169 Α' 2006

ΝΟΜΟΣ 3483/2006

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
07 Αυγούστου 2006

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 169
7 Αυγούστου 2006

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3483
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 18

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέχρι 31.12.2007 μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επανακαθορίζονται για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2008 τα επαγγέλματα και οι εργασίες που υπάγονται στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α., της Δ.Ε.Η. ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την ισχύ του νόμου αυτού, συστήνεται ειδική επιστημονική επιτροπή από άτομα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους με αρμοδιότητα την υποβολή πρότασης επί θεμάτων υπαγωγής εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα ή ανθυγιεινά επαγγέλματα των ανωτέρω φορέων. Η γνώμη της επιτροπής, η οποία θα ληφθεί υπόψη για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από τη σύσταση της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία λειτουργίας της επιτροπής, ο αριθμός των συνεδριάσεων κατά μήνα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Οι μέχρι 31.12.2007 ασφαλισμένοι, των οποίων η εργασία ή ειδικότητα έχει υπαχθεί στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α., όπως ισχύει σήμερα, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Κατ’ εξαίρεση, ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.2007, των οποίων η εργασία ή ειδικότητα χαρακτηρίζεται για πρώτη φορά ως βαριά και ανθυγιεινή με βάση τα παραπάνω, υπάγονται στο νέο Κανονισμό. Χρόνος δε ασφάλισης που διανύθηκε στις ανωτέρω εργασίες ή ειδικότητες πριν την ένταξή τους στο νέο Κανονισμό αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς από τους ενδιαφερομένους με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α΄). ΄Αρθρο 19 Προμήθειες, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτελούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αφορούν υπηρεσίες, υλικά αγαθά, καθώς και αντισταθμιστικά ωφελήματα, τα οποία χρησιμοποιεί φορέας άλλου Υπουργείου, δύνανται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου Υπουργού να μεταβιβάζονται για εκτέλεση στο Υπουργείο στο οποίο αφορούν κυρίως οι προμήθειες αυτές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και σύμφωνη γνώμη του Υπουργού που προΐσταται του Υπουργείου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα υλικά αγαθά, μεταφέρονται σε αυτό και οι σχετικές πιστώσεις. Οι ουσιαστικές διατάξεις που διέπουν τις ανωτέρω προμήθειες εξακολουθούν να εφαρμόζονται, χρέη δε αρμοδιότητας Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τις αρμοδιότητες του έχοντος την οικονομική εξουσία θα ασκούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα υλικά αγαθά και ο οικείος Υπουργός αντίστοιχα. Οι λοιπές επιτροπές που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει, συνιστώνται και συγκροτούνται από στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ