174 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3887/2010

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Άρθρο 7 - Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής
30 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174
30 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3887
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 7Σύσταση Εκτιμητικής ΕπιτροπήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οι- κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τριμελής Εκτιμητική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται: α) Από έναν Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μετα- φορών, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο με τον ανα- πληρωτή του. β) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ειδικό σε θέματα ε- κτίμησης εισφερομένων κεφαλαίων Α.Ε., με τον αναπλη- ρωτή του. γ) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργο της Εκτιμητικής Επιτροπής είναι η αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες εται- ρείες του άρθρου 3, με τη μορφή των πάγιων περιουσια- κών στοιχείων, της αξίας των εισφερομένων οχημάτων (Φ.Δ.Χ., ρυμουλκουμένων και ημι-ρυμουλκουμένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας και της άυλης υπερα- ξίας των οικείων αδειών. Κατά την αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων οχημάτων, υπολογίζεται η χρονολο- γία και η αξία κτήσης των οχημάτων, ο βαθμός χρησιμο- ποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η εν- δεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για τα ίδια ή παρεμφερή μεταφορικά μέσα. Κατά την αποτίμηση της άυλης υπεραξίας των αδειών Φ.Δ.Χ., η υπεραξία κάθε άδειας υπολογίζεται με βάση την ει- σφορά που πρέπει να πληρωθεί για την απόκτηση μίας α- ντίστοιχης νέας άδειας και είναι ίση με αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Εκτιμητική Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έρ- γου της, επιτρέπεται να ζητεί οικονομικά ή τεχνικά στοι- χεία από τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να εκτι- μήσει τα εισφερόμενα οχήματα και να καλεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εμπειρογνώμονες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιτρέπε- ται να συνιστώνται τριμελείς εκτιμητικές επιτροπές στις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες απαρτίζονται: α) Από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο με τον ανα- πληρωτή του. β) Από έναν εκπρόσωπο Δ.Ο.Υ. με τον αναπληρωτή

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ