικασίας του Ν.Δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α'). Αν δεν επι­ τευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, στην περί­ πτωση αυτή οι υποθέσεις αυτές κρίνονται με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις.

Άρθρο 21Παράταση της εφαρμογής του Φ.Π.Α. στα ακίνηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α') αντικα­ θίσταται ως εξής: «4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2006.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίσταται ως εξής: «8. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας υπάγονται και τα ερ­ γολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύ­ στημα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά την 21.8.1986 και η σχετική άδεια εκδίδεται μετά την 1η Ια­ νουαρίου 2006.»

Άρθρο 22Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου καθαρών κερδώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28.7.1931 (ΦΕΚ 239 Α'), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α'), για τα καθαρά κέρδη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, κερδοσκοπικών συνεταιρισμών, κοινοπρα­ ξιών, καθώς και αστικών εταιρειών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση. Η κατάργηση αυτή δεν συνεπάγεται υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου της ανάλη­ ψης ποσών από τους εταίρους, διαρκούσης της εταιρικής χρήσης, έναντι κερδών της χρήσης αυτής, της διανομής των κερδών στους εταίρους ή της πίστωσης με αυτά των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων, της μεταφοράς των κερδών στους λογαριασμούς κέρδη και ζημίες, τα­ κτικού και έκτακτου αποθεματικού και της παραμονής των κερδών στους ανωτέρω λογαριασμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει για καθαρά κέρ­ δη που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2005 και μετά.

Άρθρο 23Τέλη χαρτοσήμου

Το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατά­ ξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 15ε του Π.Δ. της 28.7.1931 (ΦΕΚ 239 Α') για τις εργολαβικές συμβάσεις για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής πο­ σοστών οικοπέδου, υπολογίζεται στην αντικειμενική αξία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 48 Α') όπως ισχύει, των ποσοστών οικοπέδου που συμφω­ νείται να περιέλθουν στον εργολάβο, εφόσον στις εργο­ λαβικές συμβάσεις δεν αναγράφεται αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική αξία.

Άρθρο 24Μείωση προσαυξήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 αντι­ καθίσταται ως εξής: «1. Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεσή του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου: α) υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκειται σε πρό­ σθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης, β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης, γ) δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,50%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμε­ νους φόρους, τέλη και εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σε ενάμισι τοις εκατό (1,50%) για την εκπρόθεσμη δήλωση, σε τρία τοις εκατό (3%) για την ανακριβή δήλωση και σε τριάμισι τοις εκατό (3,50%) για τη μη υποβολή δήλωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δύο προηγούμενες παράγραφοι ισχύουν: α) για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουα­ ρίου 2005 και μετά, β) για το Φ.Π.Α. για τις πράξεις που γί­ νονται από 1ης Ιανουαρίου 2005 και μετά, γ) για τους πα­ ρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και ει­ σφορές, για αυτούς που παρακρατούνται ή επιρρίπτονται από 1ης Ιανουαρίου 2005 και μετά, δ) για τις επιστροφές Φ.Π.Α. στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται, για τις επιστροφές που διενερ­ γούνται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά, ε) για τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δημοσί­ ευση του παρόντος και μετά και στ) για τους λοιπούς φό­ ρους, τέλη και εισφορές, για πράξεις, συναλλαγές ή έγ­ γραφα, για τις οποίες η υποχρέωση γεννιέται από 1ης Ια­ νουαρίου 2005 και μετά.

Άρθρο 25Τροποποίηση του Ν. 26θ2/1999ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α'/8.2.1999) καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συμβάσεις ιατρών, ιατρικών εργαστηρίων και φαρμακοποιών με το Δημόσιο, για παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του, που έχουν διακοπεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2682/1999 θεωρούνται ως ισχύουσες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 26Απόδοση δικαιωμάτων του Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α. και του Ταμείου Νομικών

Στο άρθρο 27 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') προστίθε­ νται εδάφια ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού τα δικαιώμα­ τα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμά­ των (Ο.Α.Ε.Ε.) ­ Τ.Σ.Α. και του Ταμείου Νομικών που δικαι­ ούνται με βάση τη διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 2873/ 2000 και την κοινή απόφαση 1002705/62/Τ. και Ε.Φ. (ΦΕΚ 57 Β'/24.1.2002) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποδίδονται από τη Νομαρ­ χιακή Αυτοδιοίκηση. Ο τρόπος απόδοσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι­ κών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΦΕΚ 6325 και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλονται τα ποσά που καθορί­ στηκαν με την απόφαση 1002705/ 62/Τ. και Ε.Φ. (ΦΕΚ 57 Β'/24.1.2002) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Άρθρο 27Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 14 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') αντικαθί­ σταται ως εξής: «1. Κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φο­ ρολογικές παραβάσεις, από τις οποίες βάσει ειδικής έκ­ θεσης ελέγχου, προκύπτει ότι δεν έχει αποδοθεί συνολι­ κά στο Δημόσιο ποσό πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ από Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, απαγο­ ρεύεται στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατά­ ξεις και ζητούνται από τον παραβάτη, για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσια­ κών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται έναντι του Δημοσίου και το απόρρητο των καταθέσεων, των λο­ γαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσε­ ως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πρά­ ξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων του φορολογούμενου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. Οι δεσμεύσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για ποσά μι­ σθών και συντάξεων που κατατίθενται στους οικείους λο­ γαριασμούς φυσικών προσώπων. Οι κυρώσεις της παραγράφου αυτής επιβάλλονται και στους παραβάτες λήψης και χρήσης εικονικών φορολο­ γικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών, πλαστών φορολογι­ κών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, εφόσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφονται σε αυτά, αθροι­ στικά λαμβανομένη κατά το χρόνο διαπίστωσης των πα­ ραβάσεων, υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Κατ' εξαίρεση οι ανωτέρω κυρώσεις δεν επιβάλλονται στους παραβάτες λήψης και χρήσης εικο­ νικών φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η ει­ κονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκ­ δότη. Επίσης οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και στους φορο­ λογούμενους στους οποίους έχουν επιβληθεί τα πρόστι­ μα των τρίτου και τέταρτου εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 4. 2. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επι­ βάλλονται και σε όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ιδιότητες των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 20 του Ν. 2523/1997 από τη γένεση της υποχρέωσης απόδοσης του Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., παρακρατούμενων και επιρριπτόμε­ νων φόρων, τελών και εισφορών, ανεξάρτητα εάν μετα­ γενέστερα και μέχρι την ενεργοποίηση των μέτρων απέ­ βαλαν την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία. Στις περιπτώσεις λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και για τα πρό­ σωπα που είχαν μία από τις ιδιότητες των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 20 κατά την τέλεση της παράβασης. 3. Η αρμόδια για την έκδοση των οικείων καταλογιστι­ κών πράξεων των φόρων, τελών και εισφορών ή των απο­ φάσεων επιβολής προστίμου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογική αρχή, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα με οποιονδήποτε τρόπο όλες τις δημόσιες οικονο­ μικές υπηρεσίες, τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύ­ ματα. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και οι φορείς από της ενη­ μερώσεώς τους υποχρεούνται να εφαρμόσουν αμέσως τις απαγορεύσεις και δεσμεύσεις της παραγράφου 1, χω­ ρίς καμία άλλη διαδικασία ή διατύπωση ενημερώνοντας την αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ. 4. Η ενέργεια αυτή της φορολογικής αρχής κοινοποι­εί­ ται με αντίγραφο της σχετικής ειδικής έκθεσης ελέγχου συγχρόνως και στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και στο φορολογού­ μενο στη γνωστή κατοικία του ή στην έδρα της επιχείρη­ σής του, ο οποίος μπορεί να ζητήσει με αίτηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μέσω της αρμό­ διας για την έκδοση των πράξεων φορολογικής αρχής, την ολική ή μερική άρση των απαγορευτικών μέτρων. Κα­ τά της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά τις διατά­ ξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 5. Στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται διοικητική επίλυ­ ση ή δικαστικός συμβιβασμός ή κατ' άλλο τρόπο διοικητι­ κή περαίωση της φορολογικής διαφοράς και αφορά το συνολικό ποσό των οικείων φόρων, τελών και εισφορών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων ή προστίμων του Κώδι­ κα Βιβλίων και Στοιχείων, αίρεται περιοριστικά και μόνον η δέσμευση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1. Η άρση της δέσμευσης του προηγούμενου εδαφίου παύει να ισχύει σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής δύο (2) συνεχόμενων εκ των προβλεπόμενων δόσεων του ως άνω οφειλόμενου ποσού. Για την εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου ο υπόχρεος φορολογούμενος υπο­ βάλλει σχετική αίτηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μήνες να εκδώσει τις οικείες καταλογιστικές πράξεις. Η άσκηση προσφυγής κατά των πράξεων αυτών δεν αίρει την ισχύ των μέτρων που έχουν ληφθεί. Αν μέσα στην προ­ θεσμία αυτή δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, οι συνέπειες και απαγορεύσεις που καθορίζο­ νται με αυτό το άρθρο αίρονται αυτοδικαίως. 6. Τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους εφόσον ο υπόχρεος φορολογούμενος καταβάλει ποσό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των οφειλόμενων οικείων ποσών φόρων, τελών και εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων ή προστίμων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμε­ νου εδαφίου, καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η αρμόδια φορολογική αρχή υποχρεούται να ενη­ μερώσει άμεσα με οποιονδήποτε τρόπο τη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όλες τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. 7. Τα ποσά και τα ποσοστά που ορίζονται από τις διατά­ ξεις των παραγράφων 1 και 6 μπορούν να αυξομειώνονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών, που εκδίδονται το βραδύτερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου αυτού μέχρι την ημερομηνία δη­ μοσίευσης του παρόντος νόμου και δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του ανωτέρω άρθρου και νόμου εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη ληφθεί τα παραπάνω μέτρα.

Άρθρο 2θΘέματα φορολογικών ελέγχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικά επιτηδευματίες ελέγχονται με τακτικό φορολογικό έλεγ­ χο, ανεξαρτήτως ελεγκτικής αρμοδιότητας και με την επι­ φύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 13 έως και 17 του πα­ ρόντος νόμου, για όλες τις φορολογίες και όλες τις ανέ­ λεγκτες διαχειριστικές περιόδους, εντός τριετίας από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολο­ γίας εισοδήματος της τελευταίας ανέλεγκτης διαχειρι­ στικής περιόδου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Εφόσον πρόκειται για επιτηδευματίες που εμπλέκο­ νται στην έκδοση πλαστών ή εικονικών ή στη λήψη εικονι­ κών ή στη νόθευση φορολογικών στοιχείων ή σε υποθέ­ σεις λαθρεμπορίας. β. Σε περιπτώσεις οριστικής παύσης εργασιών. γ. Εφόσον πρόκειται για επιτηδευματίες υπεράκτιες εταιρείες, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρ­ θρου 2 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά τους διενεργούμενους σύμφωνα με τις ισχύου­ σες διατάξεις φορολογικούς ελέγχους επί επιτηδευμα­ τιών με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., διενεργείται υπο­ χρεωτικώς έλεγχος ταμείου και αξιογράφων, ο οποίος και προηγείται των λοιπών ελεγκτικών επαληθεύσεων. Σε πε­ ριπτώσεις διαπίστωσης αρνητικών ή θετικών διαφορών με βάση τον παραπάνω έλεγχο, οι διαφορές αυτές, πέραν των λοιπών συνεπειών και ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, προστίθενται ως διαφορές καθαρών κερδών και πα­ ράλληλα προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα του υπό­ χρεου, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πρακτικά διοικητικής επίλυσης της διαφοράς επί εκ­ κρεμών δικαστικών υποθέσεων για τις οποίες δεν ολο­ κληρώθηκε η διαδικασία που ορίζεται από το Ν.Δ. 4600/ 1966 και τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2238/1994, λόγω μη αποστολής στα δικαστήρια των πρακτικών του συμβιβασμού, επέχουν θέση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, εφόσον η απόφαση του δικαστηρίου που ακολούθησε το συμβιβασμό εκδόθηκε χωρίς την παρά­ σταση του φορολογούμενου και είναι δυσμενέστερη, για τον φορολογούμενο, από τα αποτελέσματα του συμβι­ βασμού. Ομοίως, πρακτικά διοικητικής επίλυσης της δια­ φοράς επί υποθέσεων που λογίσθηκαν εκκρεμείς για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρ­ θρου 24 του Ν. 2523/1997, επέχουν θέση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 2523/1997 προϋπο­ θέσεις για την επίτευξη συμβιβασμού. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια έχουν εφαρμο­ γή για συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν μέχρι τη δημοσί­ ευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνή­ σεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 29Θέματα παροχής διευκολύνσεων και διασφάλισης οφειλώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθεται, μετά την περίπτωση β' νέα περί­ πτωση γ', που έχει ως εξής: «γ) έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή άλ­ λου πιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα διασφαλίζει την κα­ ταβολή της οφειλής για την οποία χορηγήθηκε μαζί με τις προσαυξήσεις της, στην περίπτωση που αυτή δεν κατα­ βληθεί από τον υπόχρεο μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από την έκδοση της ως άνω επιστολής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 12 του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να χορηγεί απο­ δεικτικό ενημερότητας στην ανωτέρω περίπτωση εάν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), η δε εναπομένουσα καθαρή αξία της ακίνητης περιουσίας του υποχρέου υπερκαλύ­ πτει το σύνολο της αμφισβητούμενης οφειλής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 6 του άρθρου του 18 του Ν. 2648/ 1998 (ΦΕΚ 238 Α') καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 62 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α') προστί­ θεται παράγραφος με αριθμό 6 που έχει ως εξής: «6. Ο εκκαθαριστής κάθε μορφής επιχείρησης και ο εκκαθαριστής κληρονομίας υποχρεούται εντός μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων του να κοινοποιεί πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων του Δημοσίου προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και στον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσε­ ων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 15 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α'/22.10.1998) αντι­ καθίστανται ως εξής: «α) Έναν Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Κρά­ τους, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νομι­ κού Συμβουλίου του Κράτους. β) Τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ή τον Γενικό Διευ­ θυντή Φορολογικών Ελέγχων ή έναν Διευθυντή από τις Δι­ ευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενικές Διευθύν­ σεις, με αναπληρωτή του Διευθυντή Διεύθυνσης από τις ίδιες Γενικές Διευθύνσεις. γ) Τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων ή έναν από τους Δι­ ευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων με αναπλη­ ρωτή του έναν Διευθυντή της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επί διανομής κατατεθείσας αποζημίωσης απαλλο­ τριωθέντος ενυπόθηκου ακινήτου κατά το άρθρο 1288 Α.Κ., καθώς και επί διανομής κατατεθείσας ασφαλιστι­ κής αποζημίωσης ενυπόθηκου ακινήτου κατά το άρθρο 1287 Α.Κ. η 15νθήμερη προθεσμία αναγγελίας των απαι­ τήσεων του Δημοσίου και του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης ­ Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης Μισθω­ τών αρχίζει από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης του ορισθέντος συμβολαιογράφου προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και προς τον Διοικητή του Ι.Κ.Α ­ Ε.Τ.Α.Μ. αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες δια­ τάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 30Σύσταση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και κατάργηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστά­ ται νέα υπηρεσία με τον τίτλο « Υπηρεσία Ειδικών Ελέγ­ χων» (ΥΠ.Ε.Ε.) υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οι­ κονομίας και Οικονομικών, με την έναρξη λειτουργίας της οποίας παύει η λειτουργία του Σώματος Δίωξης Οικονο­ μικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του άρθρου 4 του Ν. 2343/ 1995 (ΦΕΚ 211 Α'). Στη νέα υπηρεσία προϊσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας (άρθρο 28 του Ν. 1558/1985 ­ ΦΕΚ 137 Α') και συνιστάται προς τούτο μία (1) θέση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κύριο έργο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνη­ σης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατά­ ξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδο­ τήσεις και επιχορηγήσεις, καθώς επίσης και των διατάξε­ ων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περι­ ουσίας. Ειδικότερα: α. Η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παρα­ βάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρη­ ματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημο­ σίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης. β. Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογι­ κής νομοθεσίας και ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φό­ ρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρ­ μογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας. γ. Η έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών, απατών και δραστηριοτήτων, που διενερ­ γούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και νέων τεχνολογιών. δ. Η πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση άλλων παρα­ βάσεων όπως, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών, το­ ξικών και επικίνδυνων ουσιών (ραδιενεργά και πυρηνικά υλικά, τοξικά απόβλητα κ.λπ.) αρχαιοτήτων και πολιτιστι­ κών αγαθών. ε. Η προστασία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε­ σίες, του αιγιαλού και της παραλίας, ως και των ανταλλά­ ξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουρ­ γείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ' αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων λειτουργεί με παραμέ­ τρους δράσης, που στοχεύουν στη διαφάνεια και αντικει­ μενικοποίηση των ελέγχων, χρησιμοποιώντας κριτήρια και μέσα προγραμματισμού, όπως μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, δια­ σταυρώσεις, στατιστική ανάλυση και άλλες πηγές πληρο­ φοριών. Ειδικότερα ο προγραμματισμός γίνεται στη βάση των θεσμοθετημένων κωδικών δραστηριοτήτων οικονομικών μονάδων, αγαθών, προϊόντων και καθεστώτων και εξειδι­ κεύεται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση. Κριτήρια προ­ γραμματισμού αποτελούν κυρίως: α. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τομέας δραστη­ ριότητας, η νομική μορφή, η κατηγορία τηρούμενων βι­ βλίων, η επικινδυνότητα και η παραβατικότητα κατά κλά­ δο και δραστηριότητα. β. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη ή ζημίες, συντελεστής καθαρού κέρδους και ύψος δαπανών, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και η προέλευση κεφαλαίων. γ. Τα χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τη νομιμότητα και τη διασφάλιση της αποτελε­ σματικότητας των ελέγχων διενεργείται δειγματοληπτι­ κός επανέλεγχος των υποθέσεων. Τα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων, η διαδικασία λειτουργίας του συστήμα­ τος επανελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρ­ μογής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονο­ μίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων προβαίνει σε: α. Ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος υπό το οποίο τελούν. β. Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ως και έρευνες σε άλλους χώρους που δεν αφορούν την επαγ­ γελματική απασχόληση του ελεγχόμενου, όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων, μετά από συναίνεση του ελεγχόμενου ή του αρμόδιου εισαγγελέα και, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, του επιτόπιου δικαστικού λειτουργού. Όταν πρόκειται για έρευνα σε κατοικία, είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. γ. Συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες με­ ταφορικών μέσων, αγαθών, προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, ως και στη διενέρ­ γεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζό­ μενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα αδική­ ματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ει­ δικών Ελέγχων. δ. Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων με­ ταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορο­ λογικές και τελωνειακές διατάξεις. ε. Δεσμεύσεις, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λα­ θρεμπορίου, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγ­ χων, ενημερώνοντας για την ενέργεια αυτή, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έρ­ γου και της αποστολής τους, ύστερα από σχετική υπηρε­ σιακή εντολή, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενοι όμως στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του Υπαλληλι­ κού Κώδικα (Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών που συγκροτούν την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγ­ χων, καθώς και τα θέματα λειτουργίας αυτών καθορίζο­ νται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρότα­ ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, καθώς επίσης και ο χρόνος παύσης του Σώματος Δίωξης Οικο­ νομικού Εγκλήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων εκτείνονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και ασκούνται από τις επί μέρους υπηρεσίες του, παράλληλα και ανε­ ξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικο­ νομίας και Οικονομικών. Οι υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων λειτουρ­ γούν όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυκτερινές ώρες, ανά­ λογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών τους. Το προσωπικό αυτών τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβα­ σή του, όταν παρίσταται ανάγκη, και θεωρείται ότι βρί­ σκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρό­ νο, κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή του, πάντοτε, όμως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε­ σία, τον κανονισμό λειτουργίας του και τις εντολές των προϊσταμένων του. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων συνεργάζεται και ανταλ­ λάσσει πληροφορίες και στοιχεία, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής της, με άλλες αρχές, υπηρε­ σίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε θεσμοθετημένα διϋπηρεσιακά όργανα. Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρ­ χές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τους υπαλλή­ λους της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων συνεπικουρεί, όποτε της ζητείται, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κε­ φαλαιαγοράς για τη διερεύνηση παραβάσεων της τραπε­ ζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαια­ γορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή­ σεως, είναι δυνατό να ανακαθορίζεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ει­ δικών Ελέγχων. Σε έκτακτες περιπτώσεις, σε υποθέσεις σημαντικού εθνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος με ειδική εντολή του Ειδικού Γραμματέα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, ανατίθεται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις του η διενέρ­ γεια ελέγχων και ερευνών, εκτός των ορίων της κατά τό­ πον αρμοδιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων λειτουργεί με βάση ει­ δικό κανονισμό λειτουργίας, που εγκρίνεται με προεδρι­ κό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ­ γού Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων στελεχώνεται: α) Με αποσπάσεις και μεταθέσεις, εκ των υπηρετούντων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών τελωνειακών και εφοριακών υπαλλήλων. Είναι όμως δυνατόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγ­ χων, να στελεχώνεται και με υπαλλήλους άλλων κλάδων, διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο αναγκαίος αριθμός θέσε­ ων του παραπάνω προσωπικού της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτή­ ρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, ως και κάθε άλλο θέ­ μα στελέχωσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων καθορί­ ζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο­ κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, και β) Με πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με επιστημονική εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα αρ­ μοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­ κονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­ βερνήσεως. Για τις ανάγκες στελέχωσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οι­ κονομικών είκοσι πέντε (25) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Οι διατάξεις του εδαφίου Α.α της παραγράφου 9 του άρθρου 1 και της παραγράφου 11 του αυτού άρθρου του Ν. 2343/1995 περί των προσόντων και των αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ισχύουν και για το επιστημονικό προσωπικό του παρόντος εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Σε κάθε υπηρεσία της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων επιπέδου Διεύθυνσης, συνιστάται μία (1) οργανική θέση αναπληρωτή προϊσταμένου, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγρά­ φου 7 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων υπά­ γεται, ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης αυ­ τού, στο οικείο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών του κλάδου στον οποίο ανήκουν οι υπάλληλοι αυτού. Κατ' εξαίρεση τα θέματα τοποθετήσεων και μεταθέσε­ ων προϊσταμένων των αυτοτελών οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και των αναπληρωτών προϊσταμένων αυτών σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις, υπάγονται στην αρμοδιότητα εννεαμελούς (μικτού) υπη­ ρεσιακού συμβουλίου, που συγκροτείται προς τούτο με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών από τα παρακάτω μέλη: α. Έναν (1) σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβου­ λίου του Κράτους, ως Πρόεδρο. β. Δύο (2) μέλη, εξ αυτών που ορίζονται από τον Υπουρ­ γό Οικονομίας και Οικονομικών, από κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστα­ σης των υπαλλήλων των κλάδων τελωνειακών και εφο­ ριακών, εξαιρουμένων των προέδρων αυτών. γ. Τους τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους των εργα­ ζομένων, που συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια του προηγούμενου εδαφίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας του συμβουλίου αυτού, εκ των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και τα αναπληρωμα­ τικά μέλη. Τα θέματα εισηγείται, στο παραπάνω μικτό υπηρεσιακό συμβούλιο, ο Ειδικός Γραμματέας που προϊσταται της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, ύστερα από σχετική πρότα­ ση των οικείων Διευθύνσεων Προσωπικού (Δ.Ο.Υ. και Τε­ λωνείων).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Τα δικαιώματα και καθήκοντα του παραπάνω προ­ σωπικού ορίζονται αναλυτικά με προεδρικό διάταγμα κα­ νονισμού καθηκόντων, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α'), περί ανα­ κριτικών καθηκόντων, δικαιωμάτων έρευνας και πρόσβα­ σης σε πληροφορίες και στοιχεία, ισχύουν ανάλογα και για το προσωπικό της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κα­ τάστασης (πόθεν έσχες), όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρ­ μόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Υπηρεσία Ειδι­ κών Ελέγχων διατηρούν κατά το διάστημα που εργάζο­ νται σε αυτό όλες τις τυχόν επιπλέον του μισθού τακτικές αποδοχές και τα κάθε φύσης επιδόματα και απολαβές των λοιπών υπαλλήλων της αυτής κατηγορίας, βαθμού και μισθολογικού κλιμακίου, του κλάδου στον οποίο ανή­ κουν. Για την εξίσωση των παραπάνω αποδοχών και την εξά­ λειψη των τυχόν υφιστάμενων σχετικών οικονομικών δια­ φορών μεταξύ των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων είναι δυνατόν να καταβάλλεται σε αυτούς ανά­ λογο επίδομα, που ορίζεται και αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 26 και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α') ισχύουν και για τους υπαλλήλους και τα οχή­ ματα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Τα χρήματα που προέρχονται από την εκποίηση των κινητών και ακινήτων που κατάσχονται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και τις άλλες διωκτικές αρχές, θα διατί­ θενται για τη βελτίωση της εν γένει υποδομής της Υπηρε­ σίας Ειδικών Ελέγχων και των άλλων διωκτικών αρχών, κατατιθέμενα προς τούτο σε ειδικό λογαριασμό. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέ­ ρεια για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών καθορίζο­ νται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, σε περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων με ιδιαίτερα χαρακτη­ ριστικά, κατόπιν εντολής και του αρμόδιου προϊσταμένου τους, φέρουν ειδική ενδυμασία ή διακριτικά, σύμφωνα και με τα οριζόμενα, για τα θέματα λειτουργίας των υπηρε­ σιών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, στο σχετικό προε­ δρικό διάταγμα της παραγράφου 7 του παρόντος άρ­ θρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι υπάλληλοι της Υπηρε­ σίας Ειδικών Ελέγχων στους οποίους ανατίθενται ειδικές αποστολές και παράλληλα έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση όπλων, οπλοφορούν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των κα­ θηκόντων τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές εντολές του προϊσταμένου τους ή αποφάσε­ ων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και τα ορι­ ζόμενα και στο προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων είναι δυνατόν να αποστέλλεται για εκπαίδευση σε σχολές, μο­ νάδες ή κέντρα εκπαίδευσης του δημόσιου ή ιδιωτικού το­ μέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανάλογα με τις ειδι­ κότερες ανάγκες της αποστολής του και της άσκησης των καθηκόντων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Για τις προκαταρκτικές εξετάσεις και προανακρί­ σεις υποθέσεων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, για τις οποίες επιλαμβάνεται υπηρεσία αυτού με πανελλαδική αρμοδιότητα, η κατά τόπον αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Ο Εισαγγελέας, καθώς και οι οι­ κείοι ανακριτικοί υπάλληλοι της Εισαγγελίας Πλημμελει­ οδικών Αθηνών, προτιμώνται στην περίπτωση που για την ίδια υπόθεση επελήφθησαν και άλλοι αρμόδιοι εισαγγε­ λείς ή ανακριτικοί υπάλληλοι. Ο ανωτέρω Εισαγγελέας ενημερώνει, συνεργάζεται και μπορεί να ζητεί τη συνδρομή του συναρμόδιου Εισαγγε­ λέα. Μετά το πέρας της προανάκρισης, παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που είναι κα­ τά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση αυτής. Η προανάκριση ή η ανάκριση για τις υποθέσεις της Υπη­ ρεσίας Ειδικών Ελέγχων περατώνεται μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 Α'). Δεν αποτελεί λόγο αναβολής της δίκης η άσκηση, σχετικής με την υπόθεση, προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για την εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων, είναι το οριζόμενο στα άρθρα 122 έως και 124 του Κ.Π.Δ. ή εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η επιχείρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Ο Ειδικός Γραμματέας, οι οικονομικοί επιθεωρητές και το προσωπικό της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρή­ του των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας στο οποίο υπο­ χρεούνται οι υπηρετούντες στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγ­ χων και μετά από την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων των οποίων η κινητή ή ακίνητη περιουσία ζημιώνεται ή κατα­ στρέφεται εν όλω ή εν μέρει κατά την άσκηση των καθη­ κόντων τους ή εξαιτίας της θέσης ή της ιδιότητάς τους από ενέργειες τρομοκρατικές ή μεμονωμένες επιθέσεις δικαιούνται αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α'). Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α') ισχύουν ανά­ λογα και για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων των οποίων ο/η σύζυγος ή τέκνο θα προσλαμβά­ νονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτών των διατά­ ξεων, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Οι διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') και του άρθρου 57 παράγραφος 1 του Ν. 2065/ 1992 (ΦΕΚ 113 Α'), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται ανάλογα κατά περίπτωση και για το σύνολο των υποθέσεων και του προσωπικού της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, ανεξάρτη­ τα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμά­ των, αποφάσεων, συμβάσεων ή άλλων κειμένων αναφέ­ ρεται το Σ.Δ.Ο.Ε., στο εξής νοείται η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, με την έναρξη λειτουρ­ γίας της, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το χρόνο παύσης λειτουργίας του Σ.Δ.Ο.Ε.

Άρθρο 31Ειδικός τρόπος φορολογίας επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «α) Για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης το καθαρό τους εισόδημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: αα) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. ββ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο, από δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ. γγ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ. δδ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο, από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. εε) Για δύο (2) επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) στο κα­ θένα, από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Οι υποπεριπτώσεις ββ' και δδ' εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μη ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές επιβατικών αυ­ τοκινήτων δημόσιας χρήσης. Τα παραπάνω ποσά μειώνο­ νται προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και κάτω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια καθαρού εισοδήμα­ τος περιορίζονται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες λει­ τουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έκανε έναρξη λειτουργίας ή διακοπή των ερ­ γασιών της μέσα στην κρινόμενη περίοδο. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν ανάλογα και για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών λεω­ φορείων ενταγμένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. και εφαρμόζονται για τις χρήσεις 2005 και 2006.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με τα τεκ­ μαρτά ποσά καθαρού εισοδήματος της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 είτε με τα καθαρά κέρδη που εξευρίσκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31.

Άρθρο 32Έκπτωση δωρεών από το εισόδημαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα εδάφια δέκατο τρίτο μέχρι και δέκατο έβδομο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται και μετά το ένατο εδάφιο προστίθενται τέσσερα εδά­ φια, ως εξής: «Αν τα χρηματικά ποσά των δωρεών προς αθλητικά σωματεία που εκπίπτουν υπερβαίνουν αθροιστικά, για κάθε δωρεοδόχο, το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακο­ σίων πενήντα (2.950) ευρώ ετησίως, για να αφαιρεθούν αυτά από το συνολικό εισόδημα του δωρητή οφείλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο πάνω από δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ ποσό της δωρεάς. Το ποσό του φόρου παρακρατείται από τον δωρητή και αποδίδεται από αυτόν σε οποιαδήποτε δη­ μόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι τη λήξη της προθε­ σμίας για την επίδοση της ετήσιας δήλωσης φορολο­ γίας του εισοδήματός του. Το πρωτότυπο του παραστα­ τικού καταβολής του φόρου υποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου. Ο φό­ ρος αυτός δεν συμψηφίζεται με φόρο που προκύπτει από τυχόν φορολογική υποχρέωση του δωρεοδόχου ούτε επιστρέφεται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' της πε­ ρίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδι­ κα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των εδαφίων δέκατου μέχρι και δέκατου τρίτου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται ανάλογα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση ε' του άρθρου 17 του Κώδικα Φορο­ λογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ομοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνι­ στώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρ­ χουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολι­ τιστικούς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις των τριών προηγούμενων παραγράφων ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2005, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Άρθρο 33Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του Νόμου αρχίζει: α) Των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 και 11), 2 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5), 3 (παράγραφοι 5 και 6), 4, 5 (παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 8 και 11) από 1ης Ιανουαρίου 2005, για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ημερομη­ νία αυτή και μετά. β) Των άρθρων 1 (παράγραφος 9) και 3 (παράγραφος 7) από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005 και μετά. γ) Του άρθρου 5 (παράγραφοι 6 και 7) από το οικονομι­ κό έτος 2005, για εισοδήματα αυτού του οικονομικού έτους και μετά. δ) Του άρθρου 5 (παράγραφος 14) από 1ης Ιανουαρίου 2005 για το επίδομα που καταβάλλεται από την ημερομη­ νία αυτή και μετά. ε) Του άρθρου 5 (παράγραφος 4) από 1ης Ιανουαρίου 2005, για ποσά επιδοτήσεων που καταβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά. στ) Του άρθρου 6 (παράγραφος 6) για δηλώσεις φορο­ λογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005 και επομέ­ νων. ζ) Του άρθρου 9 (παράγραφοι 2, 3, 5, 6, 7 και 14) για δα­ πάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιό­ δους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά. η) Του άρθρου 20 (παράγραφοι 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12) από 1ης Ιανουαρίου 2005. θ) Του άρθρου 20 (παράγραφοι 3 και 4) για διαχειριστι­ κές περιόδους που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2005 και μετά. ι) Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του παρό­ ντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε­ ται διαφορετικά από αυτές. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2004
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2004
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ