174 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3887/2010

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Άρθρο 2 - Ορισμοί και Κατηγορίες
30 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174
30 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3887
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 2Ορισμοί και ΚατηγορίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

«Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.)» είναι ένα ό- χημα, το οποίο είναι εφοδιασμένο με άδεια που του επι- τρέπει να εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές με- ταφορές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

«Άδεια Οδικών Μεταφορών» είναι η άδεια που χο- ρηγείται σε μία επιχείρηση και της επιτρέπει να εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

«Διαχειριστής μεταφορών» είναι το φυσικό πρόσω- πο, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1071/2009 (L 300).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές διενερ- γούνται με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εθνικές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται μέσα στη χώρα, με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιό- δου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, οι κατηγορίες για τις δημόσιες οδικές μεταφορές καθορίζονται ως εξής: α. Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους Φ.Δ.Χ. ή κατόχους Άδειας Ο- δικών Μεταφορών. β. Εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους Φ.Δ.Χ. ή κατόχους Άδειας Ο- δικών Μεταφορών. Οι εταιρείες που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς ο- δικές εμπορευματικές μεταφορές, έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια ά- δεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν: α. Οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εται- ρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233 Α΄), οι οποίες έχουν νομική προσωπικότητα και στις οποίες έχει εισφερθεί η κυριότητα ή η χρήση Φ.Δ.Χ.. β. Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και oι εν κοινωνία δικαιώματος συνιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ., που ασκούν ενιαία ε- πιχείρηση μεταφοράς, κατά τις διατάξεις της περίπτω- σης γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 183 Α΄). γ. Οι εταιρείες που περιγράφονται στο άρθρο 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ως οδικός μεταφορέας νοείται η επιχείρηση, που πληροί τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδι- κού μεταφορέα, όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/ 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου (L 300).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται απο- κλειστικά από τις μεταφορικές επιχειρήσεις, που λει- τουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και από τις μεταφορικές εταιρείες, που συνιστώ- νται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ