ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174
30 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3887
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1Σκοπός και αρχές οργάνωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το κράτος χαράσσει την πολιτική στις οδικές εμπο- ρευματικές μεταφορές της χώρας με σκοπό την προστα- σία του γενικού συμφέροντος, την παροχή βέλτιστων υ- πηρεσιών στον τομέα αυτόν, και την τήρηση των κανό- νων του υγιούς ανταγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται χωρίς καμιά διάκριση ως προς την εθνικότητα όσων αιτούνται άδειες σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

Άρθρο 2Ορισμοί και ΚατηγορίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

«Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.)» είναι ένα ό- χημα, το οποίο είναι εφοδιασμένο με άδεια που του επι- τρέπει να εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές με- ταφορές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

«Άδεια Οδικών Μεταφορών» είναι η άδεια που χο- ρηγείται σε μία επιχείρηση και της επιτρέπει να εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

«Διαχειριστής μεταφορών» είναι το φυσικό πρόσω- πο, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1071/2009 (L 300).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές διενερ- γούνται με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εθνικές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται μέσα στη χώρα, με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιό- δου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, οι κατηγορίες για τις δημόσιες οδικές μεταφορές καθορίζονται ως εξής: α. Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους Φ.Δ.Χ. ή κατόχους Άδειας Ο- δικών Μεταφορών. β. Εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους Φ.Δ.Χ. ή κατόχους Άδειας Ο- δικών Μεταφορών. Οι εταιρείες που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς ο- δικές εμπορευματικές μεταφορές, έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια ά- δεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν: α. Οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εται- ρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233 Α΄), οι οποίες έχουν νομική προσωπικότητα και στις οποίες έχει εισφερθεί η κυριότητα ή η χρήση Φ.Δ.Χ.. β. Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και oι εν κοινωνία δικαιώματος συνιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ., που ασκούν ενιαία ε- πιχείρηση μεταφοράς, κατά τις διατάξεις της περίπτω- σης γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 183 Α΄). γ. Οι εταιρείες που περιγράφονται στο άρθρο 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ως οδικός μεταφορέας νοείται η επιχείρηση, που πληροί τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδι- κού μεταφορέα, όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/ 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου (L 300).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται απο- κλειστικά από τις μεταφορικές επιχειρήσεις, που λει- τουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και από τις μεταφορικές εταιρείες, που συνιστώ- νται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3Μεταφορικές εταιρείεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιτρέπεται η σύσταση μεταφορικών εταιρειών με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορι- σμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με σκοπό την εκτέλεση διε- θνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών, για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές. Όπου δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) και του ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91 Α΄), αντιστοίχως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εταιρείες της παραγράφου 1 επιτρέπεται να συ- σταθούν με τους ακόλουθους τρόπους: α) Με εισφορά της κυριότητας Φ.Δ.Χ.. Στην περίπτωση αυτή, κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός από εκείνο που κα- ταβάλλεται σε χρήμα, αποτελεί η αξία των εισφερομέ- νων οχημάτων (Φ.Δ.Χ., ρυμουλκουμένων και ημι-ρυ- μουλκουμένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας, καθώς και η άυλη υπεραξία των οικείων αδειών Φ.Δ.Χ.. Η εκτίμηση της αξίας των οχημάτων και της άυλης υπερα- ξίας των οικείων αδειών Φ.Δ.Χ. γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, από την Εκτιμητική Ε- πιτροπή του άρθρου 7. β) Με μίσθωση των Φ.Δ.Χ.. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται σε χρή- μα και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από εκείνο που προβλέπεται ως ελάχιστο καταβαλλόμενο για τις Α.Ε. ή τις Ε.Π.Ε.. Οι συμβαλλόμενοι ιδιοκτήτες που έχουν εκμι- σθώσει το όχημά τους, υποχρεούνται να διαθέτουν αυτό κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία και για το έργο αυ- τής έναντι μισθώματος χωρίς οδηγό σύμφωνα με τις δια- τάξεις του π.δ. 91/1988 (ΦΕΚ 42 Α΄). Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το π.δ. 91/1988, επιτρέ- πεται η μίσθωση φορτηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινή- του και με οδηγό έναντι προκαθορισμένης χιλιομετρικής αποζημίωσης σύμφωνα με το μεταφορικό έργο που κα- θορίζει η συνιστώμενη μεταφορική εταιρεία. Εάν ο ιδιο- κτήτης του μισθωμένου οχήματος είναι και οδηγός του αυτοκινήτου αυτού, η εταιρεία αποζημιώνει τις υπηρε- σίες του και ως οδηγού, σύμφωνα με την κείμενη νομο- θεσία. γ) Με εισφορά της κυριότητας των Φ.Δ.Χ. και μίσθωση άλλων, σύμφωνα με τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγρά- φου 2. δ) Με ίδρυση επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγρα- φο 1, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται από αυτήν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφο- ρέα όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανο- νισμό 1071/ 2009.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι μετοχές των εταιρειών είναι ονομαστικές, μπο- ρούν δε να μεταβιβαστούν σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 και του Κανονισμού 1071/ 2009.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η σύσταση μεταφορικών εταιρειών υπό μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι ει- σφορές των εταίρων ή μετόχων, η μεταβίβαση των φορ- τηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και οι συμβάσεις μίσθωσης των φορτηγών αυτοκινήτων α- παλλάσσονται κάθε δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και φόρου ή τέλους, με την εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις με- τατροπής ή συγχώνευσης μεταφορικών εταιρειών που λειτουργούσαν πριν από την ισχύ του παρόντος, εφόσον ολοκληρώσουν τη διαδικασία μετατροπής μέσα σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επιτρέπεται η συγχώνευση μεταφορικών εταιρειών, ανεξαρτήτως εάν αυτές λειτούργησαν πριν ή μετά την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και αυτές που θα συσταθούν ή θα μετατραπούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, εντάσσονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νό- μου 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, την αγορά γηπέδων για τη δημιουργία αποθηκευτι- κών χώρων, χώρων στάθμευσης και συνεργείων, την ει- σαγωγή συστημάτων τηλεματικής και επικοινωνιών, τη δημιουργία εγκαταστάσεων εφαρμογών εφοδιαστικής αλυσίδας, την προμήθεια μηχανημάτων, ιδίως ανυψωτι- κών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, καθώς και την αντικατάσταση των οχημάτων τους με οχήματα νέας τεχνολογίας.

Άρθρο 4Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.Δ.Χ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. επιτρέπε- ται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ- θρο 5 σε μεταφορικές εταιρείες που έχουν συσταθεί κα- τά το άρθρο 3, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρα- κάτω προϋποθέσεις: α) Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως διαχειριστές μεταφορών από τις μεταφορικές εταιρείες που λειτουργούν με τη νομική μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., πα- ρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας κατά την έννοια του άρ- θρου 3 του π.δ. 346/2001. β) Η εταιρεία διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική επι- φάνεια κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001. γ) Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως διαχειριστές μεταφορών από τις μεταφορικές εταιρείες που λειτουργούν με τη νομική μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. δια- θέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας Π.Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 346/2001. δ) Η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώ- ρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές ε- γκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρηση των οχημά- των, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009. Στις εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπεται η το- ποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλει- στικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαι- τείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά, τα οποία εμπί- πτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO IV ή EURO V ή μεταγένεστερων οδηγιών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλυτέρου ή μικρότερου μικτού βάρους.

Άρθρο 5Χορήγηση αδειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη χορήγηση άδειας Φ.Δ.Χ. ή Άδειας Οδικών Με- ταφορών οι ενδιαφερόμενες μεταφορικές εταιρείες του άρθρου 3 υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Εμπορευ- ματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων, η οποία είναι αρμόδια για την επε- ξεργασία του φακέλου. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Καταστατικό σύστασης μεταφορικής εταιρείας με μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.. β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. γ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας (Π.Ε.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 346/2001. δ) Δικαιολογητικά οικονομικής επιφάνειας σύμφωνα με το π.δ. 346/2001. ε) Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των μετόχων ή των ε- ταίρων. στ) Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων τους σύμφωνα με τον Κανονι- σμό 1071/2009.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέσα σε τρεις μήνες από την κατάθεση του πλή- ρους φακέλου δικαιολογητικών και μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου χορηγεί την αιτού- μενη άδεια. Η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης βασίζε- ται αποκλειστικά στην ύπαρξη των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η άδεια Φ.Δ.Χ. ισχύει για έξι μήνες από την έκδοσή της. Σε περίπτωση μη υλοποίησής της, αυτή παύει να ι- σχύει, η δε αιτούσα εταιρεία υποβάλλει εκ νέου πλήρη δικαιολογητικά. Η άδεια που είχε εγκριθεί, μαζί με τη βε- βαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της εισφο- ράς που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 7, υπο- βάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών των Αυτο- διοικήσεων της χώρας, η οποία υποχρεούται να εκδώσει νέα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιό- δου, χορηγούνται Άδειες Οδικών Μεταφορών με τα δι- καιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Από την ημερομηνία αυτή δεν χορη- γούνται άδειες Φ.Δ.Χ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιό- δου, η εισφορά που απαιτείται υπέρ του Δημοσίου, για τη χορήγηση και ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφο- ρών δεν ξεπερνά το διοικητικό κόστος, που σχετίζεται με τη διαδικασία αδειοδότησης και επιβάλλεται με αντι- κειμενικά και διαφανή κριτήρια, αναλογικά με τον αριθμό των οχημάτων του οδικού μεταφορέα που αιτείται την ά- δεια. Η μέθοδος υπολογισμού των εισφορών χαρακτηρί- ζεται από αντικειμενικότητα και το ύψος της εισφοράς δεν υπερβαίνει το διοικητικό κόστος.

Άρθρο 6Φορέας αδειοδότησης

Η παράγραφος 2α του άρθρου 8 του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω- νιών» (ΦΕΚ 236 Α΄) συμπληρώνεται ως εξής: α) Εξετάζει αιτήματα για χορήγηση νέων αδειών και καταθέτει τη σύμφωνη γνώμη της για την έκδοση της ά- δειας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων. β) Φροντίζει για το σχηματισμό, την τήρηση και δημο- σίευση του Εθνικού Μητρώου των Μεταφορικών Εται- ρειών. γ) Συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των συν- θηκών της οδικής μεταφοράς. δ) Εκφέρει, όταν της ζητηθεί, γνωμοδοτήσεις για διοι- κητικά θέματα που αφορούν τις μεταφορές. ε) Συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των με- ταφορών στην ελληνική κοινωνία. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται, εφόσον κρί- νεται αναγκαίο, να συμβουλεύεται ανεξάρτητους εμπει- ρογνώμονες.

Άρθρο 7Σύσταση Εκτιμητικής ΕπιτροπήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οι- κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τριμελής Εκτιμητική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται: α) Από έναν Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μετα- φορών, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο με τον ανα- πληρωτή του. β) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ειδικό σε θέματα ε- κτίμησης εισφερομένων κεφαλαίων Α.Ε., με τον αναπλη- ρωτή του. γ) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργο της Εκτιμητικής Επιτροπής είναι η αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες εται- ρείες του άρθρου 3, με τη μορφή των πάγιων περιουσια- κών στοιχείων, της αξίας των εισφερομένων οχημάτων (Φ.Δ.Χ., ρυμουλκουμένων και ημι-ρυμουλκουμένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας και της άυλης υπερα- ξίας των οικείων αδειών. Κατά την αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων οχημάτων, υπολογίζεται η χρονολο- γία και η αξία κτήσης των οχημάτων, ο βαθμός χρησιμο- ποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η εν- δεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για τα ίδια ή παρεμφερή μεταφορικά μέσα. Κατά την αποτίμηση της άυλης υπεραξίας των αδειών Φ.Δ.Χ., η υπεραξία κάθε άδειας υπολογίζεται με βάση την ει- σφορά που πρέπει να πληρωθεί για την απόκτηση μίας α- ντίστοιχης νέας άδειας και είναι ίση με αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Εκτιμητική Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έρ- γου της, επιτρέπεται να ζητεί οικονομικά ή τεχνικά στοι- χεία από τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να εκτι- μήσει τα εισφερόμενα οχήματα και να καλεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εμπειρογνώμονες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιτρέπε- ται να συνιστώνται τριμελείς εκτιμητικές επιτροπές στις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες απαρτίζονται: α) Από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο με τον ανα- πληρωτή του. β) Από έναν εκπρόσωπο Δ.Ο.Υ. με τον αναπληρωτή

Άρθρο 7Σύσταση Εκτιμητικής ΕπιτροπήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οι- κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τριμελής Εκτιμητική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται: α) Από έναν Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μετα- φορών, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο με τον ανα- πληρωτή του. β) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ειδικό σε θέματα ε- κτίμησης εισφερομένων κεφαλαίων Α.Ε., με τον αναπλη- ρωτή του. γ) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργο της Εκτιμητικής Επιτροπής είναι η αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες εται- ρείες του άρθρου 3, με τη μορφή των πάγιων περιουσια- κών στοιχείων, της αξίας των εισφερομένων οχημάτων (Φ.Δ.Χ., ρυμουλκουμένων και ημι-ρυμουλκουμένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας και της άυλης υπερα- ξίας των οικείων αδειών. Κατά την αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων οχημάτων, υπολογίζεται η χρονολο- γία και η αξία κτήσης των οχημάτων, ο βαθμός χρησιμο- ποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η εν- δεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για τα ίδια ή παρεμφερή μεταφορικά μέσα. Κατά την αποτίμηση της άυλης υπεραξίας των αδειών Φ.Δ.Χ., η υπεραξία κάθε άδειας υπολογίζεται με βάση την ει- σφορά που πρέπει να πληρωθεί για την απόκτηση μίας α- ντίστοιχης νέας άδειας και είναι ίση με αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Εκτιμητική Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έρ- γου της, επιτρέπεται να ζητεί οικονομικά ή τεχνικά στοι- χεία από τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να εκτι- μήσει τα εισφερόμενα οχήματα και να καλεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εμπειρογνώμονες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιτρέπε- ται να συνιστώνται τριμελείς εκτιμητικές επιτροπές στις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες απαρτίζονται: α) Από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο με τον ανα- πληρωτή του. β) Από έναν εκπρόσωπο Δ.Ο.Υ. με τον αναπληρωτή του. γ) Από έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανωνύμων Ε- ταιρειών με τον αναπληρωτή του. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Περιφέ- ρειας. Οι παραπάνω εκτιμητικές επιτροπές λειτουργούν σύμ- φωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 8Φ.Δ.Χ. σε περίπτωση λύσης μεταφορικών εταιρειών

Σε περίπτωση λύσης για οποιαδήποτε αιτία των μετα- φορικών εταιρειών που ιδρύθηκαν δυνάμει του άρθρου 3, τα Φ.Δ.Χ. που ανήκουν σε αυτές κατά κυριότητα με την άδεια κυκλοφορίας τους, μεταβιβάζονται στους με- τόχους ή εταίρους της εταιρίας χωρίς την καταβολή του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1. Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες Φ.Δ.Χ. μεταβιβάζονται μόνο σε πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, όπως καθορίζο- νται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/ 2009.

Άρθρο 9Μητρώο Μεταφορικών ΕταιρειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημιουργείται ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Μεταφορι- κών Εταιρειών («Ε.Μ.Μ.Ε.») των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, σύμφωνα με το άρ- θρο 16 του Κανονισμού 1071/2009. Το Μητρώο αυτό τη- ρείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υ- πουργείου και περιέχει τουλάχιστον τα δεδομένα της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του κοινοτικού Κανονι- σμού 1076/2009.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα δεδομένα που αφορούν επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει αφαιρεθεί ή ανασταλεί παραμένουν στο ε- θνικό ηλεκτρονικό μητρώο επί δύο χρόνια από την ημε- ρομηνία εκπνοής της αναστολής ή της αφαίρεσης της ά- δειας και στη συνέχεια διαγράφονται αμέσως. Τα δεδο- μένα που αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει κηρυχθεί α- κατάλληλο να ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μετα- φορέα παραμένουν στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο ε- φόσον δεν αποκατασταθεί η αξιοπιστία του εν λόγω προσώπου. Σε περίπτωση που λαμβάνεται μέτρο αποκα- τάστασης ή μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος, τα δεδο- μένα διαγράφονται αμέσως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τρόπος εγγραφής στο Ε.Μ.Μ.Ε. των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και των μεταφορικών εταιρειών που υφίστανται κατά την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, πρό- σθετα δεδομένα που τηρούνται στο Ε.Μ.Μ.Ε. και αναφέ- ρονται στην παραγράφο 1.

Άρθρο 10Μεταβίβαση Φ.Δ.Χ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας επιτρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα με την άδειά τους σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009, με την καταβολή φόρου πριν από την υπο- γραφή της πράξης μεταβίβασης της αδείας, ως ακολού- θως: α) Για Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταβάλλεται ποσοστό 3% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην άδεια σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8 και στην αξία του οχή- ματος. β) Για Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα που κυκλοφορούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος καταβάλλεται ποσοστό 2% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην άδεια σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8 και στην αξία του οχήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο φόρος της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται σε περίπτωση μεταβιβάσεων Φ.Δ.Χ. που γίνονται λόγω συγ- χώνευσης μεταφορικών εταιρειών ή μετατροπής της ε- ταιρικής μορφής των μεταφορικών εταιρειών.

Άρθρο 11Κόμιστρα Εμπορευματικών ΜεταφορώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε περιορισμός της ελευθερίας των μεταφορικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για τη συμφωνία ε- πί των κομίστρων για τις οδικές εμπορευματικές μετα- φορές καταργείται. Τα κόμιστρα αυτά συμφωνούνται ε- λεύθερα μεταξύ του πελάτη και του μεταφορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις μεταφοράς καυσί- μων, το κόμιστρο μπορεί να καθορίζεται ως προς την α- νώτατη τιμή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο- μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αυτή η ανώτατη τιμή πρέπει να δικαιολογείται επαρ- κώς και μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε νησιά, απομο- νωμένες και ορεινές περιοχές, όταν περιορίζεται η πρό- σβαση Φ.Δ.Χ. στην αγορά.

Άρθρο 12Κωδικός Οδικής ΑσφάλειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εισφορά που καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 7, αποτελεί δημόσιο έσοδο και κατατίθεται σε ει- δικό Κωδικό Οδικής Ασφάλειας που ορίζεται από το Υ- πουργείο Οικονομικών. Από το ποσό αυτό, ποσοστό ο- γδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον διατίθεται απο- κλειστικά για έργα υποδομής για την ανάπτυξη των ε- μπορευματικών μεταφορών και για την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον. Στον ίδιο κωδικό κατατίθεται η εισφο- ρά του άρθρου 5 παρ. 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κρι- τήρια διάθεσης του ποσού του ειδικού Κωδικού Οδικής Ασφάλειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 13Εξασφάλιση αποκατάστασης ζημιών των εμπορευμάτων

Για την αποκατάσταση ζημίας που επήλθε στον φορ- τωτή από ευθύνη του μεταφορέα, κάθε μεταφορική επι- χείρηση υποχρεούται να έχει πραγματική δυνατότητα κάλυψης της ζημιάς είτε από την καθαρή της περιουσία είτε με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αντίστοιχων κιν- δύνων. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από μεταφορική επιχείρηση συνεπάγεται τη στέ- ρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων τόσο της επιχείρησης όσο και των μετόχων/εταίρων της για ένα έτος και, σε περίπτωση υποτροπής, δια παντός. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής εκδίδεται από- φαση ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλμα- τος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων της μεταφορι- κής επιχείρησης και των μετόχων/εταίρων της, για ορι- σμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά, από τα όργανα που τις έχουν εκδώσει.

Άρθρο 14Τελικές και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ως μεταβατική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει στις 30 Ι- ουνίου 2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη της μεταβατικής πε- ριόδου της παραγράφου 1, οι υφιστάμενες άδειες Φ.Δ.Χ. μετατρέπονται σε Άδειες Οδικών Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι άδειες Φ.Δ.Χ. που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους. Μετά την παρέλευση πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε περίπτωση μετα- βίβασης, οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικα- ταστήσουν τα οχήματά τους με άλλα νεότερης τεχνολο- γίας κατηγορίας εκπομπών τουλάχιστον EURO IV. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις α- πό κληρονομικά αίτια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Νομαρχιακές εμπορευματικές μεταφορές διενερ- γούνται με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 10 τόνους, μέσα στο νομό όπου αυτά έχουν έδρα και τους γειτονικούς του νομούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ειδικές μεταφορές καυσίμων διενεργούνται με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, για εθνικές και διεθνείς μεταφορές και μικτού βάρους μέχρι 8 τόνους για νομαρχιακές μεταφορές. Η κατηγο- ρία αυτή περιλαμβάνει μεταφορές υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση έχει ισχύ μέχρι το πέ- ρας της μεταβατικής περιόδου. Μετά την περίοδο αυτή, οι κατηγορίες είναι σύμφωνα με αυτές του άρθρου 2 παρ. 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. οι εν- διαφερόμενες μεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν εφά- παξ υπέρ του Δημοσίου ειδική εισφορά ανάλογα με την κατηγορία και το μικτό βάρος του φορτηγού οχήματος ως εξής: α. Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο. β. Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέ- χρι επτά τόνους. γ. Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα τόνους. Εάν οι αιτούμενες άδειες είναι κατηγορίας ειδικής με- ταφοράς πετρελαιοειδών, τα ποσά της ειδικής εισφοράς διαμορφώνονται ως εξής: α. Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο. β Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέ- χρι τους σαράντα δύο τόνους. Το ποσό που καταβάλλεται για τη λήψη της άδειας Φ.Δ.Χ. λογίζεται ως έξοδο και εκπίπτει του εισοδήματος, επιμεριζόμενο κατά το ένα τρίτο για τα τρία επόμενα έτη από τη λήψη της άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα ποσά της ειδικής εισφοράς που περιγράφονται στην παράγραφο 7 μειώνονται σταδιακά μέσα στη μετα- βατική περίοδο. Η μείωση λαμβάνει χώρα στην αρχή κά- θε ημερολογιακού έτους κατά 30% επί του αρχικού πο- σού την 1η Ιανουαρίου 2011, κατά 35% επί του αρχικού ποσού την 1η Ιανουαρίου 2012, κατά 35% επί του αρχι- κού ποσού την 1η Ιανουαρίου 2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) επιτρέπεται οι μεταφορι- κές εταιρείες που εκτελούν εθνικές και διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές να θέτουν σε κυκλοφορία, για κάθε ρυμουλκό όχημα Δ.Χ. που κατέχουν, μέχρι τρία ρυμουλκούμενα ή ημι-ρυμουλκούμενα οχήματα. Για τα οχήματα αυτά εκδίδονται αντίστοιχες άδειες κυκλοφο- ρίας. Οι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτών, κα- θώς και οι όροι έλξης αυτών από τα ρυμουλκά ή τους ελ- κυστήρες, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υπο- δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων, που εκδίδονται μέσα στη μεταβατική περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 14, καθορίζο- νται: α) Κάθε θέμα σχετικό με την ίδρυση, οργάνωση, συγ- χώνευση, μετατροπή και λειτουργία των μεταφορικών ε- ταιρειών, καθώς και την αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου από την ειδική εκτιμητική επιτροπή του άρ- θρου 7. β) Κάθε θέμα σχετικό και τα ειδικότερα κριτήρια για τις προϋποθέσεις χορήγησης Αδειών Οδικών Μεταφορών και οι επί μέρους διαδικασίες για τη χορήγησή τους, κα- θώς και η οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Ε- μπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως προς την αρμοδιότητα αυτή. γ) Οι λεπτομέρειες για τη διάθεση των αδειών Φ.Δ.Χ. σε περίπτωση λύσης μεταφορικών εταιρειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η ει- σφορά της παραγράφου 5 του άρθρου 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα, ιδίως οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υπαγωγή των μεταφορικών εταιρειών στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3.

Άρθρο 15Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) οι διατάξεις του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α΄), β) Οι υπ’ αριθμ. Κ/24241/2045/12.5.2008 και Κ/26147/ 2169/12.5.2008 (ΦΕΚ 856 Β΄) κοινές αποφάσεις των Υ- πουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Μετα- φορών και Επικοινωνιών. γ) Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξου- σιοδότηση του ν. 383/1976 και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 16

Ειδικά για το τετράμηνο από 1.9.2010 έως 31.12.2010, η μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον με πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι 13.9.2010, θα πραγματοποιείται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατόπιν παράτασης των συμβάσεων που είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009-2010, ύστερα από διαπραγμάτευση προς απομείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών λύονται αυτομάτως και αζημίως οι υπάρχου- σες συμβάσεις. Στις σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2010-2011, καθώς και σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται συμβάσεις μεταφο- ράς μαθητών σύμφωνα με αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρει- ας, η μεταφορά των μαθητών ανατίθεται απευθείας με α- πόφαση της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής και μόνο για το χρονικό διάστημα από 13.9.2010 μέχρι την ολο- κλήρωση των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη και την ανάδειξη των νέων μειοδοτών. Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτο- μάτως και αζημίως.

Άρθρο 17

Επί συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με πλοίο έναντι μισθώματος, οι οποίες καταρτίσθηκαν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου ογδόου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέ- χρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο χρόνος για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου προς αντικατάσταση του συμβατικού πλοίου με άλλο α- νώτερης κατηγορίας, καθώς και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, παρατείνεται επί μία διετία από την επομένη ημέρα λήξης της σύμβασης, που δεν μπορεί πάντως να εκτείνεται πέραν της 31.12.2014. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για συμβάσεις που έληξαν μετά την 1η Μαΐου 2010.

Άρθρο 18Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ