189 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4083/2012

Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011.

Άρθρο Μόνο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
05 Οκτωβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189
5 Οκτωβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4083
Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 4 του π.δ. 33/2011 προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής, και η υφιστάμενη παράγραφος 2 αναριθμείται σε παράγραφο 3. «2. Οι προθεσμίες που τάσσονται με τις παραγράφους 1 Ι β΄ και 1 II ι΄ του άρθρου αυτού για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικά στάδια, ήτοι είκοσι (20) ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρώτου σταδίου ελέγχου νομιμότητας από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης των φακέλων και είκοσι (20) ημερών από την καταληκτική προθεσμία ελέγχου της νομιμότητας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου, οι οποίες, κατ’ άρθρο 241 παρ. 12 του ν. 4072/ 2012 (Α΄ 86) ορίζονται ως αποκλειστικές, ειδικώς για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του α΄ εξαμήνου του έτους 2012 για τα οποία ήταν αρμόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα αρχίζουν δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.»

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ