169 Α' 2006

ΝΟΜΟΣ 3483/2006

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
07 Αυγούστου 2006

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 169
7 Αυγούστου 2006

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3483
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14Περί ανταλλακτηρίων συναλλάγματος

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 5422/1932 (ΦΕΚ 113 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες κατόπιν αδείας της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την άσκηση άλλων δραστηριοτήτων παράλληλα προς την κατά τα ανωτέρω κύρια δραστηριότητά τους, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος οφείλουν να έχουν λάβει ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το κανονιστικό πλαίσιο για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση καταβολής ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερου από το προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες, τη διαφοροποίησή του, ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργούντων καταστημάτων και τους εν γένει αναλαμβανόμενους κινδύνους, καθώς και την κατάθεση μέρους του στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό μορφή εγγύησης για τις κυρώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 15ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος μιας δημόσιας επιχείρησης δύναται να είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συνδεδεμένων με αυτήν δημοσίων επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 18 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 Τα Διοικητικά Συμβούλια των δημοσίων επιχειρήσεων που είχαν συγκροτηθεί με βάση τις διατάξεις που καταργούνται με το άρθρο 20 του παρόντος νόμου εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα, εφόσον προσαρμοστούν στις διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφιο πρώτο, 5, 6, 8 και 10 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Έως την 15η Αυγούστου 2006 τα διοικητικά συμβούλια του πρώτου εδαφίου λειτουργούν νόμιμα ακόμη και εάν η λειτουργία τους δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στις προαναφερθείσες διατάξεις του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 10 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄) δεν εφαρμόζεται επί των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ν. 3429/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επί της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄).

Άρθρο 16ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, με την οποία καθορίζονται ο συμβαλλόμενος δημόσιος φορέας, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ., οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή το έργο και η αμοιβή των αντισυμβαλλομένων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ 168 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το εν γένει προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιοτήτων τους. Κατ’ εξαίρεση οι παραπάνω ευθύνονται, εφόσον δολίως προβαίνουν σε παραβίαση του χρηματιστηριακού απορρήτου, σε πράξεις χειραγώγησης της αγοράς ή σε κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών που κατέχουν.»

Άρθρο 17

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης − Θεσσαλονίκη 1997» (Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997), που ιδρύθηκε με το άρθρο 75 του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», όπως ισχύει, εξακολουθεί να τελεί υπό εκκαθάριση για το χρονικό διάστημα από 1.1. 2006 έως 31.12.2007. Παρατείνεται αναλόγως η θητεία του Προέδρου και του Εντεταλμένου Εκκαθαριστή του Τομέα Διοίκησης του Συμβουλίου Εκκαθάρισης που ορίσθηκαν με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΠΕΦ/13973/1200 κ.υ.α. (ΦΕΚ 258 Β΄). Το Συμβούλιο Εκκαθάρισης εις το εξής θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, του τρίτου οριζομένου με σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Παρατείνεται έως την 30.8.2006 η προθεσμία για υποβολή εκ μέρους του Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997 της δήλωσης του άρθρου 107 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύει. Ως προς τη λειτουργία του Συμβουλίου Εκκαθάρισης ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί των οργάνων εκκαθάρισης των Ανωνύμων Εταιρειών. Η αμοιβή των εκκαθαριστών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 18

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέχρι 31.12.2007 μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επανακαθορίζονται για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2008 τα επαγγέλματα και οι εργασίες που υπάγονται στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α., της Δ.Ε.Η. ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την ισχύ του νόμου αυτού, συστήνεται ειδική επιστημονική επιτροπή από άτομα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους με αρμοδιότητα την υποβολή πρότασης επί θεμάτων υπαγωγής εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα ή ανθυγιεινά επαγγέλματα των ανωτέρω φορέων. Η γνώμη της επιτροπής, η οποία θα ληφθεί υπόψη για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από τη σύσταση της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία λειτουργίας της επιτροπής, ο αριθμός των συνεδριάσεων κατά μήνα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Οι μέχρι 31.12.2007 ασφαλισμένοι, των οποίων η εργασία ή ειδικότητα έχει υπαχθεί στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α., όπως ισχύει σήμερα, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Κατ’ εξαίρεση, ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.2007, των οποίων η εργασία ή ειδικότητα χαρακτηρίζεται για πρώτη φορά ως βαριά και ανθυγιεινή με βάση τα παραπάνω, υπάγονται στο νέο Κανονισμό. Χρόνος δε ασφάλισης που διανύθηκε στις ανωτέρω εργασίες ή ειδικότητες πριν την ένταξή τους στο νέο Κανονισμό αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς από τους ενδιαφερομένους με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α΄). ΄Αρθρο 19 Προμήθειες, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτελούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αφορούν υπηρεσίες, υλικά αγαθά, καθώς και αντισταθμιστικά ωφελήματα, τα οποία χρησιμοποιεί φορέας άλλου Υπουργείου, δύνανται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου Υπουργού να μεταβιβάζονται για εκτέλεση στο Υπουργείο στο οποίο αφορούν κυρίως οι προμήθειες αυτές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και σύμφωνη γνώμη του Υπουργού που προΐσταται του Υπουργείου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα υλικά αγαθά, μεταφέρονται σε αυτό και οι σχετικές πιστώσεις. Οι ουσιαστικές διατάξεις που διέπουν τις ανωτέρω προμήθειες εξακολουθούν να εφαρμόζονται, χρέη δε αρμοδιότητας Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τις αρμοδιότητες του έχοντος την οικονομική εξουσία θα ασκούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα υλικά αγαθά και ο οικείος Υπουργός αντίστοιχα. Οι λοιπές επιτροπές που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει, συνιστώνται και συγκροτούνται από στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 20Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών ΠρογραμμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στη Διυπουργική Επιτροπή μετέχει και ο αρμόδιος για θέματα Κοινοτικών Προγραμμάτων Υφυπουργός του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών προεδρεύει της Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία, με απόφασή της, καθορίζει τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεών της ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 21

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ