181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 81 - Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα ακόλουθα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής Μέριμνας (αα) Η εισήγηση για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με το απαραίτητο σε αριθμό και σύνθεση προσωπικό, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου, με σκοπό την ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς  και η δυνατότητα εισή- γησης για την σύσταση νέων οργανικών δομών ή την τροποποίηση και βελτίωση των υφισταμένων. (ββ) Η τήρηση βοηθητικού μητρώου των υπηρετού- ντων υπαλλήλων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και των μεταβολών της υπηρεσιακής τους κατάστασης. (γγ) Η συγκέντρωση των προτάσεων των υπηρεσι- ών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού αυτών, η αξιολόγηση τους και η εισήγηση αρμοδίως για τη διοργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αναγκαία εκπαίδευση του προ- σωπικού αυτών. (δδ) Η τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων των Διευθύνσεων της Κε- ντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η διεκπεραίωση της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας αυτών. (εε) Η τήρηση του γενικού αρχείου των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., η μέριμνα και η παροχή οδηγιών για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και η παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή στους υπαλλή- λους, των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων. (στστ) Η μέριμνα για την έκδοση αρμοδίως των ανα- γκαίων αποφάσεων επέκτασης ή περιορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και σε άλλες περιοχές (παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, Α΄253), ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αποτελεσματικότερη δίωξη του οικονο- μικού εγκλήματος, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης. (ζζ) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Διεύθυνσης, πλην των αδειών χωρίς αποδοχές, και η εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρησή του και ο χειρισμός θεμάτων του ν.1264/1982 (A΄ 79) για το προσωπικό των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ηη) Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού των Υπηρε- σιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες εξου- σιοδοτικές διατάξεις. (θθ) Η μέριμνα για την εφαρμογή όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών. (ιι) Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων όλων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών και το Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα για την εγγραφή στον κρατικό προϋπολογι- σμό των αναγκαίων πιστώσεων για τις δαπάνες στέγασης και λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., της προμήθειας κάθε είδους υλικού και μέσων δίωξης και συντήρησης του μηχανολογικού, τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που αφορά τις υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (β) Τμήμα Β΄- Νομικής Υποστήριξης (αα) Η συλλογή, η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση του αρχείου της υπηρεσίας σχετικά με την εθνική, ευ- ρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία που αφορά στην πρόλη- ψη, αποκάλυψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, καθώς και η τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά. (ββ) Η παροχή οδηγιών, συμβουλών και κατευθύνσεων νομικής φύσεως στις υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων, γνωμοδότηση επί συγκεκριμένων θεμάτων και διασφάλιση του νομότυπου των ενεργειών. (γγ) Η εισήγηση αρμοδίως για ζητήματα σχετικά με τροποποιήσεις και βελτιώσεις της κείμενης νομοθεσίας. (δδ) Η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων που εκδί- δονται και η αξιοποίησή τους για την καλύτερη δράση των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (εε) Η μέριμνα για την έγκαιρη ανάθεση στους εκπρο- σώπους του Δημοσίου των υποθέσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. (στστ) Η εισήγηση αρμοδίως και ιδίως στην Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης ή/και στη Διεύθυνση Στρα- τηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, με βάση την ενημέρωση που παρέχεται από τις Επιχει- ρησιακές Διευθύνσεις σχετικά με την πορεία των υπο- θέσεων που άγονται στα δικαστήρια, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων θεραπείας και την επίσπευση της εκδίκασής τους, σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται προσκόμματα ή καθυστερήσεις. (ζζ) Η συνεργασία με το Γραφείο του Νομικού Συμ- βούλου του Υπουργείου και τους Νομικούς Συμβούλους και Παρέδρους του Ν.Σ.Κ. για την παροχή νομικών συμ- βουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ηη) Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και υπηρεσίες άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της Ελλάδας, της Ε.Ε. και άλλων κρατών, καθώς και με διεθνείς οργανώσεις ή οργανισμούς για νομικά ζητήματα σε θέματα αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (θθ) Η μέριμνα για την υπεράσπιση ενώπιον των ποι- νικών δικαστηρίων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995, υπαλλήλων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας. (γ) Τμήμα Γ΄- Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης (αα) Η μέριμνα και η συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για την ενημέρωση και την εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. μέσω του Εθνικού Κέ- ντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλων πιστοποιημένων φορέων επιμόρφωσης, αναφορικά με τη χρήση των μέσων δίωξης, εξοπλισμού, οπλισμού και πυρομαχικών. (ββ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της λειτουρ- γίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και του ψηφιακού συστήματος επικοινωνιών. (γγ) Η διαχείριση και η εφαρμογή της μετάδοσης ψη- φιοποιημένων πληροφοριών δεδομένων (DATA) και η καταγραφή των θέσεων όλων των μέσων δίωξης της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (δδ) Η διαχείριση και ο προγραμματισμός της σωστής κατανομής των μέσων ελέγχου και του εξοπλισμού μετα- ξύ των οργανικών μονάδων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και η μέριμνα για τη φύλαξη, τη συντήρηση και την επισκευή τους και η εποπτεία για την πλήρη αξιοποίηση τους. (εε) Η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή, τη στέ- γαση και τη φύλαξη των χερσαίων και λοιπών μέσων δίωξης και τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα εφόδια και η παρακολούθηση της κίνησης τους. (στστ) Η εκπόνηση οδηγιών για την αποτελεσματικό- τερη χρήση όλων των μέσων δίωξης και του εξοπλισμού εν γένει. (ζζ) Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των τηλεπικοινωνιακών συσκευών, δικτύων, μέσων, κινητών και δορυφορικών τηλεφώνων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. (ηη) Η συγκέντρωση, η καταγραφή και  η αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., σχετικά με τις ανάγκες τους σε μέσα ελέγχου και δίωξης, εξοπλι- σμού, οπλισμού και πυρομαχικών και η εισήγηση για την προμήθειά τους. (θθ) Η ενημέρωση του Προϊσταμένου της Διεύθυν- σης για τα κατάλληλα μέσα δίωξης για την υποστήριξη του ελέγχου και η εισήγηση για τον εφοδιασμό της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με τα πλέον σύγχρονα εξ’ αυτών. (ιι) Η μέριμνα για την ενίσχυση των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με μέσα δίωξης και τηλε- πικοινωνιακό υλικό, πέραν αυτών που διαθέτουν, όταν ζητηθεί από τους Προϊσταμένους τους, για τις ανάγκες αντιμετώπισης εκτάκτων και ειδικών περιπτώσεων δί- ωξης. (ιαια) Η μέριμνα για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εντύπων για τις λειτουργικές ανάγκες των Διευθύνσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και για την υπη- ρεσιακή ενδυμασία και τις ταυτότητες των υπαλλήλων της και η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών τους. (ιβιβ) Η εισήγηση και η επιμέλεια της σύνταξης τεχνι- κών προδιαγραφών και της έγκαιρης διενέργειας των διαγωνισμών προμήθειας, επισκευής και συντήρησης των αναγκαίων μέσων δίωξης, εξοπλισμού, οπλισμού και πυρομαχικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύν- σεις του Υπουργείου Οικονομικών ή με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. (ιγιγ) Η συνεχής παρακολούθηση και η καταγραφή όλων των εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών, ειδικών και πάσης φύσεως προγραμμάτων χρηματοδότησης, χο- ρηγίας, δωρεάς για προμήθεια πάσης φύσεως μέσων ελέγχου και δίωξης, πάσης φύσεως εξοπλισμού και τη- λεπικοινωνιακού υλικού, οπλισμού και πυρομαχικών, και η προετοιμασία των σχετικών φακέλων συμμετοχής της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε τέτοια προγράμματα, σε συνεργασία με τα ανάλογα τμήματα. (ιδιδ) Η τήρηση Μητρώου Παγίων, Μητρώου Μέσων Δίωξης και Εξοπλισμού της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. μετά τη διενέρ- γεια σχετικής τακτικής απογραφής. (ιειε) Η επιμέλεια της έκδοσης και τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.), προπληρω- μής και ορισμού δημοσίων υπολόγων και διαχειριστών. (ιστιστ) Η τήρηση αρχείου τηλεματικής, συμβάσεων προμηθειών, σχετικών με τις τηλεπικοινωνιακές υποδο- μές της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε και αρχείου συμβάσεων σχετικών με την μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων. (ιζιζ) Η τήρηση αποθήκης προμηθευμένων ειδών και υλικών και η μέριμνα για την εκποίηση ακατάλληλων και άχρηστων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (ιηιη) Η υποβολή αιτημάτων και η συνεργασία με την Γ.Γ.Π.Σ. σχετικά με την κάλυψη των μηχανογραφικών ανα- γκών όλων των Υπηρεσιών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε εφαρμογές διαδικτύου, (Intranet, Internet) από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποί- ησης των εφαρμογών και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών σκοπιμότητας. (ιθιθ) Η διατύπωση προτάσεων στη Διεύθυνση Επιχει- ρησιακής Υποστήριξης για την αναγκαία επιμόρφωση - εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε θέματα χρήσης των συστημάτων.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*