262 Α' 2004

Νόμος 3300/2004

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορο­ διαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο.

Άρθρο 30 - ΛΗΞΗ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
23 Δεκεμβρίου 2004

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 262

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3300
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορο­ διαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σ' αυτή τη περίπτωση, η Σύμβαση παύει να έχει εφαρ­ μογή: α) Στην Ελληνική Δημοκρατία: ί) αναφορικά με τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή, σε εισόδημα που αποκτάται κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την περίοδο που ορίζεται στην αναφερό­ μενη γνωστοποίηση της καταγγελίας για παύση της Σύμ­ βασης. ίί) αναφορικά με τους λοιπούς φόρους, εισόδημα που αποκτάται κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογια­ κού έτους που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η περίοδος που ορίζεται στην αναφερόμενη γνω­ στοποίηση της καταγγελίας για παύση β) Στην Ιρλανδία: ί) αναφορικά με φόρο εισοδήματος και φόρο από ωφε­ λεία κεφαλαίου, για οποιοδήποτε έτος βεβαίωσης που αρχίζει ή τελειώνει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ια­ νουαρίου κατά το ημερολογιακό έτος που ακολουθεί την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία λή­ γει η ως άνω γνωστοποίηση. ίί) αναφορικά με το εταιρικό φόρο, για οποιοδήποτε οι­ κονομικό έτος που αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η ως άνω γνωστο­ ποίηση. ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για αυτό, υπέγραψαν αυτή τη Σύμβαση. Έγινε σε δυο αντίγραφα στην Αθήνα την 24 Νοεμβρίου του 2003 στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κεί­ μενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας στη μετάφραση, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Ιρλανδίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ MΑRGARET HENNESSY Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αmbassador Πρωτόκολλο Κατά την στιγμή της υπογραφής της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιρλανδίας, αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, οι υπογεγραμμένοι συμφώνησαν ότι τα ακόλουθα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Συμπληρωματικά στο Άρθρο 4 4. Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ένα ανα­ γνωρισμένο συνταξιοδοτικό ταμείο που εδρεύει σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος θεωρείται κάτοικος του Κράτους αυτού. Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι νόμι­ μα εξουσιοδοτημένοι γι' αυτό, υπέγραψαν αυτή την Σύμ­ βαση. Έγινε σε δυο πρωτότυπα στις 24 Noεμβρίου του 2003 στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, κάθε κείμενο είναι εξί­ σου αυθεντικό, σε περίπτωση αμφιβολίας στη μετάφρα­ ση το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Ιρλανδίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ MΑRGARET HENNESSY Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αmbassador CONVENΤION ΒEΤWEEN ΤHE HELLENIC REPUΒLIC AND IRELAND FOR ΤHE AVOIDANCE OF DOUΒLE ΤAXAΤION AND ΤHE PREVENΤION OF FISCAL EVASION WIΤH RESPECΤ ΤO ΤAXES ON INCOME AND CAPIΤAL GAINS Τhe Government of the Hellenίc Republίc and the Gov­ ernment of Ireland, desίrίng to conclude a Conventίon for the avoίdance of double taxatίon and the preventίon of fίs­ cal evasίon wίth respect to taxes on ίncome and capίtal gaίns, have agreed as follows: Artίcle 1 PERSONAL SCOPE Τhίs Conventίon shall apply to persons who are resίdents of one or both of the Contractίng States. Artίcle 2 ΤAXES COVERED 1. Τhίs Conventίon shall apply to taxes on ίncome and capίtal gaίns ίmposed by each Contractίng State, ίrre­ spectίve of the manner ίn whίch they are levίed. 2. Τhere shall be regarded as taxes on ίncome and cap­ ίtal gaίns all taxes ίmposed on total ίncome or on elements of ίncome, ίncludίng taxes on gaίns from the alίenatίon of movable or ίmmovable property, as well as taxes on capίtal apprecίatίon.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2004
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚAI
OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ANAΠΤΥΞΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ
H ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2004
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ